Waar moet een ingebrekestelling aan voldoen?

In dit artikel leest u wat een ingebrekestelling is, waaraan deze moet voldoen en waarom u een ingebrekestelling moet versturen. Ook leest u hoe iemand in verzuim raakt. Wij lichten toe wat een redelijke termijn is voor de ingebrekestelling.

Download onderaan de pagina of in het tekstvak hiernaast de gratis voorbeeld ingebrekestelling.

Wat is een ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een schriftelijke sommatie waarin u een tegenpartij sommeert om na te komen (wat afgesproken is) binnen een redelijke termijn. Ofwel: uw wederpartij moet doen wat overeengekomen bent, binnen een bepaalde termijn. U laat dat met een schriftelijk bericht weten. Het is dus de laatste kans die u een tegenpartij geeft om te doen wat de bedoeling is.

 

Wat bepaalt de wet over de ingebrekestelling?

In art. 6:82 BW is het volgende opgenomen:

“1. Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2. Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

Een ingebrekestelling moet dus schriftelijk gebeuren en moet een redelijke termijn bevatten.

Wat als er een prestatiedatum (termijn) is afgesproken?

In een overeenkomst spreekt u meestal af wanneer iets moet gebeuren of af moet zijn. Bijvoorbeeld: uiterlijk 30 september 2014 om 15.00 uur zal het pand worden opgeleverd. Of: de betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Dit is een zogenaamde fatale datum. Als deze datum wordt overschreden, is uw tegenpartij in verzuim. U hoeft uw tegenpartij dan geen ingebrekestelling meer te sturen. Dit staat ook in de wet, in art. 6:83 BW:

Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:

“a. wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft.
b. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen;
c. wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.”

Wat als de betalingstermijn is overschreden?

Spreekt u over en weer geen betalingstermijn af? Dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Daarbij is van belang dat uw debiteur de factuur wel tijdig ontvangen heeft. Spreekt u een andere datum af, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden zoals 7 of 14 dagen na factuurdatum? Dan geldt deze datum. Als deze datum is overschreden is uw debiteur in verzuim en kunt u de overeenkomst ontbinden en/of direct een incassotraject opstarten. U hoeft dus geen ingebrekestelling meer te versturen (zie hiervoor).

Wat betekent het als iemand in verzuim is?

Verzuim betekent kort gezegd het niet doen, wat afgesproken is. De wet bepaalt dat u dan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk kunt ontbinden en schade kunt vorderen. Iemand raakt in verzuim door een van de drie situaties:
1. Uw tegenpartij voldoet niet aan de schriftelijke ingebrekestelling binnen de gestelde termijn (negeert de termijn);
2. Uw tegenpartij laat weten niet te kunnen of zullen nakomen (wat afgesproken is), waardoor het verzuim direct intreedt;
3. Uw tegenpartij presteert niet binnen een bepaalde op voorhand overeengekomen termijn (bijv. 30 september 2014 15.00 uur) ofwel uw tegenpartij overschrijdt een fatale termijn (bijv. een betalingstermijn van 30 dagen). Ook dan hoeft u dus geen ingebrekestelling meer te sturen.

Misgelopen winst vorderen

Is uw tegenpartij in verzuim en heeft u de overeenkomst ontbonden? Dan kunt u schadevergoeding vorderen, bijvoorbeeld misgelopen winst.

Ingebrekestelling alleen schriftelijk

Let op: artikel 6:267 BW bepaalt dat een ontbinding uitsluitend schriftelijk kan.

1. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Indien de overeenkomst langs elektronische weg is totstandgekomen, kan deze tevens door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring worden ontbonden. Artikel 227a lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
2. Zij kan ook op zijn vordering door de rechter worden uitgesproken.

Op grond van de geldende rechtspraak kan een ingebrekestelling ook digitaal verstuurd worden, bijvoorbeeld per e-mail. Het moet dan wel zijn verzonden aan een e-mailadres wat de schuldenaar regelmatig gebruikt of u de ontvangst kunt bewijzen.

Wat is een redelijke termijn?

De wet bepaalt dat als uw wederpartij niet nakomt, u hem een redelijke termijn moet gunnen om alsnog na te komen (ingebrekestelling). Maar wat is redelijk? Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. Als het gaat om het betalen van een factuur, is 30 dagen na factuurdatum redelijk als u niets heeft afgesproken. Maar als het gaat om het bouwen van een boot? Het vervaardigen van een bouwwerk? Of het zoeken van een geschikte kandidaat voor de vacature van financieel directeur? De rechter bepaalt uiteindelijk de redelijke termijn. Aangesloten zal worden bij de gebruiken in de branche.

Ingebrekestelling opstellen. Redelijke termijn? Starten met incasseren?

Heeft u vragen over het opstellen van uw ingebrekestelling? Is uw debiteur al in verzuim en wilt u een incassoprocedure starten? Of direct schade vorderen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+

Wij gaan door waar andere stoppen!

500 Gewonnen zaken
80 Nieuwe klanten in 2018
25 Gewonnen Awards
€ 9.503.613 Geincasseerde omzet

Recente artikelen

openstaandeposen
photo-1537724326059-2ea20251b9c8
beslaglegging op vastgoed
werknemer maakt schade
photo-1528747354767-89476f71d2a3
pexels-photo-935756
cytonn-photography-GJao3ZTX9gU-unsplash
Beslaglegging
helloquence-OQMZwNd3ThU-unsplash
pexels-photo-573565
photo-1486125305436-b7144b0734f0
photo-1516156008625-3a9d6067fab5
photo-1519377345644-937ef9754740
Let op! Nepdeurwaarders actief met ons KvK-nummer (1)
pexels-photo-518543
pexels-photo-1089549