Invorderingsbedrijf

Disclaimer

Disclaimer van Invorderingsbedrijf
ten behoeve van www.invorderingsbedrijf.nl.

Deze Disclaimer is in werking getreden op 1 december 2010.

Algemeen
De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.invorderingsbedrijf.nl van Invorderingsbedrijf die haar hoofdkantoor te Den Haag heeft en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 56170394. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen.
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Hoewel Invorderingsbedrijf tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Invorderingsbedrijf expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Invorderingsbedrijf beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Invorderingsbedrijf garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Invorderingsbedrijf hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Invorderingsbedrijf de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Invorderingsbedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Invorderingsbedrijf niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Invorderingsbedrijf, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Invorderingsbedrijf of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Invorderingsbedrijf is het niet toegestaan links naar sites van Invorderingsbedrijf weer te geven.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Invorderingsbedrijf stuurt, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Invorderingsbedrijf te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Aanvaarding aansprakelijkheid
Invorderingsbedrijf en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Invorderingsbedrijf op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Invorderingsbedrijf of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Invorderingsbedrijf.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Invorderingsbedrijf behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

No Cure No Pay Incasso

Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

 • Géén succes = géén kosten
 • 100% uitkering van de hoofdsom
 • 95% slagingspercentage

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Neem telefonisch of per mail contact op

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct