DE MEEST GEAVANCEERDE INCASSO STRATEGIE
IN Incasso Duitsland

Heeft u een vordering?
Vraag advies of dien uw zaak in
OR

Zijn we in Nederland gewend aan crediteurenbescherming, de Duitse wet gaat uit van debiteurenbescherming. Dat betekent dat enkel een uitgekiende incassostrategie zal zorgen voor betaling door een Duitse debiteur. Onze incassospecialisten Duitsland staan voor u klaar en zorgen voor een efficiënte en bovenal professionele afhandeling. Lees hoe wij ook voor u in Duitsland kunnen incasseren.

Buitengerechtelijke incasso Duitsland

Duitsers houden van duidelijkheid. Dat betekent dat een Duitse debiteur een duidelijke termijn gesteld moet worden waarbinnen uiterlijk betaald moet zijn. Dit heet ook wel Fristsetzung. Met deze termijn geven we niet alleen aan dat er voor een bepaalde datum betaald moet zijn, maar ook dat de debiteur gegarandeerd een gerechtelijke procedure kan verwachten bij het uitblijven van betaling voor die bepaalde datum. Dit zorgt in de meeste gevallen al voor betaling. Maar als dat niet werkt, is de Duitse wet perfect uitgerust om te kunnen incasseren. Zo is incasso Duitsland in veel gevallen aan te raden.

Waarom gerechtelijke incasso Duitsland zo goed werkt

Duitse gerechtelijke procedures worden uitgevoerd door onze lokale incasso advocaten (Rechtsanwälte). We vangen aan met het starten van een zogenaamd Mahnverfahren. Dit is een Duits verzoekschrift waarin wordt beschreven wat uw vordering inhoudt, hoe hoog deze is en wie de partijen zijn. Dit verzoek wordt bij de bevoegde lokale rechtbank in Duitsland ingediend.

Download GRATIS het stappenplan incasseren in Duitsland

_
Het bevoegde Mahngericht reikt het ingediende Mahnverfahren uit aan de debiteur. De debiteur ontvangt dan een gerechtelijk betalingsbevel: het Mahnbescheid. Tegen deze gerechtelijke aanmaning kan de debiteur binnen twee weken verweer aantekenen. Doet hij dit niet, dan zal de rechtbank een Vollstreckungsbescheid afgeven.

Het Vollstreckungsbescheid is de executoriale titel waarmee beslag gelegd kan worden. Dit vonnis wordt ook aan de debiteur (door de rechtbank) betekend. Ook hier heeft de debiteur weer twee weken om in verzet te gaan. Doet hij dit niet, dan staat de vordering vast. Hij is dus niet meer aan te tasten, ook niet met hoger beroep!

Zo duurt een gerechtelijke procedure in Duitsland doorgaans erg kort in vergelijking met andere landen. Waarom ook hier de Duitse wet vele voordelen kent, leest u verderop.

Een Duitse debiteur denkt wel na voordat hij aanvinkt verweer te willen voeren

Het Duitse rechtssysteem wordt gekenmerkt door zeer korte termijnen om te reageren. Te laat is ook écht te laat. Vinkt een debiteur op het Mahnbescheid aan verweer te willen voeren, dan moet hij binnen vier weken na betekening van dat Mahnbescheid ook echt zijn verweer hebben ingediend. Doet hij dit niet, dan wijst de rechter direct verstek. Dat geldt ook als de debiteur geen Rechtsanwalt in de arm neemt, want een advocaat is verplicht. Veel debiteuren weigeren echter een Rechtsanwalt in te schakelen, reageren zelf bij de rechter en de rechter passeert hun gehele antwoord.

Omdat de Duitse rechtbank de debiteur zal veroordelen tot het betalen van de proceskosten, denkt een Duitse debiteur wel twee keer na voordat hij besluit verweer te gaan voeren. Als het verweer namelijk onzinnig is, komt het de debiteur duur te staan.

Beslaglegging in Duitsland: Zwangsvollstreckung

De beslaglegging in Duitsland ofwel Zwangsvollstreckung is niet te vergelijken met methodes in Nederland. De methode van executeren in Duitsland biedt vele voordelen boven die in Nederland.

1. De rol van de Gerichtsvollzieher

Een Duitse deurwaarder ofwel Gerichtsvollzieher is een ambtenaar, geen ondernemer. Hij is enkel lokaal bevoegd en krijgt, in tegenstelling tot Nederlandse deurwaarders, opdracht van de lokale rechtbank. Een schuldeiser die een vonnis wil executeren, bijvoorbeeld een Vollstreckungsbescheid, dient dit via de lokale rechtbank te laten lopen.

De Gerichtsvollzieher heeft verstrekkende mogelijkheden bij het daadwerkelijk incasseren van de vordering. Daarbij wordt verwacht dat de debiteur zijn gehele medewerking verleend. Doet hij dit niet, dan kan hij gegijzeld worden en zelfs in hechtenis worden genomen. En dat is nog niet alles.

2. Vermögensauskunft en eidesstattlichen Versicherung

In Duitsland wordt het niet betalen van schulden zeer serieus genomen. In 2013 is de wet ‘Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung’ in werking getreden. Met ingang van 1 januari van dat jaar zijn debiteuren die veroordeeld zijn verplicht mee te werken aan een zogenaamde Vermögensauskunft. Daarbij is een debiteur verplicht om een verklaring af te geven over zijn gehele vermogen (bezittingen, schulden, inkomsten, uitgaven), de Vermögensverzeichnis.

De deurwaarder weet dan precies waar hij beslag moet leggen. De debiteur moet ook verklaren dat hij naar waarheid en beste eer en geweten een opgave van zijn vermogen heeft gedaan. Hij is verplicht een zogenaamde eidesstattlichen Versicherung te tekenen. Het valselijk en/of niet verklaren zorgt ervoor dat de deurwaarder de debiteur met politie kan laten gijzelen. Een schuldeiser kan opdracht geven voor een aanhouding, een Haftbefehl. Blijft een verklaring alsnog uit en/of wordt het aantoonbaar valselijk verklaard, dan volgt opsluiting in de gevangenis. En het gaat nog verder.

3. Publicatie van de Vermögensverzeichnisses: een effectief pressiemiddel bij incasso Duitsland

Nadat de debiteur aan de Gerichtsvollzieher de Vermögensverzeichnisses heeft afgelegd, zal de deurwaarder het verslag publiceren bij het zentralen Vollstreckungsgericht. Ook stuurt hij de schuldeiser een overzicht.

Helaas, voor de debiteur, blijven gepubliceerde berichten nog jaren in het systeem staan. Schuldeisers krijgen zo in een inzicht in het gehele vermogen van de debiteur. Maar ook andere onderdelen van de overheid, zoals Vollstreckungsgerichte, Insolvenzgerichte, Registergerichte en zelfs Strafverfolgungsbehörden hebben toegang.

Dit betekent dat de meeste debiteuren een publicatie bij het zentralen Vollstreckungsgericht ook koste wat kost willen voorkomen. Voor de deurwaarder geeft dit veel onderhandelingsmacht, waarvan de schuldeiser profiteert. De meeste debiteuren betalen direct. Zo voorkomt een debiteur ook dat de Vermögensauskunft wordt doorgegeven aan Schufa Holding AG (Schufa), een in Wiesbaden gevestigde vereniging die registraties bijhoudt over solvabiliteit en kredietwaardigheid en deze informatie in diverse productvormen aan derden levert. Een debiteur die er slecht te boek komt te staan, krijgt vanzelf problemen: jaarlijks worden ruim 128 miljoen kredietaanvragen gedaan bij Schufa. De Schufa heeft gegevens over 66,4 miljoen natuurlijke personen en 5,2 miljoen ondernemingen. Niemand wil zaken doen met een bedrijf met een slechte kredietwaardigheid.

Speciale rol van de Geschäftsführer van de GmBH

De Duitse vennootschap Gesellschaft mit beschränkter Haftung, afgekort GmbH, is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naar Duits recht. Deze rechtsvorm komt in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein veel voor. De bestuurder (Geschäftsführer) van een GmbH moet altijd een natuurlijk persoon zijn en kan geen vennootschap zijn. Het minimumkapitaal van de vennootschap is € 25.000,- (bij oprichting moet minimaal € 12.500,- gestort worden).

Geschäftsführer soms persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de GmbH

In afwijking van het Nederlands recht kan de Geschäftsführer vrij snel aansprakelijk zijn voor de door de GmbH aangegane schulden. Dit is bij incasso Duitsland een belangrijk onderwerp. Zo kan de Geschäftsführer aansprakelijk zijn tegenover de GmbH zelf (als bestuurder, bijvoorbeeld uit hoofde van een arbeidsovereenkomst), maar ook als bestuurder ten opzichte van derden, zoals schuldeisers. Dit is het geval als bijvoorbeeld de gepubliceerde jaarcijfers misleidend zijn. Of als de Geschäftsführer transacties aangaat, terwijl hij wist of behoorde te weten dat de GmbH nooit zou kunnen betalen of als hij geen belastingen betaalt. Er kan daarnaast zelfs sprake zijn van een strafechtelijke aansprakelijkheid.
Of een Geschäftsführer persoonlijk aansprakelijk is hangt af van hoe zorgvuldig hij handelt. In Duitsland worden er jaarlijks vele procedures gevoerd over de ‘Sorgfalt eines Geschäftsmannes’.

Geschäftsführer verplicht om het faillissement van de GmbH aan te vragen

Een Geschäftsführer handelt in elk geval niet zorgvuldig, als hij nalaat om het eigen faillissement van de GmbH aan te vragen. Is de Geschäftsführer op de hoogte van een dreigende onoverkomelijke schuldenlast (Überschuldung) of betalingsonmacht (Zahlungsunfähigkeit) – en kunnen daardoor crediteuren niet worden voldaan – en vraagt hij niet binnen 3 weken nadat hij daarachter komt het faillissement aan, dan wordt hij persoonlijk aansprakelijk gehouden voor alle schulden (!) van de GmbH. Ook moet hij opdraaien voor een deel van de kosten van de faillissementsprocedure.

Geschäftsführer kan ook strafrechtelijk worden vervolgd

Omdat er in Duitsland ook niet lichtzinnig wordt gedacht over het besturen van een vennootschap, kan het handelen in strijd met de ‘Sorgfalt eines Geschäftsmannes’ ook een strafrechtelijk vervolg krijgen. De Staatsanwaltschaft ofwel het openbaar ministerie kan de Geschäftsführer aanklagen en laten vervolgen voor het plegen van strafrechtelijke feiten ten opzichte van andere vennootschappen, natuurlijke personen of de staat Duitsland zelf, zoals de belastingdiensten. Het gaat om de Wirtschaftskriminalität.
Een Geschäftsführer weet dit. Tijdens een incassoprocedure wordt deze wettelijke verplichting soms gebruikt als versteviging van de onderhandelingspositie van de schuldeiser.

Aandeelhouder van de GmbH kan ook aansprakelijk zijn

In Nederland wordt een aandeelhouder niet aansprakelijk gehouden voor het tekort in geval van een faillissement. Als in Duitsland een GmbH geen bestuurder meer heeft, maar nog wel een aandeelhouder, kan ook deze Gesellschafter aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in de boedel. Dit als de aandeelhouder kennis had van de onoverkomelijke schuldenlast (Überschuldung) of betalingsonmacht (Zahlungsunfähigkeit).

Voordelen incasso Duitsland

 • Landelijke dekking in heel Duitsland
 • Maatwerk in uw dossier
 • Snelle procedures gericht op resultaat
 • Eén aanspreekpunt in Nederland
 • 24/7 online inzage
 • Deskundige voorlichting en duidelijkheid vooraf
 • Bewezen track record
 • Doordat wij gebruik maken van de kennis en ervaring van in Duitsland beëdigde Rechtsanwälte weet u zeker dat de kwaliteit gewaarborgd is

Rechtsgebieden incasso Duitsland

Onze opdrachtgevers voor incasso Duitsland hebben te maken met allerlei soorten vorderingen. We kunnen u helpen bij alle civielrechtelijke vorderingen op debiteuren in Duitsland. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 1. Bouwrecht
 2. Huur en verhuur
 3. Koop en verkoop
 4. Arbeidsrecht
 5. Agentuurovereenkomst
 6. Transport
 7. Schades en onrechtmatig handelen

We werken voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen, zoals advocatenkantoren en accountantskantoren.

Stuiting van de verjaring naar Duits recht

Een stuiting van verjaring, vergelijkbaar met de Nederlandse wet, in de zin dat de verjaringstermijn wordt onderbroken en een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen, kan op basis van Duits recht alleen als er sprake is van een erkenning van de vordering door de debiteur (bijvoorbeeld door (deel)betaling) of als de schuldeiser een verzoek heeft gedaan tot het treffen van executiemaatregelen (beslag).

Verjaringstermijnen naar Duits recht

Het Duitse rechte kent, evenals het Nederlandse recht, diverse verjaringstermijnen, ofwel Verjährungsfristen. De algemene verjaringstermijn is 10 jaren. Voor veel overeenkomsten geldt echter een verjaringstermijn van 3 jaren. Voor bepaalde vorderingen gelden weer afwijkende verjaringstermijnen, zoals transport. Een executoriale titel, zoals een Vollstreckungsbescheid, heeft een verjaringstermijn van 30 jaar (in Nederland 20). De aanvang van de verjaring start niet – net zoals in Nederland – vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden (verzuim), maar aan het einde van het jaar waarin de vordering opeisbaar is geworden én de schuldeiser de omstandigheden, die aan de vordering ten grondslag liggen, kent en de schuldeiser bekend is met de debiteur, dan wel hiermee redelijkerwijs bekend had moeten zijn.

Is dat nu niet het geval, dan kan de verjaring tijdelijk onderbroken worden, bijvoorbeeld door het starten van een gerechtelijke procedure, zoals een Mahnverfahren of het laten betekenen van een gerechtelijk dwangbevel, zoals een Mahnbescheid. Iets minder vaak wordt de periode van stuiting tijdelijk onderbroken door een betekening van het verzoek tot het voeren van een gerechtelijke procedure tot zekerstelling van bewijzen (selbstständiges Beweisverfahren) ook de verjaring.

Omdat de Duitse wet zoveel verjaringstermijnen kent, is het aan te raden niet te lang te wachten met het starten van een incassoprocedure.

En waar kunnen we u ook mee van dienst zijn?

 • Europese Betalings Bevel (EBB)
 • Ten uitvoer laten leggen van vonnissen (beslaglegging in Duitsland)
 • Het laten voeren van diverse procedures naar Duits recht
 • Advisering over contracten en voorwaarden
 • Het verzorgen van de opdracht tot het leggen van beslag op onroerend goed
 • Kredietinformatie over in Duitsland gevestigde debiteuren
 • Geschillen met curatoren, bijvoorbeeld met betrekking tot eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame

Direct starten met Incasso Duitsland

Heeft u wat te vorderen in Duitsland? Of een geschil met een Duitse debiteur? Dan is incasso Duitsland mogelijk ook voor u behulpzaam. Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer +31-(0)70-762 0330 of stuur ons een e-mail. Incassospecialist mr. drs. Konings kan u in het bijzonder meer vertellen over de mogelijkheden van incasso Duitsland en (moeilijk) inbare vorderingen op in Duitsland gevestigde debiteuren.

Total Solution

In welk land heeft u wat te vorderen?

 • Duitsland
  120 Klanten 653 Zaken
  Credit management: Duitsland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Zwitserland
  64 Klanten 112 Zaken
  Credit management: Zwitserland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Belgie
  205 Klanten 932 Zaken
  Credit management: Belgie
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Italië
  78 Klanten 459 Zaken
  Credit management: Italië
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Polen
  189 Klanten 674 Zaken
  Credit management: Polen
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Frankrijk
  259 Klanten 1208 Zaken
  Credit management: Frankrijk
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Spanje
  93 Klanten 538 Zaken
  Credit management: Spanje
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Rusland
  45 Klanten 258 Zaken
  Credit management: Rusland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Oostenrijk
  23 Klanten 60 Zaken
  Credit management: Oostenrijk
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Amerika
  78 Klanten 30 Zaken
  Credit management: Amerika
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer
 • Engeland
  99 Klanten 487 Zaken
  Credit management: Engeland
  De enige credit management organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in internationaal incasseren
  • Klantacceptatie
  • Monitoring
  • Credit Control Systemen
  • National Collections
  • International Collections
  Ontdek meer

Experciences of our customers

 • By working with consultants from Invorderingsbedrijf B.V. We have made great leaps in the professionalization of our debtors department. The costs have decreased by more than 80%. We have more satisfied customers and invoices are paid up to 3 times faster.

  cost reduction of 80%
  and invoices paid up to 3 times faster

 • By working with consultants from Invorderingsbedrijf B.V. We have made great leaps in the professionalization of our debtors department. The costs have decreased by more than 80%

  cost reduction of 120%
  and invoices paid up to 5 times faster

 • Thanks to Het Invorderingsbedrijf, we have fewer debtors than ever before. I always try to settle matters with my clients myself first, but if worse comes to worst, Het Invorderingsbedrijf always makes time to help me out. We are a perfect match and I would recommend them to everyone.

  Graumans Machinale Timmerwerken B.V.

 • As a short lease and rental car company, we deal with numerous debtors. The stakes are often high, because large amounts of money are involved. Het Invorderingsbedrijf has been proven to be a solid and strong business partner. We have been working together for several years now and could not be more satisfied. Their proper advice and quick-wittedness have enormously increased our working capital.

  Select Car Lease B.V

 • It has to be said: I am extremely satisfied with the efforts, passion, and involvement of Het Invorderingsbedrijf!

  Bosch Car Service

 • Het Invorderingsbedrijf has made a very positive impression on us. During the whole collection process, they have provided us with professional and helpful advice. The debt collectors are easy to approach and always make time if needed. Moreover, their business approach is very transparent: digital files containing all necessary reports, letters, and appointments are always up-to-date and therefore easy to track. I believe that every company should create such a digital file for their clients. At Het Invorderingsbedrijf you get a case number, but are never treated as ‘just a number’!

  Digital Group

 • To me, reliability is key to any business relationship. I treat my clients with respect, and expect to be treated with respect myself as well. That is the reason why I like working with Het Invorderingsbedrijf. Our department ‘credit management’ is constantly being updated about the progress of our claims, and therefore, I always know what is going on. If cordially settling a case turns out to be impossible, Het Invorderingsbedrijf always manages to find the most effective collection tool.

  Fost-Air Construction techology B.V.

 • As one of the fastest growing oil wholesalers, I need to focus on my company’s orders, distribution, and logistics. We have a divers and very large customer base that deserves my full attention. Hence, my choice for Het Invorderingsbedrijf. They do as promised: they take immediate action and never let a case drag along.

  OTR Oiltrade B.V.

 • Het Invorderingsbedrijf: a credit management partner who knows how to communicate. Who provides us with professional advice, who gets a lot done in short periods of time.

  Van Doorn Container Parts B.V.

 • As a nationwide service provider, I need to be able to trust my business partners. The arrangements we make with our business partners simply need to be met. I highly appreciate the services of Het Invorderingsbedrijf. They are extremely professional and their online database allows me to track the progress of my cases at all times. That they operate nationwide, is important to me. Acutec represents quality, knowledge, and experience, and so does Het Invorderingsbedrijf. Our partnership has proven to be of great value.

  Acutec B.V.

 • We started doing business with Het Invorderingsbedrijf in 2010. We were looking for a collection agency that was on the one hand able to maintain the valuable relationships we have with our customers, and on the other hand, was able to quickly and effectively recover our debts. Het Invorderingsbedrijf has proven to be the right fit. Both the cordial and legal process is taken care of and I am constanly aware of the progress. I use the Online Cockpit to track the status of my cases. I would highly recommend Het Invorderingsbedrijf to everyone.

  Deo Printing

 • Kroon Leveranciers is an online wholesale business with more than 17.000 office supplies. On a daily basis, we deal with hundreds of business customers in both the Netherlands and Belgium. Het Invorderingsbedrijf takes care of our complete administration. In doing so, files are automatically taken care of and I don’t have to spend any time on them anymore. Debtors who contact us, I immediately refer to Het Invorderingsbedrijf. Het Invorderingsbedrijf is an extremely tranparant and competent collection agency and I could not be more satisfied.

  Kroon Leveranciers B.V.

 • The collaboration between Het Invorderingsbedrijf and Softmedia has been extremely successful. Whenever we deal with a debtor who fails to pay his due, Het Invorderingsbedrijf takes over. We don’t have to worry about it anymore and they always succeed in recovering our debts. Moreover, because of their professional approach, it has never negatively affected the relationships with our clients.

  Softmedia Interactive

 • Doing business in construction requires creativity. Het Invorderingsbedrijf has been our partner for legal matters and debt collection for years now. I am extremely satisfied with their fast-paced approach.

  De Jong en van Aartrijk B.V. (carpentry factory)

  Matt Jakobsze
  Designer
  Gregor Smith
  CEO
  E. Schaffels
  Director
  C. Janssen
  Controller
  Wim Kok
  Director
  Timo ten Cate
  Director
  G. Foster
  Director
  L. Schipper
  Financial director
  G. Nafzger
  Controller
  C. Raaphorst
  Director
  D. Boedhai
  Director
  R. Vos
  Controller
  E. van Vijfeijken
  Manager
  H. de Jong
  Director

Een selectie
van onze klanten