Home PageIk wil mijn huurder eruit zetten en wat zijn mijn rechten?

Ik wil mijn huurder uitzetten: wat zijn mijn rechten?

Als uw huurder niet betaalt, is het logisch dat u een einde wilt maken aan de huurovereenkomst en de huurovereenkomst wilt ontbinden. Een huurder uitzetten betekent dat de huurovereenkomst door de rechter ontbonden moet worden. Dat kunt u helaas niet zelf doen. Een rechter maakt een einde aan de huurovereenkomst als de huurder de huur niet betaalt. Ook als er afspraken uit de huurovereenkomst worden geschonden beëindigt de rechter de huurovereenkomst.

Heeft u vragen over het uitzetten van een huurder? Aarzel niet en neem contact op met onze huurrecht specialisten voor kosteloos eerste advies. Dan weet u waar u aan toe bent. 

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Neem telefonisch of per mail contact op

  Mijn huurder is geen ‘goed huurder’

  Elke huurder is verplicht om zich als een goed huurder te gedragen. Wat precies een goed huurder is, is niet precies te zeggen. De huurder moet in elk geval toegang verschaffen tot het gehuurde, bijvoorbeeld voor reparaties. Ook moet de huurder tijdig de huur betalen en mag hij niet in strijd met de bepalingen in de huurovereenkomst handelen.

  Wanneer mag je een huurder uit huis zetten?

  De Nederlandse wet gaat uit van huurderbescherming. De wetgever vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Maar dat betekent niet dat u als verhuurder maar alles hoeft te pikken. Ons kantoor werkt in opdracht van verhuurders.

  De huur stopzetten en een huurder uitzetten kan in een aantal gevallen. Er zijn vijf situaties die voor een kantonrechter aanleiding kunnen zijn om het verzoek huurder eruit zetten te rechtvaardigen. Maar zeker ook andere gevallen kunnen aanleiding zijn om de huurder uit te zetten.

  1. Een huurachterstand van minimaal 3 maanden*
  2. De huurder is een wietplantage gestart
  3. U heeft het gehuurde dringend nodig voor eigen gebruik**
  4. Illegale onderverhuur
  5. Er is sprake van ernstige overlast (geluidshinder, dieren, stankoverlast etc.)

  *De Rechtspraak hanteert de driemaandstermijn als een richtlijn. Het is dus geen vaste maatstaf. Ook bijvoorbeeld een kleinere huurachterstand kan ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigen.

  **U moet de woning dringend zelf nodig hebben. Bijvoorbeeld voor uw eigen gezin of omdat u uw woning wilt slopen of renoveren. En zelfs als u uw woning opnieuw ter beschikking wilt stellen aan een student of gehandicapte. Het belang van de verhuurder moet zwaarder wegen dan het belang van de huurder. In sommige gevallen moet dan ook blijken dat de huurder passende vervangende woonruimte kan krijgen. Soms moet u als verhuurder een verhuiskostenvergoeding betalen.

  Huurder uitzetten

  Huurachterstand 3 maanden, mag ik mijn huurder uit huis zetten?

  Als uw huurder een huurachterstand van 3 maanden heeft, kan de verhuurder een deurwaarder sturen met een aangetekende brief waarin staat hoeveel geld de huurder moet betalen en wanneer de huurder voor de rechter moet verschijnen. De huurder hoeft niet naar de rechter te gaan, maar kan wel om uitstel vragen of een brief naar de rechter sturen.

  Als de huurder erkent dat hij/zij drie maanden huur niet heeft betaald, kan de rechter de huur stopzetten en beslissen dat de huurder uw woning dringend moet verlaten. Een gerechtsdeurwaarder kan de huurder dan binnen drie dagen uit huis zetten.

  Incasso van huur

  Of uw huurder nu slechts één maand huurachterstand heeft of al enkele maanden, uw huurder zal de huurachterstand moeten betalen. Vaak gaat dit niet vanzelf en is het nodig om met onze no cure no pay huurincasso worden opgestart.

  Tijdens een gerechtelijke procedure vragen we aan de rechter de huurder te veroordelen in de betaling van de huurachterstand en ook het pand te verlaten (de huurovereenkomst te ontbinden). Als de huurder dat niet vrijwillig doet, legt een van de deurwaarders beslag en zet de deurwaarder de huurder letterlijk op straat.

  Een gerechtelijke procedure om de huurder eruit te zetten gaat altijd door middel van dagvaarding.

  Wat zijn de vervolgstappen om een huurder uit te zetten?

  Invorderingsbedrijf helpt u graag met de huur stopzetten om uw huurder uit huis te zetten, zodat u plaats kunt maken voor een nieuwe huurder. Zorgvuldig wordt met u de juiste strategie bepaald. Een gespecialiseerde jurist controleert met u het dossier en adviseert u over de te nemen stappen. Een gerechtelijke procedure zorgt ervoor dat we uw huurder kunnen uitzetten, zo plaats maken voor een nieuwe huurder én het rendement op het verhuurde niet nog verder achteruitloopt. Het is zaak om snel te handelen als huurachterstanden oplopen.

  Voordelen van een huurder uitzetten door Invorderingsbedrijf

  Direct uw huurder eruit?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Huurder uit huis zetten

   Kan ik de huurder uitzetten én schade vorderen?

   Ja, u kunt ook schade vorderen. Een huurder uitzetten doet u niet voor niets. U wilt een einde maken aan de relatie, omdat deze niet meer profijtelijk is. Naast de huurachterstand kan er sprake zijn van schade. Die schade kunt u al daadwerkelijk geleden hebben of u zult deze in de toekomst gaan lijden. Wanneer de huurder schade heeft veroorzaakt kunt u deze schade terug vorderen.

   Tijdens de gerechtelijke procedure kunnen we naast de huurder uit de woning zetten schade op uw huurder verhalen:

   1. De schade die u heeft geleden door het gedrag van de huurder, zoals een wietplantage, illegale onderhuur, verbouwingen zonder toestemming of andere veranderingen aan het gehuurde;
   2. Een voorschot op te verwachten schade, omdat u bijvoorbeeld eerst nog moet gaan renoveren.

   Kan ik contractuele boetes ook vorderen?

   Veel huurovereenkomsten bevatten boeteclausules, bijvoorbeeld in de algemene bepalingen. Mogelijk in uw huurovereenkomst ook. Een veel gebruikt model huurovereenkomst is het ROZ-model. Daarin staat bijvoorbeeld deze boetebepaling:

   ‘Huurder is aan verhuurder een directe opeisbare boete van € 25, – per kalenderdag verschuldigd voor elke verplichting uit deze overeenkomst met de bijbehorende algemene bepalingen die niet nakomt of overtreedt, onverminderd zijn verplichting om alsnog aan die verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders overige rechten op schadevergoeding van anderszins. Genoemd bedrag is gebaseerd op het prijspeil 1 januari 2003 en wordt met ingang van 1 januari 2004 geïndexeerd’.

   Als u ervoor kiest om een incassotraject op te starten, kunt u er ook voor kiezen om de overeengekomen boetes te vorderen. Boetes vormen een welkome aanvulling op uw rendement. Contractuele boetes worden ambtshalve door een rechter getoetst als het tot een gerechtelijke procedure komt. Dat betekent dat een rechter de boetes kan matigen (verlagen) of af kan wijzen. Onze incassojuristen huurrecht kunnen u aanbevelen. Neem daarom vrijblijvend contact op. De gegevens staan hieronder.

   Direct huurovereenkomst ontbinden?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Huurder uitzetten | huur stopzetten

    Veroorzaakt uw huurder overlast?

    Dan is het van belang steeds schriftelijk melding te maken van overlast aan de huurder. Op deze manier wordt de procedure makkelijker en bouwt u een dossier op. Onze incassojuristen geven u vrijblijvend advies. De overlast wordt verzameld en gepresenteerd aan de rechter.

    Voorbeelden van eerdere uitspraken inzake huurder uitzetten

    Alleen de kantonrechter is bevoegd om huurovereenkomsten te ontbinden. Ons kantoor voert vele procedures per week op het gebied van huurders uitzetten. Elke rechtbank heeft een speciaal team huurrecht, bestaande uit rechters die zich met huurrecht bezighouden. Enkele veelzeggende knipsels uit relevante uitspraken leest u hieronder.

    Artikel 6:265 lid 1 BW bepaalt dat iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen aan de wederpartij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Een huurder is niet alleen gehouden zich ten aanzien van het gebruik van het gehuurde als een goed huurder te gedragen, hij zal het gehuurde ook overeenkomstig de bestemming moeten gebruiken. Het gebruik van (een deel van) een woning voor beroeps- of bedrijfsmatige hennepkweek, kan niet als zodanig gebruik worden aangemerkt.Gerechtshof ’s-Gravenhage, 16-02-2017, zaaknummer C05/637

    Hetgeen overigens nog door [gedaagde] aangevoerd is tegen de gevorderde ontbinding  van de huurovereenkomst , is aan te merken als een beroep op de “tenzij-clausule” in artikel 6:265 lid 1 BW. Dat er ten aanzien van de aangetroffen hennepplantage sprake is geweest van een tekortkoming van geringe betekenis (of bijzondere aard), kan de kantonrechter niet onderschrijven nu [gedaagde] zich schuldig maakte aan bedrijfsmatige hennepkweek, waarmee doorgaans overlast en criminaliteit gepaard gaan. Dat het om een relatief kleine plantage ging, dat er geen diefstal van elektriciteit heeft plaatsgevonden en dat van directe/concrete gevaarzetting niet gebleken is, doet daar niet aan af. Dat [gedaagde] voorts na het veroordelend vonnis van 6 maart 2013 is blijven volharden in wanbetaling, is evenmin als een tekortkoming van geringe betekenis aan te merken. (…) De persoonlijke omstandigheden die [gedaagde] voorts nog aanvoert, zijn evenmin reden om tot het oordeel te komen dat de tekortkomingen de ontbinding  van de huurovereenkomst  met haar gevolgen niet rechtvaardigen. (…) Op grond van vorenstaande overwegingen zal de gevorderde ontbinding  van de huurovereenkomst  worden toegewezen. Ook de gevorderde ontruiming van het gehuurde binnen twee weken na betekening van dit vonnis zal toegewezen worden.Rechtbank Limburg, 28-08-2013, zaaknummer 512084

    Ook het structureel niet toelaten van de verhuurder tot het gehuurde zodat de verhuurder geen noodzakelijk onderhoud kan verrichten, kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst.Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 31-03-2015, HD 200 131 903_01

    Gelet op de ernst van de overlast, de duur daarvan en de volharding van [appellant] in zijn gedrag ondanks vele waarschuwingen, concludeert het hof dat [appellant] zodanig is tekort geschoten in zijn verplichting om zich als een goed huurder te gedragen dat de ontbinding  van de huurovereenkomst  met haar gevolgen gerechtvaardigd moet worden geacht. Het woonbelang van [appellant] moet hiervoor wijken.Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17-07-2012, HD 200.098.532

    Waar het bij een beroep op structurele betalingsachterstand op aankomt is vast te stellen dat er herhaaldelijk is tekortgeschoten in de tijdige nakoming van de betalingsverplichting. Het meer dan een jaar laten bestaan van achterstanden zal, als er geen bijkomende omstandigheden zijn, in de regel voldoende zijn voor de ontbinding  van de huurovereenkomst. Het bestaan van een eerder vonnis tegen gedaagde tot betaling van een huurachterstand kan als extra en zelfs als doorslaggevend argument de ontbinding  vergroten of zelfs rechtvaardigen.Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 08-09-2009, HD 200.017.291

    Huurder uit huis zetten

    Wat kunt u zelf nog doen?

    Ter voorkoming van een gerechtelijke procedure kunt u natuurlijk proberen met de huurder een oplossing te zoeken. Via huurincasso kan in veel gevallen de huur alsnog worden geïncasseerd. U kunt ook de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Hiervoor is dus wel vereist dat uw huurder een beëindigingsovereenkomst tekent. Wil uw huurder niet vrijwillig vertrekken, dan schromen onze incassojuristen niet om samen met u het traject huurder eruit zetten te starten.

    Direct mijn huurder uitzetten

    Wij helpen u graag verder als het gaat om huurders uitzetten. Omdat elke situatie anders is, horen we ook graag uw verhaal. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070 – 762 0330 of e-mail naar sales@invorderingsbedrijf.nl o.v.v. huurder eruit zetten. Onze incassojuristen huurrecht helpen u direct verder.

    Direct uw huurder uitzetten?

    Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Huurder uit huis zetten

     FAQ: Veelgestelde vragen over huurder uitzetten

     Direct huurincasso starten?

     Huurder uit huis zetten

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Sarah de rover
      Sarah de Rover
      Na maanden heen en weer gepraat zonder overeenkomst met mijn schuldenaar is met de hulp van dit invorderingsbedrijf het binnen een week, zelfs dagen opgelost! super snel en erg fijne mensen om mee samen te werken
      Lieda nederhof
      Lieda Nederhof

      Zeer duidelijk en vriendelijk. Behulpzaam met het invoeren van gegevens op de computer.

      Onze Incassojuristen & Adviseurs

      linkedin

       Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

       Neem telefonisch of per mail contact op

        Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

        Neem telefonisch of per mail contact op

         Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

         Neem telefonisch of per mail contact op