Hoger beroep: verder procederen na een uitspraak van de rechter

Is uw vordering door de rechter afgewezen? Of bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Het is ook mogelijk dat uw debiteur in hoger beroep gaat tijdens een gerechtelijke incassoprocedure

Het hoger beroep is in principe de laatste kans om een rechtszaak te winnen.

Op deze pagina leggen we uit wat een hoger beroep precies is, hoe u een hoger beroep instelt en hoe de beroepsprocedure er precies uitziet.

Wilt u in hoger beroep?

Ontevreden met de uitspraak van de rechter? Laat uw gegevens achter en één van onze incassospecialisten neemt contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wat is hoger beroep?

  Hoger beroep is het opnieuw laten behandelen van de rechtszaak door een hogere rechter. Het hoger beroep in een civiele procedure wordt behandeld door het gerechtshof. In het hoger beroep wordt uw zaak beoordeeld door drie raadsheren (de rechters bij het gerechtshof).

  Voorlopige voorziening

  Sommige zaken zijn zo dringend dat het niet mogelijk is om de volledige procedure tot de uitspraak af te wachten. Als uw onderneming bijvoorbeeld failliet dreigt te gaan omdat een rechter uw vordering in eerste aanleg heeft afgewezen, kunt u het gerechtshof vragen om versneld een voorlopige uitspraak (voorlopige voorziening) te doen. 

  Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel in spoedeisende zaken die van kracht is tot het definitieve vonnis van het hof er is.

  Uw vordering is afgewezen en u wilt in beroep gaan

  Heeft u een juridische procedure aangespannen tegen een wanbetaler, maar heeft de rechter uw vordering afgewezen? Of bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter in eerste aanleg? Bijvoorbeeld omdat uw schuldenaar niet alle gemaakte kosten hoeft te vergoeden? Dan kunt u hoger beroep instellen.

  Het traject in hoger beroep ziet er zo uit:

  Stap 1: uw debiteur dagvaarden

  Als we een vonnis van de rechtbank hebben, kan een hoger beroep worden ingesteld door middel van een appèldagvaarding (dagvaarding in hoger beroep). De dagvaarding moet binnen drie maanden (na de uitspraak in een bodemprocedure) of binnen vier weken (na de uitspraak in een kort geding) worden uitgebracht. 

  De appèldagvaarding wordt opgesteld door een advocaat. In de dagvaarding vraagt u het gerechtshof de uitspraak van de rechter te vernietigen. Het is nog niet noodzakelijk om toe te lichten waarom u dat wilt. Dat kan in de schriftelijke ronde die volgt. 

  De dagvaarding moet aan de wederpartij worden overhandigd door een gerechtsdeurwaarder.

  Invorderingsbedrijf werkt samen met de beste advocaten en deurwaarders. Wij kunnen dus een hoger beroep voor u instellen zonder dat u de hulp van externe partijen hoeft in te roepen.

  Stap 2: Toelichten dagvaarding

  In de dagvaarding wordt een zittingsdatum genoemd. Deze eerste zitting heet de rolzitting. Tijdens de rolzitting kan uw advocaat namens u als eiser (die wordt in hoger beroep appellant genoemd) schriftelijke stukken indienen. 

  Zo dient uw advocaat onder andere een memorie van grieven in. Dit is een toelichting waarom de uitspraak van de rechter vernietigd moet worden. Daarbij draagt uw advocaat direct de juridische argumenten aan. 

  De hoger beroepsrechter bepaalt vervolgens hoelang de tegenpartij (geïntimeerde) heeft om te reageren.

  Stap 3: Verweer tegenpartij

  Uw debiteur moet als tegenpartij binnen de in de rolzitting vastgestelde termijn reageren op de door uw raadsman ingebrachte stukken. Dit doet de wederpartij door een memorie van antwoord in te dienen. In dit stuk voert de tegenpartij verweer tegen de memorie van grieven.  

  Als uw tegenpartij niet reageert en ook geen uitstel aanvraagt, dan zal het hof de zaak beoordelen aan de hand van de stukken in het dossier en uitspraak doen in een verstekarrest.

  Stap 4: het vervolg na de schriftelijke ronde

  Na de schriftelijke ronde kan de procedure op 4 verschillende manieren voortgezet worden:

  • Beide partijen worden door het hof uitgenodigd voor een zitting om extra informatie te verschaffen. 
  • Een van de partijen verzoekt tot een zitting om mondeling toelichting te geven en het gerechtshof stemt hiermee in.
  • Het gerechtshof geeft een tussenarrest (tussenbeslissing) waarin het vraagt om extra bewijs.

  Het hof doet een einduitspraak (arrest).

  Stap 5: Inhoudelijke behandeling

  Nadat het gerechtshof alle ingebrachte stukken heeft bestudeerd, wordt er meestal een zitting gepland. Alle partijen krijgen een oproep om op de zitting te verschijnen. In de uitnodiging staat of het verplicht is om de zitting bij te wonen

  Tijdens de inhoudelijke behandeling kunnen beide partijen hun standpunten toelichten. Ook kan het gerechtshof vragen stellen. Soms worden er ook getuigen of deskundigen opgeroepen. Getuigen en deskundigen zijn verplicht om te komen als het gerechtshof dat verlangt. 

  Vaak zal het gerechtshof tijdens de zitting onderzoeken of het mogelijk is om tot een oplossing te komen voor het conflict, bijvoorbeeld door een schikking te treffen of door middel van mediation. Als dat niet mogelijk is zal het hof uitspraak doen.

  Stap 6: Uitspraak van het gerechtshof

  Aan het eind van de zitting zal het gerechtshof aangeven wanneer er uitspraak wordt gedaan. De uitspraak in het hoger beroep wordt het arrest genoemd. 

  Uw advocaat krijgt het arrest toegestuurd. 

  In het arrest zal het hof bepalen of uw beroep gegrond is. Als dat zo is, dan wordt het vonnis van de rechtbank vernietigd en doet het gerechtshof een nieuwe uitspraak. 

  Het is ook mogelijk dat het hof uw beroep slechts gedeeltelijk gegrond verklaart. Het vonnis van de rechter blijft dan gedeeltelijk in stand. 

  Als het gerechtshof uw beroep ongegrond verklaard, dan blijft de uitspraak van de rechtbank in stand en wordt het eerdere vonnis bekrachtigd.

  Bezwaarprocedure civiel recht

  Uw debiteur gaat in hoger beroep

  Het kan natuurlijk ook dat u een juridische procedure heeft gevoerd en dat uw debiteur in hoger beroep gaat omdat hij het niet eens is met de uitspraak. In dat geval ontvangt u een appèldagvaarding van de tegenpartij. 

  Als dat gebeurt, is het belangrijk om verweer te voeren. Als u namelijk niet reageert, dan is de kans groot dat het hof het eerdere vonnis van de rechtbank herroept. Uw vordering wordt dan alsnog afgewezen. Als u de vordering al heeft geïncasseerd moet u het bedrag terugbetalen. 

  Om verweer te voeren in het hoger beroep bent u verplicht een advocaat in te schakelen. De advocaat dient als reactie op uw tegenpartij een memorie van grieven in. Hierin onderbouwt uw advocaat waarom de uitspraak van de rechter bekrachtigd moet worden.

  Na de volledige beroepsprocedure doorlopen te hebben, zal het gerechtshof uitspraak doen. Als het vonnis van de rechtbank bekrachtigd wordt, kunt u het ten uitvoer laten leggen door een deurwaarder (als u dat nog niet gedaan heeft). 

  Vaak zal het gerechtshof de verliezende partij veroordelen de kosten te betalen die u heeft gemaakt tijdens het hoger beroep.

  Gaat uw debiteur in beroep?

  Neem direct contact met ons op door uw gegevens in te vullen. Samen met de beste advocaten zullen wij bij het gerechtshof vechten voor uw gelijk.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Incidenteel hoger beroep

   Gaat uw debiteur in hoger beroep, maar bent u het zelf ook niet eens met (delen van) van de uitspraak van de rechter? Dan kan uw advocaat gelijk met de memorie van antwoord een hoger beroep instellen. Dit noemt men incidenteel hoger beroep. Het stuk dat uw advocaat indient heet dan memorie van grieven in het incidenteel hoger beroep. De tegenpartij moet hier weer op reageren.

   Verschil tussen hoger beroep en verzet

   Als uw debiteur tijdens de civiele procedure die we hebben aangespannen geen verweer heeft gevoerd, dan kan hij verzet aantekenen. 

   Verzet is geen hoger beroep. Het is de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de beslissing van de rechter. 

   Als uw debiteur niet reageert op de dagvaarding die we tegen hem hebben uitgebracht, zal de rechter namelijk een verstekvonnis uitspreken. Dit vonnis wordt aan uw debiteur betekend. Vervolgens heeft uw debiteur vier weken om in verzet te komen

   Doet hij dat niet dan wordt het vonnis bekrachtigd en is er ook geen hoger beroep meer mogelijk

   Als uw debiteur wel in verzet komt, dan moet hij een dagvaarding uitbrengen. Vervolgens wordt de zaak opnieuw behandeld door dezelfde rechter. Die doet opnieuw uitspraak. Na deze uitspraak kunnen beide partijen nog steeds in hoger beroep gaan. 

   Het belangrijkste verschil tussen verzet en hoger beroep is dat verzet wordt behandeld door dezelfde rechter en hoger beroep door een hogere rechterlijke instantie

   Verzet is alleen mogelijk als de gedaagde partij in eerste instantie niet heeft gereageerd.

   FAQ: Veelgestelde vragen over hoger beroep

   U kunt niet altijd in beroep gaan tegen een uitspraak van de rechter. Bij civiele zaken is het bijvoorbeeld niet mogelijk om beroep in te stellen als het gaat om een vordering van minder dan € 1750. 

   Ook kunt u niet meer in beroep als het vonnis van de rechter ouder is dan drie maanden (in een bodemprocedure) of ouder dan vier weken (in een kort geding).

   In het Nederlandse recht kunt u maar één keer in hoger beroep gaan. Heeft u hoger beroep ingesteld en is uw vordering opnieuw afgewezen? Dan kunt u nog wel in cassatie gaan bij de Hoge Raad. In cassatie wordt de zaak niet helemaal opnieuw behandeld. De Hoge Raad beoordeelt alleen of het recht op de juiste manier is toegepast.

   Na een hoger beroep is het alleen nog maar mogelijk om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Tijdens deze procedure wordt alleen gekeken of het recht goed is toegepast. Het is niet meer mogelijk om nieuwe bewijsstukken aan te dragen of nieuwe getuigen op te roepen. Er worden ook geen zittingen gehouden zoals bij de rechtbank en het gerechtshof. Cassatie verloopt schriftelijk.

   Als de Hoge Raad van oordeel is dat het recht niet juist is toegepast. Dan moet de zaak volledig opnieuw behandeld worden.

   Hoelang het hoger beroep duurt, hangt af van de complexiteit van de zaak. De termijn voor het doen een uitspraak in hoger beroep is 10 weken in een reguliere civiele procedure en 6 weken bij een kort geding.

   De kosten voor het instellen van een hoger beroep (griffierechten) zijn onder andere afhankelijk van de hoogte van de vordering en of u het beroep instelt als natuurlijke persoon of niet-natuurlijke persoon (bijvoorbeeld een bv). 

   Daarnaast komen er kosten kijken bij het inschakelen van een advocaat. Ook moet u de kosten voor de deurwaarder betalen. 

   Het gerechtshof bepaalt meestal wel dat de verliezende partij de proceskosten die de andere partij heeft gemaakt (geheel of gedeeltelijk) moet vergoeden.

   Een gerechtelijke incasso wordt vrijwel altijd gevoerd bij de civiele rechter. Het hoger beroep in een civiele zaak dient voor het gerechtshof. Ook in familiezaken en het strafrecht gaat men in hoger beroep bij het gerechtshof. Hetzelfde geldt voor belastingzaken. 

   Maar niet alle beroepszaken dienen bij het gerechtshof. Een hoger beroep op het gebied van sociale zekerheid of ambtenarenrecht wordt bijvoorbeeld behandeld door de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Zaken rond economisch bestuursrecht worden in hoger beroep behandeld door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Overige beroepszaken dienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

   Ja, om een hoger beroep in te stellen is een advocaat verplicht. Ook als de andere partij een hoger beroep instelt, moet u een advocaat inschakelen om verweer te kunnen voeren.

    

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Michelle sanderse
    Michelle Sanderse

    Als eigenaar van een startende organisatie hoopte ik nooit in contact te hoeven komen met een incassokantoor, toen een van onze debiteuren stelselmatig weigerde te betalen, had ik helaas geen andere optie. Door kordaat optreden van Het Invorderingsbedrijf en een snelle juridische procedure kreeg ik toch mijn geld terug, inclusief een groot gedeelte van alle gemaakte kosten! Ik kan hen bij iedereen aanbevelen!

    Vrijblijvend advies

    Invorderingsbedrijf heeft een uitmuntende staat van dienst als het gaat om het innen van openstaande rekeningen. Wilt u overleggen over uw zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of via de onderstaande button!

     

    Koninginnegracht 14 C
    2514 AA Den Haag
    070 – 762 0330

    Fax: +3170 – 762 0335