Home PageMeerwerk niet betaald

Meerwerk niet betaald

“Meerwerk niet betaald? Meerwerk wel betaald door een incassoprocedure!”

U heeft een opdracht aangenomen. Tijdens het uitvoeren van de opdracht ontstaat er meerwerk. Uw opdrachtgever wil het meerwerk niet betalen. Als u niets doet blijft u zelf met de rekening zitten. Lees hier wat u zelf kunt doen in geval van meerwerk niet betaald en hoe u niet betaald meerwerk kunt laten incasseren.

Wat is meerwerk?

Meerwerk is extra werk dat de aannemer verricht bovenop de werkzaamheden die zijn overeengekomen bij de overeenkomst tot aanneming van werk. Vaak ontstaat meerwerk tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever bepaalde veranderingen of uitbreidingen wil. Ook kan het zijn dat er bepaalde werkzaamheden niet voorzien waren, waardoor u met meerwerk geconfronteerd wordt.

Stap 1. Stuur uw debiteur een ingebrekestelling

“Meerwerk kan worden omschreven als een verrichting van de aannemer die uitgaat boven zijn verplichting om het in het bestek omschreven werk uit te voeren, zodat de aannemer voor het doen van deze verrichting recht heeft op bijbetaling boven de overeengekomen aannemingssom” (Raad van Arbitrage voor de Bouw, 14 juli 1999, nr. 21.097).

Als meerwerk niet betaald wordt, bepaalt art. 6:755 BW de hoofdregel:

In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de aannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij

 1. de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging
 2. tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen (…).’

Meerwerk niet betaald. Heeft u de opdrachtgever gewezen op meerwerk?

In beginsel heeft u de plicht de opdrachtgever te wijzen op de noodzaak van meerwerk en daarmee samenhangend een verhoging van de prijs. De opdrachtgever moet namelijk de keuze hebben of zij de uit te voeren extra werkzaamheden door u als opdrachtnemer wil uit laten voeren. Het is een beslismoment. Een van de meest voorkomende redenen van meerwerk niet betaald is dat er geen toestemming is gekregen vooraf. Maar, dat wil nog niet zeggen dat er niet betaald hoeft te worden.

Meerwerk direct incasseren?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Meerwerk niet betaald. Moest de opdrachtgever weten dat er meerwerk zou zijn?

  Vaak weet uw opdrachtgever overigens wel dat er meerwerk komt. Bijvoorbeeld als de opdrachtgever tijdens het uitvoeren verzoekt om aanpassingen van het werk of bijvoorbeeld uitbreidingen. De basis is de aannemingsovereenkomst, waarin staat voor welke werkzaamheden welk prijs betaald wordt. Afwijkingen kunnen als meerwerk worden opgenomen.

  Meerwerk niet betaald. Heeft u zich gehouden aan uw waarschuwingsplicht?

  Als niet is afgesproken wat als meerwerk wordt gezien dan is het volgende het uitgangspunt. In de situatie dat de opdrachtgever toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wenst, kan de aannemer slechts een verhoging van de prijs vorderen wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de prijsverhoging die hiervan het gevolg is.

  Dit bijvoorbeeld in de situatie dat de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd en de opdrachtgever de gelegenheid heeft gekregen hierover na te denken.

  Daarbij is de volgende uitzondering erg belangrijk. Dit geldt alleen indien de opdrachtgever zelf had moeten begrijpen dat de door hem gewenste toevoegingen of veranderingen de noodzaak van een prijsverhoging tot gevolg heeft.

  Heeft u de opdrachtgever niet gewaarschuwd, dat er extra meerwerk zou komen? Dan is het nog niet gezegd dat u geen meerwerk kunt incasseren. Er wordt dan gekeken naar de omstandigheden van het geval. Wij kunnen u hierover adviseren.

  Meerwerk niet betaald. Meerwerk mondeling overeengekomen?

  Ook mondeling overeengekomen meerwerk is rechtsgeldig. U als opdrachtnemer doet er wel verstandig aan om het meerwerk schriftelijk te bevestigen of om bevestiging te vragen. In procedures die gaan over meerwerk, roept een opdrachtgever vaak dat er geen opdracht tot meerwerk is verstrekt.

  Meerwerk niet betaald. Hoe hoog is de meerwerkfactuur?

  In principe geldt dat betaald moet worden, wat is afgesproken. Ook voor wat betreft meerwerk. Blijkt nu niet duidelijk wat is afgesproken over de prijs van het meerwerk (of ontkent de opdrachtgever dat hij akkoord is gegaan met meerwerk), dan moet er een zogenaamd redelijk loon betaald worden.

  Artikel 7:405 BW

  1. Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is aangegaan, is de opdrachtgever hem loon verschuldigd.
  2. Indien loon is verschuldigd doch de hoogte niet door partijen is bepaald, is de opdrachtgever het op de gebruikelijke wijze berekende loon of, bij gebreke daarvan, een redelijk loon verschuldigd.

  Meerwerk direct incasseren?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Meerwerk niet betaald. Verjaring aan de orde?

   De verjaringstermijn is 5 na opeisbaarheid bij bedrijven en 2 jaar na opeisbaarheid bij particulieren. Een vordering van meerwerk is pas opeisbaar, als het geleverde werk is opgeleverd.

   Enkele tips voor wat u zelf kunt doen om niet betaald meerwerk te voorkomen.

   1. Leg afspraken schriftelijk vast, ook over meerwerk;
   2. Ga niet verder met het uitvoeren van werkzaamheden, als meerwerk niet tijdig wordt betaald na oplevering;

   En als het al te laat is, dan kunt u beter direct een incassoprocedure opstarten.

   Is niet betaald meerwerk contractueel uitgesloten?

   Sommige opdrachtgevers weigeren meerwerk te betalen, omdat dit zou zijn uitgesloten in de aannemingsovereenkomst of in bepaalde algemene voorwaarden. Er zal daarbij dan altijd teruggegrepen moeten worden naar de opdrachtomschrijving en het bestek. Staat iets niet in het bestek en wenst de opdrachtgever toch dat het wordt uitgevoerd? Dan is er in principe sprake van meerwerk dat betaald moet worden. Ook hierover kunnen wij u adviseren.

   Meerwerk niet betaald. Kunt u stoppen met het uitvoeren van verdere werkzaamheden?

   Ja, dat kan. U kunt stoppen als bepaald werk niet wordt betaald. Let er dan wel op, dat het werk eerst opgeleverd moet worden. Maar, het stoppen met het werk brengt wel risico’s met zich mee. Vaak heeft een opdrachtgever in de overeenkomst opgenomen dat indien er later wordt opgeleverd er hoge boetes betaald moeten worden aan de opdrachtgever. Beter kunt u dan gewoon doorgaan met het werk en uw opdrachtgever laten weten dat u op een later moment de discussie over meerwerk heropent. U reserveert als het ware uw vordering.

   Meerwerk niet betaald. Maar opdrachtnemer is stilzwijgend ingestemd met meerwerk?

   Ofwel, de opdrachtgever heeft geen protest gemaakt en u laten werken. Nadat het werk gereed was, heeft u uw factuur gestuurd. Vervolgens wordt meerwerk niet betaald. In bepaalde gevallen is het niet tijdig klagen aan te merken als acceptatie van meerwerk.

   Meerwerk niet betaald. Is de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) bevoegd?

   In veel overeenkomsten die in de bouwsector worden gesloten, wordt de Raad van Arbitrage voor de Bouw aangewezen als instantie voor het beslechten van geschillen. Een vordering over meerwerk niet betaald wordt dan dus niet voorgelegd aan de rechter, maar aan de arbiters die werken bij deze raad. Onze juristen helpen u bij het incasseren van vorderingen over niet betaald meerwerk. Niet alleen als de normale rechter bevoegd is, maar ook indien een arbitrageraad is overeengekomen. In de algemene voorwaarden van uw opdrachtgever kan bijvoorbeeld zijn opgenomen:

   Artikel 10: Geschillen

   10.1 Alle geschillen, die rijzen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen door opdrachtgever uitsluitend worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA).

   10.2 Op alle rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing.

   Meerwerk niet betaald. Maar heeft u wel opgeleverd?

   Om problemen met meerwerk niet betaald te voorkomen, is het noodzakelijk dat u het werk eerst oplevert. Pas vanaf het moment van de oplevering start doorgaans de opeisbaarheid van uw vordering. Veelal heeft u hier zelf afspraken over gemaakt in uw contract.

   Stap 1 Stuur uw debiteur een ingebrekestelling
   Download hier een gratis voorbeeld aanmaning in pdf 

   In een recente uitspraak van het Gerechtsof Arnhem-Leeuwarden d.d. 26-07-2016 zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2016:6093 ging het om de vraag op welk moment de aannemer betaling van het voor alle twaalf woningen overeengekomen meerwerk had kunnen vorderen. Volgens de hoofdopdrachtgever aan de aannemer had de aannemer dit in gedeelten kunnen doen, bijvoorbeeld telkens na oplevering van een afzonderlijke woning. Dat was in het belang van de opdrachtgever (aangezien volgens zijn stellingen in dat geval een aanzienlijk deel van het meerwerk wegens het niet tijdig factureren door de aannemer zou zijn verjaard). Volgens de aannemer kon hij het meerwerk bij de slotfactuur vorderen, zodat het meerwerk niet was verjaard.   In deze zaak concludeerde de rechter dat er pas bij oplevering van alle twaalf woningen meerwerk mocht worden gefactureerd. Pas vanaf het moment van opleveren werd de vordering opeisbaar. De verjaring gaat dan ook pas vanaf het moment van opeisbaarheid lopen.

   Over wat voor soort meerwerk hebben we het?

   Meerwerk kan in alle branches en met betrekking tot uiteenlopende projecten voorkomen. Denk aan:

   1. Het bouwen van kantoren of woningen
   2. Het aanleggen van wegen en bruggen of andere kunstwerken
   3. Het uitvoeren van grond- weg- en waterbouw werkzaamheden
   4. Het verbouwen en renoveren van panden
   5. Het aanleggen van technische installaties (zoals elektrische installaties of klimaatinstallaties)
   6. Het bouwen van stands en het opbouwen van marktkramen
   7. Het inrichten van bepaalde ruimtes zoals kantoren
   8. Het uitvoeren van bestickeringen en het aanbrengen van decoratie
   9. Schilderwerkzaamheden, loodgieterswerkzaamheden en bouwtimmeren
   10. Etc. Etc.

   Meerwerk laten incasseren. Direct starten met incasso of advies?

   Wij helpen u graag verder als het gaat om meerwerk niet betaald. Omdat elke situatie anders is, horen we ook graag uw verhaal. U kunt ook direct starten met een incassoprocedure. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen, via telefoonnummer 070-7620330 (optie 2) of e-mail naar sales@invorderingsbedrijf.nl.  Onze incassojuristen Bouwrecht helpen u direct verder.

   Meerwerk direct incasseren?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen
    No Cure No Pay Incasso

    Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

    • Géén succes = géén kosten
    • 100% uitkering van de hoofdsom
    • 95% slagingspercentage

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

    Download direct

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op