Home PageBeslag leggen op huis van debiteur

Beslag leggen op huis van debiteur

Heeft u een hoge vordering die maar niet betaald wordt? Ook niet na een minnelijke incassoprocedure? Dan kunt u beslag leggen op onroerend goed van uw debiteur. Beslag leggen op een huis of ander onroerend goed is onder andere mogelijk met een gerechtelijk vonnis (executoriaal beslag) of toestemming van de rechter (conservatoir beslag). 

Invorderingsbedrijf kan deze toestemming of het vonnis van de rechter voor u verkrijgen. Vervolgens kunnen we onze deurwaarder het beslag laten leggen.

Beslag leggen op iemands huis?

Vul uw gegevens in en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  In beslag genomen huis

  Beslaglegging op onroerend goed

  Als u veel geld van een persoon of een bedrijf tegoed heeft en diegene maar niet wil betalen, kunt u beslag laten leggen op diens bezittingen. Het huis is doorgaans de meest waardevolle bezitting van uw debiteur. Daarmee is beslaglegging op het onroerend goed een effectieve manier om uw vordering veilig te stellen en uw geld te incasseren. 

  Beslaglegging op een huis is mogelijk als:

  • de vordering opeisbaar is
  • u toestemming van de rechter of een executoriale titel heeft
  • het onroerend goed eigendom is van de debiteur

  Het is dus niet mogelijk om beslag te leggen als de debiteur de onroerende zaken huurt.

  Twee soorten beslaglegging op vastgoed: conservatoir beslag en executoriaal beslag

  Als we beslag leggen op een huis of ander vastgoed hebben we twee mogelijkheden: conservatoir beslag of executoriaal beslag.

  Conservatoir beslag

  Conservatoir beslag op een woning is bedoeld om het onroerend goed veilig te stellen, zolang de zaak onder de rechter is. Als er conservatoir beslag op de woning ligt, kan deze niet meer verkocht worden. Hierdoor heeft de schuldeiser de zekerheid dat hij de vordering kan innen, als deze uiteindelijk wordt toegewezen door de rechter.

  Conservatoir beslag is dus mogelijk voordat de rechter uitspraak heeft gedaan over de rechtmatigheid van de vordering. De woning wordt nog niet openbaar verkocht.

  Executoriaal beslag

  Executoriaal beslag op een huis is bedoeld om de woning, nadat de rechter de vordering heeft toegewezen, openbaar te verkopen. De schuldeiser wordt uit de winst van de executieverkoop uitbetaald. Executoriaal beslag is alleen mogelijk met een vonnis van de rechter of op basis van andere executoriale titels zoals een beschikking, dwangbevel of notariële akte. In het vonnis van de rechter moet staan dat het uitvoerbaar bij voorraad is (bijna alle vonnissen zijn dit).

  Hoe werkt beslaglegging op vastgoed?

  Hoe de beslaglegging precies verloopt, hangt af van of het beslag executoriaal of conservatoir is. Het beslag kan in beide gevallen uitsluitend gelegd worden door een deurwaarder.

  Hoe werkt executoriaal beslag?

  Stap 1

  Verkrijgen executoriale titel

  We kunnen pas executoriaal beslag leggen als u in het bezit bent van een executoriale titel. Dit is meestal een gerechtelijk vonnis. Als u nog geen vonnis van de rechter heeft, kunnen we een gerechtelijke procedure tegen uw debiteur voor u aanspannen. Als de rechter de vordering vervolgens toekent, kunnen we het vonnis ten uitvoer leggen.

  Stap 2

  Vonnis betekenen

  Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, moeten we een deurwaarder inschakelen om het vonnis door te laten betekenen (officieel overhandigen) aan de tegenpartij. Vervolgens heeft de schuldenaar volgens de wet (eerste afdeling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) twee dagen de tijd om de gehele vordering (inclusief alle bijgekomen kosten) te betalen. Doet hij dat niet, dan kan de deurwaarder overgaan tot beslaglegging.

  Stap 3

  Beslag leggen op huis

  Heeft de debiteur de openstaande schuld twee dagen na de betekening van het vonnis nog niet betaald? Dan gaat de deurwaarder over tot beslaglegging. Beslag op onroerend goed is een zogenaamd bureaubeslag. De deurwaarder registreert in het Kadaster dat er beslag is gelegd op de woning. Vervolgens maakt de deurwaarder een proces-verbaal op van de beslaglegging. Hierin staat onder andere op basis van welke executoriale titel er beslag gelegd wordt. Een kopie van het proces-verbaal wordt binnen 8 dagen aan de geëxecuteerde (de debiteur) overhandigd.

  Stap 4

  Hypotheekverstrekker inlichten

  Nadat er beslag is gelegd op de woning, kan deze door middel van een veiling verkocht worden. Als er een hypotheek rust op de woning, dan heeft de hypotheekhouder (bijvoorbeeld de bank) het recht om de gedwongen verkoop over te nemen van de beslaglegger. De deurwaarder moet daarom ook een kopie van het proces-verbaal van de beslaglegging aan de hypotheekverstrekker betekenen. De hypotheekverstrekker moet vervolgens binnen veertien dagen aangeven of hij de executie over wil nemen. Als de hypotheekhouder dit niet doet, dan kan de beslaglegger verdergaan met de executieverkoop.

  Stap 5

  Openbare verkoop

  Voordat de deurwaarder begint met de veiling van de woning, wordt er een notaris aangewezen die toeziet op de verkoop. Vervolgens wordt de executieverkoop publiekelijk aangekondigd. Tegenwoordig gebeurt dat via het internet. De veiling verloopt volgens de vastgestelde veilingvoorwaarden. Uiteindelijk wordt de woning aan de hoogste bieder verkocht.

  Stap 6

  Afwikkeling verkoop

  Na de verkoop is de notaris verplicht om alle betrokkenen, waaronder de eigenaar, op de hoogte te stellen van de verkoop. Dit gebeurt uiterlijk de dag na de verkoop. De koper is gebonden de koopprijs te betalen en maakt het bedrag over aan de notaris. De notaris wikkelt vervolgens eerst de executiekosten af en stort de opbrengst vervolgens op onze derdengeldenrekening. Wij maken de hoofdsom van de vordering aan u over.

  Hoe werkt conservatoir beslag?

  Conservatoir beslag op onroerend goed verloopt iets anders. Voor een conservatoire beslaglegging is geen executoriale titel vereist. Wel moet de rechter voorafgaand aan de beslaglegging toestemming (verlof) verlenen. 

  1. Een advocaat stelt een verzoekschrift tot het verlenen van conservatoir beslag (ook wel beslagrekest genaamd) op. In het beslagrekest onderbouwt de advocaat uw vordering en geeft hij aan op welke beslagobjecten (in dit geval het huis) u beslag wil leggen.
  2. De voorzieningenrechter van de rechtbank toetst het verzoekschrift aan de wettelijke eisen en verleent verlof (toestemming).

  De deurwaarder voert vervolgens direct de beslaglegging uit. Dit doet hij door een proces-verbaal op te maken van het beslag en dit in te schrijven in het Kadaster. Binnen een wettelijke termijn van drie dagen overhandigt de deurwaarder een kopie van het proces-verbaal aan de tegenpartij. De beslagene wordt dus pas geïnformeerd als het beslag een feit is.

  Beslag op vastgoed

  Beslag leggen op een huis met een hypotheek

  De meeste huizen in Nederland zijn, net als ander vastgoed, gefinancierd met een hypotheek. Zoals hierboven al aangegeven, speelt de hypotheekhouder een belangrijke rol bij de openbare verkoop van onroerend goed waar beslag op is gelegd. 

  De hypotheekhouder heeft namelijk het recht om de executie over te nemen. Het idee daarachter is dat de hypotheekverstrekker geen nadelige gevolgen mag hebben van de beslaglegging.

  De beslaglegger is dan ook verplicht om de hypotheekverstrekker te informeren over de beslaglegging. Als dit niet gebeurt, dan kan de hypotheekhouder de beslaglegger aansprakelijk stellen voor eventuele schade die hij ondervindt van de executie. 

  De hypotheekhouder moet twee weken na kennisgeving van de beslaglegging besluiten of hij de executie wil overnemen of niet. 

  Na de verkoop van het pand wordt eerst de hypotheekverstrekker afbetaald. Als de verkoopprijs hoger is dan de hypotheek, kan de schuldeiser vervolgens worden uitbetaald uit de opbrengst van de verkoop.

  Op wat voor onroerend goed kan beslag gelegd worden?

  Het is mogelijk op alle onroerende zaken van een debiteur beslag te leggen. Volgens de wet zijn zijn dit:

   “… de grond, (…), de met de grond verenigde beplantingen, alsmede gebouwen en werken welke duurzaam met de grond zijn verenigd”. 

  Het is ook mogelijk om beslag te leggen op een deel van een onroerende zaak. Dit is bijvoorbeeld het geval als samenwonende partners ieder de helft van een huis bezitten.

  Wanneer de woning of het pand gedeelde eigendom is en slechts één van de eigenaren verantwoordelijk is voor de schuld, is het alleen mogelijk om beslag te leggen op het onverdeelde aandeel van het vastgoed. 

  Heeft uw debiteur een appartement, dan wordt er beslag gelegd op het appartementsrecht.

  Hypothecair en kadastraal onderzoek

  Voordat u daadwerkelijk beslag laat leggen op vastgoed, moet u weten wat de bezittingen van uw debiteur zijn. Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in het uitvoeren van kadastraal en hypothecair onderzoek. Zodoende kunnen we voor u als schuldeiser achterhalen wat voor onroerend goed uw debiteur bezit en wat voor hypotheek daarop rust.

  Wat kost beslaglegging op vastgoed?

  Voor het leggen van beslag op een woning moeten er verschillende kosten aan de deurwaarder betaald worden. Deze kosten zijn wettelijk bepaald volgens het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

   

  Ambtshandeling

  Kosten

  Betekenen vonnis met bevel tot betaling

  € 122,34

  Beslag op onroerende zaken

  € 202,50

  Betekening proces-verbaal aan beslagene

  € 80,64

  Aanzegging van de overname van de executie van onroerende zaken

  € 103,58

  Dit zijn de kosten voor de beslaglegging zelf. Daarnaast worden er meestal ook nog kosten gemaakt voor het verkrijgen van een executoriale titel door middel van een gerechtelijke procedure en de executie (met behulp van een notaris) zelf. Hoeveel een rechtszaak kost hangt onder andere af van de hoogte van de vordering. 

  Overigens veroordeelt de rechter de verliezende partij doorgaans tot het betalen van (een deel van) de proceskosten, deurwaarderskosten en executiekosten.

  Waarom is beslaglegging zo effectief?

  Beslaglegging is een effectieve manier om uw vordering betaald te krijgen. Onze ervaring leert namelijk dat de meeste wanbetalers eieren voor hun geld kiezen als er beslag wordt gelegd op hun woning en alsnog uit zichzelf betalen.

  Door conservatoir beslag te leggen op een huis, stelt u niet alleen uw vordering veilig, u creëert ook een stevige onderhandelingspositie. De bank wordt immers geïnformeerd over de beslaglegging en zal vragen gaan stellen aan uw debiteur. 

  Door het risico dat uw tegenpartij zijn huis uiteindelijk moet verlaten is de kans groot dat hij ervoor zal kiezen de vordering alsnog te betalen.

  Onze incasso specialisten kunnen die onderhandelingen met uw debiteur voor u voeren. Doorgaans zal de deal zijn: eerst vrijwillig (en volledig) betalen en dan kan het beslag eraf. Wil uw debiteur niet betalen en toch dat het beslag eraf gaat? Dan onderhandelen we eventueel over de inhoud van een te stellen bankgarantie of een te vestigen pandrecht.

  Beslag op een huis leggen

  Laat uw gegevens achter en we nemen binnen een dag contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Waarop letten als u beslag legt

   Hoe snel kan beslaglegging op vastgoed worden gelegd?

   Beslag leggen op onroerend goed kan al binnen enkele dagen. Zodra u een vonnis van de rechter heeft, kunt u dit direct aan de tegenpartij laten betekenen. Vervolgens heeft de debiteur twee dagen de tijd om de volledige vordering te voldoen. Doet hij dat niet, dan kan de deurwaarder beslag leggen.

   Een conservatoir beslag op onroerend goed duurt gemiddeld 4 tot 5 dagen, maar kan (met spoed) al binnen 24 uur geregeld worden. De rechter verleent doorgaans direct verlof als het verzoekschrift volledig onderbouwd is. Hoe beter uw stukken zijn voorbereid, hoe sneller het verkrijgen van verlof gaat.

   De procedure verloopt als volgt:

   1. Wij bevestigen u de opdracht en zenden u de voorschotnota
   2. Wij zenden debiteur een sommatiebrief en ondertussen wordt het concept verzoekschrift beslaglegging voorbereid (nadat u heeft betaald) aan de hand van alle gestelde eisen.
   3. Het verzoekschrift wordt naar de voorzieningenrechter gestuurd. We informeren de deurwaarder alvast, zodat deze het beslag kan voorbereiden.
   4. Na ontvangst van het verlof van de rechter (goedkeuring) legt de deurwaarder direct beslag op het vastgoed en wordt het beslag ingeschreven in het Kadaster

   Beslag leggen op een huis?

   Wilt u beslag laten leggen op een huis van een debiteur? Invorderingsbedrijf heeft een unieke incassoprocedure ontwikkeld, waarbij no cure, no pay incasso (indien nodig) naadloos overloopt in een gerechtelijke incasso en uiteindelijk een beslaglegging. Daarvoor beschikken we over ons eigen team van juristen en werken we samen met de beste deurwaarders en advocaten.

   Zodoende zijn we onder andere gespecialiseerd in het leggen van beslag op vastgoed. Als opdrachtgever profiteert u van:

   • Snelle beslaglegging (binnen 24 uur mogelijk)
   • Begeleiding door een gespecialiseerd juridisch team
   • Samenwerking met de beste deurwaarders en advocaten
   • Kadastraal en hypothecair onderzoek

   Dien uw vordering vandaag bij ons in en we gaan direct voor u aan de slag.

   Direct beslag laten leggen

   Laat uw gegevens achter en we nemen binnen een dag contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Beslag op onroerend goed

    FAQ: Veelgestelde vragen over beslag leggen op huis

    Waarom 40.000 klanten u voor gingen

    Guino koch
    Guino Koch

    Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

    Marielle beks
    Marielle Beks

    Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op

     Onze incassojuristen & specialisten

     linkedin