Inloggen op de klantenomgeving

De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.

Wachtwoord vergeten Inloggen
Door:
in Incasso
op 30 januari 2015
mr. drs. Joost Konings
Geleend geld terugvorderen

“Uitgeleend geld vaak gemakkelijk weer te incasseren”

In goed vertrouwen heeft u geld uitgeleend. Helaas betaalt de ontvanger van het geld u niet terug. Ook niet na uw sommaties. Of u nu wel of geen bewijs heeft van de lening, u wilt uw geld terug. In dit artikel leest u wat u kunt doen, ook als de lening niet op papier staat.

Ons kantoor incasseert niet terugbetaalde leningen voor diverse soorten opdrachtgevers.

(meer…)

Lees Verder
Door:
in Credit management
op 26 januari 2015
ir. Laurens Lemmens
Let op bij factuur op andere naam zetten

“Voordat u het weet kunt u uw geld vergeten”

Hoe vaak krijgt u niet het verzoek de factuur op een andere naam te zetten? Of de factuur aan een ander te richten die wel voor betaling zorg zal dragen? Of de vraag om een ander adres op de factuur te zetten?
(meer…)

Lees Verder
foto-2

“Waarom u gezegend bent met een VOF als debiteur”

Wist u dat er maar bar weinig ondernemers zijn die checken met wie ze in zee gaan? Aan wie wordt geleverd? En door wie wordt besteld? Omzet is omzet toch? Ja. Omzet is omzet. Maar wat heeft u aan omzet die niet betaald wordt? Omzet die niet betaald wordt is puur verlies. Niet bestaande winst. Lucht.
(meer…)

Lees Verder
Door:
in Verbintenissenrecht
op 8 januari 2015
mr. drs. Joost Konings
Geld naar verkeerde rekening overgemaakt
foto-1-1024x768

“Voorkom dat u uw geld voorgoed kwijt bent”

Op 4 januari 2015 kopte NOS ‘Fout Amsterdam: man krijgt 186.000 euro’. De Gemeente Amsterdam heeft per ongeluk geld op een verkeerde rekening gestort. De grootste nachtmerrie is dat het bedrag nooit meer terugkomt. Per jaar raken tienduizenden mensen geld kwijt door een verkeerde overboeking. Wat kunt u zelf doen als u geld verkeerd overgemaakt heeft?
(meer…)

Lees Verder
Door:
in Arbeidsrecht
op 7 oktober 2014
mr. May Leung
Teveel betaald loon terugvorderen

“Teveel betaald loon vaak gemakkelijk weer te incasseren”

Door een fout in de administratie heeft u teveel salaris uitbetaald. Misschien eenmalig of meerdere keren. U wilt het teveel betaalde loon terugvorderen. In dit artikel leest u hoe.

Kan teveel betaald loon teruggevorderd worden?

Ja, in principe kunt u teveel betaald loon terugvorderen. De wet kwalificeert het teveel betaalde bedrag namelijk als “onverschuldigd betaald”. Dat wil zeggen, er is een betaling gedaan, maar daarvoor is geen geldige rechtsgrond (meer). Het teveel betaalde bedrag moet dan terugbetaald worden.

Artikel 6:203 Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt namelijk:

  1. Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen.
  2. Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag.
  3. Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft verricht, heeft eveneens jegens de ontvanger recht op ongedaanmaking daarvan.

Wat moet u doen om te kunnen starten met terugvorderen?

Om te kunnen terugvorderen is het van belang dat u berekend welk bedrag teveel is betaald en hoe dit bedrag is opgebouwd. Dus waar het uit bestaat. Ook moet u nakijken op welke data eenmalig of telkens teveel is betaald. U berekent dan het totaal.

Hoe kan ik teveel betaald loon terugvorderen?

Om te beginnen met teveel betaald loon terugvorderen start u gemakkelijk een incassoprocedure op. In veel gevallen wordt het teveel betaalde salaris dan alsnog terugbetaald.

Tijdens een incassoprocedure is het ons doel om ervoor te zorgen dat de werknemer het tevee betaalde loon erkent. Zit uw werknemer krap bij kas (bijvoorbeeld omdat het salaris al opgemaakt is!), dan proberen we altijd een betalingsregeling te onderzoeken, zodat er direct gestart kan worden met terugbetaling.

Blijft betaling uit, dan is het noodzaak om tot dagvaarding over te gaan om via het teveel betaalde loon via de kantonrechter terug te vorderen. Uw zaak wordt dan behandeld door een van onze eigen juristen.

We hebben veel ervaring met het incasseren van bedragen teveel uitbetaalde bedragen en vorderingen uit hoofde van onverschuldigde betaling (wetsartikel zie hiervoor). Een incassotraject is meestal intensief en kort waarbij we alles in het werk stellen teveel betaald loon  zo snel als mogelijk te incasseren. We proberen dat altijd eerst zonder tussenkomst van de rechter. Mocht de ontvanger het teveel betaalde loon dan nog niet betalen, dan is de weg naar de rechter de enige resterende optie.

Is de werknemer het niet eens met de terugvordering van teveel betaald loon?

Het kan voorkomen dat de werknemer weigert terug te betalen. Bijvoorbeeld omdat deze vindt dat het betaalde bedrag niet teveel is betaald. U moet dan aan kunnen tonen hoe het teveel uitgekeerde bedrag is berekend. Vaak kan uw salarisadministrateur of boekhouder daar wel bij helpen.

Van belang is of uw medewerker wist of behoorde te begrijpen dat hij of zij meer salaris ontving dan was overeengekomen. Denk hierbij aan een tijdelijke extra beloning die per ongeluk is doorbetaald.

Als u een vordering tot terugbetaling teveel betaald salaris instelt, is de kantonrechter bevoegd. Deze zal alle omstandigheden van het geval afwegen. Daarbij is van belang of de werknemer heeft geweten of hij teveel salaris heeft ontvangen, hoe de fout is ontstaan waardoor teveel loon is betaald, hoe vaak dit is voorgekomen en hoe de werkgever het teveel betaalde kan bewijzen. De vraag is dus of u in redelijkheid had kunnen vermoeden dat er teveel werd uitbetaald. De kantonrechter bepaalt dan welk bedrag wordt terugbetaalt en hoe dit wordt terugbetaald, bijvoorbeeld ineens of in enkele termijnen.

We starten echter eerst altijd met een buitengerechtelijke incassoprocedure. In 90% van de gevallen leidt dit tot succes.

Voorbeeld uitspraak Gerechtshof Leeuwarden

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden ging het om een werknemer die in dienst was in de functie van “top stylist”. De arbeidsovereenkomst eindigde per 1 mei 2010. Eind april 2010 maakte de werkgever een bedrag van € 2.000,- over onder vermelding van de betalingsomschrijving “salaris”. Later maakt de accountant de eindafrekening op, waarbij er per ongeluk vanuit werd gegaan dat de werknemer maar € 1.500,- had ontvangen in de plaats van € 2.000,-. Het restant wordt door de werkgever overgeboekt en de werknemer ontvangt € 500,- teveel. De werkgever ontdekt het foutje en laat dit dezelfde dag nog weten aan de werknemer.

De werknemer weigert terug te betalen, zodat de werkgever de werknemer dagvaardt. De kantonrechter wijst het bedrag van € 500,- toe en de werknemer moet het bedrag terugbetalen. De werknemer is het daarmee niet eens en gaat in Hoger Beroep bij het Gerechtshof. Hij stelt dat de terugvordering door de werkgever in strijd is met de eisen van goed werkgeverschap. Volgens de werknemer kon hij niet vermoeden dat er teveel betaald zou zijn. Daarbij zou hem niet duidelijk zijn geweest dat de accountant een fout gemaakt had.

Ook de hogere rechter volgt de werknemer niet. Volgens het Hof is het de werknemer namelijk duidelijk geweest dat er teveel is betaald. Terugvordering van het te veel betaalde bedrag is daardoor niet in strijd met goed werkgeverschap en de werknemer moet gewoon terugbetalen.

Een stukje uit de uitspraak (Gerechtshof Leeuwarden, ECLI:NL:GHLEE:2012:BX3724):

“4.3. Terugvordering door een werkgever van een onverschuldigd betaald bedrag kan onder omstandigheden in strijd met goed werkgeverschap als bedoeld in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek zijn. De door [appellante] genoemde omstandigheid dat de fout van de accountant haar niet toe te rekenen is, is geen omstandigheid die meebrengt dat [geïntimeerde] niet als goed werkgever handelt door aanspraak te maken op terugbetaling van het als gevolg van die fout onverschuldigd betaalde bedrag. (…) Niet in geschil is immers dat [geïntimeerde] op grond van de op 6 oktober 2011 verstrekte uitleg van zijn accountant, op of rond 18 oktober 2010 het door de accountant berekende bedrag van € 1.471,60 aan [appellante] heeft voldaan. Nog diezelfde dag is, in de in r.o. 1.3 aangehaalde e-mail, aan de gemachtigde van [appellante] meegedeeld dat er € 500,- teveel was betaald. [geïntimeerde] heeft de fout, bestaande uit betaling van € 500,- teveel, dan ook onmiddellijk hersteld. Toen zij het bedrag ontving, of kort daarna, wist [appellante] dat zij teveel ontvangen had. Onder deze omstandigheden staat goed werkgeverschap niet aan terugvordering van dat onverschuldigd betaalde bedrag in de weg.”

Voordelen incassoprocedure

Het starten van een incassoprocedure heeft directe voordelen. Onder andere:

  1. Signaalfunctie: teveel betaald loon terugvorderen met een incassotraject heeft een signaalfunctie: het geld wordt opgeëist.
  2. Snelle opvolging: ons incassotraject is kort en intensief. Blijft betaling toch uit? Dan starten we in overleg met u een gerechtelijke procedure om betaling af te dwingen.
  3. Rechtszekerheid: door het incassotraject weet u snel waar u aan toe bent.

Moet ik zelf eerst een brief sturen?

Wilt u teveel betaald loon terugvorderen, dan is deze brief niet verplicht. Wij verzorgen in het incassotraject de correspondentie met uw debiteur. Wel moet u duidelijk uitrekenen hoeveel het teveel betaalde loon bedraagt (bedragen en betaaldata).

Onderneem actie

Teveel betaald loon terugvorderen? Onderhandelen over het teveel betaalde salaris? Een geschil over de terugbetaling van het teveel betaalde loon? Start direct een incassoprocedure of neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

Lees Verder

“Ik hoef niet te betalen want ik ben geestelijk gestoord”

Vreemd? Nee hoor, dit is de nieuwe smoes in incassoland. Uitgangspunt is, bij het tot stand komen van een overeenkomst, dat de wil van iemand en zijn verklaring op elkaar afstemmen. Als iemand iets anders verklaart, dan dat hij wil, gaat het mis.
(meer…)

Lees Verder

“Kunt u naar uw centen fluiten?”

Als verhuurder bent u afhankelijk van de huur. Een huurder die op tijd betaalt, zorgt voor minder kopzorgen. De huur vormt het inkomen dat minus de kosten het rendement bepaalt. Maar wat nu als van de een op andere dag de huurder dood is? Eindigt dan de huurovereenkomst? En wie draait op voor de huurbetalingen?
(meer…)

Lees Verder
Door:
in Incasso huur
op 14 juli 2014
mr. drs. Joost Konings
Onderhoudsplicht huurder. Wat houdt de onderhoudsplicht van de huurder in?

“Verhuurder niet altijd verplicht tot onderhoud aan het gehuurde”

Als verhuurder bent u niet verantwoordelijk voor al het onderhoud aan het gehuurde. U hoeft dus niet altijd onderhoud uit te voeren. Ook niet als de huurder daar om vraagt. Onverplicht onderhoud uitvoeren drukt het rendement op vastgoed direct. Wat moet de huurder zelf aan onderhoud verrichten?
(meer…)

Lees Verder
Door:
in Incasso huur
op 9 juli 2014
mr. drs. Joost Konings
Mag een huurder de huur opschorten?

“Opschorten van huur leidt tot een fikse aantasting van het rendement op vastgoed”

U verhuurt vastgoed en er wordt niet meer of slechts een deel betaald. De huurder laat weten voorlopig niet meer te betalen, totdat u bijvoorbeeld gebreken hebt opgelost. Dit heet het opschorten van de huur. Een huurder mag zich niet zomaar op een opschortingsrecht beroepen en stoppen met het betalen van huur. Lees hier wanneer opschorting onrechtmatig is en en wat u kunt doen.
(meer…)

Lees Verder
Aantal faillissementen fors gedaald maar meer webwinkels failliet

De daling van het aantal faillissementen zet door. In de eerste zes maanden van 2014 is de daling bijna gelijk aan 25%. Volgens de cijfers van Faillissementsdossier viel in de eerste helft van dit jaar het gordijn voor totaal 5244 bedrijven. Vorig jaar was dat aantal ruim 6868 over de eerste half jaar.
Oorzaken die worden genoemd zijn het aantrekken van de economie en de toename van het consumentenvertrouwen.
(meer…)

Lees Verder