Inloggen op de klantenomgeving

De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.

Wachtwoord vergeten Inloggen
Print deze pagina

bjorn-grochla-603190-unsplash_opt

“Invorderingsbedrijf is uw partner voor vorderingen in geheel Duitsland”

Zijn we in Nederland gewend aan crediteurenbescherming, de Duitse wet gaat uit van debiteurenbescherming. Dat betekent dat enkel een uitgekiende incassostrategie zal zorgen voor betaling door een Duitse debiteur. Onze incassospecialisten Duitsland staan voor u klaar en zorgen voor een efficiënte en bovenal professionele afhandeling. Lees hoe wij ook voor u in Duitsland kunnen incasseren.

Buitengerechtelijke incasso Duitsland

Duitsers houden van duidelijkheid. Dat betekent dat een Duitse debiteur een duidelijke termijn gesteld moet worden waarbinnen uiterlijk betaald moet zijn. Dit heet ook wel Fristsetzung. Met deze termijn geven we niet alleen aan dat er voor een bepaalde datum betaald moet zijn, maar ook dat de debiteur gegarandeerd een gerechtelijke procedure kan verwachten bij het uitblijven van betaling voor die bepaalde datum. Dit zorgt in de meeste gevallen al voor betaling. Maar als dat niet werkt, is de Duitse wet perfect uitgerust om te kunnen incasseren. Zo is incasso Duitsland in veel gevallen aan te raden.

Waarom gerechtelijke incasso Duitsland zo goed werkt

Duitse gerechtelijke procedures worden uitgevoerd door onze lokale incasso advocaten (Rechtsanwälte). We vangen aan met het starten van een zogenaamd Mahnverfahren. Dit is een Duits verzoekschrift waarin wordt beschreven wat uw vordering inhoudt, hoe hoog deze is en wie de partijen zijn. Dit verzoek wordt bij de bevoegde lokale rechtbank in Duitsland ingediend.

Het bevoegde Mahngericht reikt het ingediende Mahnverfahren uit aan de debiteur. De debiteur ontvangt dan een gerechtelijk betalingsbevel: het Mahnbescheid. Tegen deze gerechtelijke aanmaning kan de debiteur binnen twee weken verweer aantekenen. Doet hij dit niet, dan zal de rechtbank een Vollstreckungsbescheid afgeven.

Het Vollstreckungsbescheid is de executoriale titel waarmee beslag gelegd kan worden. Dit vonnis wordt ook aan de debiteur (door de rechtbank) betekend. Ook hier heeft de debiteur weer twee weken om in verzet te gaan. Doet hij dit niet, dan staat de vordering vast. Hij is dus niet meer aan te tasten, ook niet met hoger beroep!

Zo duurt een gerechtelijke procedure in Duitsland doorgaans erg kort in vergelijking met andere landen. Waarom ook hier de Duitse wet vele voordelen kent, leest u verderop.

Een Duitse debiteur denkt wel na voordat hij aanvinkt verweer te willen voeren

Het Duitse rechtssysteem wordt gekenmerkt door zeer korte termijnen om te reageren. Te laat is ook écht te laat. Vinkt een debiteur op het Mahnbescheid aan verweer te willen voeren, dan moet hij binnen vier weken na betekening van dat Mahnbescheid ook echt zijn verweer hebben ingediend. Doet hij dit niet, dan wijst de rechter direct verstek. Dat geldt ook als de debiteur geen Rechtsanwalt in de arm neemt, want een advocaat is verplicht. Veel debiteuren weigeren echter een Rechtsanwalt in te schakelen, reageren zelf bij de rechter en de rechter passeert hun gehele antwoord.

Omdat de Duitse rechtbank de debiteur zal veroordelen tot het betalen van de proceskosten, denkt een Duitse debiteur wel twee keer na voordat hij besluit verweer te gaan voeren. Als het verweer namelijk onzinnig is, komt het de debiteur duur te staan.

Beslaglegging in Duitsland: Zwangsvollstreckung

De beslaglegging in Duitsland ofwel Zwangsvollstreckung is niet te vergelijken met methodes in Nederland. De methode van executeren in Duitsland biedt vele voordelen boven die in Nederland.

1. De rol van de Gerichtsvollzieher

Een Duitse deurwaarder ofwel Gerichtsvollzieher is een ambtenaar, geen ondernemer. Hij is enkel lokaal bevoegd en krijgt in tegenstelling tot Nederlandse deurwaarders opdracht van de lokale rechtbank. Een schuldeiser die een vonnis wil executeren, bijvoorbeeld een Vollstreckungsbescheid, dient dit via de lokale rechtbank te laten lopen.

De Gerichtsvollzieher heeft verstrekkende mogelijkheden bij het daadwerkelijk incasseren van de vordering. Daarbij wordt verwacht dat de debiteur zijn gehele medewerking verleend. Doet hij dit niet, dan kan hij gegijzeld worden en zelfs in hechtenis worden genomen. En dat is nog niet alles.

2. Vermögensauskunft en eidesstattlichen Versicherung

In Duitsland wordt het niet betalen van schulden zeer serieus genomen. In 2013 is de wet ‘Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung’ in werking getreden. Met ingang van 1 januari van dat jaar zijn debiteuren die veroordeeld zijn verplicht mee te werken aan een zogenaamde Vermögensauskunft. Daarbij is een debiteur verplicht om een verklaring af te geven over zijn gehele vermogen (bezittingen, schulden, inkomsten, uitgaven), de Vermögensverzeichnis.

De deurwaarder weet dan precies waar hij beslag moet leggen. De debiteur moet ook verklaren dat hij naar waarheid en beste eer en geweten een opgave van zijn vermogen heeft gedaan. Hij is verplicht een zogenaamde eidesstattlichen Versicherung te tekenen. Het valselijk en/of niet verklaren zorgt ervoor dat de deurwaarder de debiteur met politie kan laten gijzelen. Een schuldeiser kan opdracht geven voor een aanhouding, een Haftbefehl. Blijft een verklaring alsnog uit en/of wordt aantoonbaar valselijk verklaard, dan volgt opsluiting in de gevangenis. En het gaat nog verder.

3. Publicatie van de Vermögensverzeichnisses: een effectief pressiemiddel bij incasso Duitsland

Nadat de debiteur aan de Gerichtsvollzieher de Vermögensverzeichnisses heeft afgelegd, zal de deurwaarder het verslag publiceren bij het zentralen Vollstreckungsgericht. Ook stuurt hij de schuldeiser een overzicht.

Helaas, voor de debiteur, blijven gepubliceerde berichten nog jaren in het systeem staan. Schuldeisers krijgen zo in een inzicht in het gehele vermogen van de debiteur. Maar ook andere onderdelen van de overheid zoals Vollstreckungsgerichte, Insolvenzgerichte, Registergerichte en zelfs Strafverfolgungsbehörden hebben toegang.

Dit betekent dat de meeste debiteuren een publicatie bij het zentralen Vollstreckungsgericht ook koste wat kost willen voorkomen. Voor de deurwaarder geeft dit veel onderhandelingsmacht, waarvan de schuldeiser profiteert. De meeste debiteuren betalen direct. Zo voorkomt een debiteur ook dat de Vermögensauskunft wordt doorgegeven aan Schufa Holding AG (Schufa), een in Wiesbaden gevestigde vereniging die registraties bijhoudt over solvabiliteit en kredietwaardigheid en deze informatie in diverse productvormen aan derden levert. Een debiteur die er slecht te boek komt te staan, krijgt vanzelf problemen: jaarlijks worden ruim 128 miljoen kredietaanvragen gedaan bij Schufa. De Schufa heeft gegevens over 66,4 miljoen natuurlijke personen en 5,2 miljoen ondernemingen. Niemand wil zaken doen met een bedrijf met een slechte kredietwaardigheid.

Speciale rol van de Geschäftsführer van de GmBH

De Duitse vennootschap Gesellschaft mit beschränkter Haftung, afgekort GmbH, is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naar Duits recht. Deze rechtsvorm komt in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein veel voor. De bestuurder (Geschäftsführer) van een GmbH moet altijd een natuurlijk persoon zijn en kan geen vennootschap zijn. Het minimumkapitaal van de vennootschap is € 25.000,- (bij oprichting moet minimaal € 12.500,- gestort worden).

Geschäftsführer soms persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de GmbH

In afwijking van het Nederlands recht kan de Geschäftsführer vrij snel aansprakelijk zijn voor de door de GmbH aangegane schulden. Dit is bij incasso Duitsland een belangrijk onderwerp. Zo kan de Geschäftsführer aansprakelijk zijn tegenover de GmbH zelf (als bestuurder, bijvoorbeeld uit hoofde van een arbeidsovereenkomst), maar ook als bestuurder ten opzichte van derden, zoals schuldeisers. Dit is het geval bijvoorbeeld als de gepubliceerde jaarcijfers misleidend zijn. Of als de Geschäftsführer transacties aangaat terwijl hij wist of behoorde te weten dat de GmbH nooit zou kunnen betalen of als hij geen belastingen betaalt. Er kan daarnaast zelfs sprake zijn van een strafechtelijke aansprakelijkheid.
Of een Geschäftsführer persoonlijk aansprakelijk is hangt af van hoe zorgvuldig hij handelt. In Duitsland worden er jaarlijks vele procedures gevoerd over de ‘Sorgfalt eines Geschäftsmannes’.

Geschäftsführer verplicht om het faillissement van de GmbH aan te vragen

Een Geschäftsführer handelt in elk geval niet zorgvuldig, als hij nalaat om het eigen faillissement van de GmbH aan te vragen. Is de Geschäftsführer op de hoogte van een dreigende onoverkomelijke schuldenlast (Überschuldung) of betalingsonmacht (Zahlungsunfähigkeit) – en kunnen daardoor crediteuren niet worden voldaan – en vraagt hij niet binnen 3 weken nadat hij daarachter komt het faillissement aan, dan wordt hij persoonlijk aansprakelijk gehouden voor alle schulden (!) van de GmbH. Ook moet hij opdraaien voor een deel van de kosten van de faillissementsprocedure.

Geschäftsführer kan ook strafrechtelijk worden vervolgd

Omdat er in Duitsland ook niet lichtzinnig wordt gedacht over het besturen van een vennootschap, kan het handelen in strijd met de ‘Sorgfalt eines Geschäftsmannes’ ook een strafrechtelijk vervolg krijgen. De Staatsanwaltschaft ofwel het openbaar ministerie kan de Geschäftsführer aanklagen en laten vervolgen voor het plegen van strafrechtelijke feiten ten opzichte van andere vennootschappen, natuurlijke personen of de staat Duitsland zelf, zoals de belastingdiensten. Het gaat om de Wirtschaftskriminalität.
Een Geschäftsführer weet dit. Tijdens een incassoprocedure wordt deze wettelijke verplichting soms gebruikt als versteviging van de onderhandelingspositie van de schuldeiser.

Aandeelhouder van de GmbH kan ook aansprakelijk zijn

In Nederland wordt een aandeelhouder niet aansprakelijk gehouden voor het tekort in geval van een faillissement. Als in Duitsland een GmbH geen bestuurder meer heeft, maar nog wel een aandeelhouder, kan ook deze Gesellschafter aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in de boedel. Dit als de aandeelhouder kennis had van de onoverkomelijke schuldenlast (Überschuldung) of betalingsonmacht (Zahlungsunfähigkeit).

Voordelen incasso Duitsland

 • Landelijke dekking in heel Duitsland
 • Maatwerk in uw dossier
 • Snelle procedures gericht op resultaat
 • Eén aanspreekpunt in Nederland
 • 24/7 online inzage
 • Deskundige voorlichting en duidelijkheid vooraf
 • Bewezen track record
 • Doordat wij gebruik maken van de kennis en ervaring van in Duitsland beëdigde Rechtsanwälte weet u zeker dat de kwaliteit gewaarborgd is

Rechtsgebieden incasso Duitsland

Onze opdrachtgevers voor incasso Duitsland hebben te maken met allerlei soorten vorderingen. We kunnen u helpen bij alle civielrechtelijke vorderingen op debiteuren in Duitsland. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 1. Bouwrecht
 2. Huur en verhuur
 3. Koop en verkoop
 4. Arbeidsrecht
 5. Agentuurovereenkomst
 6. Transport
 7. Schades en onrechtmatig handelen

We werken voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen, zoals advocatenkantoren en accountantskantoren.

Stuiting van de verjaring naar Duits recht

Een stuiting van verjaring, vergelijkbaar met de Nederlandse wet, in de zin dat de verjaringstermijn wordt onderbroken en een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen, kan op basis van Duits recht alleen als er sprake is van een erkenning van de vordering door de debiteur (bijvoorbeeld door (deel)betaling) of als de schuldeiser een verzoek heeft gedaan tot het treffen van executiemaatregelen (beslag).

Verjaringstermijnen naar Duits recht

Het Duitse rechte kent evenals het Nederlandse recht diverse verjaringstermijnen, ofwel Verjährungsfristen. De algemene verjaringstermijn is 10 jaren. Voor veel overeenkomsten geldt echter een verjaringstermijn van 3 jaren. Voor bepaalde vorderingen gelden weer afwijkende verjaringstermijnen, zoals transport. Een executoriale titel zoals een Vollstreckungsbescheid heeft een verjaringstermijn van 30 jaar (in Nederland 20). De aanvang van de verjaring start niet – net zoals in Nederland – vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden (verzuim) maar aan het einde van het jaar waarin de vordering opeisbaar is geworden én de schuldeiser de omstandigheden die aan de vordering ten grondslag liggen kent en de schuldeiser bekend is met de debiteur dan wel hiermee redelijkerwijs bekend had moeten zijn.

Is dat nu niet het geval, dan kan de verjaring tijdelijk onderbroken worden, bijvoorbeeld door het starten van een gerechtelijke procedure, zoals een Mahnverfahren of het laten betekenen van een gerechtelijk dwangbevel zoals een Mahnbescheid. Iets minder vaak wordt de periode van stuiting tijdelijk onderbroken door een betekening van het verzoek tot het voeren van een gerechtelijke procedure tot zekerstelling van bewijzen (selbstständiges Beweisverfahren) ook de verjaring.

Omdat de Duitse wet zoveel verjaringstermijnen kent is het aan te raden niet te lang te wachten met het starten van een incassoprocedure.

En waar kunnen we u ook mee van dienst zijn?

 • Europese Betalings Bevel (EBB)
 • Ten uitvoer laten leggen van vonnissen (beslaglegging in Duitsland)
 • Het laten voeren van diverse procedures naar Duits recht
 • Advisering over contracten en voorwaarden
 • Het verzorgen van de opdracht tot het leggen van beslag op onroerend goed
 • Kredietinformatie over in Duitsland gevestigde debiteuren
 • Geschillen met curatoren, bijvoorbeeld met betrekking tot eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame

Direct starten met Incasso Duitsland

Heeft u wat te vorderen in Duitsland? Of een geschil met een Duitse debiteur? Dan is incasso Duitsland mogelijk ook voor u behulpzaam. Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail. Incassospecialist mr. drs. Konings kan u in het bijzonder meer vertellen over de mogelijkheden van incasso Duitsland en (moeilijk) inbare vorderingen op in Duitsland gevestigde debiteuren.