Home PageAlgemene voorwaarden bouwbedrijf

Algemene voorwaarden bouwbedrijf

Voorkom problemen en zorg dat u als aannemer sterk staat als het onverhoopt toch tot een geschil komt met een opdrachtgever door duidelijke en rechtsgeldige algemene voorwaarden te hanteren. Met goed opgestelde algemene voorwaarden zorgt u voor een gunstige uitgangspositie voor uw onderneming en vermindert u uw ondernemersrisico’s.

De juristen van Invorderingsbedrijf stellen op maat gemaakte algemene voorwaarden voor bouwbedrijven en aannemers op. Heeft u al algemene voorwaarden, dan kunt u deze laten controleren door onze juridisch specialisten.

Gratis incasso adviesgesprek?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Voorwaarden in de bouw

  Waarom zijn algemene voorwaarden belangrijk voor een bouwbedrijf

  Als aannemer in de bouw is het van groot belang om waterdichte overeenkomsten met uw opdrachtgever af te sluiten. Er is immers veel geld gemoeid met de opdrachten en vaak is vooraf nog niet precies duidelijk hoe hoog de kosten uit zullen vallen. 

  Bovendien zijn er bij veel projecten meerdere partijen betrokken, zoals architecten en onderaannemers, waardoor het soms niet direct duidelijk is bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Daarom is het als bouwbedrijf of aannemer cruciaal om zorgvuldig opgestelde algemene voorwaarden te hanteren. Hiermee staat u sterker als het tot een conflict komt met de opdrachtgever en kunt u uw aansprakelijkheid beperken.

  Voorbeelden standaardvoorwaarden in de bouw

  In de bouw wordt vaak gebruikgemaakt van standaardvoorwaarden. Deze zijn doorgaans opgesteld door brancheorganisaties als Bouwend Nederland.

  Enkele bekende standaardvoorwaarden in de bouw zijn:

  Het is toegestaan om deze voorwaarden als aannemer te gebruiken en van toepassing te verklaren op uw overeenkomsten.

  Het nadeel van standaardvoorwaarden is dat ze zeer algemeen zijn en niet specifiek toegespitst op uw onderneming. Door deze zomaar over te nemen loopt u het risico dat belangrijke bepalingen ontbreken of dat de opgenomen bedingen niet aansluiten op uw werkwijze.

  Daarom is het, vooral in de bouw, verstandig om uw algemene voorwaarden op maat te laten maken of in ieder geval te laten controleren door een specialist.

  Waar moeten algemene voorwaarden in de bouw aan voldoen

  Om de algemene voorwaarden van kracht te laten zijn op een overeenkomst moet aan twee voorwaarden worden voldaan. De algemene voorwaarden dienen ten eerste op tijd van toepassing te worden verklaard. Daarnaast moeten de voorwaarden ter hand worden gesteld aan de opdrachtgever.

  Toepasselijkheid

  Als aannemer moet u vooraf duidelijk verklaren dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de te sluiten overeenkomst. Dit doet u door dit bijvoorbeeld duidelijk te vermelden op de verstrekte offerte. Als u de algemene voorwaarden pas na het sluiten van de overeenkomst van toepassing verklaart, is dat te laat.

  Ter hand stellen

  U moet bovendien niet alleen verklaren dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, u moet ze ook daadwerkelijk laten zien aan de andere partij. Als de overeenkomst schriftelijk wordt gesloten, moet u de voorwaarden schriftelijk ter hand stellen

  Sluit u de overeenkomst per e-mail, dan mag u de voorwaarden als bijlage meesturen. Het is ook toegestaan om een link naar de voorwaarden te sturen, maar de ontvanger moet de mogelijkheid hebben om de voorwaarden te downloaden en op te slaan.

  Als de opdrachtgever de voorwaarden niet voor het afsluiten van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zijn ze vernietigbaar en kunt u geen beroep doen op de bepalingen.

  Belangrijke voorwaarden voor een aannemer

  In de algemene voorwaarden staat wat voor rechten en plichten zowel de aannemer als de klant hebben. Als ondernemer kunt u kiezen wat voor bepalingen u in de voorwaarden op wilt nemen, zolang deze maar niet onredelijk bezwarend zijn. Hieronder beschrijven we enkele belangrijke bepalingen voor bouwbedrijven en aannemers.

  Overmachtsclausule

  Wanneer u een afspraak maakt, schept dat verplichtingen. Maar wat als u die verplichtingen niet na kunt komen door omstandigheden die u zelf niet in de hand heeft? Volgens de wet is er sprake van overmacht (force majeure) als u er helemaal niets aan kunt doen dat u uw verplichtingen niet nakomt en het daarom niet meer redelijk is dit van u te verlangen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan natuurrampen.

  In de praktijk is het lastig om een beroep te doen op dit wetsartikel, omdat niet concreet beschreven is wat er precies onder overmacht wordt verstaan. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als u een opdracht niet kunt voltooien omdat een leverancier de producten niet levert? 

  Daarom is het belangrijk om zelf een overmachtsclausule in uw algemene voorwaarden op te nemen. Hierin kunt u precies beschrijven wat er onder overmacht valt. Ook kunt u bijvoorbeeld vastleggen dat als de werkzaamheden niet voltooid kunnen worden, u de reeds verrichte werkzaamheden kunt factureren.

  Aansprakelijkheidsbeding

  Als aannemer kunt u door een opdrachtgever of derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade die ontstaat als er iets misgaat tijdens de bouw. Hoewel het niet mogelijk is om als ondernemer alle aansprakelijkheid uit te sluiten, kunt u die wel zoveel mogelijk beperken. Dit doet u door een aansprakelijkheisbeding (exoneratiebeding) op te nemen in uw voorwaarden.

  Hierin kunt u bijvoorbeeld een maximale hoogte van een schadevergoeding vaststellen en vastleggen dat u niet verantwoordelijk bent voor indirecte schade, of schade die is ontstaan doordat u als aannemer bent uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

  U kunt ook specifiek opnemen voor wat voor schade uw opdrachtgever aansprakelijk is.

  Verplichtingen opdrachtgever

  Als aannemer kunt u door een opdrachtgever of derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade die ontstaat als er iets misgaat tijdens de bouw. Hoewel het niet mogelijk is om als ondernemer alle aansprakelijkheid uit te sluiten, kunt u die wel zoveel mogelijk beperken. Dit doet u door een aansprakelijkheisbeding (exoneratiebeding) op te nemen in uw voorwaarden.

  Hierin kunt u bijvoorbeeld een maximale hoogte van een schadevergoeding vaststellen en vastleggen dat u niet verantwoordelijk bent voor indirecte schade, of schade die is ontstaan doordat u als aannemer bent uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

  U kunt ook specifiek opnemen voor wat voor schade uw opdrachtgever aansprakelijk is.

  Verplichtingen aannemer

  Ook als aannemer heeft u verschillende verplichtingen. Deze kunt u duidelijk beschrijven in de voorwaarden, zodat uw klant weet waar u wel en niet toe verplicht bent. 

  Leg bijvoorbeeld vast wanneer er gewerkt wordt en dat er uitzonderingen bestaan voor volgens de collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en feestdagen. 

  Verder kunt u bijvoorbeeld opnemen dat u niet verplicht bent tot het contracteren van een door de opdrachtgever aangegeven hulppersoon. Zo houdt u de vrijheid om zelf uw onderaannemers te kiezen.

  U bent altijd verplicht om als aannemer tijdig te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht als u hiervan op de hoogte was of hier redelijkerwijs behoorde te weten. Dit noemt men de waarschuwingsplicht. U kunt in de voorwaarden duidelijk vastleggen dat de partijen vervolgens in onderling overleg de opdracht aan zullen passen.

  U kunt ook opnemen dat eventueel getoonde modellen of schetsen gelden als voorbeeld zonder dat de te leveren prestatie daaraan behoeft te beantwoorden.

  Eigendomsvoorbehoud

  Als u als bouwbedrijf materialen levert aan een klant, dan worden die in principe op het moment van levering eigendom van de klant. Daarom is het belangrijk om een eigendomsvoorbehoud op te nemen in de voorwaarden. Het eigendomsvoorbehoud zorgt ervoor dat u eigenaar van de spullen blijft, totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

  Oplevering

  Het is belangrijk om in de voorwaarden vast te leggen hoe de oplevering geschiedt en hoelang de opdrachtgever heeft om het geleverde werk te accepteren. Zo voorkomt u dat de opdrachtgever de oplevering en daarmee de betaling kan vertragen. Daarnaast kunt u vastleggen wat er gebeurt bij eventueel meer- of minderwerk.

  U kunt bijvoorbeeld opnemen dat de opdrachtgever een schriftelijke melding moet doen van opleverpunten die hij wilt laten herstellen. Ook kunt u vastleggen dat als de opdrachtgever niet binnen een x aantal dagen na oplevering per mededeling schriftelijk kenbaar maakt dat hij niet akkoord gaat met het opgeleverde werk of een gedeelte daarvan, de opdracht als opgeleverd beschouwd wordt.

  Als de opdrachtgever wijzigingen wil doorvoeren aan een van de opgeleverde delen kunt u vastleggen dat u hier niet toe verplicht bent indien die veranderingen een “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben”.

  Betalingsvoorwaarden

  In de betalingsvoorwaarden legt u vast binnen wat voor termijn de factuur betaald moet zijn en wat er gebeurt als er niet binnen de gangbare betalingstermijn betaald wordt. Ook kunt u bijvoorbeeld opnemen dat u als aannemer het recht heeft om de werkzaamheden tijdelijk stil te leggen als een van de betalingen niet op tijd ontvangen is en dat schade die hierdoor ontstaat niet voor rekening van de aannemer komt.

  Arbitragebeding

  Het is mogelijk om in de algemene voorwaarden op te nemen op welke manier een eventueel geschil opgelost wordt. Zo kunt u bepalen dat een conflict met de opdrachtgever niet via de gewone rechter, maar door middel van arbitrage wordt beslecht. Arbitrage is een vorm van alternatieve rechtspraak, waarbij er over het geschil wordt geoordeeld door een arbitragecommissie. In de bouw worden veel zakelijke conflicten bijvoorbeeld behandeld door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen.

  De arbiters zijn doorgaans experts uit de sector zelf. Arbitrage is verder sneller dan een reguliere rechtszaak. Een arbitrage-uitspraak is bindend. 

  Overigens mag een particulier een gang naar de gewone rechter niet ontzegd worden.

  Onredelijke voorwaarden in de bouw

  Als u algemene voorwaarden hanteert, dan is het van groot belang dat die aan de wettelijke regels voldoen. Vooral particulieren genieten sterke bescherming en in de wet staat duidelijk omschreven wat er wel en niet in de voorwaarden mag staan. 

  Het belangrijkst is dat de voorwaarden niet onredelijk bezwarend mogen zijn. Daarom zijn er bepaalde zaken die op een zwarte lijst staan met voorwaarden die per definitie als onredelijk bezwarend worden beschouwd. Deze bepalingen zijn in principe altijd onrechtmatig.

  Daarnaast is er een grijze lijst met bepalingen waarvan wordt vermoed dat ze onredelijk bezwarend zijn. Bedingen in deze laatste categorie zijn alleen toegestaan als u kunt bewijzen dat ze niet onredelijk bezwarend zijn voor de klant.

  De zwarte en grijze lijst gelden in principe alleen voor overeenkomsten tussen bedrijven en consumenten. Bedrijven onderling hebben meer vrijheid om zelf afspraken te maken, maar de rechter kan de voorwaarden nog steeds afwijzen als hij ze onredelijk acht.

  Battle of forms

  Onder bepaalde omstandigheden komt het voor dat beide partijen bij het afsluiten van een overeenkomst naar hun voorwaarden verwijzen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een aannemer in zijn offerte aan een vastgoedontwikkelaar verklaart dat zijn algemene voorwaarden van toepassing zijn. In de bevestiging neemt de vastgoedontwikkelaar vervolgens op dat juist zijn algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van kracht zijn (vaak gebeurt dit door middel van standaardzinnen). 

  Beide partijen verwijzen dus naar hun eigen voorwaarden, die dus met elkaar conflicteren. Dit noemt men een battle of forms.

  Als geen van beide partijen de voorwaarden van de ander afwijst, dan zijn in de regel de voorwaarden waar als eerst naar is verwezen (in dit geval die van de aannemer) van toepassing. De klant moet deze voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijzen, om zijn eigen voorwaarden te kunnen hanteren.

  Op maat gemaakte algemene voorwaarden op laten stellen voor uw bouwbedrijf

  Als u als aannemer zelf geen juristen in huis heeft, maar wel op maat gemaakte algemene voorwaarden wilt hanteren, dan is het verstandig om deze op te laten stellen door een specialist

  De juristen van Invorderingsbedrijf stellen maatwerk algemene voorwaarden voor u op. Daarbij kijken ze goed naar uw onderneming en welke bepalingen daarvoor van belang zijn. Ook geven zij u advies over het van toepassing verklaren en ter hand stellen van de voorwaarden. Zo weet u zeker dat ze rechtsgeldig zijn.

  Meer informatie?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Algemene voorwaarden aannemer

   FAQ: Veelgestelde vragen over algemene voorwaarden in de bouw

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin