Home PageArbitrage

Arbitrage: betalingsgeschillen oplossen zonder de rechter

Beweert uw klant ten onrechte dat u bepaalde goederen niet geleverd heeft? Of stelt uw debiteur onterecht dat u bepaalde afspraken niet nakomt? En weigert hij of zij de factuur daarom te betalen?

Als u wel wilt waar u recht op heeft, maar een gang naar de rechter niet ziet zitten, kan arbitrage uitkomst bieden. Arbitrage is een alternatieve vorm van rechtspraak, waarbij een onafhankelijke arbitragecommissie een (bindend) oordeel velt over het zakelijk conflict. Het is een geschikte manier om zonder langdurig procederen toch tot een snelle oplossing te komen.

Invorderingsbedrijf kan u helpen met het beginnen van een arbitragezaak. Onze juristen verlenen u tijdens de arbitrage professionele juridische bijstand.

Arbitragezaak starten of meer informatie?

Wilt u direct een arbitragezaak beginnen tegen uw debiteur? Of wilt u een met een jurist overleggen over uw zakelijke conflict en de slagingskans van uw zaak? Bel direct met een van onze incassospecialisten via 070 – 762 0330 of vul uw gegevens in.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Wat is arbitrage?

  Arbitrage is een manier om een (zakelijk) conflict op te lossen, zonder procedure bij de rechter. In plaats van de zaak aan de overheidsrechter voor te leggen, wordt deze voor een arbitragecommissie gebracht. 

  Een arbitragecommissie bestaat doorgaans uit één of meerdere deskundigen binnen het betreffende vakgebied. De beide partijen kunnen de arbiter(s) zelf aanstellen, maar veel brancheorganisaties hebben hun eigen arbitragecommissie. Zo bestaat er bij arbitrage voor de bouw een Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. Ook is er een algemeen Nederlands Arbitrage Instituut. 

  Net als de rechter doet de arbitragecommissie (het scheidsgerecht) uitspraak in het geschil. Arbitrage is dus, net als mediation, een vorm van particuliere rechtspraak. De uitspraak van de arbitragecommissie of arbiter wordt vastgelegd in een arbitraal vonnis.  

  Een arbitragecommissie kan onder andere bepalen óf en hoeveel geld een debiteur u verschuldigd is. De mogelijkheid tot arbitrage is vastgelegd in boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

  Wanneer is arbitrage mogelijk?

  Arbitrage moet altijd worden afgesproken tussen beide partijen. Zo kan bij het opstellen van de overeenkomst direct worden vastgelegd dat een eventueel conflict wordt beslecht via arbitrage. U kunt ook een arbitragebeding opnemen in uw algemene voorwaarden

  Het is tevens mogelijk een arbitragezaak te beginnen nadat het conflict al is ontstaan. Beide partijen moeten hier echter mee instemmen. U kunt een debiteur niet voor een arbitragecommissie dagen als dat niet vooraf is overeengekomen en uw debiteur hier naderhand niet mee akkoord gaat. In dat geval kunt u uw debiteur wel voor de rechter dagen.

  Voorbeeld arbitragebeding in algemene voorwaarden

  Wilt u een arbitragebeding opnemen in uw algemene voorwaarden? Dan kunt u onderstaande tekst gebruiken. (Kies onder 2 en 3 voor één dan wel drie arbiters en onder 6 voor de gewenste beoordelingsmethode).

  Voorbeeld arbitragebeding

  ARTIKEL X GESCHILLEN
  1. Geschillen, waaronder betalingsgeschillen, die tussen partijen kunnen ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage. 
  2. Het scheidsgerecht zal bestaan uit één / drie arbiters.
  3. Partijen benoemen samen een arbiter / Iedere partij benoemt één arbiter. De door partijen aangewezen arbiters benoemen samen de derde arbiter, die voorzitter van het scheidsgerecht is.
  4. De plaats van arbitrage is ……………(stad).
   5. De procedure wordt gevoerd in de …………… taal.
   6. Het scheidsgerecht zal beslissen als goede personen naar billijkheid / naar regelen des rechts.
  5. Er bestaat geen mogelijkheid tot hoger beroep.

   

  Hoe werkt arbitrage?

  Arbitrage kosten

  Als u arbitrage bent overeengekomen en een arbitragezaak wilt beginnen, dan dienen we de andere partij hier schriftelijk van op de hoogte te stellen.

  Arbiter(s)

  Als dit nog niet gebeurd is (in het arbitragebeding) moeten er vervolgens arbiters (scheidsmannen) worden aangewezen. Dit kan een enkele arbiter zijn, maar ook een commissie van meerdere arbiters. Het maakt in principe niet uit hoeveel dit er zijn, als het maar een oneven aantal is. Bij een even aantal “scheidsrechters” bestaat namelijk de kans op een gelijk aantal stemmen, waardoor de zaak nog steeds onbeslist blijft. 

  Er gelden geen specifieke eisen voor wie de arbiters mogen zijn. Er worden geen opleidingseisen gesteld aan arbiters en het hoeven ook geen juristen te zijn. 

  Beoordelingscriteria

  Er moet voorafgaand aan de arbitragezaak tevens een beoordelingsmaatstaf bepaald worden. Volgens de wet kan de arbitragecommissie op twee verschillende manieren een oordeel vellen: 

  • “Naar regelen des rechts”. Net als bij de rechtbank wordt het geldende recht toegepast.
  • “Als goede mannen naar billijkheid”. De scheidsmannen mogen het geldende recht buiten beschouwing laten en oordelen naar wat volgens hen redelijk is. 

  Zitting

  Vervolgens wordt er een zitting georganiseerd. Tijdens de zitting mogen beide partijen zelf hun standpunten beargumenteren, maar zij mogen zich ook laten vertegenwoordigen door een advocaat of andere gemachtigde. Als u de vordering heeft overgedragen aan Invorderingsbedrijf wordt u altijd bijgestaan door onze juristen.

  Gedurende de zitting krijgen beide partijen doorgaans de gelegenheid om hun standpunten mondeling toe te lichten. Ook kunnen zij net als voor de rechter bewijsstukken inbrengen en met toestemming van het scheidsgerecht getuigen of deskundigen oproepen.

  Vonnis

  Uiteindelijk zullen de arbiters tot een uitspraak moeten komen in het geschil. Deze uitspraak van de arbiter(s) wordt vastgelegd in een arbitraal vonnis. Dit vonnis is bindend.

  Onze incassospecialisten

  In 10 jaar tijd zijn wij uitgegroeid tot wereldwijde marktleider op het gebied van incasso. “Wij gaan verder waar anderen stoppen”.

  Bent u benieuwd naar onze mogelijkheden op het gebied van incasso, of heeft u vragen over incasso? Onze specialisten staan u graag direct te woord. 

  mr. May Leung

  Incassojurist

  mr. Wesley Boeters

  Incassojurist

  Bas Toet

  Incassospecialist

  Kan ik met een arbitraal vonnis direct beslag leggen?

  In Nederland is een arbitraal vonnis niet direct uitvoerbaar. Als in het gelijk gestelde partij kunt u dus niet direct beslag laten leggen bij uw debiteur. Hiervoor moeten we eerst toestemming (verlof tot tenuitvoerlegging) van de rechter krijgen. 

  We dienen het arbitraal vonnis hiervoor bij de rechtbank te deponeren. De rechter beoordeelt vervolgens of het vonnis voldoet aan de beginselen van de Nederlandse rechtspraak. Als dit het geval is, zal de rechter een exequatur verlenen.

  Een exequatur is een aantekening op het arbitraal vonnis. Met deze aantekening krijgt het vonnis een executoriale titel. Dit betekent bijvoorbeeld dat een deurwaarder met het uitvoerbare vonnis beslag kan leggen bij uw wanbetaler en in beslag genomen spullen openbaar mag verkopen.

  Kan ik na arbitrage nog naar de rechter?

  Met een geldige overeenkomst tot arbitrage doen beide partijen afstand van hun recht om hun zaak voor te leggen aan een rechter. Als arbitrage is afgesproken om een geschil op te lossen, dan kunt u in principe dus niet meer naar de rechter. 

  Als u de zaak toch indient bij de rechtbank zal de rechter beoordelen of er een geldende arbitrageovereenkomst bestaat en of deze overeenkomst van toepassing is op het conflict. Als dit het geval is, dan zal de rechter zich niet ontvankelijk verklaren.

  Als de rechter van mening is dat er geen geldende arbitrageovereenkomst is, dan kan de zaak wel via de reguliere rechtspraak worden behandeld. Hetzelfde geldt als de rechter bepaalt dat de arbitrageovereenkomst niet van toepassing is op het geschil.

  Een arbitraal vonnis is bindend. Als het scheidsgerecht uitspraak heeft gedaan en u het niet eens bent met dit vonnis, dan kunt u de zaak dus niet alsnog via de rechter beslechten.

  Een rechter kan wel besluiten om (in uitzonderlijke situaties) een arbitraal vonnis te vernietigen. Dat is uitsluitend mogelijk in de volgende situaties:

  • Een geldige overeenkomst tot arbitrage ontbreekt
  • Het scheidsgerecht is samengesteld in strijd met de daarvoor geldende regels 
  • Het scheidsgerecht heeft zich niet aan zijn opdracht gehouden
  • Het arbitrale vonnis is niet ondertekend of gemotiveerd
  • Het arbitrale vonnis, of de manier waarop dit tot stand is gekomen, is in strijd met de openbare orde.

  De voordelen van arbitrage

  Arbitrage heeft verschillende voordelen ten opzichte van een gang naar de rechter. Een belangrijke reden dat men in de zakenwereld vaak kiest voor arbitrage om geschillen op te lossen, is de snelheid. Een arbitragezaak kan veel sneller worden opgestart en afgehandeld dan een gewone rechtszaak. 

  • Arbitrage is sneller. De rechtspraak in Nederland is vaak overbelast. Dit betekent dat het lang kan duren voor de rechter tijd heeft om uw zaak te behandelen.
  • Geen hoger beroep. Bij reguliere rechtspraak zijn er verschillende beroepsmogelijkheden. Hierdoor kan een zaak zich soms jarenlang voort blijven slepen. Vaak is het vonnis niet uitvoerbaar tot alle partijen uitgeprocedeerd zijn. Hierdoor moet u soms jaren op uw geld wachten.
  • Deskundige arbiters. De scheidsmannen zijn doorgaans deskundigen uit de eigen sector. Zodoende beschikken zij over relevante vakkennis. Dit in tegenstelling tot rechters, die uitsluitend kijken naar het geldende recht.
  • Arbitrage is niet openbaar. In Nederland is de rechtspraak in principe openbaar. Dit betekent dat alle informatie over het geschil dus op straat komt te liggen. Bij arbitrage kan worden afgesproken dat de zaak achter gesloten deuren en vertrouwelijk wordt behandeld.
  • Geschikt voor internationale geschillen. Een arbitraal vonnis kan vrijwel overal ter wereld makkelijk ten uitvoer worden gelegd. Vooral in landen buiten de EU is dit met een vonnis van een overheidsrechter veel minder eenvoudig. Daarom is arbitrage een geschikte manier om internationale zakelijke conflicten op te lossen.

  De nadelen van arbitrage

  Ten opzichte van een gerechtelijke procedure heeft arbitrage ook enkele nadelen. 

  • Duurder. Een belangrijk nadeel is dat arbitrage in veel gevallen duurder is dan een gerechtelijke procedure. Arbiters worden doorgaans per uur betaald. Vooral bij complexe zaken met meerdere arbiters kunnen de kosten dus flink oplopen.
  • Geen rechters. De arbiters zijn geen specifiek opgeleide rechters en vaak ook geen juristen. Zij beschikken vaak wel over vakkennis, maar dit betekent niet dat zij ook bekwaam zijn in het beslechten van geschillen. 
  • Geen hoger beroep. Dit kan als een voordeel én een nadeel worden gezien. Als u in het gelijk wordt gesteld dan is het vonnis snel uitvoerbaar. Dit betekent echter ook dat wanneer u de zaak verliest en het niet eens bent met de uitspraak, geen kans meer hebt om hiertegen in beroep te gaan.
  Incasso advocaat 1 - invorderingsbedrijf

  Betwist uw debiteur een vordering?

  Heeft u een factuur die wordt betwist door uw debiteur? Dan kunt u de vordering aan ons overdragen. Onze juristen en incassospecialisten nemen contact op met uw debiteur. Zij zullen uw debiteur op vriendelijke doch dringende wijze tot betaling proberen te bewegen. 

  Lukt dit niet? Dan kunnen we kijken of het mogelijk en verstandig is een arbitragezaak aan te spannen. We zullen u daarbij duidelijk uitleggen wat de voordelen en nadelen ten opzichte van een gerechtelijke procedure zijn.

  Tijdens de arbitrage worden uw belangen behartigd door onze ervaren juristen.

  Meer informatie over arbitrage

  Heeft u te maken met een debiteur die een rekening weigert te betalen. Onze juristen, incassospecialisten en advocaten staan klaar om voor u aan de slag te gaan. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op via 070 – 762 0330 of vul onderstaand contactformulier in.

  Even overleggen?

  Vul uw gegevens in en één van onze specialisten neemt contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   FAQ: veelgestelde vragen over arbitrage

   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

   Alstublieft,

   Uw download

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

   Download direct
   Wester-beton bv
   Wester-Beton BV
   Erg prettige samenwerking gehad. Joost & Wesley hebben mij goed geholpen met mijn zaak en mij gedurende het gehele proces ondersteund. Goede communicatie. Goed resultaat, een aanrader!

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    1

    Onze locaties

    Denhaagen1 3 - invorderingsbedrijf

    Den Haag

    Amsterdam 3 - invorderingsbedrijf

    Amsterdam

    Rott 3 - invorderingsbedrijf

    Rotterdam

    Gro 3 - invorderingsbedrijf

    Groningen