Home PageScheuren in muren: wie is er aansprakelijk?

Scheuren in muren: wie is er aansprakelijk?

Als er scheuren in de muren ontstaan, is het belangrijk om te onderzoeken wat het onderliggende probleem is en of er eventueel iemand aansprakelijk is. Als de scheuren bijvoorbeeld zijn ontstaan door slordig werk van de aannemer tijdens een verbouwing, dan kunt u de aannemer aansprakelijk stellen. Zijn de scheuren veroorzaakt door werkzaamheden bij de buren? Dan kunt u een schadevergoeding van hen eisen

De juristen van Invorderingsbedrijf kunnen u helpen met het vaststellen van de oorzaak van de scheuren en het aansprakelijk stellen van degene die daar (juridisch gezien) voor verantwoordelijk is. Vervolgens kunnen wij de schadevergoeding ook daadwerkelijk voor u verhalen.

Wilt u iemand aansprakelijk stellen?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Belangrijk dat u onderzoek laat doen

  Waardoor is de scheur veroorzaakt?

  Scheuren in muren kunnen uiteenlopende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld komen door boomwortels in de tuin, zwaar verkeer van een naastgelegen weg of door krimp van verschillende materialen, maar ook door fouten tijdens werkzaamheden aan uw woning of die van de buren. Het komt daarnaast ook regelmatig voor dat de scheuren zich al in de muren bevonden, maar dat dit onbekend was omdat ze bijvoorbeeld achter het behang zaten. In dat geval is er sprake van verborgen gebreken.

  Belangrijke oorzaken voor scheuren in muren zijn:

  • Constructieve bouwkundige fouten
  • Vochtproblemen
  • Lekkage
  • Krimpscheuren
  • Uitzetting
  • Trillingen door zwaar verkeer
  • Bouwwerkzaamheden in de omgeving
  • Grond- of graafwerkzaamheden in de omgeving
  • Plaatselijke grondwateronttrekking
  • Bodemdaling door aardgaswinning
  • Bodemdaling door droogte
  • Trillingen door aardbevingen

  Bij sommige van deze oorzaken is er niemand verantwoordelijk (denk bijvoorbeeld aan een natuurlijke aardbeving of een bodemdaling door droogte), maar in andere gevallen is er wel degelijk iemand aansprakelijk. Bij de vraag of er iemand aansprakelijk is en wie, is het daarom belangrijk om eerst vast te stellen waar de schade door is veroorzaakt. Dat kan bijvoorbeeld door een bouwkundig schaderapport te laten opstellen.

  Scheuren in muren na verbouwing

  Is het duidelijk dat de scheuren in de muren zijn ontstaan door een verbouwing aan uw woning? Dan is het vaak mogelijk om de aannemer aansprakelijk te stellen. Dit is het geval als er sprake is van een toerekenbare fout van de aannemer. 

  U mag van een aannemer verwachten dat hij handelt als een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot. Dat houdt in dat er sprake is van een wanprestatie als de aannemer fouten maakt die andere aannemers niet hadden gemaakt. Als een aannemer had moeten weten dat bepaalde handelingen scheuren in de muren zouden kunnen veroorzaken, dan is hij daar dus voor aansprakelijk.

  Aansprakelijkheid aannemer

  Bij schade door fouten tijdens bouwwerkzaamheden rijst vaak de vraag wie verantwoordelijk is: de aannemer, architect of eventueel een onderaannemer?

  Een aannemer is verantwoordelijk voor de volledige uitvoering en coördinatie van het bouwproject. Dat geldt voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase. Daarbij heeft de aannemer een waarschuwingsplicht. Dat betekent dat hij de opdrachtgever op de hoogte moet stellen van onjuistheden in de opdracht, als hij daar redelijkerwijs mee bekend moet zijn. Dat geldt ook voor fouten in het aangeleverde ontwerp. 

  Ook als de schade wordt veroorzaakt door een fout in het ontwerp (die de aannemer op had moeten merken) is het dus mogelijk om de aannemer aansprakelijk te stellen.

  Aansprakelijkheid architect

  Dat de aannemer verantwoordelijk is voor de volledige uitvoering van het project, betekent niet dat een architect gevrijwaard is van aansprakelijkheid. In beginsel is de architect namelijk verantwoordelijk voor ontwerpfouten. Als de architect een fout maakt die een zorgvuldige architect die zijn werk uitvoert op een manier die van hem verwacht mag worden, niet had mogen maken, is er sprake van een verwijtbare fout en is de architect aansprakelijk.

  Als de aannemer de fout vervolgens ook had moeten herkennen en heeft nagelaten de opdrachtgever te informeren, hebben zowel de architect als de aannemer verwijtbare fouten gemaakt en kunnen zij beiden aansprakelijk gesteld worden. Als de rechter een schadevergoeding toekent, zijn zij in dat geval meestal hoofdelijk aansprakelijk.

  Onderaannemer aansprakelijk

  Wat als uw aannemer onderaannemers inhuurt om de werkzaamheden uit te voeren en een van deze onderaannemers vervolgens verantwoordelijk is voor een fout die scheuren in de muren veroorzaakt? Ook in het geval van een fout van de onderaannemer is uw aannemer in principe aansprakelijk

  U bent de overeenkomst immers aangegaan met de hoofdaannemer. Een aannemer mag, om de beloofde prestatie te leveren, onderaannemers inschakelen, maar blijft daarbij volgens de wet “onverminderd aansprakelijk” voor een behoorlijke nakoming van de opdracht.

  Toch zijn er bepaalde situaties waarin de onderaannemer aansprakelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval als de aansprakelijkheid van de aannemer is uitgesloten in de overeenkomst. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan als de opdrachtgever zelf een onderaannemer voorschrijft. Ook als er sprake is van een onrechtmatige daad van de onderaannemer kan het zijn dat hij aansprakelijk is.

  Scheuren in muren na verbouwing buren

  Heeft u scheuren in uw muren door een verbouwing of werkzaamheden bij de buren? Ook als de schade is veroorzaakt door hun aannemer, moet u nog steeds de buren aansprakelijk stellen

  Als de buren werkzaamheden uit laten voeren en er ontstaat scheurvorming, dan is er namelijk sprake van een onrechtmatige daad. Dit is een handeling die volgens de wet of ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer niet correct is. In het geval van een onrechtmatige daad is opdrachtgever aansprakelijk. In dit geval zijn dat de buren. Vaak zullen de buren een aansprakelijkheidsverzekering hebben, die de schade kan vergoeden. 

  Uiteraard moet u wel kunnen aantonen dat de schade is veroorzaakt door de werkzaamheden. Als de buren hun aansprakelijkheid niet erkennen, kunt u een rapport op laten stellen door een schade-expert.

  Als de buren de schade nog steeds niet erkennen is het mogelijk om een gerechtelijke procedure te starten. Een andere oplossing is om te proberen door mediation tot een oplossing te komen.

  Scheur in muur: verborgen gebrek of niet?

  Heeft u een huis gekocht en pas na de koop ontdekt dat er een scheur in de muur zit? Mogelijk is er dan sprake van een verborgen gebrek. Scheuren in de muren kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door werkzaamheden in het verleden, maar ook door problemen met de constructie, denk aan verzakkingen of funderingsproblemen. Dit noemt men ook wel een constructieve scheur.

  Onderzoeksplicht

  In beginsel is de verkoper na de overdracht van de woning niet meer verantwoordelijk voor gebreken. Als koper heeft u een onderzoeksplicht en u moet dus zelf controleren of de woning geen gebreken vertoont. Als een koper kleine scheurvorming waarneemt, moet hij daar verder onderzoek naar doen. Als later blijkt dat de scheurtjes een teken zijn van een constructieve fout, dan kan hij de verkoper daar niet meer voor aansprakelijk stellen.

  Alleen voor gebreken die u als koper niet had kunnen ontdekken tijdens de verkoop, bijvoorbeeld doordat ze niet zichtbaar waren, kunt u de verkoper aansprakelijk stellen. Dit noemt men verborgen gebreken.

  Overigens heeft de verkopende partij een mededelingsplicht. Dit betekent dat hij u alle gebreken moet melden waar hij van op de hoogte is.

  Afwijkende bepaling koopovereenkomst

  Het staat koper en verkoper vrij om andere afspraken te maken, dan wettelijk zijn vastgelegd, zolang die maar niet indruisen tegen het dwingend recht (wettelijke bepalingen waar niet vanaf mag worden geweken). Zo wordt er in de praktijk vaak gebruikgemaakt van modelovereenkomsten. Hier zijn vaak bepalingen in opgenomen die het lastiger maken om de verkoper aansprakelijk te stellen.

  In de koopovereenkomst wordt bijvoorbeeld een bepaling opgenomen dat u als koper de kans op (kleine) gebreken accepteert. In dat geval is het moeilijker om de verkoper aansprakelijk te stellen. Alleen voor gebreken die “normaal gebruik” van de woning onmogelijk maken, bijvoorbeeld doordat het gevaarlijk wordt om in het huis te wonen, is het niet mogelijk om de aansprakelijkheid uit te sluiten. Voor kleine scheurtjes die alleen esthetisch gezien van belang zijn, is het in dat geval niet mogelijk om uw verkoper aansprakelijk te stellen.

  Aansprakelijkheid makelaar

  Door de schaarste op de woningmarkt komt het steeds vaker voor dat mensen een huis kopen zonder bezichtiging en zonder een bouwkundig onderzoek te laten doen. Hierdoor is het vaak niet mogelijk om de verkoper aansprakelijk te stellen voor eventuele schade aan de woning.

  Soms proberen de kopers de makelaar aansprakelijk te stellen. In uitzonderlijke gevallen is dat mogelijk. De makelaar kan bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden als u kunt aantonen dat hij informatie heeft verstrekt waarvan hij wist of behoorde te weten dat die onjuist was.

  Gemeente aansprakelijk

  In sommige gevallen wordt de schade aan uw woning door trillingsschade veroorzaakt, bijvoorbeeld door gemeentelijke werkzaamheden of door een nabijgelegen weg van de gemeente. In dat geval kunt u de gemeente aansprakelijk stellen

  Ook hier moet u weer bewijzen dat de schade is veroorzaakt door de trillingen die de betreffende weg veroorzaakt. Dit kunt u doen door een schade-expert onderzoek te laten doen naar de SBR-A-norm. Dit is een richtlijn voor het vaststellen van schade door trillingen.

  Als de gemeente het niet eens is met uw claim, is het mogelijk om een juridische procedure te starten bij de bestuursrechter.

  Hoogte schadevergoeding

  Als uw makelaar, de buren, de gemeente of een andere persoon of instantie aansprakelijk is, dan kunt u een schadevergoeding eisen. De hoogte van die schadevergoeding hangt  onder andere af van de ernst van de schade.

  Bij kleine scheurtjes die geen grote problemen veroorzaken zal de schadevergoeding lager zijn dan bij constructieve scheuren.

  Naast een vergoeding voor de materiële schade is het soms ook mogelijk om een schadevergoeding te krijgen voor immateriële schade zoals bedorven woongenot. De Hoge Raad heeft bijvoorbeeld bepaald dat de slachtoffers van de aardbevingsschade in Groningen hier recht op hebben.

  Welke scheuren zijn gevaarlijk?

  Bij het bepalen van een eventuele schadevergoeding wordt gekeken naar de ernst van de scheuren. Sommige scheuren, bijvoorbeeld in de tegels of het stucwerk, zien er niet mooi uit, maar vormen geen gevaar voor de constructie. Andere scheuren ontstaan doordat het gebouw niet stevig genoeg is of door problemen met de ondergrond. 

  Als er bijvoorbeeld sprake is van barsten in de gevel als gevolg van verzakkingen en de daarmee gepaard gaande trekkrachten, zal herstel ingewikkeld zijn en zullen de herstelkosten daardoor hoger zijn. 

  Ook als er door een constructiefout schuren aan de binnenmuur of buitenmuur ontstaan is de schadevergoeding vaak hoger, omdat niet alleen de scheuren maar ook de onderliggende constructieve mankementen verholpen dienen te worden.

  Een horizontale scheur kan een teken zijn van een fout in de constructie of bijvoorbeeld verzakkingen.

  Een schadevergoeding verhalen

  Heeft u scheuren in uw muren die zijn veroorzaakt door fouten van uw aannemer, door werkzaamheden van de buren of door verkeer van een nabijgelegen weg?

  Invorderingsbedrijf helpt u met het verhalen van de schade op degene die daarvoor verantwoordelijk is. Onze juristen zoeken voor u uit wie er aansprakelijk is en wat ervoor nodig is om diegene ook aansprakelijk te stellen. We laten een schaderapport opstellen en gaan in overleg met de verantwoordelijke of diens verzekeringsmaatschappij. Wil degene die aansprakelijk is de schade niet vergoeden? Dan kunnen we een juridische procedure voor u starten.

  Behoefte aan juridisch advies?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Aansprakelijkheid bij scheuren in muren

   FAQ: Veelgestelde vragen over scheuren in muren aansprakelijkheid

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin