Home PageSchade door boomwortels en aansprakelijkheid

Schade door boomwortels en aansprakelijkheid

Bomen geven de omgeving een fijne, groene uitstraling, helpen de lucht te filteren en vormen een prettig onderkomen voor vogels en insecten. Helaas kunnen bomen ook problemen veroorzaken. Er breken bijvoorbeeld takken af of de boomwortels zorgen voor schade. Door de wortelopdruk komen bijvoorbeeld de tegels omhoog, raakt de fundering beschadigd en kunnen er scheuren en barsten in muren ontstaan. 

Als dat het geval is, wie is er dan verantwoordelijk? En kunt u de schade door boomwortels verhalen op degene die aansprakelijk is?

Schade door boomwortels van de buren?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Aansprakelijkheid schade boomwortelsbelangrijk dat u onderzoek laat doen

  Wat voor schade kunnen boomwortels veroorzaken?

  Bomen kunnen op verschillende manieren voor overlastgevende en zelfs gevaarlijke situaties zorgen. Zo kunnen vallende takken een gevaar vormen voor omwonenden en voorbijgangers. Daarnaast kunnen ook boomwortels voor veel problemen zorgen, vooral bij bomen die ondiep wortelen. 

  Als de boom gaat groeien, spreiden de wortels zich steeds verder uit, waardoor ze onder een terras, oprit of bestrating doorlopen. Dit kan ervoor zorgen dat de tegels worden opgedrukt. Als de boomwortels onder een gebouw groeien, kan dit de fundering aantasten en op den duur zorgen voor scheuren in de muren.

  Boomwortels kunnen ook fysieke schade en medische schade berokkenen. Denk aan mensen die bijvoorbeeld struikelen over de omhooggedrukte tegels. Dit noemt men ook wel letselschade.

  • Schade aan fundering
  • Scheuren in muren
  • Schade aan bestrating
  • Letselschade
  • Schade of verstoppingen door wortels in het riool

  Aansprakelijkheid bij schade door boomwortels

  Als u schade ondervindt van een boom die niet van u is, kunt u onderzoeken van wie de boom is en of degene aansprakelijk is voor de schade. Als de eigenaar aansprakelijk is, kunt u eisen dat hij de schade herstelt of een schadevergoeding betaalt. Of u de eigenaar van de boom aansprakelijk kunt stellen, hangt af van waar de boom staat en of de eigenaar aan de zorgplicht heeft voldaan.

  Schade door boomwortels: aansprakelijkheid buren

  Heeft u schade door doorschietende wortels van een boom van de buren? Of u de buren aansprakelijk kunt stellen voor deze schade is afhankelijk van een aantal factoren.

  Binnen 2 meter van erfgrens

  Allereerst is het belangrijk om te kijken waar de boom precies staat. In Artikel 42 Burgerlijk Wetboek Boek 5 staat namelijk duidelijk dat bomen niet binnen twee meter van de erfgrens mogen staan. Voor een struik of heg geldt dat deze niet dichter dan een halve meter van de erfgrens mag staan.

  Uitzonderingen daarop zijn situaties waarin u toestemming heeft gegeven, het naburige erf bestaat uit een openbare weg of openbaar water of de boom niet hoger is dan de scheidsmuur tussen uw tuin en die van de buren. 

  Als dat niet het geval is, kunt u de buren vragen de boom, struik of heg te verwijderen

  Let op: de eigenaar van de boom is alleen een vergoeding van de schade verschuldigd als de eigenaar vooraf gemaand is iets aan de situatie te doen.

  Staat de boom dus dichter dan twee meter van de erfgrens en heeft u de buren gevraagd de boom weg te halen of iets te doen aan de doorgeschoten wortels? En is er hierdoor toch schade ontstaan? Dan zijn de buren aansprakelijk en kunt u een schadevergoeding eisen.

  Onrechtmatige hinder

  Maar ook als de boom verder dan twee meter van de erfgrens staat of als u de buren niet eerst gemaand heeft iets aan de situatie te doen, ligt de verantwoordelijkheid mogelijk bij de eigenaar. In Artikel 37 Burgerlijk Wetboek Boek 5 is namelijk meer in het algemeen vastgelegd dat een eigenaar van een erf geen onrechtmatige hinder mag toebrengen aan eigenaren van andere erven.

  Daarbij worden als voorbeelden het onthouden van licht en lucht en het verspreiden van rumoer of stank gegeven, maar andere vormen van hinder worden niet uitgesloten. Het is belangrijk om te onthouden dat de hinder “onrechtmatig” moet zijn. Niet iedere vorm van hinder wordt als een onrechtmatige daad beschouwd. 

  Als boomwortels van een boom van de buren schade veroorzaken, kan dat eventueel wel als onrechtmatige hinder worden beschouwd. Of dat zo is, hangt af van de omstandigheden. Als de tegenpartij geen aansprakelijkheid erkent, zal de rechter daar uitsluitsel over moeten geven. 

  Daarbij speelt de vraag of de eigenaar iets aan te rekenen valt een grote rol. Als de eigenaar de boom zorgvuldig onderhoudt, maar de wortels ondergronds doorschieten naar het erf van de buren zonder dat dit zichtbaar is, dan zal de rechter oordelen dat de eigenaar niets valt aan te rekenen en dus ook niet verantwoordelijk is voor eventuele schade. Uit jurisprudentie valt op te maken dat de eigenaar van de boom wel aansprakelijk is voor de schade wanneer hij tekort is geschoten in de zorgplicht, bijvoorbeeld door te weinig onderhoud te plegen.

  Voorbeeld veroordeling schadevergoeding

  Zo veroordeelde de rechtbank Noord-Nederland de eigenaar van een boom in 2019 tot het betalen van een schadevergoeding van ruim € 73.000 op grond van een onrechtmatige daad (Artikel 162 Burgerlijk Wetboek 6). De wortels van de boom hadden de fundering van de naastgelegen garage van de buren aangetast. Hierdoor waren de muren scheef gaan staan en waren er ernstige scheuren in de muren ontstaan. Door de dikte van de wortels en de toename van de wortelgroei werd de schade bovendien steeds erger.

  Gemeente aansprakelijk

  Is er schade aan uw tuin of woning ontstaan door een boom die onderdeel is van de openbare groenvoorzieningen? Dan kunt u in sommige gevallen de gemeente aansprakelijk stellen. Als uw perceel grenst aan een openbare weg of een openbaar water, dan geldt de beperking dat de boom niet binnen 2 meter van de erfgrens mag staan niet.

  Als een boom van de gemeente schade veroorzaakt, kan de gemeente aansprakelijk gehouden worden, bijvoorbeeld als de gemeente de boom onvoldoende onderhouden of gecontroleerd heeft. Dit dient per situatie te worden beoordeeld.

  Gemeente veroordeeld tot schadevergoeding

  In 2019 veroordeelde de rechtbank Gelderland de gemeente Nijmegen bijvoorbeeld tot een schadevergoeding van € 2000 voor boomwortels die de kelder van een omwonende binnen groeiden

  Hierbij oordeelde de rechter dat de gemeente zich wel aan de zorgplicht had gehouden (omdat de kroon van de boom niet tot aan de gevel van het huis rijke, had de gemeente niet kunnen inschatten dat de wortels wel tot aan de woning zouden groeien), maar omdat het niets had gedaan om de problemen te verhelpen toen zij wel op de hoogte waren gesteld van de problemen. 

  Hierdoor heeft de eigenaar de woning boomwortels zelf moeten laten verwijderen. De schadevergoeding is voor de kosten die de eigenaar heeft moeten maken om de wortels te verwijderen en om toekomstige wortelingroei te voorkomen.

  In een vergelijkbare zaak veroordeelde de rechtbank Oost-Brabant de gemeente Laarbeek tot het betalen van een schadevergoeding voor het renoveren van de tuin omdat de tegels en natuurstenen platen in de tuin niet meer waterpas lagen door de opdruk van boomwortels. De rechter oordeelde in dit geval dat er sprake was van onrechtmatige hinder door de boom en dat de gemeente zich onvoldoende aan de zorgplicht heeft gehouden.

  Wat als er sprake is van letselschade?

  Bomen kunnen niet alleen materiële maar ook lichamelijke schade veroorzaken. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan een tak die op iemands hoofd valt of een fietser die valt door oneffenheden in het fietspad, veroorzaakt door opdrukkende boomwortels. 

  Of de instantie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de bomen en de weg (bijvoorbeeld de gemeente of Staatsbosbeheer) hiervoor aansprakelijk is, hangt onder andere af van of de verantwoordelijke aan de zorgplicht heeft voldaan, maar bijvoorbeeld ook het te verwachten gebruik van de weg. Zo valt uit jurisprudentie op te maken dat verkeersdeelnemers er in een boomrijke omgeving rekening mee moeten houden dat het wegdek niet volkomen egaal is.

  Toch kunnen eigenaren of instanties die verantwoordelijk zijn wel degelijk worden veroordeeld tot het vergoeden van opgelopen letselschade.

  Voorbeeld schadevergoeding letselschade

  Een bekend voorbeeld daarvan is een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Deze zaak ging over de hoofdtak van een paardenkastanje die ineens afbrak. Deze grote tak viel op het hoofd van een vrouw die op een toeristische fluisterboot stond te wachten. Dit met ernstig letsel tot gevolg. De vrouw raakte hierdoor namelijk volledig arbeidsongeschikt

  Het hof oordeelde dat de gemeente was tekortgeschoten in de zorgplicht en te weinig had gedaan om ongelukken te voorkomen. De boom was bij een eerdere controle door haar zwakke toestand namelijk als ‘onveilig’ bestempeld en daarom op de kaplijst geplaatst, maar de gemeente had geen verdere maatregelen genomen. 

  Volgens het hof had de gemeente de omstandigheden verder moeten laten onderzoeken en maatregelen moeten treffen, bijvoorbeeld door de boom direct te kappen, de takken af te zagen of het gebied rond de boom af te zetten. 

  Het hof heeft de vordering daarom toegewezen en de gemeente moet de schade die het slachtoffer lijdt, vergoeden.

  Eigenaar boom aansprakelijk stellen

  Heeft u schade geleden door boomwortels van de buren of de gemeente? De juristen van Invorderingsbedrijf kunnen voor u onderzoeken of het mogelijk is om de eigenaar aansprakelijk te stellen. Als dat zo is, kunnen we een schadevergoeding verhalen. Dat proberen we in eerste instantie op een minnelijke wijze. Weigert de aansprakelijke de schade te vergoeden, dan kunnen we een juridische procedure starten. Daarbij hebben we de beschikking over juristen, advocaten en deurwaarders.

  Behoefte aan juridisch advies?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Causaal verband schade en boomwortels

   FAQ: Veelgestelde vragen over schade boomwortels en aansprakelijkheid

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin