Home PageIncasso Argentinië

Incasso Argentinië: uw vordering incasseren in Zuid-Amerika

Doet u zaken in Argentinië? Dan is de kans dat u te maken krijgt met een wanbetaler een stuk groter dan in Nederland. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de betalingsmoraal in Argentinië aanzienlijk lager is dan is West-Europa. 

Gelukkig kan Invorderingsbedrijf u helpen uw geld te incasseren als een klant u niet netjes betaalt. We hebben namelijk ruime ervaring met incasso in Argentinië, zijn bekend met de lokale wet- en regelgeving en beschikken over een uitgebreid netwerk van advocaten en deurwaarders in Argentinië.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Lokale specialisten in Argentinië

Argentinië is een enorm land met eigen zakelijke gebruiken en wetten. Europese regelgeving is er niet van toepassing en bovendien heeft u te maken met een taalbarrière. Daardoor kan het een tijdrovende en ingewikkelde zaak zijn om uit te vinden waar u aan kunt kloppen als u te maken heeft met een wanbetaler

Argentinië is onderverdeeld in 23 provincies en 1 autonome stad, Buenos Aires, de federale hoofdstad van het land. Invorderingsbedrijf heeft in al deze regio’s lokale partners. Doordat onze partners de taal van uw debiteur spreken, maakt dit het ons gemakkelijker om uw vordering te innen. Bovendien zijn onze lokale specialisten op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving in Argentinië en bevinden zij zich in dezelfde tijdzone als uw debiteur en de lokale instanties, zodat zij snel kunnen communiceren.

Heeft u een openstaande factuur in Argentinië en wilt u overleggen over de slagingskans van uw zaak? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Tip: wanbetaling komt veel voor in Argentinië. Daarom is het verstandig betaling vooraf (of een aanbetaling) af te spreken. Bij 45% van alle internationale transacties in Argentinië wordt vooraf betaald.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Argentinië?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u een Argentijnse debiteur die een rekening niet betaalt? Laat uw gegevens achter en één van onze specialisten in Argentijnse incasso neemt contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Argentinië?

  Om een incassoprocedure te beginnen in Argentinië moeten we uw debiteur allereerst in gebreke stellen. Dit doen we door middel van een aangetekende brief. Als uw factuur geen betalingstermijn vermeldt, dan geldt er in Argentinië een wettelijke betalingstermijn van maar liefst 270 dagen. 

  Zodra de betalingstermijn is verstreken, zullen we uw vordering in eerste instantie via een minnelijk traject (zonder tussenkomst van de rechter), proberen te incasseren. Lukt dat niet? Dan beschikken we over de benodigde kennis en middelen om een gerechtelijke procedure te starten.

  Buitengerechtelijke incasso in Argentinië

  In vergelijking met landen als Duitsland of Noorwegen, staat het rechtssysteem in Argentinië staat bekend als formeel. Ook hebben rechtbanken het erg druk, waardoor juridische procedures relatief lang kunnen duren. De meest efficiënte manier om uw geld te innen is daarom via de minnelijke weg. Onze incassospecialisten proberen uw vordering in eerste instantie te innen zonder tussenkomst van de rechter.

  Tijdens deze buitengerechtelijke of minnelijke fase benaderen we uw debiteur mondeling en schriftelijk. In totaal zijn er zo’n 16 contactmomenten waarin we uw debiteur manen de rekening snel te betalen. 

  In Argentinië zijn (in tegenstelling tot in Nederland) geen wettelijke incassokosten vastgelegd. Daarom is het des te belangrijker dat uw belangen worden behartigd door specialisten die weten hoe ze deze kosten toch kunnen vorderen, bijvoorbeeld doordat ze zijn opgenomen in de overeenkomst of algemene voorwaarden.

  Argentijnse incasso bij juridische handelsconflicten

  Verplichte bemiddeling

  Lukt het ons niet om er direct uit te komen met uw debiteur? Dan kunnen we niet direct naar de rechter stappen. Voordat we in Argentinië een rechtszaak kunnen starten, is er namelijk een verplichte bemiddeling. Daarbij wordt een mediator (mediador) aangewezen die tussen de beide partijen bemiddelt.

  De mediator heeft geen recht om bindende uitspraken te doen, maar zal proberen de partijen nader tot elkaar te brengen. Als de partijen een overeenkomst bereiken wordt die gecertificeerd door de mediator en gevalideerd door het Ministerie van Justitie en Mensenrechten (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). Daarmee wordt de overeenkomst bindend en executoriaal.

  Als het niet lukt om er via de bemiddelingsronde uit te komen, dan kunnen we een gerechtelijke procedure starten.

  Gerechtelijke incasso in Argentinië

  Als de bemiddeling niets oplevert, kunnen we voor u naar de rechter stappen. 

  Om een juridische procedure te starten hebben we de volgende documenten nodig:

  • Een notariële volmacht met een apostille*
  • Originele facturen of promessen
  • Vrachtbrieven
  • Andere originele documenten, zoals contracten tussen u en uw debiteur

  *Met de notariële volmacht geeft u de mogelijkheid om ons de rechtshandelingen namens u te laten verrichten. De volmacht moet geschreven in of vertaald zijn naar de lokale taal (Spaans), vervolgens moet u deze afgegeven hebben bij een notaris die het document legaliseert met een apostille. 

  Zodra de gerechtelijke procedure is gestart, organiseert de rechtbank een preliminaire hoorzitting. Hierbij wordt nogmaals geprobeerd beide partijen een schikking te laten treffen. Als dat niet lukt worden er 40 dagen ingelast om bewijsstukken aan te leveren. De rechtbank neemt vervolgens 40 dagen de tijd om deze te beoordelen. 

  Het is aan de aanvrager van de juridische procedure (de schuldeiser dus) om met bewijsstukken te komen die de claim onderbouwen. Daarbij kan de crediteur ook getuigen oproepen. De rechtbank kan om aanvullend bewijs vragen als het daar behoefte aan heeft.

  Als uw debiteur niet op komt dagen en geen bewijsstukken aanlevert, dan betekent dit niet dat u als schuldeiser automatisch in het gelijk wordt gesteld, zoals in veel andere landen wel het geval is. De rechter zal de zaak nog steeds volledig inhoudelijk behandelen.

  Kort geding

  Een optie om een lange gerechtelijke procedure te omzeilen is een kort geding. Dat is in Argentinië alleen mogelijk als er promessen, cheques of overeenkomsten bestaan waarin uw debiteur de schuld expliciet erkent.

  Kosten gerechtelijke incasso

  De kosten voor het indienen van een dagvaarding in Argentinië variëren van 3% tot 5% van de hoofdsom. Wanneer we een dagvaarding moeten indienen in een ander rechtsgebied dan Buenos Aires, kunnen de initiële kosten oplopen tot 5%.

  Verder kunnen er rente en buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht. Deze moeten duidelijk worden vastgesteld. Ook al zijn beide partijen in een eerder stadium akkoord gegaan met bepaalde rentetarieven, toch heeft de rechter de bevoegdheid om deze te wijzigen als hij concludeert dat deze niet in verhouding staan tot bijvoorbeeld de hoofdsom of als er sprake is van een ongerechtvaardigde verrijking, oftewel wanneer er geen goede gronden zijn voor de extra kosten.

  Arbitrage: een alternatief voor een slepende rechtszaak

  Zoals eerder genoemd kan het innen van een vordering middels een gerechtelijke procedure relatief lang duren. Een alternatief is arbitrage

  Arbitrage is een vorm van particuliere rechtspraak waarbij de zaak niet voor de overheidsrechter wordt uitgevochten, maar voor een arbitragecommissie wordt gebracht. De arbitragecommissie kan een bindende uitspraak doen. 

  Arbitrage wordt zowel internationaal als in Argentinië erkend als manier om (zakelijke) geschillen te beslechten, zolang de arbitrage voldoet aan de internationale regelgeving.

  Om gebruik te kunnen maken van arbitrage moet u dit echter overeenkomen met de andere partij. Het handigst is om dit in de koopovereenkomst te regelen. U kunt bijvoorbeeld in uw Algemene Voorwaarden of in het koopcontract opnemen dat een eventueel betalingsgeschil wordt opgelost door middel van arbitrage. 

  Het grote voordeel van arbitrage is dat het een veel sneller proces is dan een gang naar de overheidsrechter. Argentinië heeft zich verbonden aan verschillende internationale verdragen op het gebied van arbitragerecht, waaronder de Conventie van New York. Het land moet zich hier aan houden. Dit betekent onder andere dat de zaak in principe niet meer voor de overheidsrechter gebracht kan worden als er arbitrage is overeengekomen en dat er geen hoger beroep mogelijk is als dit niet is afgesproken. Hierdoor kunnen arbitrage-uitspraken ook sneller geëxecuteerd worden dan uitspraken van de overheidsrechter. 

  Om een arbitrale uitspraak te executeren moet het arbitraal vonnis (of een gecertificeerde kopie) in het Spaans vertaald worden en worden afgegeven bij de rechtbank waar de zaak zonder arbitrage volgens het Argentijns recht gediend zou hebben. De Argentijnse rechter kan vervolgens toestemming geven tot executie van het arbitraal vonnis, bijvoorbeeld door middel van beslaglegging.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt de incassoprocedure in Argentinië?

   Zodra een gerechtelijke uitspraak definitief is (als er geen beroep meer mogelijk is) kan het vonnis geëxecuteerd worden. Als uw debiteur een beslissing van de rechtbank, de afspraken uit een bemiddelingsovereenkomst of een arbitraal vonnis niet nakomt, dan kan de rechter een dwangbevel uitvaardigen om een vermogensbestanddeel in beslag te nemen. De debiteur heeft vervolgens vijf dagen de tijd om het openstaande bedrag te betalen of een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser. Ook heeft de debiteur gedurende deze periode beperkte mogelijkheden om bezwaar te maken, bijvoorbeeld door aan te tonen dat hij al heeft betaald of dat de claim is verjaard. 

   Deurwaarders

   Betaalt de debiteur niet binnen vijf dagen, dan kan een deurwaarder (alguacil) met het dwangbevel beslag leggen op het vermogensbestanddeel waar de rechter het dwangbevel voor heeft uitgevaardigd. De bezittingen worden verkocht om de openstaande schuld, de juridische kosten en de rente te betalen.

   Beslaglegging

   Wanneer de rechter een dwangbevel tot beslaglegging (embargo ejecutivo) uitvaardigt, staat daarin omschreven waar beslag op gelegd kan worden. Dit kunnen financiële middelen zoals bankrekeningen, vastgoed of andere bezittingen zijn. De rechter kijkt daarbij naar de hoogte van de vordering en bepaalt wat redelijk is. Daarbij wordt doorgaans de volgende volgorde aangehouden

   1. Financiële beslaglegging (bijvoorbeeld op loon)
   2. Beslag op vastgoed (bijv. woningen)
   3. Beslag op registergoederen (bijv. voertuigen)
   4. Activa (bezittingen van een onderneming)
   5. Algemene bezittingen (bijv. inboedel)

   Faillissement (insolvencia)

   Een van de sterkste pressiemiddelen op uw debiteur is een faillissementsaanvraag. Niemand wil immers persoonlijk failliet verklaard worden of zijn bedrijf ten onder zien gaan. De meeste debiteuren betalen dan ook direct, zodra er een faillissementsaanvraag wordt ingediend. 

   Het faillissement (insolvencia) van uw debiteur aanvragen is mogelijk als hij niet aan zijn betalingsverplichtingen kan of wil voldoen. Daarbij is het toegestaan dat de debiteur en zijn crediteuren eerst buiten de rechter om tot een overeenkomst over herstructurering van de schulden proberen te komen (Acuerdo Preventivo Extrajudicial). Tweederde van de schuldeisers moet akkoord gaan met de voorgestelde herstructurering.

   Als een buitengerechtelijke herstructurering van de schulden niet lukt, dan kan de debiteur zelf een aanvraag tot herstructurering (Concurso Preventivo) bij de rechtbank aanvragen. De rechtbank wijst vervolgens een curator (sindico) aan om de financiële situatie te beoordelen en de rechtbank een herstructureringsplan aan te bevelen. Het plan moet worden goedgekeurd door debiteuren die minstens 75% van de uitstaande schuld vertegenwoordigen. 

   Als het niet lukt om tot een herstructurering van de schulden te komen, of als de debiteur hier vrijwillig om vraagt, dan zal de door de rechtbank aangewezen curator een liquidatieprocedure starten. De schuldeisers worden uit de failliete boedel uitbetaald.

   Bij het uitbetalen van de schuldeisers houdt men de volgende volgorde aan:

   • Crediteuren met privileges (bijv. verstrekkers van kredieten die bedoeld zijn om de activa te beschermen)
   • Werknemers (bijvoorbeeld achterstallig salaris of arbeidsongeschiktheidsuitkering)
   • De Belastingdienst
   • Verstrekkers van kredieten en hypotheken
   • Achtergestelde schuldeisers

   Advies over uw zaak?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Argentinië

    Onze opdrachtgevers voor incasso Argentinië hebben te maken met allerlei soorten vorderingen. We kunnen u helpen bij alle civielrechtelijke vorderingen op debiteuren in Argentinië. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan: 

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We werken voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen, zoals advocatenkantoren en accountantskantoren.

    Waar kunnen we u nog meer mee van dienst zijn?

    • Adviseren over contracten en voorwaarden
    • Kredietinformatie over Argentijnse bedrijven
    • Geschillen met curatoren, bijvoorbeeld over het Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddelen bij het treffen van onderhandse regelingen (ook schikkingen)

    Direct uw incasso in Argentinië indienen?

    Via ons incasso aanmeldformulier kunt u direct uw openstaande vordering in Argentinië indienen. Wilt u liever eerst sparren over uw vordering met een specialist? Laat dan uw gegevens achter in het formulier of bel ons via 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: veelgestelde vragen over incasso Argentinië

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op