Home Page“No deal” tenuitvoerlegging Engels vonnis in Nederland na Brexit

“No deal” tenuitvoerlegging Engels vonnis in Nederland na Brexit

Na de Brexit-deal tussen het Verenigd koninkrijk en de Europese Unie, was het een ‘no deal’ voor de rechtstreekse tenuitvoerlegging van vonnissen. Nu het VK en de EU geen akkoord hebben bereikt over de toetreding van het VK tot het Verdrag van Lugano van 2007, is het noodzakelijk om te vragen hoe er op dit moment moet worden omgegaan met de tenuitvoerlegging van een vonnis van de Engelse rechter in Nederland.

Welke regel geldt er voor de tenuitvoerlegging van Britse vonnissen in Nederland die op of voor 31 december 2020 voor de Engelse rechter zijn aangebracht?

In burgerlijke en handels vonnissen die op of voor  31 december 2020 bij een Engelse rechter aanhangig zijn gemaakt, kunnen rechtstreeks in Nederland ten uitvoer worden gelegd. Uit de Withdrawal agreement volgt namelijk dat de regels voor tenuitvoerlegging van Brussel I-bis in dat soort gevallen nog steeds van toepassing zal zijn.

De tenuitvoerlegging van Britse vonnissen die op of na 1 januari 2021  voor de rechter zijn  of worden gebracht wordt niet geregeld in de Brexit-deal. Voor de regels over tenuitvoerlegging moet daarom gekeken worden naar de volgende verdragen en nationale wetgeving, afhankelijk van de omstandigheden.

Is er een exclusief forumkeuzebeding opgenomen in een overeenkomst, gesloten op of na 1 april 2019?

Het Haagse Forumkeuzeverdrag uit 2005 waartoe het VK afzonderlijk is toegetreden tijdens het Brexit-proces, is van toepassing op exclusieve forumkeuze bedingen in overeenkomsten die op of na 1 april 2019 zijn of worden gesloten en betrekking hebben op burgerlijke en handelszaken in grensoverschrijdende situaties. Het Haagse Forumkeuzeverdrag bepaalt dat Britse vonnissen in Nederland ten uitvoer kunnen worden gelegd. 

Een Brits vonnis kan echter niet direct ten uitvoer worden gelegd zoals voorafgaande de Brexit-deal. Eerst zal een exequatur of een verklaring van uitvoerbaarheid door de rechter in Nederland worden verkregen. Opnieuw procederen ex artikel 431 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is dan niet nodig. Het opnemen van een forumkeuzebeding biedt als voordeel dat het partijen tijd en moeite zal besparen als een Britse beslissing in Nederland ten uitvoer gelegd moet worden.

Gaat het alleen om een betaling van een geldsom?

Als een Brits vonnis van op of na 1 januari 2021 alleen betrekking heeft op betaling van een geldsom, kan de executie worden gestart op grond van het bilaterale verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke zaken (verdrag van november 1967). Dit geldt ook als er geen forumkeuzebeding of ander jurisdictie beding is opgenomen.

 Het moet partijen duidelijk zijn dat het gaat om een betaling of een voldoende bepaalbaar bedrag. Kosten die nog begroot moeten worden, voldoen volgens het Gerechtshof niet aan dit vereiste (Gerechtshof Amsterdam 20 december 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BV7117). Op grond van dit verdrag is ook een exequatur nodig voor de tenuitvoerlegging van een Brits vonnis in Nederland of een verklaring van uitvoerbaarheid door een Nederlandse rechter vereist. Een nieuwe bodemprocedure is in zo een geval niet vereist ex artikel 431 lid 2 Rv.

Verplichtingen tot het doen of nalaten zullen beoordeelt moeten worden naar nationale regelgeving. Dit geldt natuurlijk voor de gevallen indien het Haags verdrag ook niet van toepassing is.

Gaat het om een niet- geldelijke verbintenis of bevat de overeenkomst een niet-exclusief/ asymmetrisch forumkeuzebeding?

Bij een niet-exclusief of asymmetrisch forumkeuzebeding of als het Britse vonnis een verplichting inhoudt om iets te doen of na te laten, moet artikel 431 lid 2 Rv gevolgd worden. Dit houdt in dat opnieuw een bodemprocedure gevolgd moet worden en de Nederlandse rechter opnieuw moet oordelen over de kwestie. Dit is vaak niet een volledig nieuwe procedure, zolang de Nederlandse rechter voldoende kan waarborgen dat het vonnis is uitgesproken door een bevoegde rechter, in een met voldoende waarborgen omgeven procedure en niet in strijd zal zijn met de Nederlandse openbare orde of het gaat om een in kracht van gewijsde gegane Nederlandse uitspraak over hetzelfde geschil (het gebeurd nog wel eens). 

In geval van een niet-exclusief of asymmetrisch forumkeuzebeding of indien de Britse beslissing een verplichting tot een doen of nalaten bevat, moet de nationale weg van artikel 431 lid 2 CDW worden bewandeld. Het geschil moet dan opnieuw inhoudelijk worden beoordeeld door een rechter in Nederland (Hoge Raad 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2838). Ook hier geldt dat de Nederlandse rechter voldoende waarborgen moet bieden.

Een tabel van de tenuitvoerlegging Britse vonnissen in Nederland op of na 1 januari 2021

Omstandigheden Regels bij executie Rechtsgrond
Exclusieve forumkeuzebeding in overeenkomst over burgerlijke of handelszaak in een grensoverschrijdende situatie, gesloten op of na 1 april 2019. Brits vonnis kan ten uitvoer worden gelegd in Nederland. Exequatur van NL-rechter nodig. Het Haagse forumkeuzeverdrag.
Brits vonnis waarbij een betaling wordt gevorderd over een definitieve geldsom Brits vonnis kan ten uitvoer worden gelegd in Nederland. Exequatur van NL-rechter is nodig. Bilateraal verdrag van november 1967.
- Niet exclusieve of asymmetrische forumkeuzebeding in overeenkomst.
- Vonnis met verplichting iets te doen of na te laten.
- Overige omstandigheden
Tenuitvoerlegging van Brits vonnis enkel mogelijk na een herbeoordeling van het geschil door NL-rechter. Artikel 431 lid 2 Rv

Volgens de wet moet de huur vóór de eerste van iedere maand betaald worden. Dit betekent dus dat wanneer de huur na de eerste van de maand niet betaald is, de huurder in verzuim is. U mag dan direct een deurwaarder inschakelen. Volgens de wet hoeft u geen ingebrekestellingsbrief of herinneringsbrief te sturen. We zien echter dat in de praktijk dit toch vaak wordt verstuurd, zodat de huurder zeker weten op de hoogte is van de huurachterstand.  

Let op: verhuurt u aan een particulier? Dan gelden er andere regels!

Consequenties voor andere juridische documenten

Het niet direct ten uitvoer kunnen leggen van Britse vonnissen naar de huidige regelgeving, heeft in de praktijk verschillende gevolgen. In een contract zal eerder worden gekozen voor een exclusief forumkeuzebeding, terwijl het in eerste instantie ging om een hybride vorm. Op andere momenten zal rekening gehouden moeten worden met de wijze waarop het Britse vonnis ten uitvoer kan worden gelegd, zoals bij het opstellen van Legal opinions, proces-overeenkomsten met een uitleg waar je gaat procederen, afspraken, akten en andere juridische instrumenten.

Zal het VK nog toetreden tot het Verdrag van Lugano? Dit zal nog moeten blijken. Als dit zo is zullen Britse vonnissen wel weer direct in Nederland ten uitvoer worden gelegd. Binnenkort zullen de lidstaten van het Verdrag van Lugano hierover stemmen.

Onzeker over uw rechtspositie met de Brexit? Vraag naar mr. W. Boeters of een andere collega van de internationale afdeling en spar over de mogelijkheden bij het grensoverschrijdend zaken doen in het Verenigd Koninkrijk of andersom met Nederland of het aanpassen van uw forumkeuze.

Sparren met een jurist?

Vul uw gegevens in en we nemen direct contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op

   B mediate housing
   B Mediate Housing
   Als zeer goed beschouwd. Na het indienen van mijn vordering is de zaak snel opgepikt. Dat resulteerde ook in een snelle betaling. Ik ben erg tevreden over hoe mijn zaak is behandeld en kom de volgende keer zeker terug.
   Wester-beton bv
   Wester-Beton BV
   Erg prettige samenwerking gehad. Joost & Wesley hebben mij goed geholpen met mijn zaak en mij gedurende het gehele proces ondersteund. Goede communicatie. Goed resultaat, een aanrader!

   Onze incassojuristen & adviseurs

   linkedin

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen