Home PageAansprakelijkheid uitzendbureau: wie is aansprakelijk voor uitzendkracht?

Aansprakelijkheid uitzendbureau: wie is aansprakelijk voor uitzendkracht?

Een werkgever moet zorgen voor een veilige werkvloer. Als de werkgever niet aan deze zorgplicht voldoet, kan hij aansprakelijk worden gesteld als er een bedrijfsongeval plaatsvindt. Maar hoe zit dat als het slachtoffer een uitzendkracht is? Is de werkgever dan nog steeds aansprakelijk? Of ligt de aansprakelijkheid bij het uitzendbureau?

Slachtoffer van een bedrijfsongeval?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving

  Wie is verantwoordelijk bij een bedrijfsongeval?

  Normaal gesproken ligt de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval bij de werkgever. Die moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Als een werkgever niet aan deze zorgplicht voldoet, kan hij aansprakelijk gesteld worden voor schade die een werknemer oploopt. 

  Een werkgever is aansprakelijk voor een bedrijfsongeval als: 

  • het ongeluk plaatsvindt tijdens de uitoefening van de werkzaamheden
  • de werkgever niet aan de zorgplicht heeft voldaan

  De werkgever is niet aansprakelijk indien:

  • Het ongeluk niet tijdens de uitoefening van de werkzaamheden plaatsvindt
  • De werkgever kan aantonen dat hij heeft voldaan aan de zorgplicht
  • Het bedrijfsongeval de eigen schuld (opzet of bewuste roekeloosheid) van de werknemer is

  Wie is de werkgever van een uitzendkracht?

  Maar niet iedereen is in loondienst. In het geval van een uitzendkracht is er in feite sprake van twee werkgevers:

  • Het uitzendbureau (formele werkgever)
  • De inlener (materiële werkgever)

  Bij de vraag wie er aansprakelijk is, moet worden gekeken naar of het uitzendbureau dan wel de inlener zeggenschap heeft over de werkplek en de directe werkzaamheden van de uitzendkracht en daardoor invloed uit kan oefenen om het ongeval te voorkomen.

  Aansprakelijkheid inlener ten opzichte van uitzendkracht

  Het bedrijf of de organisatie die de uitzendkracht inhuurt, wordt ook wel de inlener genoemd. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet kan de inlener in de meeste gevallen worden beschouwd als de werkgever van de uitzendkracht. 

  In lid 4 van artikel 658 Burgerlijk Wetboek Boek 7 staat verder dat er geen arbeidsovereenkomst hoeft te bestaan om aansprakelijk te zijn voor schade die iemand tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

  “Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.”

  Als de uitzendkracht betrokken is bij een bedrijfsongeval, dan kan de inlener daarvoor dus aansprakelijk gesteld worden. Daarvoor gelden dan dezelfde voorwaarden als wanneer de werkgever in loondienst is.

  Dit geldt zolang de uitzendkracht dezelfde werkzaamheden verricht als het personeel dat wel in loondienst is of als de werkzaamheden aansluiten bij de normale activiteiten van het bedrijf.

  Aansprakelijkheid van uitzendbureau ten opzichte van uitzendkracht

  Toch zijn er ook situaties waarin, behalve de werkgever, ook het uitzendbureau aansprakelijk gesteld kan worden. Het uitzendbureau is immers de daadwerkelijke werkgever van de uitzendkracht. Op basis daarvan heeft ook het uitzendbureau een zorgplicht. 

  Het uitzendbureau moet bijvoorbeeld nagaan of de inhuurder wel de nodige veiligheidsmaatregelen treft. Als uitlener moet het uitzendbureau afweten van risicovolle situaties bij de inlener

  Als er een bedrijfsongeval plaatsvindt en de uitzendonderneming niet voldoende heeft toegezien op de omstandigheden waaronder de uitzendkracht moet werken of onvoldoende maatregelen heeft genomen om diens privacy te waarborgen, kan de werknemer het uitzendbureau aansprakelijk stellen. Ook kan het uitzendbureau mogelijk aansprakelijk gesteld worden als het ongeval grotendeels is veroorzaakt door verkeerde informatie die het uitzendbureau heeft verstrekt.

  Daarnaast ligt de aansprakelijkheid primair bij het uitzendbureau als de inlener de uitzendkracht inhuurt voor werkzaamheden die volledig losstaan van de normale activiteiten. Hierdoor heeft de inlener namelijk nauwelijks zeggenschap over de uitzendkracht.

  Overeenkomst tussen uitzendbureau en inhuurder

  In veel gevallen staan in de overeenkomst tussen het uitzendbureau en inlener clausules die het uitzendbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid. Deze contractuele afspraken hebben voornamelijk betrekking op de aansprakelijkheid van het uitzendbureau ten opzichte van de inhuurder. Als de uitzendkracht door fouten of onkunde bijvoorbeeld schade veroorzaakt bij de inlener, kan de inlener het uitzendbureau daar niet voor aansprakelijk stellen.

  Het uitzendbureau kan de aansprakelijkheid ten opzichte van de uitzendkracht nooit van zich afschuiven. De zorgplicht van een werkgever is namelijk een dwingend recht. Hier mag niet van af worden geweken.

  Hoofdelijke aansprakelijkheid inlener en uitzendbureau

  Zowel de inlener als het uitzendbureau kunnen aansprakelijk gesteld worden voor een bedrijfsongevallen waar een uitzendkracht bij betrokken is. Als beide partijen aansprakelijk zijn, dan zijn zij hoofdelijk verbonden in het betalen van de schadevergoeding. 

  Deze hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat het slachtoffer het volledige bedrag op één van de partijen kan verhalen. Hij kan zelf kiezen of hij de schadevergoeding opeist van de inlener of van het uitzendbureau. Het uitzendbureau en de inlener kunnen vervolgens onderling regres nemen. Dit betekent dat zij een deel van de kosten weer kunnen verhalen op de andere werkgever.

  Uitzendkracht veroorzaakt schade bij een derde

  Zowel de uitzendonderneming als de inlener kunnen dus aansprakelijk gesteld worden voor de schade die een uitzendkracht zelf oploopt tijdens de werkzaamheden. Maar wat als de uitzendkracht werkzaam is voor de inlener en schade toebrengt aan (de spullen van) een ander?

  Een werkgever is in principe aansprakelijk voor schade die een werknemer tijdens zijn werkzaamheden toebrengt aan een derde. Ook daarbij hoeft de werknemer niet per se een arbeidsovereenkomst met de werkgever te hebben. De inlener kan in veel gevallen als werkgever worden aangemerkt.

  Als een bedrijf bijvoorbeeld een uitzendkracht inhuurt en die gebruikt om een opdracht uit te voeren bij een derde, en de uitzendkracht tijdens deze werkzaamheden schade veroorzaakt, kan de inlener worden gezien als de werkgever en aansprakelijk gesteld worden als werkgever.

  Alleen als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, kan de uitzendkracht op basis van een onrechtmatige daad zelf aansprakelijk gesteld worden voor de schade.

  Recht op een schadevergoeding?

  Bent u als uitzendkracht het slachtoffer van een bedrijfsongeval en heeft u daarom recht op een schadevergoeding? De juristen van Invorderingsbedrijf helpen u met het verhalen van de schade. We onderzoeken welke partij (inlener, uitzendbureau of beide) we aansprakelijk kunnen stellen. 

  Wil de werkgever geen aansprakelijkheid erkennen? Dan kunnen we een juridische procedure starten. Als de rechter u in het gelijk stelt, kunnen we de schadevergoeding voor u incasseren. Indien nodig kunnen we daarvoor onze deurwaarders inschakelen in beslag laten leggen.

  Wilt u juridisch advies?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Aansprakelijkheid bedrijfsongeval

   FAQ: Veelgestelde vragen over aansprakelijkheid uitzendbureau

   Waarom 40.000 klanten u voor gingen

   Guino koch
   Guino Koch

   Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn weg! Goed contact en super klantvriendelijk.

   Marielle beks
   Marielle Beks

   Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    Onze incassojuristen & specialisten

    linkedin