Verweer indienen tegen dagvaarding

U heeft een dagvaarding ontvangen maar u bent het niet eens met de vordering of de hoogte van de vordering. U vraagt zich nu misschien af: ‘kan ik verweer indienen?’ In dit artikel leest u wat een dagvaarding is en hoe u hiertegen in verweer gaat.

Wat is een dagvaarding?

De definitie van een dagvaarding is: ‘exploot (akte of officieel stuk) met een oproep om bij de rechtbank te verschijnen.’

Een dagvaarding hoeft niet altijd over een strafbaar feit te gaan, een dagvaarding kan namelijk ook gestart worden voor economische delicten, zoals het innen van onbetaalde facturen die niet betaald zijn binnen de afgesproken betalingstermijn.

Schriftelijk of mondeling verweer

Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, maar het hier niet mee eens bent, kunt u zowel schriftelijk als mondeling een bezwaar indienen. Bij schriftelijk bezwaar is het belangrijk dat u, uw verweer en eventuele bewijzen die het bezwaar ondersteunen, duidelijk op papier zet. Doe dit wel op tijd, en zorg ervoor dat u het bezwaarschrift vóór de zittingsdatum naar de rechtbank stuurt.

Om misvattingen te voorkomen raden wij u aan om uw bezwaar altijd op papier in te dienen bij de rechtbank. Zo ziet u geen zaken over het hoofd en heeft u een duidelijk overzicht van uw argumenten. Dit maakt daarnaast makkelijker om uw bezwaar toe te lichten tijdens een eventuele hoorzitting.

Bezwaar indienen

Termijn voor verweer tegen een dagvaarding

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de vordering in een dagvaarding is het belangrijk om rekening te houden met de bezwaartermijn, deze staat genoemd in de dagvaarding.

Het is belangrijk op te merken dat de term “bezwaarschrift” in een civiele procedure niet juist is. In plaats daarvan wordt het document dat de debiteur indient om te reageren op de dagvaarding van de eiser een “conclusie van antwoord” genoemd. De rechter zal de conclusie van antwoord beoordelen en de verdere voortgang van de procedure bepalen op basis van de ingediende stukken en het geldende recht.

Indien de rechter de conclusie van antwoord als ongegrond beoordeelt, zal de zitting doorgaan op de geplande datum. Als de rechter de conclusie van antwoord wel gegrond verklaart, zal de zitting worden geschrapt en is het niet nodig om aanwezig te zijn op de oorspronkelijk geplande datum.

Het is raadzaam om in dit proces juridisch advies in te winnen, aangezien de juridische procedures complex kunnen zijn en het belangrijk is om uw standpunten en argumenten op een effectieve manier naar voren te brengen. Een jurist of advocaat kan u helpen bij het opstellen van de conclusie van antwoord en u begeleiden tijdens het proces om uw belangen op de juiste manier te vertegenwoordigen

Bezwaarschrift indienen?

In de dagvaarding staat aangegeven of u zelf een bezwaarschrift mag indienen of dat u daarvoor een advocaat moet inschakelen. Als u een advocaat moet inschakelen raden wij aan om op tijd contact op te nemen met een juiste advocaat. Wanneer u geen advocaat nodig heeft, dan kunt u, voor de datum die in de dagvaarding staat vermeld, de dagvaarding zelf of met hulp van een jurist, schriftelijk of mondeling aan de rechter voorleggen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070 – 762 0330.

Per e-mail of post

Liever uw vragen stellen per e-mail of post? Stuur dan een e-mail naar info@invorderingsbedrijf.nl. Of stuur een brief met uw vragen naar Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag.

Algemene voorwaarden mailings

FAQ: Veelgestelde vragen over verweer tegen dagvaarding

Als u bezwaar wil maken is dat geheel kosteloos. Daarnaast bent u meestal niet verplicht om een advocaat of jurist in te schakelen. U kunt natuurlijk wel, als u dat wilt, een advocaat of een andere deskundige inschakelen. Hieraan zitten wel kosten verbonden.

Al klinkt het volkomen logisch, controleer goed naar wie of welke afdeling u het bezwaar stuurt. Stel uzelf daarom altijd de vraag: ‘Waar stuur ik mijn bezwaar naartoe?’ 

 

Zorg ervoor dat er geen belangrijke informatie ontbreekt, denk hierbij ook aan relevante documenten die uw bezwaar ondersteunen. En vermeld in ieder geval:


  • Waar maakt u bezwaar tegen?
  • Wat is de zittingsdatum/tijdstip en kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt? 
  • Wat is uw naam, adres en woonplaats?
  • Waarom bent u het niet eens met het besluit en dus: waarom maakt u bezwaar?
  • Op welke datum schrijft u ‘het conclusie van antwoord’?

 

Voeg, als het kan, een kopie bij van de beschikking waartegen u bezwaar maakt. Als uw bezwaar niet aan de eisen voldoet, krijgt u hiervan een schriftelijk bericht. U krijgt dan nog één kans om er alsnog voor te zorgen dat uw bezwaar aan alle eisen voldoet. Doet u dat niet, dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, wat betekent dat uw bezwaar niet in behandeling wordt genomen.

Het is mogelijk om voor iemand anders bezwaar te maken. Hiervoor heeft u wel een machtiging van die persoon nodig. Met de machtiging geeft die persoon toestemming dat u namens hem/haar een bezwaarschrift indient.

    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op