Home PageTransitievergoeding incasseren

Transitievergoeding incasseren

“Een transitievergoeding is wettelijk bepaald en vaak gemakkelijk te incasseren”

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer verplicht is om te betalen. De hoogte hangt af van verschillende dingen. Tot 1 juli 2015 gold in hoofdlijnen dat werknemers die ontslagen werden via het UWV geen recht hadden op een ontslagvergoeding, terwijl werknemers die ontslagen werden via de kantonrechter aanspraak konden maken op een ontslagvergoeding berekend volgens de zogeheten ‘kantonrechtersformule’. Met ingang van 1 juli 2015 is dat veranderd. Goed nieuws voor werknemers dus. Lees in dit artikel hoe wij voor u de transitievergoeding incasseren en wat u nog meer kunt vorderen.

Kunt u zelf een transitievergoeding incasseren?

Veel werkgevers zijn (nog) niet op de hoogte van het nieuwe arbeidsrecht. Dat betekent in de praktijk dat veel werkgevers niet vrijwillig mee zullen werken aan het uitbetalen van een transitievergoeding. Er is veel weerstand vanuit werkgevers. Als u er dus niet om vraagt, krijgt u vaak niets. En als u er wel om vraagt, krijgt u vaak ook niets. Het is daarom verstandig om te starten met een incassoprocedure. Wacht niet te lang en start direct, want de termijn voor een transitievergoeding incasseren is kort – zie verderop in dit artikel.

Wat kan ik nog meer vorderen naast een transitievergoeding?

Naast een transitievergoeding incasseren kunt u uw vordering verhogen met:

 1. Niet betaald salaris (loon)
 2. Vakantiegeld dat nog niet uitgekeerd is
 3.  De wettelijke verhoging (= extra salaris)
 4. De wettelijke rente (vertragingsrente)
 5. Incassokosten
 6. Een extra vergoeding (‘billijke vergoeding‘) in geval van ernstige verwijtbaarheid door de werkgever*
 7. Doorbetaling loon omdat er geen rekening is gehouden met een opzegtermijn**

* In geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever kunnen wij voor de werknemer een extra vergoeding aan de kantonrechter verzoeken. Denk aan gevallen als discriminatie, seksuele intimidatie, grove veronachtzaming van de re-integratieverplichtingen, valse ontslaggrond, en het opzettelijk verstoren van de arbeidsrelatie.

**Heeft de werkgever geen rekening gehouden met de geldende opzegtermijn? Dan heeft u recht op een schadevergoeding. De hoogte is gelijk aan het brutoloon (plus vakantiegeld) dat u verdiend zou hebben als de werkgever wel een opzegtermijn had toegepast.

Als u een incassoprocedure opstart kunt u daarbij aangeven wat u wenst te vorderen.

Waar moet ik aan voldoen in geval van een transitievergoeding incasseren?

Uw dienstverband moet minimaal 24 maanden hebben geduurd.
EN
De arbeidsovereenkomst is op initiatief van de werkgever opgezegd of ontbonden en uw ontslag mag niet verwijtbaar zijn (dat u ontslagen bent, mag niet uw eigen schuld zijn of wel u te verwijten zijn).
OF
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is na ommekomst van de bepaalde tijd op initiatief van de werkgever niet verlengd.
OF
De arbeidsovereenkomst is op initiatief van u als werknemer opgezegd, ontbonden of niet verlengd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Let op! Een transitievergoeding is vanaf 1 juli 2015 ook verschuldigd indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die ten minste 2 jaar heeft geduurd, niet wordt verlengd.

Ik ben ontslagen op staande voet. Kan ik dan toch de transitievergoeding incasseren?

Bij ontslag op staande voet heeft de werkgever u laten weten dat u niet meer welkom bent en dat u kunt vertrekken. Dit kan mondeling zijn gebeurd, maar ook schriftelijk, bijvoorbeeld met een ontslagbrief. De vraag is dan of het ontslag terecht is gegeven of niet.

Van een terecht ontslag kan sprake zijn als u zich ‘ernstig verwijtbaar‘ hebt gedragen. Of dat u iets heeft nagelaten, wat u wel (in uw functie) had moeten doen. Het is niet exact te zeggen wat hiermee bedoeld wordt: een rechter moet altijd kijken naar alle omstandigheden van het geval. Over het algemeen is ernstig verwijtbaar diefstal op de werkvloer of vernieling of agressie en geweld. In geval van ernstig verwijtbaar handelen kunt u doorgaans geen transitievergoeding incasseren.

In andere situaties heeft u wel recht op een transitievergoeding, bijvoorbeeld omdat er een bepaalde dringende redenen is op grond waarmee uw werkgever u wel mocht ontslaan, maar waarbij wel een transitievergoeding betaald moet worden.

Vindt u dat u onterecht bent ontslagen?

Dan kunt u binnen 2 maanden na uw ontslag op staande voet een zogenaamde wedertewerkstellingsprocedure bij de kantonrechter starten. De rechter wordt dan gevraagd om de arbeidsovereenkomst te herstellen. Doet de rechter dat, dan houdt uw ontslag geen stand. De werkgever moet dan weer loon betalen. Veelal wil de werkgever u overigens niet meer terug. Hij start dan tegelijkertijd een ontbindingsprocedure. Hij vraagt de rechter dan om te verklaren dat uw ontslag terecht gegeven is. U kunt dan overigens wel een transitievergoeding vragen aan de rechter. Als de rechter deze transitievergoeding toewijst, kunnen wij deze transitievergoeding incasseren met behulp van een incassotraject. Soms kan er ook meteen gestart worden met beslaglegging.

Uw werk heeft toestemming van UWV om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Kan ik nog een transitievergoeding incasseren?

Met ingang van 1 juli 2015 maakt het niet uit hoe een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, of dat nu gaat via de kantonrechter of via het UWV. U heeft in beide gevallen recht op een transitievergoeding.
Ik ben ziek en ik word ontslagen. Kan ik ook een transitievergoeding incasseren?
Ja! Anders dan voor 1 juli 2015 hebben ook werknemers die na 2 jaar ziekte worden ontslagen recht op de transitievergoeding.

Wanneer kunt u geen transitievergoeding incasseren?

Hoewel in de meeste gevallen een transitievergoeding incasseren geen probleem is, heeft u er niet altijd recht op. U kunt geen transitievergoeding incasseren als

 • Het ontslag verband houdt met het bereiken van de AOW- of pensioen gerechtigde leeftijd.
 • Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.
 • De werkgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling is verleend.
 • De werknemer nog geen 18 jaar is en hij gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt.

Hoeveel transitievergoeding incasseren? Wat is de maximale hoogte transitievergoeding?

Bij de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding spelen uw leeftijd, de hoogte van uw salaris en het aantal jaren dat u bij deze werkgever hebt gewerkt een rol.

 • Voor de eerste tien dienstjaren heeft u recht op een derde maandsalaris per dienstjaar.
 • Vanaf het tiende dienstjaar is de vergoeding een halve maand salaris per dienstjaar.
 • De wetgever heeft een maximum gesteld aan de hoogte van de transitievergoeding. De maximale transitievergoeding bedraagt momenteel € 77.000 bruto. Indien uw jaarsalaris hoger is dan € 77.000 bruto, dan is de maximale transitievergoeding gelijk aan uw jaarsalaris.
 • Bent u bij ontslag 50 jaar of ouder en heeft de arbeidsovereenkomst ten minste 10 jaar geduurd, dan is de vergoeding over de dienstjaren ná het bereiken van de leeftijd van 50 jaar 1 maand salaris per dienstjaar**.

**Deze hogere vergoeding voor 50+ werknemers geldt tot 1 januari 2020 en geldt niet voor kleinere werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben.

Ik wil een transitievergoeding incasseren. Valt mijn werkgever misschien onder de "Speciale regeling voor kleine werkgevers"?

De overheid heeft een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote werkgevers. Voor werkgevers die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst hebben geldt een speciale regeling bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding. Wat houdt dat in? Voor werkgevers tellen de dienstjaren vóór 1 mei 2013 niet mee bij de berekening van de transitievergoeding als er sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen ingegeven door een slechte financiële situatie van werkgever.
Dat is het geval als er sprake is van:

 • drie jaar lang een negatief netto-resultaat;
 • een negatief eigen vermogen.
 • de waarde van de vlottende activa zijn kleiner dan de schulden

U wilt de transitievergoeding incasseren. Maar er is een sociaal plan aanwezig. Wat nu?

Een sociaal plan is een regeling waarin de werkgever beschrijft en beargumenteert waarom hij gaat reorganiseren, wat de personele gevolgen hiervan zijn en welke (financiële) compensatie werknemers krijgen die ten gevolge van de reorganisatie ontslagen worden. Naast een eventuele transitievergoeding kunnen in een sociaal plan ook voorzieningen zijn opgenomen om u zo spoedig mogelijk naar een andere baan te begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan een outplacementtraject of opleidingskosten.

Moet een werkgever altijd de volledige hoogte betalen van de transitievergoeding? Of kan het ook minder zijn?

Het kan ook minder zijn. Soms heeft een werkgever kosten moeten maken voor de employabiliteit, zoals dat heet, van de werknemer. Dit zijn kosten die gemaakt zijn om bijvoorbeeld werkloosheid te voorkomen of werkloosheid te verkorten (zoals outplacement). De werkgever kan de rechter vragen deze gemaakte kosten in mindering te brengen op de te betalen transitievergoeding.

Per welke datum geldt de transitievergoeding? Start u op het juiste met moment met een transitievergoeding incasseren?

De regels omtrent de transitievergoeding gelden met ingang van 1 juli 2015. Op procedures die voor 1 juli 2015 bij het UWV of de kantonrechter zijn gestart gelden de regels aangaande de transitievergoeding niet, ook al valt de uitspraak van het UWV of de kantonrechter ná 1 juli 2015.
De regels over de transitievergoeding gelden ook voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 juli 2015 tot een einde komen, ook al zijn deze overeenkomsten voor 1 juli 2015 aangegaan.

Eerdere uitspraken

Rechters behandelen veel zaken die over de betaling van de transitievergoeding gaan. Wij starten voor u een gerechtelijke procedure. Dit gaat altijd met behulp van dagvaarding.

In een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 19-04-2016 (zaaknummer 4880171 / ME VERZ 16-53) oordeelde de rechter dat het niet uitmaakt of een werknemer de transitievergoeding daadwerkelijk gebruikt om een andere baan te vinden. Ook maakt het niet uit of de werkgever aanbiedt aan de werknemer dat na beëindiging dienstverband de werknemer weer terug in dienst mag treden.
Ingevolge artikel 7:673 lid 1 BW is een werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd. Aan deze voorwaarden is voldaan. Verder is er geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (artikel 7:673 lid 2 BW). Het verweer van Connexxion Openbaar Vervoer dat zij geen vergoeding verschuldigd is omdat [verzoeker] weer bij haar in dienst mag treden en er derhalve van een transitie geen sprake is, gaat niet op. Ten eerste is het aan [verzoeker] om al dan niet een nieuwe overeenkomst te sluiten, kennelijk heeft [verzoeker] van het aanbod van Connexxion Openbaar Vervoer geen gebruik (willen) maken, en ten tweede omdat de transitievergoedingdoor de werknemer niet hoeft te worden aangewend voor de transitie naar ander werk. Connexxion Openbaar Vervoer is dan ook de transitievergoeding verschuldigd.

In een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 02-09-2016 (zaaknummer 5117243 RP VERZ 16-50393 ) oordeelde de rechter dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding, omdat de arbeidsovereenkomst door de werkgever helemaal niet is opgezegd (de medewerker heeft enkel een andere functie gekregen, waarmee zij is ingestemd). De arbeidsovereenkomst moet volgends de nieuwe wetgeving dus wel zijn beëindigd.

Het gaat in deze zaak om de vraag of de arbeidsovereenkomst met [verzoekster] door Stichting Lucas is opgezegd. Artikel 7:673 lid 1 onder a BW bepaalt dat de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd. Stichting Lucas heeft aangevoerd dat geen sprake is van opzegging, omdat [verzoekster] per dezelfde datum is herbenoemd. Volgens Stichting Lucas is de arbeidsovereenkomst daarmee voortgezet onder gewijzigde voorwaarden. [verzoekster] heeft nog aangevoerd dat zij niet heeft ingestemd met het ontslag en de herbenoeming. Zij heeft dit echter niet aangetoond en nergens blijkt uit dat zij bezwaar heeft gemaakt tegen de gewijzigde arbeidsvoorwaarden. [verzoekster] heeft de werkzaamheden als remedial teacher, die reeds onderdeel uitmaakten van haar takenpakket als leraar, tijdens haar re-integratie verricht en heeft deze werkzaamheden ook na 1 februari 2016 voortgezet. Daaruit kan worden afgeleid dat zij (stilzwijgend) heeft ingestemd met de wijziging van de arbeidsvoorwaarden. 4.5. Een en ander leidt tot de slotsom dat geen sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 7:673 lid 1 onder a BW, zodat [verzoekster] geen recht heeft op een transitievergoeding. Nu de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd is er evenmin grond voor een gefixeerde schadevergoeding. De verzoeken zullen daarom worden afgewezen.

Let op: Onderneem direct actie!

Als het goed is betaalt de werkgever de transitievergoeding uit zichzelf. Als de werkgever echter niet wil of kan betalen, dient u uiterlijk 3 maanden na einde arbeidsovereenkomst de transitievergoeding te vorderen via de rechter. Wij kunnen u daarbij helpen.

Direct starten met transitievergoeding incasseren

De regels met betrekking tot de transitievergoeding en andere vergoedingen zijn niet eenvoudig. Onze juristen arbeidsrecht zijn u graag behulpzaam met het incasseren van uw vorderingen. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 of e-mail naar sales@invorderingsbedrijf.nl.  Onze incassojuristen arbeidsrecht helpen u direct verder.

Transitievergoeding incasseren?

Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen
  No Cure No Pay Incasso

  Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

  • Géén succes = géén kosten
  • 100% uitkering van de hoofdsom
  • 95% slagingspercentage

  Alstublieft,

  Uw download

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Voorbeeld ingebrekestelling

  Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

  Download direct

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Neem telefonisch of per mail contact op