Home PageRedelijke termijn ingebrekestelling

Redelijke termijn ingebrekestelling

Waar moet een ingebrekestelling aan voldoen?

In dit artikel leest u wat een ingebrekestelling is, waaraan deze moet voldoen en waarom u een ingebrekestelling moet versturen. Ook leest u hoe iemand in verzuim raakt. Wij lichten toe wat een redelijke termijn is voor de ingebrekestelling.

Wat is een ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een schriftelijke sommatie waarin u een tegenpartij sommeert om na te komen (wat afgesproken is) binnen een redelijke termijn. Ofwel: uw wederpartij moet doen wat overeengekomen bent, binnen een bepaalde termijn. U laat dat met een schriftelijk bericht weten. Het is dus de laatste kans die u een tegenpartij geeft om te doen wat de bedoeling is.

Stuur uw debiteur een ingebrekestelling en download uw gratis voorbeeld

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Wat bepaalt de wet over de ingebrekestelling?

  In art. 6:82 BW is het volgende opgenomen:

  “1. Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
  2. Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

  Een ingebrekestelling moet dus schriftelijk gebeuren en moet een redelijke termijn bevatten.

  Wat als er een prestatiedatum (termijn) is afgesproken?

  In een overeenkomst spreekt u meestal af wanneer iets moet gebeuren of af moet zijn. Bijvoorbeeld: uiterlijk 30 september 2014 om 15.00 uur zal het pand worden opgeleverd. Of: de betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Dit is een zogenaamde fatale datum. Als deze datum wordt overschreden, is uw tegenpartij in verzuim. U hoeft uw tegenpartij dan geen ingebrekestelling meer te sturen. Dit staat ook in de wet, in art. 6:83 BW:

  Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:

  “a. wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft.
  b. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen;
  c. wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.”

  Wat als de betalingstermijn is overschreden?

  Spreekt u over en weer geen betalingstermijn af? Dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Daarbij is van belang dat uw debiteur de factuur wel tijdig ontvangen heeft. Spreekt u een andere datum af, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden zoals 7 of 14 dagen na factuurdatum? Dan geldt deze datum. Als deze datum is overschreden is uw debiteur in verzuim en kunt u de overeenkomst ontbinden en/of direct een incassotraject opstarten. U hoeft dus geen ingebrekestelling meer te versturen (zie hiervoor).

  Wat betekent het als iemand in verzuim is?

  Verzuim betekent kort gezegd het niet doen, wat afgesproken is. De wet bepaalt dat u dan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk kunt ontbinden en schade kunt vorderen. Iemand raakt in verzuim door een van de drie situaties:
  1. Uw tegenpartij voldoet niet aan de schriftelijke ingebrekestelling binnen de gestelde termijn (negeert de termijn);
  2. Uw tegenpartij laat weten niet te kunnen of zullen nakomen (wat afgesproken is), waardoor het verzuim direct intreedt;
  3. Uw tegenpartij presteert niet binnen een bepaalde op voorhand overeengekomen termijn (bijv. 30 september 2014 15.00 uur) ofwel uw tegenpartij overschrijdt een fatale termijn (bijv. een betalingstermijn van 30 dagen). Ook dan hoeft u dus geen ingebrekestelling meer te sturen.

  Misgelopen winst vorderen

  Is uw tegenpartij in verzuim en heeft u de overeenkomst ontbonden? Dan kunt u schadevergoeding vorderen, bijvoorbeeld misgelopen winst.

  Ingebrekestelling alleen schriftelijk

  Let op: artikel 6:267 BW bepaalt dat een ontbinding uitsluitend schriftelijk kan.

  1. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Indien de overeenkomst langs elektronische weg is totstandgekomen, kan deze tevens door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring worden ontbonden. Artikel 227a lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
  2. Zij kan ook op zijn vordering door de rechter worden uitgesproken.

  Op grond van de geldende rechtspraak kan een ingebrekestelling ook digitaal verstuurd worden, bijvoorbeeld per e-mail. Het moet dan wel zijn verzonden aan een e-mailadres wat de schuldenaar regelmatig gebruikt of u de ontvangst kunt bewijzen.

  Wat is een redelijke termijn?

  De wet bepaalt dat als uw wederpartij niet nakomt, u hem een redelijke termijn moet gunnen om alsnog na te komen (ingebrekestelling). Maar wat is redelijk? Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. Als het gaat om het betalen van een factuur, is 30 dagen na factuurdatum redelijk als u niets heeft afgesproken. Maar als het gaat om het bouwen van een boot? Het vervaardigen van een bouwwerk? Of het zoeken van een geschikte kandidaat voor de vacature van financieel directeur? De rechter bepaalt uiteindelijk de redelijke termijn. Aangesloten zal worden bij de gebruiken in de branche.

  Ingebrekestelling en redelijke termijn opstellen?

  Heeft u vragen over het opstellen van uw ingebrekestelling? Is uw debiteur al in verzuim en wilt u een incassoprocedure starten? Of direct schade vorderen? Neem dan vrijblijvend contact met ons door onderstaand formulier in te vullen, via telefoonnummer 070 – 762 0330 of stuur ons een e-mail.

  Iemand in gebreke stellen?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen
   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

   Alstublieft,

   Uw download

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

   Download direct

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op

    B mediate housing
    B Mediate Housing
    Als zeer goed beschouwd. Na het indienen van mijn vordering is de zaak snel opgepikt. Dat resulteerde ook in een snelle betaling. Ik ben erg tevreden over hoe mijn zaak is behandeld en kom de volgende keer zeker terug.

    Onze Incassojuristen & Adviseurs

    linkedin