Home PageIncasso Kroatië

Incasso Kroatië: wij incasseren uw onbetaalde facturen

Doet u zaken met iemand in Kroatië en betaalt uw klant de openstaande factuur niet? Of heeft iemand in Kroatië schade bij u veroorzaakt die vergoed moet worden? Een debiteur in het buitenland die weigert te betalen, kan voor grote problemen zorgen. U heeft immers te maken met andere gebruiken, afwijkende wet- en regelgeving en een onbekende taal. 

Dat houdt ons niet tegen. Invorderingsbedrijf is gespecialiseerd in internationale incasso en heeft ruime ervaring met het innen van de meest ingewikkelde vorderingen ver over de grens, ook in Kroatië.

Daarbij beschikken we over onze eigen specialisten in internationale incasso en werken samen met lokale experts, deurwaarders en advocaten in Kroatië. Samen zorgen zij ervoor dat uw openstaande factuur in Kroatië geïnd wordt.

Voor 16:00 uur uw zaak ingediend, dezelfde werkdag actie!

Gespecialiseerd in Kroatische incasso

Heeft u een debiteur in Kroatië die een rekening weigert te betalen? Wat nu? Opeens heeft u te maken met een andere handelscultuur en moet u zich verdiepen in het Kroatische rechtssysteem. Dat is waarschijnlijk niet iets waar u op zit te wachten. 

De internationale incassospecialisten van Invorderingsbedrijf weten gelukkig precies aan welke knoppen ze moeten draaien om uw factuur betaald te krijgen. We beschikken over een fijnmazig netwerk met lokale advocaten, deurwaarders en incassospecialisten. Zij weten alles van de wet- en regelgeving op het gebied van incasso en beslaglegging en zorgen ervoor dat uw factuur op een snelle en efficiënte manier wordt geïnd. 

Bent u benieuwd naar de slagingskans van uw vordering? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Waarom Invorderingsbedrijf voor uw incasso in Kroatië?

Direct uw vordering indienen?

Heeft u te maken met een Kroatische wanbetaler? Vul uw gegevens in en één van onze internationale incassospecialisten neemt contact met u op om uw zaak te bespreken.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Hoe werkt incasso in Kroatië?

  Ook in Kroatië is een incassoprocedure grofweg te verdelen in een minnelijke fase en een gerechtelijke procedure. Tijdens een minnelijke incasso (ook wel buitengerechtelijke incasso genoemd) proberen we uw vordering te innen zonder juridische procedure. Lukt dat niet, dan kunnen we juristen, advocaten en deurwaarders inschakelen om het geld waar u recht op heeft te innen via de rechter. 

  Een gerechtelijke incasso werkt in Kroatië op een andere manier dan in Nederland. Hieronder leggen we uit hoe zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassoprocedures geregeld zijn in Kroatië.

  Buitengerechtelijke incasso in Kroatië

  Omdat juridische procedures lang kunnen duren, proberen we uw vordering in eerste instantie altijd via een minnelijk incassotraject te innen. We sturen uw debiteur (dužniku) daarbij een aanmaning waarbij we hem herinneren aan de schuld. 

  Krijgen we hier geen reactie op? Dan voeren we de druk geleidelijk aan op. We sturen daarbij niet alleen aanmaningen, maar proberen ook telefonisch contact op te nemen met uw debiteur. 

  In totaal nemen we in drie weken tijd 16 keer contact op met uw debiteur waarin wij hem sommeren te betalen. Daarbij leggen we direct uit wat de gevolgen zijn als uw debiteur niet betaalt (oplopende incassokosten en een juridische procedure). De meeste debiteuren betalen gedurende deze fase alsnog.

  Betalingsachterstand kroatië

  Gerechtelijke incasso in Kroatië

  Betaalt uw debiteur nog steeds niet? Dan kunnen we (in overleg met u als schuldeiser) via de daarvoor bestemde instanties in Kroatië betaling afdwingen. Dat proces verloopt iets anders dan in Nederland.

  Waar we in Nederland direct naar de rechter moeten stappen om een juridische procedure te starten, is het in Kroatië mogelijk om via een notaris een betalingsbevel te bemachtigen. In Kroatië is de notaris namelijk bevoegd om op basis van een factuur die voldoet aan de wettelijke eisen (of een ander authentiek document) een notarieel betalingsbevel uit te vaardigen. 

  De notaris zal de aangeleverde factuur bestuderen en als hij de vordering gegrond acht, een betalingsbevel uitvaardigen. Dit is een officieel document met een executoriale titel. 

  Het betalingsbevel wordt zowel aan u als schuldeiser als aan uw debiteur overhandigd. Hiermee wordt de debiteur gesommeerd de openstaande rekening (inclusief notaris- en incassokosten) binnen 8 dagen te betalen.

  Als uw debiteur het niet eens is met de vordering, dan kan hij binnen deze 8 dagen bezwaar aantekenen tegen de beslissing. Dit beroep moet worden ingediend bij de notaris die het betalingsbevel heeft uitgereikt. De notaris verwijst de zaak vervolgens door naar een rechtbank.

  Als uw debiteur geen bezwaar maakt tegen het betalingsbevel, dan kan een Kroatische deurwaarder zodra de 8 dagen verstreken zijn beslag leggen bij uw debiteur.

  Naar de rechtbank

  Maakt uw debiteur wel bezwaar tegen het betalingsbevel dan volgt voor de Kroatische rechtbank een normale gerechtelijke procedure. Beide partijen kunnen bewijsstukken inbrengen en de rechter zal de bewijslast bestuderen. 

  Hierop wordt er een hoorzitting georganiseerd waarbij zowel schuldeiser als schuldenaar hun zienswijze kunnen onderbouwen. De rechter bepaalt vervolgens of de vordering wordt toegekend of niet. Als de rechter de vordering toekent, dan kan de uitspraak van de rechter ten uitvoer worden gelegd door een deurwaarder.

  Europees Betalingsbevel (EBB)

  Overigens is het niet altijd nodig om de zaak via het Kroatisch recht te beslechten. Kroatië is lid van de EU. Daardoor kunnen onbetwiste vorderingen in veel gevallen ingevorderd worden via een Europees Betalingsbevel (EBB). 

  Dit is een  Europese procedure die het mogelijk maakt om vorderingen die niet betwist worden schriftelijk uitvoerbaar te maken. Hiervoor moeten we een aantal standaardformulieren indienen bij de rechtbank in Den Haag. De rechtbank kan vervolgens een Europees Betalingsbevel uitvaardigen. Dit betalingsbevel is direct uitvoerbaar, zonder tussenkomt van de rechter in het land waar het betalingsbevel uitgevoerd moet worden. 

  Zodra de rechtbank een Europees Betalingsbevel heeft uitgevaardigd, heeft uw debiteur 30 dagen de tijd om de vordering te betwisten. Reageert hij niet binnen deze termijn, dan wordt het bevel definitief. De deurwaarder in Kroatië kan het bevel vervolgens executeren. 

  Weten of u gebruik kunt maken van een Europees Betalingsbevel? Onze internationale incasso-experts kunnen uw zaak bestuderen en onderzoeken of uw vordering in aanmerking komt voor een Europees Betalingsbevel.

  Sparren met een internationale incasso expert?

  Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   Hoe verloopt de incassoprocedure in Kroatië?

   Stap 1

   Allereerst sturen wij uw debiteur een betalingsherinnering (opomena). Reageert uw debiteur hier niet op? Dan voeren we de druk op door meerdere aanmaningen te sturen en telefonisch contact op te nemen.

   Stap 2

   Vertikt uw debiteur het na deze minnelijke fase nog steeds te betalen? Dan vragen we een notaris (javni bilježnik) om op basis van de factuur een beslissing tot tenuitvoerlegging uit te vaardigen. Uw debiteur heeft vervolgens 8 dagen de tijd om beroep aan te tekenen of de rekening te betalen.

   Stap 3

   Blijft betaling nog steeds uit? Dan kunnen we het Financieel Bureau (FINE) verzoeken om beslag te leggen op de bankrekeningen van uw debiteur. Staat er niet genoeg geld op de rekening? Dan wordt de bankrekening geblokkeerd. Eventueel kunnen we een deurwaarder beslag laten leggen op andere bezittingen van uw debiteur.

   Beslaglegging (ovrhu) in Kroatië

   Heeft uw debiteur 8 dagen na het ontvangen van de beslissing tot tenuitvoerlegging nog niet betaald en ook geen bezwaar ingediend? Of heeft de rechter uw vordering toegekend, maar betaalt hij de schuld nog steeds niet? Dan zullen we de notaris verzoeken de zaak voor te leggen bij het Financieel Bureau (Financijskoj agenciji, FINE). Deze instantie kan beslag leggen op alle bankrekeningen die op naam staan van de debiteur. Als er genoeg geld op de rekening van uw debiteur staat, dan haalt het Financieel Bureau het verschuldigde bedrag van de bankrekening af en keert het uit aan u als schuldeiser. 

   Staat er niet genoeg op de rekening? Dan worden de rekeningen geblokkeerd. De bankrekeningen blijven geblokkeerd totdat de schuld is afgelost. Als uw debiteur geen geld of inkomen heeft, dan kan een deurwaarder (ovrhovoditelj) vervolgens beslag leggen op bezittingen, zoals roerend en onroerend goed.

   Kosten incasso Kroatië

   Als wij incasso in Kroatië voor u verzorgen proberen wij de kosten die daarbij komen kijken zoveel mogelijk te verhalen op uw debiteur. Als de rechter u in het gelijk stelt wijst hij de incassokosten, gerechtelijke kosten en (een deel van) de kosten voor juridische bijstand meestal toe aan de verliezende partij (maar niet altijd). Daarnaast heeft u vaak recht op rente over de periode dat u heeft moeten wachten op uw geld.

   Conservatoir beslag in Kroatië

   Om te voorkomen dat uw wanbetaler geen geld of spullen wegsluist tijdens de gerechtelijke incasso, kunnen we de rechter verzoeken een aantal maatregelen (vergelijkbaar met het conservatoir beslag in Nederland) te nemen om deze te beschermen. Zo kan de rechter:

   • Uw debiteur verbieden roerende goederen te verplaatsen
   • Geld of waardepapieren van uw debiteur in bewaring geven bij de notaris
   • Verbieden onroerend goed te verkopen en dit verbod registreren bij het kadaster
   • De bank gelasten het onmogelijk te maken om geld op te nemen

   Faillissement (stečaj)

   Een van de sterkste dwangmiddelen om uw debiteur tot betalen te forceren is een faillissementsaanvraag. Als uw debiteur langer dan 60 dagen niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, dan kunnen we namens u als schuldeiser zijn faillissement aanvragen. Hiervoor moeten we een faillissementsaanvraag indien bij de Rechtbank van Koophandel (Trgovački Sud).

   Een faillissementsaanvraag is een sterk pressiemiddel om uw debiteur alsnog tot betalen te bewegen. Als hij failliet verklaard wordt raakt hij immers zijn bedrijf en/of al zijn bezittingen kwijt. Zodra uw debiteur de openstaande schuld heeft betaald, kunnen we de faillissementsaanvraag stopzetten. 

   De rechter zal de faillissementsaanvraag bekijken en een het faillissement uitspreken als de aanvraag gegrond is. De rechter stelt daarbij een curator aan om de failliete boedel te verdelen onder de schuldeisers. Als er veel schuldeisers zijn kan de rechter tevens een crediteurencommissie in het leven roepen. 

   Bij het verdelen van de failliete boedel gaan (net als in Nederland) bepaalde partijen voor. Daarbij worden de crediteuren onderverdeeld in twee groepen: schuldeisers met een hogere prioriteit en schuldeisers met een lagere prioriteit.

   Hogere prioriteit

   • Voormalige en huidige werknemers met een openstaande vordering (onbetaald salaris)
   • Alle andere crediteuren m.u.v. degene met een lagere prioriteit (o.a. belastingschulden, achterstallige betalingen, hypotheken etc.)

   Lagere prioriteit

   • Vorderingen m.b.t. rente over de schuld
   • Vorderingen m.b.t. kosten die crediteuren hebben gemaakt gedurende de faillissementsaanvraag
   • Boetes
   • Vorderingen m.b.t. terugbetaling van een lening die is afgesloten om het kapitaal van een lid van de onderneming te vervangen

   Advies over uw zaak?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Rechtsgebieden incasso Kroatië

    Bij Invorderingsbedrijf helpen we schuldeisers met uiteenlopende soorten vorderingen in het buitenland. Vaak gaat het daarbij om zakelijke klanten die niet betalen, maar soms ook om huurconflicten, betalingsconflicten rond een aankoop of een schadeclaim in Kroatië. 

    We kunnen u onder andere helpen als u te maken heeft met wanbetaling binnen de volgende rechtsgebieden:

    1. Bouwrecht
    2. Huur en verhuur
    3. Koop en verkoop
    4. Arbeidsrecht
    5. Agentuurovereenkomst
    6. Transport
    7. Schades en onrechtmatig handelen

    We werken voor zowel voor opdrachtgevers rechtstreeks als voor tussenpersonen (bijvoorbeeld advocaten- en accountantskantoren).

    Waar kunnen we u nog meer mee van dienst zijn in Kroatië?

    • Advies over het opstellen van contracten en voorwaarden
    • Kredietinformatie over Kroatische bedrijven
    • Geschillen met curatoren, bijvoorbeeld over het Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
    • Bemiddelen bij het treffen van onderhandse regelingen (bijvoorbeeld schikkingen)

    Direct uw incasso in Kroatië indienen?

    Via ons incasso aanmeldformulier kunt u direct uw vordering indienen. Wilt u liever eerst met een incassospecialist sparren over uw vordering? Laat uw gegevens achter of bel ons via 070 – 762 0330.

    Direct uw incasso indienen

    Vul uw gegevens in en we nemen binnen één dag contact met u op.

     Bent u een particulier of een onderneming?

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     FAQ: Veelgestelde vragen over incasso Kroatië

     No Cure No Pay Incasso

     Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

     • Géén succes = géén kosten
     • 100% uitkering van de hoofdsom
     • 95% slagingspercentage

     Alstublieft,

     Uw download

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Voorbeeld ingebrekestelling

     Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

     Download direct

     Waarom 40.000 klanten u voor gingen

      Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Neem telefonisch of per mail contact op

      Onbeperkt incasseren
      in Europa?

      Serviceovereenkomst incasso europa - invorderingsbedrijf