Home PageIncasso kort geding

Invorderingsbedrijf

Incasso kort geding

Betaalt een klant of een andere debiteur u niet? Ook niet nadat u meerdere betalingsherinneringen en aanmaningen heeft gestuurd? Een incasso kort geding is de snelste en een relatief makkelijke manier om uw debiteur via de rechter tot betaling te dwingen. Vooral minder gecompliceerde incassozaken lenen zich uitstekend voor een kort geding..

Incasso kort geding
Incasso kort geding
Vóór 16:00 uur zaak ingediend = dezelfde werkdag actie!

Wat is een kort geding?

Een kort geding is een spoedprocedure bij de rechtbank. Tijdens deze gerechtelijke procedure kunt u de rechter vragen om snel een voorlopige beslissing (voorlopige voorziening) te nemen over een bepaalde zaak.

Dit kan als: 

 • de zaak geschikt is voor een kort geding (geen gecompliceerde zaak)
 • er spoedeisend belang is (bijv. u wordt uw huis uitgezet, dreigt failliet te gaan etc.)

Als een debiteur niet wil betalen, kunnen we bijvoorbeeld een kort geding tegen hem aanspannen en betaling eisen. De rechter kan in het kort geding vaststellen dat de vordering rechtmatig is en uw debiteur veroordelen tot betaling van het openstaande bedrag. Vervolgens kunnen we op basis van deze voorlopige voorziening beslag laten leggen bij uw debiteur.

Een kort geding dient (afhankelijk van het gevorderde bedrag) bij de kantonrechter of civiele rechter.

Als een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de rechter, dan kunnen zij alsnog naar de rechter stappen om een reguliere, uitgebreide procedure (de zogenaamde bodemprocedure) te starten.

Speciaal incasso kort geding

Omdat incassozaken regelmatig via een kort geding beslecht worden, is er bij verschillende rechtbanken in Nederland een speciale procedure voor een incasso kort geding in het leven geroepen.

Zittingen rond incassozaken worden hierbij op een vaste dag en een vast tijdstip gehouden. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat uw zaak altijd snel behandeld wordt.

Bij de rechtbank in Amsterdam vinden zittingen met betrekking tot incassozaken bijvoorbeeld altijd op dinsdagochtend om 10:00 uur plaats.

Hoe verloopt een incasso kort geding procedure?

Bij Invorderingsbedrijf bent u door korte lijntjes, snel handelen van onze juristen en het snelle karakter van de procedure zelf verzekerd van een spoedige afhandeling. Door de snelle procedure is het risico dat uw debiteur failliet gaat of geld wegsluist zo klein mogelijk.

Stap 1.

U draagt uw vordering aan ons over. Als u dat voor 16:00 uur doet, gaan wij direct voor u aan de slag.

Stap 2.

We dienen bij de rechtbank het verzoek in voor een kort geding.

Stap 3.

We laten uw debiteur dagvaarden door een deurwaarder. De meeste debiteuren betalen alsnog als zij een deurwaarder op de stoep zien staan.

Stap 4.

Betaalt uw debiteur niet? Dan laten we de zaak voorkomen. Tijdens de zitting worden uw belangen behartigd door onze juristen en/of een advocaat.

Stap 5.

De voorzieningenrechter doet een voorlopige voorziening (voorlopige uitspraak).

Stap 6.

Met de voorlopige voorziening kunnen we direct beslag laten leggen bij uw debiteur

Direct een kort geding starten

Vul uw gegevens in en een van onze incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Waarom een incasso kort geding aanspannen?

  Het grote voordeel van een kort geding is de snelle afhandeling. Een kort geding is bedoeld voor spoedeisende zaken. Daarom heeft u in principe binnen 2 weken een (voorlopige) uitspraak.

  Hierdoor is de kans dat uw klant in de tussentijd failliet gaat – en u kunt fluiten naar uw geld – een stuk kleiner.

  Voordelen kort geding

  • Snelle beslissing: binnen twee weken een vonnis
  • Snel uw geld: we kunnen direct beslag leggen met het vonnis
  • Ook voor hoge vorderingen: er is geen maximum bedrag

  Wanneer is een incasso kort geding de beste optie?

  Als u te maken heeft met een debiteur die een rekening niet betaalt heeft u verschillende mogelijkheden om de vordering te innen. U kunt bijvoorbeeld een buitengerechtelijke incassoprocedure starten (no cure, no pay).

  Een kort geding is doorgaans de volgende stap als een buitengerechtelijk traject niet het gewenste effect heeft. Als er haast geboden is, bijvoorbeeld omdat uw debiteur op omvallen staat, is het ook mogelijk om de minnelijke procedure over te slaan en direct een voorlopige voorziening te vragen.

  Ook is het mogelijk om een reguliere gerechtelijke incassoprocedure te beginnen. Een gewone procedure is beter geschikt voor gecompliceerde betalingsconflicten.

  Het voordeel van een kort geding ten opzichte van een minnelijke incasso en een normale procedure bij de rechtbank is dat de kortgedingrechter snel een voorlopig oordeel velt, waarna we direct beslag kunnen laten leggen.

  Een incasso kort geding is doorgaans de beste optie als:

  • Uw debiteur failliet dreigt te gaan
  • U (op korte termijn) uw eigen rekeningen niet meer kunt betalen
  • U snel geld nodig heeft
  • Uw debiteur de vordering niet betwist

  Voorwaarden kort geding

  Voordat u een kort geding start, is het belangrijk om te bepalen of de zaak voldoet aan de voorwaarden. De regels omtrent het kort geding staan beschreven in artikel 256 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hierin staat dat de rechter beslist of de zaak geschikt is voor een kort geding.

  In de praktijk kijkt de rechter naar de volgende zaken:

  • Spoedeisend belang:  de rechter bekijkt of de zaak zo urgent is dat een bodemprocedure niet kan worden afgewacht. Dit is bijvoorbeeld het geval als u zelf in de financiële problemen dreigt te komen of uw debiteur op omvallen staat.
  • Complexiteit van de zaak: de vordering mag niet te ingewikkeld zijn. Door het snelle karakter van een kort geding is er namelijk geen tijd voor uitgebreid feitenonderzoek. Er mag dus niet te veel inhoudelijke discussie zijn over de rechtmatigheid van de vordering. Een onbetwiste vordering is daardoor het meest geschikt voor een kort geding.
  • Restitutierisico: omdat het in een kort geding gaat om een voorlopige uitspraak, wordt er rekening gehouden met het restitutierisico (het risico dat u een betaalde geldsom niet kunt terugbetalen). Het kan namelijk voorkomen dat de voorzieningenrechter uw vordering toewijst, maar dat de rechter in een bodemprocedure tot een ander oordeel komt. In dat geval moet de schuldeiser het geïncasseerde bedrag terugbetalen aan de gedaagde partij.

  Als de voorzieningenrechter vindt dat de zaak niet geschikt is om in een kort geding te behandelen, dan weigert hij deze. In dat geval is het mogelijk om een bodemprocedure te starten.

  Incasso kort geding kort geding tegen de staat - invorderingsbedrijf

  Kort geding aanspannen

  Een kort geding voeren begint met het dagvaarden van uw debiteur. Hiervoor is een deurwaarder vereist. De dagvaarding wordt aan uw debiteur betekend en naar de rechtbank gestuurd. De rechtbank bepaalt vervolgens een zittingsdatum.

  Welke rechter?

  Om een kort geding te beginnen bepalen we allereerst wat de bevoegde rechtbank is. In het civiel recht (het rechtsgebied waarbinnen wij meestal werken) kan een kort geding namelijk worden gevoerd bij de kantonrechter en bij de civiele rechter.

  Bij de civiele rechter moet de eisende partij verplicht juridische bijstand van een advocaat krijgen. Invorderingsbedrijf werkt hiervoor samen met de beste advocaten.

  • Kantonrechter: behandelt geldvorderingen tot en met € 25.000 en alle zaken met betrekking tot huur, arbeid en consumentenkoop of -krediet. Een advocaat is niet verplicht. 
  • Civiele rechter: behandelt zaken boven de € 25.000. Een advocaat is verplicht.

  Aanvraag kort geding bij de kantonrechter:

  • Conceptdagvaarding opstellen: we stellen een conceptdagvaarding op. Hierin beschrijven we uw eis (betaling van het verschuldigde bedrag). Ook voegen we (kopieën) van de bewijsstukken toe.
  • Aanvraagformulier kort geding: we vullen het aanvraagformulier voor een kort geding bij de kantonrechter (sector civiel) in. Hierna plant de rechtbank een zitting in. We worden op de hoogte gesteld van de tijd en datum.
  • Debiteur dagvaarden: zodra de tijd en datum van het kort geding zijn vastgesteld, kunnen we deze op de dagvaarding vermelden. Vervolgens schakelen we een deurwaarder in om de dagvaarding aan de gedaagde partij uit te reiken. Alleen een deurwaarder mag dit doen. De dagvaarding bevat een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen. De gedaagde moet de dagvaarding minimaal 7 dagen voor de geplande zitting ontvangen (wettelijke dagvaardingstermijn). De dag waarop de dagvaarding wordt uitgereikt en de dag waarop het kort geding wordt behandeld, worden daarbij niet meegerekend.
  • Reactie van de gedaagde partij: als de tegenpartij het niet eens is met uw vordering dan kan hij dit tijdens de zitting mondeling toelichten. Ook kan uw debiteur eventueel schriftelijk een tegeneis indienen. Als uw debiteur niet naar de zitting komt, dan zal de rechter u als eisende partij vrijwel zeker in het gelijk stellen. Ook heeft uw debiteur de mogelijkheid om de vordering direct te voldoen bij de deurwaarder. In dat geval kan de deurwaarder de procedure intrekken.

  Aanvraag kort geding bij de kantonrechter:

  • Conceptdagvaarding opstellen: onze advocaat stelt een conceptdagvaarding op. Hierin wordt de eis omschreven (betaling van het verschuldigde bedrag). Ook kan de advocaat (kopieën) van uw bewijsstukken toevoegen.
  • Conceptdagvaarding naar rechtbank: de advocaat stuurt de conceptdagvaarding naar de rechtbank. De rechtbank stelt de advocaat vervolgens op de hoogte van de tijd en datum van de zitting. De advocaat voegt de zittingsdatum toe aan de dagvaarding.
  • Debiteur dagvaarden: we schakelen een deurwaarder in om de dagvaarding aan uw debiteur te betekenen (overhandigen). Alleen een gerechtsdeurwaarder mag dit doen. Op deze manier roepen we uw debiteur officieel op om voor de rechter te verschijnen.
  • Reactie van de gedaagde partij: als de tegenpartij het niet eens is met uw vordering dan kan hij tijdens de mondelinge behandeling van de zaak inhoudelijk verweer voeren. Ook mag hij vooraf schriftelijk bewijsstukken indienen en met behulp van een advocaat een tegeneis indienen. Wanneer de schuldenaar niet naar de zitting komt, dan zal de rechter een verstekvonnis wijzen. Uw vordering wordt dan in de meeste gevallen toegewezen. Uw debiteur kan ook besluiten de rekening direct te betalen. In dat geval kan de deurwaarder de procedure intrekken.