Home PageIncasso kort geding

Invorderingsbedrijf

Incasso kort geding

Betaalt een klant of een andere debiteur u niet? Ook niet nadat u meerdere betalingsherinneringen en aanmaningen heeft gestuurd? Een incasso kort geding is de snelste en een relatief makkelijke manier om uw debiteur via de rechter tot betaling te dwingen. Vooral minder gecompliceerde incassozaken lenen zich uitstekend voor een kort geding..

Incasso kort geding
Incasso kort geding
Vóór 16:00 uur zaak ingediend = dezelfde werkdag actie!

Wat is een kort geding?

Een kort geding is een spoedprocedure bij de rechtbank. Tijdens deze gerechtelijke procedure kunt u de rechter vragen om snel een voorlopige beslissing (voorlopige voorziening) te nemen over een bepaalde zaak.

Dit kan als: 

 • de zaak geschikt is voor een kort geding (geen gecompliceerde zaak)
 • er spoedeisend belang is (bijv. u wordt uw huis uitgezet, dreigt failliet te gaan etc.)

Als een debiteur niet wil betalen, kunnen we bijvoorbeeld een kort geding tegen hem aanspannen en betaling eisen. De rechter kan in het kort geding vaststellen dat de vordering rechtmatig is en uw debiteur veroordelen tot betaling van het openstaande bedrag. Vervolgens kunnen we op basis van deze voorlopige voorziening beslag laten leggen bij uw debiteur.

Een kort geding dient (afhankelijk van het gevorderde bedrag) bij de kantonrechter of civiele rechter.

Als een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de rechter, dan kunnen zij alsnog naar de rechter stappen om een reguliere, uitgebreide procedure (de zogenaamde bodemprocedure) te starten.

Speciaal incasso kort geding

Omdat incassozaken regelmatig via een kort geding beslecht worden, is er bij verschillende rechtbanken in Nederland een speciale procedure voor een incasso kort geding in het leven geroepen.

Zittingen rond incassozaken worden hierbij op een vaste dag en een vast tijdstip gehouden. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat uw zaak altijd snel behandeld wordt.

Bij de rechtbank in Amsterdam vinden zittingen met betrekking tot incassozaken bijvoorbeeld altijd op dinsdagochtend om 10:00 uur plaats.

Hoe verloopt een incasso kort geding procedure?

Bij Invorderingsbedrijf bent u door korte lijntjes, snel handelen van onze juristen en het snelle karakter van de procedure zelf verzekerd van een spoedige afhandeling. Door de snelle procedure is het risico dat uw debiteur failliet gaat of geld wegsluist zo klein mogelijk.

Stap 1.

U draagt uw vordering aan ons over. Als u dat voor 16:00 uur doet, gaan wij direct voor u aan de slag.

Stap 2.

We dienen bij de rechtbank het verzoek in voor een kort geding.

Stap 3.

We laten uw debiteur dagvaarden door een deurwaarder. De meeste debiteuren betalen alsnog als zij een deurwaarder op de stoep zien staan.

Stap 4.

Betaalt uw debiteur niet? Dan laten we de zaak voorkomen. Tijdens de zitting worden uw belangen behartigd door onze juristen en/of een advocaat.

Stap 5.

De voorzieningenrechter doet een voorlopige voorziening (voorlopige uitspraak).

Stap 6.

Met de voorlopige voorziening kunnen we direct beslag laten leggen bij uw debiteur

Direct een kort geding starten

Vul uw gegevens in en een van onze incassospecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Waarom een incasso kort geding aanspannen?

  Het grote voordeel van een kort geding is de snelle afhandeling. Een kort geding is bedoeld voor spoedeisende zaken. Daarom heeft u in principe binnen 2 weken een (voorlopige) uitspraak.

  Hierdoor is de kans dat uw klant in de tussentijd failliet gaat – en u kunt fluiten naar uw geld – een stuk kleiner.

  Voordelen kort geding

  • Snelle beslissing: binnen twee weken een vonnis
  • Snel uw geld: we kunnen direct beslag leggen met het vonnis
  • Ook voor hoge vorderingen: er is geen maximum bedrag

  Wanneer is een incasso kort geding de beste optie?

  Als u te maken heeft met een debiteur die een rekening niet betaalt heeft u verschillende mogelijkheden om de vordering te innen. U kunt bijvoorbeeld een buitengerechtelijke incassoprocedure starten (no cure, no pay).

  Een kort geding is doorgaans de volgende stap als een buitengerechtelijk traject niet het gewenste effect heeft. Als er haast geboden is, bijvoorbeeld omdat uw debiteur op omvallen staat, is het ook mogelijk om de minnelijke procedure over te slaan en direct een voorlopige voorziening te vragen.

  Ook is het mogelijk om een reguliere gerechtelijke incassoprocedure te beginnen. Een gewone procedure is beter geschikt voor gecompliceerde betalingsconflicten.

  Het voordeel van een kort geding ten opzichte van een minnelijke incasso en een normale procedure bij de rechtbank is dat de kortgedingrechter snel een voorlopig oordeel velt, waarna we direct beslag kunnen laten leggen.

  Een incasso kort geding is doorgaans de beste optie als:

  • Uw debiteur failliet dreigt te gaan
  • U (op korte termijn) uw eigen rekeningen niet meer kunt betalen
  • U snel geld nodig heeft
  • Uw debiteur de vordering niet betwist

  Voorwaarden kort geding

  Voordat u een kort geding start, is het belangrijk om te bepalen of de zaak voldoet aan de voorwaarden. De regels omtrent het kort geding staan beschreven in artikel 256 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hierin staat dat de rechter beslist of de zaak geschikt is voor een kort geding.

  In de praktijk kijkt de rechter naar de volgende zaken:

  • Spoedeisend belang:  de rechter bekijkt of de zaak zo urgent is dat een bodemprocedure niet kan worden afgewacht. Dit is bijvoorbeeld het geval als u zelf in de financiële problemen dreigt te komen of uw debiteur op omvallen staat.
  • Complexiteit van de zaak: de vordering mag niet te ingewikkeld zijn. Door het snelle karakter van een kort geding is er namelijk geen tijd voor uitgebreid feitenonderzoek. Er mag dus niet te veel inhoudelijke discussie zijn over de rechtmatigheid van de vordering. Een onbetwiste vordering is daardoor het meest geschikt voor een kort geding.
  • Restitutierisico: omdat het in een kort geding gaat om een voorlopige uitspraak, wordt er rekening gehouden met het restitutierisico (het risico dat u een betaalde geldsom niet kunt terugbetalen). Het kan namelijk voorkomen dat de voorzieningenrechter uw vordering toewijst, maar dat de rechter in een bodemprocedure tot een ander oordeel komt. In dat geval moet de schuldeiser het geïncasseerde bedrag terugbetalen aan de gedaagde partij.

  Als de voorzieningenrechter vindt dat de zaak niet geschikt is om in een kort geding te behandelen, dan weigert hij deze. In dat geval is het mogelijk om een bodemprocedure te starten.

  Kort geding tegen de staat

  Kort geding aanspannen

  Een kort geding voeren begint met het dagvaarden van uw debiteur. Hiervoor is een deurwaarder vereist. De dagvaarding wordt aan uw debiteur betekend en naar de rechtbank gestuurd. De rechtbank bepaalt vervolgens een zittingsdatum.

  Welke rechter?

  Om een kort geding te beginnen bepalen we allereerst wat de bevoegde rechtbank is. In het civiel recht (het rechtsgebied waarbinnen wij meestal werken) kan een kort geding namelijk worden gevoerd bij de kantonrechter en bij de civiele rechter.

  Bij de civiele rechter moet de eisende partij verplicht juridische bijstand van een advocaat krijgen. Invorderingsbedrijf werkt hiervoor samen met de beste advocaten.

  • Kantonrechter: behandelt geldvorderingen tot en met € 25.000 en alle zaken met betrekking tot huur, arbeid en consumentenkoop of -krediet. Een advocaat is niet verplicht. 
  • Civiele rechter: behandelt zaken boven de € 25.000. Een advocaat is verplicht.

  Aanvraag kort geding bij de kantonrechter:

  • Conceptdagvaarding opstellen: we stellen een conceptdagvaarding op. Hierin beschrijven we uw eis (betaling van het verschuldigde bedrag). Ook voegen we (kopieën) van de bewijsstukken toe.
  • Aanvraagformulier kort geding: we vullen het aanvraagformulier voor een kort geding bij de kantonrechter (sector civiel) in. Hierna plant de rechtbank een zitting in. We worden op de hoogte gesteld van de tijd en datum.
  • Debiteur dagvaarden: zodra de tijd en datum van het kort geding zijn vastgesteld, kunnen we deze op de dagvaarding vermelden. Vervolgens schakelen we een deurwaarder in om de dagvaarding aan de gedaagde partij uit te reiken. Alleen een deurwaarder mag dit doen. De dagvaarding bevat een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen. De gedaagde moet de dagvaarding minimaal 7 dagen voor de geplande zitting ontvangen (wettelijke dagvaardingstermijn). De dag waarop de dagvaarding wordt uitgereikt en de dag waarop het kort geding wordt behandeld, worden daarbij niet meegerekend.
  • Reactie van de gedaagde partij: als de tegenpartij het niet eens is met uw vordering dan kan hij dit tijdens de zitting mondeling toelichten. Ook kan uw debiteur eventueel schriftelijk een tegeneis indienen. Als uw debiteur niet naar de zitting komt, dan zal de rechter u als eisende partij vrijwel zeker in het gelijk stellen. Ook heeft uw debiteur de mogelijkheid om de vordering direct te voldoen bij de deurwaarder. In dat geval kan de deurwaarder de procedure intrekken.

  Aanvraag kort geding bij de kantonrechter:

  • Conceptdagvaarding opstellen: onze advocaat stelt een conceptdagvaarding op. Hierin wordt de eis omschreven (betaling van het verschuldigde bedrag). Ook kan de advocaat (kopieën) van uw bewijsstukken toevoegen.
  • Conceptdagvaarding naar rechtbank: de advocaat stuurt de conceptdagvaarding naar de rechtbank. De rechtbank stelt de advocaat vervolgens op de hoogte van de tijd en datum van de zitting. De advocaat voegt de zittingsdatum toe aan de dagvaarding.
  • Debiteur dagvaarden: we schakelen een deurwaarder in om de dagvaarding aan uw debiteur te betekenen (overhandigen). Alleen een gerechtsdeurwaarder mag dit doen. Op deze manier roepen we uw debiteur officieel op om voor de rechter te verschijnen.
  • Reactie van de gedaagde partij: als de tegenpartij het niet eens is met uw vordering dan kan hij tijdens de mondelinge behandeling van de zaak inhoudelijk verweer voeren. Ook mag hij vooraf schriftelijk bewijsstukken indienen en met behulp van een advocaat een tegeneis indienen. Wanneer de schuldenaar niet naar de zitting komt, dan zal de rechter een verstekvonnis wijzen. Uw vordering wordt dan in de meeste gevallen toegewezen. Uw debiteur kan ook besluiten de rekening direct te betalen. In dat geval kan de deurwaarder de procedure intrekken.

  Aanvraagformulier kort geding: gratis advies over uw zaak.

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   De kort geding procedure

   Als we een kort geding procedure hebben aangevraagd, uw debiteur is gedagvaard en hij weigert te betalen, dan volgt er een zitting bij de rechter.

   Zitting

   Tijdens een zitting kunnen beide partijen mondeling toelichting geven.

   Bij de civiele rechter is bijstand van een advocaat voor de eisende partij verplicht. Bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht, maar wel toegestaan. De gedaagde partij hoeft niet per se een advocaat in de arm te nemen, maar mag dat wel.

   Het is niet noodzakelijk om zelf naar de zitting te komen, maar niet aanwezig zijn kan nadelige effecten hebben omdat de rechter dan geen vragen kan stellen. Als de gedaagde partij niet op komt dagen dan spreekt de rechter een verstekvonnis uit, waarin uw eis meestal wordt ingewilligd. 

   De zitting is in principe openbaar.

   Schikking

   Het komt soms voor dat de rechter tijdens de zitting vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt en de beide partijen vervolgens in de gelegenheid stelt om “op de gang” tot een oplossing voor het geschil te komen (bijvoorbeeld een betalingsregeling afspreken). 

   Als u er met de andere partij uitkomt dan wordt deze schikking vervolgens in de rechtszaal op papier gezet in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen de schikking. De schikking is bindend.

   Als deze situatie zich voordoet, kunnen onze juristen en/of de advocaat u adviseren of een schikking in uw voordeel is.

   Uitspraak kort geding

   Als het niet lukt om een schikking te treffen, dan doet de voorzieningenrechter na afloop van de zitting een uitspraak. Bij een kort geding is dit zo snel mogelijk na de zitting, vaak binnen 1 of 2 weken. Het vonnis wordt schriftelijk toegestuurd.

   Als de rechter de vordering toewijst in het vonnis, kunnen we direct beslag leggen bij uw debiteur.

   Bodemprocedure of hoger beroep

   Een uitspraak in een kort geding (voorlopige voorziening) is een tijdelijke uitspraak. Na afronding van het kort geding hebben beide partijen de mogelijkheid om zich neer te leggen bij het vonnis. Als zowel de eiser als de gedaagde dit doen, wordt de voorlopige voorziening een definitieve uitspraak.

   Maar de partijen kunnen ook een bodemprocedure starten. Dit is een uitgebreide procedure waarbij alle aspecten van de zaak tot in detail bekeken worden. De rechter behandelt de bodemprocedure als een nieuwe zaak. Het is mogelijk dat de rechter vervolgens tot een ander oordeel komt.

   Als een van beide partijen het niet eens is met het kort geding vonnis of de uitspraak in de bodemprocedure (eerste aanleg) kunnen zij ook in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. De zaak wordt dan voorgelegd aan een hogere rechter.

   Na het hoger beroep is er zelfs nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. In dat geval wordt de zaak niet meer inhoudelijk behandeld. De Hoge Raad kijkt alleen of het recht op de juiste manier is toegepast.

   Kosten kort geding

   De kosten voor een kort geding bestaan uit de griffierechten (de kosten die u moet betalen aan de rechtbank om de rechtszaak te voeren), de deurwaarderskosten en de kosten voor juridische bijstand.

   1. Griffierechten: de kosten voor de rechtszaak worden bepaald aan de hand van de hoogte van de vordering en of u een natuurlijke of niet-natuurlijke persoon (bijvoorbeeld een bv) bent. De kantonrechtbank en de civiele rechtbank hanteren andere tarieven. Bij beide rechtbanken is het voor onvermogenden mogelijk om vanaf € 86,- een kort geding aan te spannen.
   2. Kosten deurwaarder: deurwaarders hanteren vaste tarieven die wettelijk zijn vastgesteld. De kosten voor de deurwaarder bestaan bijvoorbeeld uit het betekenen van de dagvaarding. Een dagvaarding laten uitbrengen in een vorderingsprocedure kost op dit moment € 104,02.
   3. Juridische bijstand: hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor het laten opstellen van de dagvaarding, het bestuderen en bijvoegen van de bewijsstukken en het voorbereiden van de zitting. In een civiele zaak (bij vorderingen boven de € 25.000,-) heeft u hier een advocaat voor nodig. De prijs is onder andere afhankelijk van het uurtarief en de complexiteit van het geschil.

   Direct een incasso kort geding starten?

   Wilt u direct een incasso kort geding starten? Of heeft u vragen? Bel ons op 070 – 762 0330. Onze incassospecialisten geven u gratis persoonlijk advies over uw zaak. Ook kunt u het onderstaande aanvraagformulier: kort geding invullen. Dan nemen wij direct contact met u op.

   Gratis advies over uw zaak?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    Incasso kort geding: ervaringen van onze klanten

    Anastasia lavrenteva
    Anastasia Lavrenteva
    The company TicketSwap recommended this service to me when there were no other options left. To be honest, I didn't expect anything. And yesterday I received a call with happy news - the seller returned my money through the service. Only a few weeks had...
    Dirk klerk
    Dirk Klerk
    Goed en snel resultaat met buitenlands incasso, korte lijnen.
    ‘t pippi huis
    ‘t Pippi Huis
    Een bedrijf met passie voor dienstverlening! Ze analyseren snel wat je als bedrijf verwacht en geven goed advies. Danny is een topper en heeft naast kennis ook nog gevoel voor humor. Invorderen is niet leuk, maar de mensen maken het leuk door hun persoonlijke contact...
    J w meijeringh hendriks
    J W Meijeringh Hendriks
    Zeer goede ervaring ! Het personeel is vriendelijk en neemt de tijd voor u . Adviezen zijn eerlijk en professioneel . Ik zou deze firma zeker aanbevelen .
    Willems, m.
    Willems, M.
    Niet verwacht dat het snel zou gaan. Ongelofelijk dat je zelf tijden bezig bent en dan schakel je eindelijk iemand anders in en dan kunnen ze opeens wel betalen. Goed dat dit soort incassobedrijven bestaan.
    Jeppen
    Jeppen
    Aardige en deskundige mensen. Had in Duitsland twee zaken die maar niet wilden lukken. Met hun hulp allebei opgelost. Zonder rechtszaak!!
    Miranda swier
    Miranda Swier
    Mijn ervaring met dit bedrijf is zeer positief. Heel attente, vriendelijke en kundige medewerkers. Zeer klantvriendelijk. Je krijgt het gevoel dat je zaak, hoe klein relatief ook, ertoe doet. En dat er echt op wordt ingezet het op te lossen. Dat is ook gelukt. Ik...
    Brigitta hilberts
    Brigitta Hilberts
    Mijn complimenten voor de inzet en gedane moeite om mijn niet gekregen bestelde producten te laten vergoeden door de desbetreffende winkel … helaas heeft het geen baat gehad het bedrag was te laag en de kosten zouden te hoog worden maar toch hebben ze geprobeerd...
    Control b. V.
    Control B.V.
    Handelen snel, nemen alle zorg uit handen en communiceren goed over de status van lopende dossiers. Kortom, zeer tevreden klant!
    King ping bedrijfsimperialen b. V.
    King Ping Bedrijfsimperialen B.V.
    Goede service! Mijn zaak was binnen de kortste keren afgehandeld, en ik ben goed op de hoogte gehouden van de status van mijn zaak. Hier kom ik zeker nog een keer terug!
    Montage team enschede
    Montage Team Enschede
    Zeer professioneel, duidelijk, behulpzaam en vriendelijk! Prettige ervaring/samenwerking. Zeker een aanrader!
    Lites film amsterdam
    LITES Film Amsterdam
    Ik was eerst bang dat het niet zou lukken om buitenlandse vorderingen te incasseren. Maar ik moet zeggen dat ik toch positief verrast werd! Het Invorderingsbedrijf heeft voor ons zowel in België als Nederland al heel wat achterstallige betalingen kunnen verwerken. Wij zijn zeer tevreden!
    Power plastics b. V.
    Power Plastics B.V.
    Geweldig! Ik ben ongelooflijk goed gesteund en ben in het hele proces meegenomen! Uiteindelijk is de zaak succesvol afgerond, aanrader!
    Bks service bv
    BKS Service BV
    Super snel geregeld. Direct resultaat. Via het online portaal kon ik continu de status van de zaak bekijken, dat vond ik erg prettig want ik wist meteen waar ik aan toe was.
    Microcare international b. V.
    Microcare International B.V.
    De afhandeling duurde even, maar het eindresultaat telt uiteindelijk. Ben hierover meer dan tevreden!
    Wester-beton bv
    Wester-Beton BV
    Erg prettige samenwerking gehad. Joost & Wesley hebben mij goed geholpen met mijn zaak en mij gedurende het gehele proces ondersteund. Goede communicatie. Goed resultaat, een aanrader!
    B mediate housing
    B Mediate Housing
    Als zeer goed beschouwd. Na het indienen van mijn vordering is de zaak snel opgepikt. Dat resulteerde ook in een snelle betaling. Ik ben erg tevreden over hoe mijn zaak is behandeld en kom de volgende keer zeker terug.
    Mitterhof
    Mitterhof
    Schnell, kompetent, entschlossen!
    Kampschreur bv projectstoffering
    Kampschreur BV Projectstoffering
    Ik heb een incasso van een moeizame factuur ingediend. Dat bleek gelukkig geen probleem te zijn, want het is uiteindelijk toch gelukt om ook voor deze factuur betaald te krijgen, helemaal super.
    Broeders transport b. V.
    Broeders Transport B.V.
    Wij zijn zeer te spreken, dat we tot nu toe onze vorderingen hebben kunnen ontvangen. En dat ons op deze manier veel werk uit handen wordt genomen. Ook nog eens zonder risico voor ons. De debiteur betaalt de incasso kosten en wij ontvangen ons geld....
    Willems elektrotechniek
    Willems Elektrotechniek
    Uitstekend! Helder dashboard en goede terugkoppeling door vaste contactpersoon. Het lukte mij in 3 maanden niet om mijn openstaande facturen te innen. Ik ging daarom opzoek naar een no cure no pay incassobureau, zodat ik niet nog meer geld kwijt ben. Het Invorderingsbedrijf heeft in...
    Poels-janssen logistics b. V.
    Poels-Janssen Logistics B.V.
    Niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Ik had eigenlijk geen hoop meer dat mijn klanten zouden betalen. Ik wilde dan ook geen risico lopen om geld uit te geven, zonder zeker te weten dat ik mijn geld terug zou zien. Ongelofelijk dat je...
    Gerard blok
    Gerard Blok
    GRATIS incasso advies gehad. Vriendelijk geholpen door een slimme jurist. Heb informatie ingewonnen over een bepaalde casus. Op basis daarvan besloten geen stappen te ondernemen. Aan een eerlijk advies heb je meer dan aan een advocaat die overal maar aan begint. Kom zeker terug als...
    M. Ten broeke
    M. ten Broeke
    Een absolute aanrader! Namens onze Vereniging van Eigenaars - waarvoor ik het beheer doe - heb ik een groot aantal onbetaalde maandbijdragen ter incasso aangeboden. Al binnen enkele dagen waren alle bedragen betaald! Ben je op zoek naar een incassopartij die het écht waarmaakt, dan...
    Sandra elstgeest
    Sandra Elstgeest
    In het begin was het wat verwarrend vanwege het vele mailverkeer maar dat heeft ook met mijn beperking te maken. Ik werd goed op de hoogte gehouden en met het weinige info wat ik over de site en de debiteur kon geven, is het ze...
    Guino koch
    Guino Koch
    Ik was ten einde raad toen de verhuurder het restant van mijn borg onrechtmatig had verrekend. Op internet gaan zoeken naar een specialist en wat denk je? Binnen 10 dagen alles binnengehaald. Het heeft mij helemaal niets gekost en alleen maar opgeleverd. Mijn kopzorgen zijn...
    Merlijn elferink
    Merlijn Elferink
    Tegen een van de grootste meubelwarenhuizen (ik zal geen naam noemen) heb ik een incasso ingediend. Het is niet te geloven dat grote bedrijven gewoon vertikken te betalen. Gelukkig hoef je dat niet te pikken hoor. Kort nadat de zaak was gestart zag ik het...
    B. David
    B. David
    Snelle en goede service. We hebben eerst informatie gezocht en werden al vrij snel gecontacteerd door een medewerker van dit bedrijf. Zij hebben ons uitgelegd hoe ze werken en hoe ze het financieel afhandelen en gelijk gevraagd met wat voor zaak wij zaten. Zij hebben...
    Elderman
    Elderman
    Geld uitgeleend aan een bekende. Eerst moest de lening opgeëist worden. Ik was ook niet zeker van het adres van mijn debiteur. Na constant er achter aan te zitten was ik het zat. Ik heb het incassobureau ingeschakeld en door de strategische route die zij...
    H verhage
    H Verhage
    Ik heb van dit bedrijf heele goede begeleiding gekregen, moest allerlei stappen ondernemen en met behulp van een mederwerker is dit erg goed geluk, ik kon alle tijd nemen.
    Raimon van der heijden
    Raimon van der Heijden
    Ik heb dit bedrijf gevonden via google en het bleek een schot in de Roos te zijn. Al na 2 dagen had ik al het geld wat ik tegoed had op de rekening staan.
    Linda agtersloot
    Linda Agtersloot
    Zeer goed door hun inbreng was de terug betaling via een webwinkel snel geregeld
    Marielle beks
    Marielle Beks
    Binnen gesteld termijn heeft de klant betaald, voor vriendelijkheid hoef je bij dit bedrijf eens niet te betalen.
    Joël meeuwsen
    Joël Meeuwsen
    Een tijdje geleden had ik een smartwatch besteld. Deze voldeed niet aan mijn wensen dus heb ik hem retour gestuurd. Sinds dien heb ik niks meer van het bedrijf vernomen en dus ook mijn geld niet terug gekregen. Toen kwamen jullie als een reddende engel...
    B grootendorst
    B Grootendorst
    Verzet na 8 jaar! Je kunt het niet verzinnen maar in mijn dossier gebeurde het. Ik heb het contact en de updates eens in de zoveel tijd ideaal. Ze hebben mij goed geadviseerd en er is zelfs gezorgd dat het verzet niet ontvankelijk werd verklaard....
    Joyce schildmeijer
    Joyce Schildmeijer
    Echte doorpakkers incassobureau Rotterdam. Echte doorpakkers! Na opgelicht te zijn door een webshop hadden ze snel en efficiënt de volledige som voor mij geïncasseerd. Alles kunnen volgen in het online portaal. Ze voeren de druk enorm op en met effect! Danny bedankt voor de moeite!
    Rachèl van koot
    Rachèl van Koot
    Borg is eindelijk terug! Mijn verhuurder had na 2 maanden nog steeds de borg niet terug betaald. Toen ik erom vroeg werd ik geblokkeerd. Nu heb ik supermakkelijk mijn vordering in kunnen dienen bij dit incassobureau en hebben zij mijn borg na 13 dagen geïnd....
    J. Schreuder
    J. Schreuder
    Webshop had niet geleverd. Ik had een spelcomputer besteld omdat ze zogenaamd op voorraad waren. Na een tijd gewacht te hebben heb ik dit incassokantoor ingeschakeld. Mijn geld was zo binnen. No cure no pay ook! Superblij mee!
    Cees poot
    Cees Poot
    Invorderingsbedrijf , was voor mijn het lichtje in de duisternis. Super geholpen. Invorderingsbedrijf heeft er voor gezorgd. Dat ik uiteindelijk mij geld terug heb gekregen. No cure no pay
    Y. Portz
    Y. Portz
    It is easy to get in contact with them, and the staff is very helpful. They create an online file that can be looked into 24/7, which is very useful if you want to check the status of your case. Overall a great service and...
    Lieda nederhof
    Lieda Nederhof
    Zeer duidelijk en vriendelijk. Behulpzaam met het invoeren van gegevens op de computer.
    J. Aukema-jetten
    J. Aukema-Jetten
    Ik had al sinds september problemen met een firma over het terug betalen van retourkleding. Ik kreeg mijn geld maar niet terug. Toen heb ik het in handen gegeven van dit incasso bedrijf en binnen 1 week kreeg ik mijn geld terug, zonder dat het...
    Janique van klei
    Janique van Klei
    Geld via dit bedrijf terug gekregen, nadat we er heel lang op hebben moeten wachten van de winkel waarvan we het tegoed hadden, niet verwacht het nog te krijgen, super fijn dat het wel gelukt is.
    Tele radio bv
    Tele Radio BV
    Wij, Tele Radio B.V., zijn tevreden over de manier waarop je bij Invorderingsbedrijf met gemak een incasso indient en vervolgens via het dossier alles kan volgen. Bij ons is een positief resultaat behaald en daar werden wij telefonisch van op de hoogte gesteld. Mochten wij...
    Dyane driessen
    Dyane Driessen
    Er was slechts 1 brief nodig! Na mijn bestelling bij een webshop kreeg ik mijn geld niet terug bij een retour. Ik heb eindeloos inspanning moeten verlenen om de klantenservice zover te krijgen om het terug te betalen. Dat bleek helemaal niet nodig. Deze heren...
    Bloem van der linde
    Bloem van der Linde
    Uit principe heb ik het er niet bij laten zitten. Een incassobureau inschakelen had ik eerst niet bedacht, maar door alle lovende verhalen over dit incassobureau toch maar aangemeld. En met succes. Wat denkt u? Al na welgeteld één sommatie had ik mijn gehele aanbetaling...
    Sarah de rover
    Sarah de Rover
    Na maanden heen en weer gepraat zonder overeenkomst met mijn schuldenaar is met de hulp van dit invorderingsbedrijf het binnen een week, zelfs dagen opgelost! super snel en erg fijne mensen om mee samen te werken
    Bakker
    Bakker
    Snelle en klantvriendelijke service. Debiteur had binnen een week na de eerste sommatie betaald.
    Dennis
    Dennis
    Goedkoop is soms duurkoop. Ook ik kwam daar achter na het bestellen van een tv. Zelf kreeg ik het geld niet terug. Door de incasso uit handen te geven ging het als een speer! Dat het door middel van no cure no pay is binnengekomen...
    Daisy
    Daisy
    Super blij met de hulp die ik heb gekregen. Mijn huurbaas weigerde mijn borgsom terug te betalen zonder reden. Het incassobureau heeft alle communicatie overgenomen, dat ik daar geen stress meer van had, en het heeft me niks gekost (no cure no pay). Mijn huurbaas...
    Anita
    Anita
    Rechtszaak ging super snel, nu de betaling nog. Vond de hulp ter zitting deskundig (hele discussie met de tegenpartij over de incassokosten) en de rechter heeft de incassokosten veroordeeld op de wanbetaler.
    John
    John
    Zo hee! 13 maanden huurachterstand hebben ze voor mij binnengehaald. NO CURE NO PAY ik heb er geen kosten aan gehad! Vandaag werd ik gebeld door Stijn (aardige accountmanager) dat alles binnen was. Ik kan alle verhuurders aanraken zaken met ze te doen. Wat ik...
    Helene van den bosch
    Helene van den Bosch
    Kregen de borgsom die wij betaald hadden voor het huren van de trouwauto niet retour gestort van het verhuurbedrijf. (particulier!) Contact gezocht met Invorderingsbedrijf.nl na een fijn persoonlijk gesprek het dossier in gang gezet en zeer snel de betaling retour ontvangen. Invorderingsbedrijf.nl werkt professioneel en...
    Jan willem dorenbos
    Jan Willem Dorenbos
    Met genoegen schrijf ik voor het Invorderingsbedrijf een vijfsterren review. Wij zijn als transport bedrijf op zoek gegaan naar een specialist voor wanbetalers in binnen en buitenland. De keuze was snel gemaakt naar een prettige intake. De voorwaarden zijn helder en ze namen onze vorderingen...
    Gery welten
    Gery Welten
    Na 5 maanden van zelf herinneringen en aanmaningen sturen heb ik besloten om de onbetaalde factuur van mijn bedrijf uit te besteden aan het invorderingsbedrijf! Na slechts 1 sommatie van hen heeft mijn klant eindelijk betaald. Voor mij een leer om in de toekomst bij...
    Bart van aken
    Bart van Aken
    Voor ons een incasso verzorgd voor een huis dat wij verhuren in Nederland, omdat wij zelf in Spanje wonen kunnen we dat niet goed beheren. Helaas was er een wanbetaler die nogal hardnekkig bleek. Met de hulp van het Invorderingsbedrijf is de hele huurachterstand betaald...
    Michelle sanderse
    Michelle Sanderse
    Als eigenaar van een startende organisatie hoopte ik nooit in contact te hoeven komen met een incassokantoor, toen een van onze debiteuren stelselmatig weigerde te betalen, had ik helaas geen andere optie. Door kordaat optreden van Het Invorderingsbedrijf en een snelle juridische procedure kreeg ik...
    Dieuwertje van muyden
    Dieuwertje van Muyden
    In een vervelende en lelijke situatie met mijn voormalig huisbaas (hij gaf een deel van de borg niet terug) was het heel fijn om steun te krijgen van deze professionals. Nadat ik de zaak aanmeldde werd hier meteen actie op ondernomen!
    Roelie van der veen
    Roelie van der Veen
    Nog nooit eerder tot deze aktie overgegaan maar..... Tot op de laatste cent heeft de camping mij terugbetaald. Huisje gehuurd, maar de borgsom verrekend. Daar heeft dit incassobureau op een deskundige manier een stokje voor gestoken. Geen half werk, maar gewoon doorpakken. Het heeft mij...
    Tina visser
    Tina Visser
    Wij boeken reizen naar onder andere Palma de Mallorca. Op verzoek van een liefdadigheidsstichting hebben wij drie weken gevuld. Een week voordat de reis zou aanvangen was er nog niets aanbetaald. We hebben in overleg met een jurist van het Invorderingsbedrijf de overeenkomst ontbonden en...
    Andrea van der leemputten
    Andrea van der Leemputten
    Hebben mij geholpen met een salaris incasseren. Heb 50% extra bovenop m'n salaris gekregen, volgens hun jurist moest mijn ex werkgever dat verplicht betalen. Geen enkele kosten gehad aan incasso want no cure no pay regeling.
    Peter ducroix
    Peter Ducroix
    Wij verhuren technische zuiginstallaties. Een van onze klanten betaalde de huurtermijnen niet meer. Wat bleek? De gehuurde installatie bleek maanden geleden al gesloten te zijn bij de klant (zei men). Invorderingsbedrijf heeft voor ons alle huurachterstanden geïncasseerd en ook een volledige schadevergoeding voor het vervangen...
    Kirsten klop
    Kirsten Klop
    Super goed geholpen!
    Arthur hijdra
    Arthur Hijdra
    Ontzettend fijne samenwerking, ik voelde me gehoord als klant en zou zeker terugkomen
    Skin plus
    Skin Plus
    Heel positief! Hele fijne communicatie en resultaten zijn tot heden succesvol!
    Ardjoen service diensten
    Ardjoen service diensten
    Zeer te vreden met dit bedrijf. Super goede communicatie en top service
    Janique van klei
    Janique van Klei
    Geld via dit bedrijf terug gekregen, nadat we er heel lang op hebben moeten wachten van de winkel waarvan we het tegoed hadden, niet verwacht het nog te krijgen, super fijn dat het wel gelukt is.
    Yakub
    Yakub
    Very positivie - they were very communicative, constructive and helpful. I am very happy with the service they provided.
    Vidya
    Vidya
    Received quick and helpful service to get my refund back in 2 days from an online vendor who didn’t give my refund money since 2 months.  
    Emily robinso
    Emily Robinso
     I had not heard from the company for a while after opening my case with them, I thought it may have been to do with the fact I am a UK resident and the company operates in the Netherlands. Eventually, I found an abundance of...
    Afra
    Afra
    I had a difficult case against my debtor. I had a ticket for an event, but then the event was cancelled due to new covid regulations and my debtor refused to pay me back. After two months of corresponding with my debtor, I decided to...
    De zwart
    De Zwart
    Professionele aanpak en snel optreden. Hebben voor ons 3 zaken waar ik zelf al maanden achteraan zat op weten te lossen. Werkte voorheen met een lokale Advocaat maar die kreeg niets voor elkaar...
    Wilma tan
    Wilma Tan
    Zo blij dat ze mij hebben geholpen met mijn incasso in Duitsland!! Niet te geloven hoe snel ze mijn geld hadden gevangen!! Blij dat er zulke bedrijven bestaan hoor. Waar anderen naar een peperdure advocaat gaan shop ik voordelig. Groetjes Wilma  
    Lien verhoeven
    Lien Verhoeven
    Twee jaar geleden had ik geld uitgeleend aan een Hollands bedrijf. Spijtig genoeg kwamen zij niet met de volledige betaling over de brug. Een advocaat in Hasselt die ik raadpleegde, kon niets voor mij betekenen en rekende daarenboven nog eens hoge erelonen aan. Via internet...
    Ro lo
    Ro Lo
    Ze hebben mijn zaak binnen 3 weken afgerond, daarnaast helder juridisch advies van de advocaten.
    Winky wive
    Winky Wive
    Ons bedrijf transporteert al jaren rubberen banden binnen heel Europa. Toen één van onze belangrijkste klanten de betalingsafspraak niet nakwam hebben we Invorderingsbedrijf op aanraden van een vriend ingeschakeld. Door hun advocaat werd onze hoge vordering binnen korte tijd door onze klant gelukkig overgemaakt. Bedankt...
    Johan grizzly
    Johan Grizzly
    Het kantoor beschikt over zeer gespecialiseerde advocaten in verschillende zaken. Door hun ervaring en de uitrusting die ze hebben, kunnen ze snel reageren. Goede behandeling en goede service. Aanbevolen
    Georgi georgiev
    Georgi Georgiev
    Ik kan dit bedrijf van harte aanbevelen. Deze advocaten bieden meer dan je zou verwachten van no cure no pay. Ze laten zien dat ze kennis van zaken hebben en tonen inlevingsvermogen en inzet. Heb afgelopen jaren diverse malen beroep op ze moeten doen in...

    Onze incassospecialisten

    In 10 jaar tijd zijn wij uitgegroeid tot wereldwijde marktleider op het gebied van incasso. “Wij gaan verder waar anderen stoppen”.

    Bent u benieuwd naar onze mogelijkheden op het gebied van incasso, of heeft u vragen over incasso? Onze specialisten staan u graag direct te woord. 

    mr. May Leung

    Incassojurist

    mr. Wesley Boeters

    Incassojurist

    Bas Toet

    Incassospecialist

    FAQ: Veelgestelde vragen over het incasso kort geding

    Voor een kort geding gelden eigenlijk geen andere eisen dan dat de rechter de zaak geschikt moet achten om via een kort geding procedure te behandelen. Er gelden geen minimum- of maximumbedragen.

    Het belangrijkste criterium dat de rechter daarvoor hanteert, is het spoedeisend belang. Dit betekent dat de zaak zo urgent is dat een normale procedure (de zogenaamde bodemprocedure) te lang zou duren. U heeft bijvoorbeeld belang bij een snel voorlopig oordeel van de rechter als uw debiteur failliet dreigt te gaan of u zelf in de financiële problemen komt door de wanbetaling. 

    Sommige zaken zijn te ingewikkeld om via een snelle procedure te behandelen, waardoor de voorzieningenrechter het kort geding weigert. In dat geval zal de rechter meestal adviseren een bodemprocedure te starten.

    Afhankelijk van de hoogte van de vordering wordt de zaak in behandeling genomen door de kantonrechter of de civiele rechter. We noemen de rechter in het kort geding ook wel de kortgedingrechter of de voorzieningenrechter. 

    De voorzieningenrechter geeft geen definitief oordeel over het geschil, maar een zogenaamde voorlopige voorziening. Dit is een tijdelijke uitspraak van de rechter. Als de beide partijen zich neerleggen bij deze voorlopige beslissing wordt het vonnis alsnog definitief.

    Een kort geding procedure in het civiel recht wordt gevoerd bij de kantonrechtbank (vorderingen onder € 25.000) of de civiele rechtbank (vorderingen boven de € 25.000). 

    De locatie van de zitting wordt bepaald aan de hand van de woon- of vestigingsplaats van uw debiteur. Sommige rechtbanken hebben vaste tijdstippen voor incassozaken.

    Er is geen minimaal bedrag wat betreft de hoogte van de vordering om een kort geding te starten. Het is enkel vereist dat er sprake is van spoedeisend belang. De hoogte van de vordering kan hier natuurlijk wel invloed op hebben.

    Een kort geding heeft de volgende kostenposten:

    • Opstelkosten: tarief voor het opstellen van de dagvaarding. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de complexiteit van uw casus en de hoogte van uw vordering. Voor zaken boven de € 25.000 heeft u een advocaat nodig. 
    • Deurwaarderskosten: de kosten voor het uitbrengen van de dagvaarding. Deze kosten worden berekend conform het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG-tarief).
    • Proceskosten: u betaalt griffierecht aan de rechtbank bij de start van uw procedure. De hoogte van de griffierechten hangt af van de hoogte van de vordering, of u als eisende partij een natuurlijke of niet-natuurlijke persoon bent en uw financiële situatie.
    • Portokosten: bijvoorbeeld om de dagvaarding per post naar u en de rechtbank te sturen.
    • Eventuele informatiekosten: KvK-uittreksel of Basisregistratie Personen (BRP). Dit is soms nodig om de gegevens te bemachtigen die nodig zijn om de dagvaarding op te stellen en aan uw debiteur te betekenen.

    In beginsel betaalt iedere partij zijn eigen kosten. In het kort geding vonnis kan de rechter wel opnemen dat de verliezende partij (een deel van) de kosten van de andere partij moet betalen. 

    Als de rechter uw vordering toewijst, dan kan hij uw debiteur direct veroordelen tot het betalen van de proceskosten, deurwaarderskosten en kosten voor juridische bijstand. Dit is gebruikelijk als de rechter tot de conclusie is gekomen dat de verliezende partij onredelijk heeft gehandeld en de eisende partij daardoor kosten heeft moeten maken. 

    Of en hoeveel de tegenpartij moet betalen is aan de rechter om te bepalen.     Of u een incasso advocaat nodig heeft bij een kort geding, is afhankelijk van de hoogte van uw vordering. Is uw vordering hoger dan €25.000 en heeft die geen betrekking op huurrecht of arbeidsrecht, dan dient uw zaak bij de civiele rechter en bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen. 

    Is uw vordering minder dan €25.000 of heeft uw claim betrekking op huurrecht of arbeidsrecht? Dan kunt u naar de kantonrechter stappen. Dit kan zonder advocaat.

    Helaas heeft een kort geding niet alleen maar voordelen. Door het snelle karakter van kort gedingen zijn deze procedures bijvoorbeeld niet geschikt voor gecompliceerde betalingsgeschillen, waarbij u lijnrecht tegenover uw debiteur staat. Hier lenen bodemprocedures zich beter voor. 

    Een ander nadeel is dat een kortgedingrechter een voorlopige beslissing neemt. Het is mogelijk dat de rechter in een bodemprocedure tot een ander oordeel komt. Het is in theorie dus mogelijk dat de voorzieningenrechter uw vordering toewijst, maar dat die beslissing na een bodemprocedure wordt teruggedraaid. Dit brengt het risico met zich mee dat u het geïncasseerde bedrag weer terug moet betalen .

    In de praktijk blijkt overigens dat de partijen zich meestal neerleggen bij het oordeel van de kortgedingrechter.     Komt de tegenpartij niet opdagen bij het kort geding? De zitting gaat gewoon door, maar de voorzieningenrechter zal niet inhoudelijk ingaan op de zaak. 

    Indien de jurist of advocaat bij het opstellen en uitbrengen van de dagvaarding geen fouten heeft gemaakt en de dagvaarding voldoet aan alle eisen, dan zal de rechter uw eis automatisch accepteren. Deze uitspraak wordt vastgelegd in een verstekvonnis. Met dit vonnis kunnen we vervolgens uw openstaande vordering incasseren.

    Bent u zelf gedagvaard voor een kort geding? Controleer dan of de inhoud van de dagvaarding klopt. In een rechtsgeldige dagvaarding staat in ieder geval het volgende:

    • Uw gegevens (naam, adres en andere persoonsgegevens)
    • Naam van een eventuele gemachtigde, die namens de eisende partij procedeert
    • De voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder
    • De locatie van de rechtbank die uw zaak behandelt
    • Datum en tijd van de zitting waarop de rechter de zaak behandelt (rolzitting)
    • Wat de schuldeiser wil en waarom (eis en gronden)

    Als u de inhoud heeft gecontroleerd, adviseren wij het volgende:

    • Bent u het eens met de dagvaarding? Betaal dan direct bij de deurwaarder. Daarmee bespaart u kosten voor een zitting. 
    • Bent u het oneens? Laat de zaak dan voorkomen. Beschrijf in een brief wat uw bezwaren zijn. Vervolgens kunt u uw standpunten mondeling toelichten bij de rechter tijdens de rolzitting. 

    Niet reageren op een dagvaarding zorgt ervoor dat u veroordeeld wordt en er direct beslag gelegd kan worden.

    Met het vonnis van de rechter kunnen we een deurwaarder inschakelen om beslag te leggen bij uw debiteur. De deurwaarder kan beslag leggen op inkomen, de bankrekening en vrijwel alle bezittingen van uw debiteur. 

    Als de kortgedingrechter bepaalt dat de verliezende partij de kosten die u als eiser heeft gemaakt moet betalen, kunnen we die ook direct invorderen tijdens de beslaglegging. 

    Als de deurwaarder beslag legt op spullen, dan worden deze openbaar verkocht. Uit de opbrengst van de veiling wordt u uitbetaald.

    Een kort geding is een versnelde procedure, waarbij de rechter op korte termijn een voorlopige uitspraak doet. Hierbij wordt de zaak oppervlakkig behandeld.

    Voor een gewone procedure (bodemprocedure) wordt net zo lang uitgetrokken als nodig is om alle aspecten van de zaak gedetailleerd te behandelen. Er worden vaak ook getuigen gehoord. Hierdoor kan een bodemprocedure (afhankelijk van hoe complex het geschil is) een jaar of meer in beslag nemen.
    Waarom 40.000 klanten u voor gingen

    B mediate housing
    B Mediate Housing
    Als zeer goed beschouwd. Na het indienen van mijn vordering is de zaak snel opgepikt. Dat resulteerde ook in een snelle betaling. Ik ben erg tevreden over hoe mijn zaak is behandeld en kom de volgende keer zeker terug.
    Wester-beton bv
    Wester-Beton BV
    Erg prettige samenwerking gehad. Joost & Wesley hebben mij goed geholpen met mijn zaak en mij gedurende het gehele proces ondersteund. Goede communicatie. Goed resultaat, een aanrader!

    Incasso kort geding starten?

    Incasso kort geding

    Onze Incassojuristen & Adviseurs

    linkedin
    Control b. V.
    Control B.V.
    Handelen snel, nemen alle zorg uit handen en communiceren goed over de status van lopende dossiers. Kortom, zeer tevreden klant!
    Montage team enschede
    Montage Team Enschede
    Zeer professioneel, duidelijk, behulpzaam en vriendelijk! Prettige ervaring/samenwerking. Zeker een aanrader!
    King ping bedrijfsimperialen b. V.
    King Ping Bedrijfsimperialen B.V.
    Goede service! Mijn zaak was binnen de kortste keren afgehandeld, en ik ben goed op de hoogte gehouden van de status van mijn zaak. Hier kom ik zeker nog een keer terug!

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op

     Onze Incassojuristen & Adviseurs

     linkedin