Home PageGeleend geld terugvorderen

Geleend geld terugvorderen

Heeft u iemand geld geleend en dat nooit meer teruggekregen? Vooral bij onderhandse leningen komt dat helaas regelmatig voor. Wat nu? U heeft het geld in goed vertrouwen uitgeleend, waarschijnlijk geen afspraken op papier gezet en wellicht ook geen harde datum voor terugbetaling afgesproken. 

Ook in dat geval kan Invorderingsbedrijf het geleende geld voor u terugvorderen. Dit doen we voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Mondelinge afspraken zijn immers ook rechtsgeldig. Laat het er dus niet bij zitten!

Geld geleend, maar niet teruggekregen: dit kunt u doen!

Heeft u geld geleend maar niet teruggekregen? En weigert de persoon uw geld terug te betalen? Dagelijks krijgen wij aanvragen van mensen die geld hebben uitgeleend, bijvoorbeeld aan hun partner, ex, een familielid, vriend of kennis, maar dit vervolgens niet terugkrijgen. 

In het meest gunstige geval heeft u de leenafspraak op papier gezet, laten ondertekenen door de lener, een rente afgesproken en een datum voor terugbetaling vastgesteld. 

We weten bij Invorderingsbedrijf als geen ander dat dit helaas niet altijd het geval is. Met name bij onderhandse leningen (aan vrienden, kennissen of familieleden), maar ook in zakelijke kring is er sprake van een (veronderstelde) vertrouwensband en worden leenafspraken vaak niet schriftelijk vastgelegd. U wilt iemand uit de brand helpen, leent geld en heeft er alle vertrouwen in dat u dat geleende geld op een later tijdstip terugkrijgt. 

Maar wat als dat nu niet het geval is?

Een mondelinge leenovereenkomst is net zo rechtsgeldig als een afspraak op papier. Ook als u geen afspraken op papier heeft, kunt u bij ons een incassoprocedure starten om uw geld terug te vorderen. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om een groot of klein bedrag.

Wilt u uw geleende geld terug?

Vul uw gegevens in en onze incassospecialisten nemen zo snel mogelijk contact met u op!

  Bent u een particulier of een onderneming?

  Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Geld geleend maar niet terug gekregen

  Wanneer is een leenovereenkomst rechtsgeldig?

  Er is sprake van een rechtsgeldige (leen)overeenkomst als een persoon een aanbod (“Wil je geld lenen?”) doet en een andere persoon dit aanvaardt (“Ja graag, 10.000 euro.”). Daarbij geldt het rechtsbeginsel afspraak is afspraak (pacta sunt servanda)

  In de wet worden er geen nadere eisen gesteld aan hoe aanbod en aanvaarding van een overeenkomst tot stand moeten komen. Het is vanuit juridisch oogpunt dus beslist niet zo dat een geldleenovereenkomst alleen geldig is als die op papier staat. 

  Een overeenkomst kan onder andere per e-mail, fax, sms, WhatsApp of mondeling worden afgesloten. 

  Uit jurisprudentie blijkt dat degene die het aanbod aanvaardt dit zelfs stilzwijgend (door bepaalde handelingen, zoals knikken of het aannemen van het geld) kan doen. 

  Voorbeeld: u vraagt of iemand 500 euro van u wilt lenen en zegt daarbij dat degene dit over een maand terug kan betalen. Vervolgens overhandigt u dit geld. Als de wederpartij het afgesproken bedrag direct aanneemt mag verondersteld worden dat hij akkoord gaat met het aanbod. Ook in dat geval is er dus een rechtsgeldige afspraak gemaakt, waar de lener zich aan moet houden.

  Wat als er geen schriftelijke afspraken zijn?

  Ook als de afspraken over de geldlening (geldleenovereenkomst of verbruikleenovereenkomst) niet schriftelijk zijn vastgelegd zijn ze rechtsgeldig. Als uw lener het bestaan van de leenovereenkomst ontkent (en het komt tot een rechtszaak) dan moet u het bestaan van de overeenkomst wel kunnen bewijzen

  Als de afspraken per sms, e-mail of appjes tot stand zijn gekomen is dat niet zo moeilijk. Lastiger wordt het bij mondelinge afspraken.

  Mondelinge afspraak bewijzen

  Er zijn verschillende soorten bewijzen die een mondelinge afspraak kunnen onderbouwen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan getuigen die hebben gehoord of gezien dat de overeenkomst werd gesloten. 

  Ook is het bestaan van een leenovereenkomst aan te tonen door uw handelingen en die van degene die het geld geleend heeft. 

  Voorbeeld: u stelt dat u op 12 mei telefonisch heeft afgesproken 5000 euro uit te lenen aan een vriend. Door middel van uw telefoongegevens kunt u laten zien dat u op 12 mei daadwerkelijk gebeld heeft met die vriend. Ook kunt u met uw bankafschriften aantonen dat u rond die datum daadwerkelijk 5000 euro heeft overgemaakt. 

  Als uw lener geen andere plausibele reden kan aanvoeren voor het ontvangen van een dergelijk geldbedrag, zal de rechter het aannemelijk achten dat er daadwerkelijk een leenafspraak is gesloten. Mensen maken immers niet zomaar grote geldbedragen over naar andere personen.

  Geleend geld terugvorderen?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

   Bent u een particulier of een onderneming?

   Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Geld geleend maar niet terug gekregen

   Wat als u geen bewijs voor de lening heeft?

   Het kan natuurlijk voorkomen dat u geen bewijs heeft voor de verstrekte lening. U heeft bijvoorbeeld niets vastgelegd en het geld contant gegeven zonder dat daar andere mensen bij aanwezig waren. Zelfs dan is het mogelijk om uw uitgeleende geld terug te krijgen.

   Vaak is het namelijk mogelijk om achteraf bewijzen te verzamelen. Stuur als uitlener bijvoorbeeld een sms- of whatsapp-bericht aan de ontvanger, waarin u vraagt om terugbetaling. 

   Voorbeeld: “Hallo Hans, wanneer kun je beginnen met het terugbetalen van de 10.000 euro die ik je vorig jaar heb geleend?” 

   In veel gevallen zal de ontvanger reageren op het bericht. Stel dat Hans bijvoorbeeld antwoordt met: “Hoi Mariska, zou graag willen maar heb nu even geen geld…”, dan is daarmee het bewijs geleverd voor het bestaan van een leenovereenkomst. U kunt deze berichten opslaan en toevoegen aan het dossier.

   Ook als u kunt aantonen dat uw lener consequent niet reageert op uw berichten, kan dat voor de rechter een aanwijzing zijn dat uw schuldenaar onder terugbetaling van het geleende bedrag uit wil komen. Als u in een sms-bericht, WhatsApp of e-mail vraagt om terugbetaling van een uitgeleend bedrag terwijl die lening niet bestaat, dan is het immers aannemelijk dat de ontvanger een reactie geeft en om opheldering vraagt of expliciet zegt niets van een lening af te weten. 

   Het is in veel gevallen verstandig te beginnen met het verzamelen van bewijs, voordat we een juridische procedure starten of laten weten dat we dit van plan zijn. Zodra uw lener weet dat hij een dagvaarding kan verwachten, zal hij immers op zijn hoede zijn u van bewijzen te voorzien. 

   Heeft u recht op rente?

   Als u geld aan iemand uitleent, heeft u vaak niet alleen recht op terugbetaling van de hoofdsom, maar ook op rente. Om recht te hebben op rente, moet u dit vooraf hebben afgesproken.

   Let op! Als beide partijen (uitlener en lener) natuurlijke personen zijn die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf is er alleen rente verschuldigd als dat schriftelijk is overeengekomen. Mondelinge afspraken zijn in dat geval dus níét rechtsgeldig. Wanneer één van beide partijen wel handelt in een zakelijke hoedanigheid, dan is een mondelinge afspraak over de rente wel geldig.

   Scenario 1

   U heeft een specifiek rentepercentage afgesproken

   In veel gevallen wordt er bij het verstrekken van een lening een specifiek rentepercentage afgesproken. Dit rentepercentage mag voor particulieren niet meer zijn dan 14 procent. Voor zakelijke leners geldt er geen maximale rente. Als u een rentepercentage hebt afgesproken dat binnen de wettelijke regels past, dan moet degene die het geld geleend heeft deze rente aan u uitkeren.

   Scenario 2

   U heeft afgesproken dat er rente betaald moet worden, maar niet hoeveel

   Heeft u géén specifiek rentepercentage afgesproken, maar wel dat er rente betaald moet worden? Dan kunt u de wettelijke rente vorderen. De wettelijke rente wordt jaarlijks vastgesteld. Er gelden aparte wettelijke rentepercentages voor zakelijke transacties en niet-zakelijke transacties.

   Scenario 3

   U heeft geen afspraken gemaakt over de rente

   Het kan natuurlijk ook dat u heeft afgesproken dat er helemaal géén rente hoeft te worden betaald. Het gaat dan om een renteloze lening. In dat geval kan alleen de hoofdsom worden teruggevorderd (dus zonder rente).

   Let op met het renteloos verstrekken van een lening aan vrienden of familie. De Belastingdienst ziet het rentevoordeel dat de ontvanger hierdoor krijgt als een schenking. Als dit bedrag boven de schenkingsvrijstelling uitkomt, dan moet de lener belasting betalen over dit rentevoordeel.

   Kortom: uitgeleend geld kan worden teruggevorderd met rente, mits dit vooraf is bedongen. Is er wél rente bedongen, maar niet hoeveel, dan is de wettelijke rente van toepassing.

   Geen terugbetalingsdatum afgesproken?

   Bent u vergeten af te spreken wanneer het geleende geld terugbetaald moet zijn? Of bent u ervan uitgegaan dat uw schuldenaar het geld op korte termijn zou terugbetalen, maar is dat niet gebeurd? 

   Als u geen afspraken heeft gemaakt over de terugbetalingstermijn, betekent dat nog niet dat u eindeloos op uw geld moet wachten. 

   Volgens de wet kunt u als er geen specifiek tijdstip voor terugbetaling is overeengekomen direct beginnen met het opeisen van het uitgeleende geld. In artikel 6:38 van het Burgerlijk Wetboek staat namelijk: 

   Indien geen tijd voor de nakoming is bepaald, kan de verbintenis terstond worden nagekomen en kan terstond nakoming worden gevorderd.

   In dat geval kunt u dus gelijk starten met incasseren. Dit doet u door een brief (ingebrekestelling) te sturen waarin u laat weten dat u het geleende geld terug wilt vorderen. In deze brief geeft u een termijn (bijvoorbeeld 4 weken) wanneer het uitgeleende bedrag (en eventueel de rente) terugbetaald moet zijn.

   Download de voorbeeldbrief ingebrekestelling

   Terugbetalen wanneer mogelijk

   Het komt regelmatig voor dat er wordt afgesproken dat de lener het geld terugbetaalt “zodra het kan”. In dat geval bestaan er dus wél afspraken (kwalitatieve voorwaarden) over wanneer het geld terugbetaald moet worden. 

   Heeft u een dergelijke afspraak gemaakt? Dan moet u bewijzen verzamelen waaruit blijkt dat uw debiteur kan betalen. Invorderingsbedrijf kan de financiële situatie van uw schuldenaar onderzoeken.

   Incassoprocedure geleend geld terugvorderen

   Als u geleend geld terug wilt vorderen, kunt u een incassoprocedure starten. Wanneer u uw vordering aan ons overdraagt, gaan onze incassospecialisten achter uw geld aan. 

   We hebben veel ervaring met het incasseren van uitgeleende bedragen. Een incassotraject is meestal intensief maar kort en onze specialisten stellen alles in het werk om het uitgeleende bedrag zo snel mogelijk weer boven water te krijgen. 

   Wij versturen alle benodigde brieven. Dit hoeft u dus niet zelf te doen.

   We proberen het geleende geld altijd eerst terug te krijgen zonder tussenkomst van de rechter (buitengerechtelijke incasso). Mocht de ontvanger van het uitgeleend geld dan nog niet betalen, stappen we voor u naar de rechter (als u dat wilt).

   Stap 1

   We zullen uw geld eerst via een minnelijke no cure, no pay incasso procedure proberen te innen. In veel gevallen heeft een aanmaning van een incassobureau als Invorderingsbedrijf het gewenste effect en zal uw lener het verschuldigde bedrag direct terugbetalen.

   Stap 2

   Als uw debiteur na de eerste contactmomenten niet betaalt, dan sturen we een laatste aanmaning. Hierin geven we uw debiteur een laatste kans om te betalen en voeren we de druk op door duidelijk te maken dat we naar de rechter zullen stappen als het bedrag op de gestelde termijn niet binnen is. Daar zijn hoge kosten aan verbonden voor uw debiteur.

   Stap 3

   Weigert uw lener pertinent om het verschuldigde bedrag te betalen? Dan starten we (als u daarmee akkoord gaat) een gerechtelijke procedure. Hierin vragen we de rechter om uw debiteur te veroordelen tot betaling van de schuld (en de daarbij gekomen kosten).

   Stap 4

   Met een vonnis van de rechter kan er beslag worden gelegd bij uw debiteur. Op die manier krijgt u alsnog het geleende geld terug.

   Geleend geld terugvorderen?

   Vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op!

    Bent u een particulier of een onderneming?

    Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    FAQ: Veelgestelde vragen over geleend geld terugvorderen

    No Cure No Pay Incasso

    Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

    • Géén succes = géén kosten
    • 100% uitkering van de hoofdsom
    • 95% slagingspercentage

    Alstublieft,

    Uw download

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Voorbeeld ingebrekestelling

    Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

    Download direct

     Door dit formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Neem telefonisch of per mail contact op

     Onze Incassojuristen & Adviseurs

     linkedin