Verhuurder betaalt borg niet terug
pexels-photo-262558
Door:
in Verbintenissenrecht
op 30 juni 2014
mr. drs. Joost Konings

“Borg gemakkelijk weer te incasseren”

Nadat de huurovereenkomst is geëindigd en het gehuurde is opgeleverd moet de verhuurder de betaalde waarborgsom terugbetalen. Uw verhuurder mag de borg niet zomaar inhouden of verrekenen. Wat nu als uw verhuurder weigert de borg terug te betalen?

Terugbetaling borg aan wettelijke regels gebonden

Het niet terugbetalen van de borg mag niet zomaar. Zo komt schade aan het gehuurde door ouderdom of slijtage bijvoorbeeld voor rekening van de verhuurder en mag deze niet met de borg verrekend worden. De verhuurder kan de borg inhouden of verrekenen als u bij oplevering een lijst met (door u veroorzaakte) te herstellen gebreken hebt gemaakt en u deze vervolgens niet binnen een bepaalde termijn hebt hersteld. U bent dan in verzuim. Vaak zijn er echter helemaal geen gebreken, en betaalt de verhuurder simpelweg de borg niet terug.

Wel of geen aanvangstaat opgemaakt

De wet bepaalt dat als er tussen de huurder en de verhuurder bij aanvang van de huur géén beschrijving is opgemaakt van het gehuurde, het gehuurde wordt beschouwd te zijn ontvangen als deze is bij het einde van de huurovereenkomst. Is er geen zogenaamde aanvangstaat opgemaakt met een beschrijving van het gehuurde aan het begin van de huurovereenkomst, dan kan de verhuurder de borg niet zondermeer verrekenen met eventuele schade. Er is dan dus geen reden om de borg niet terug te betalen.
Als er wel een aanvangstaat is opgemaakt, en er is schade die voor uw rekening en risico zou komen, dan kan de huurder deze schade verrekenen met de door u betaalde borgsom.

Mag de borg met de openstaande huur verrekend worden?

De functie van de betaalde waarborgsom is het dekken van door de huurder veroorzaakte schade aan het einde van de huurovereenkomst. Vaak is er geen schade, maar staat er nog wel huur open. In de huurovereenkomst zelf is vaak aangegeven of de borgsom mag worden verrekend met de opgebouwde huurachterstand. Is dat niet het geval, dan kan de verhuurder de borg toch verrekenen. De voorwaarde is dan wel dat u de huur die nog open staat ook echt verschuldigd bent (en dus opeisbaar is). Een niet opeisbare schuld mag niet verrekend worden!

Moet de verhuurder rente betalen over de borg?

Een borgsom is doorgaans gelijk aan tussen de een en drie maanden huur. Vaak is dit dan ook een hoog bedrag. De verhuurder heeft alle tijd de borg onder zich gehouden en met de borg rente kunnen trekken. Moet de verhuurder ook rente vergoeden bij uitkering van de borgsom?

Wel afspraken gemaakt over de rente

In veel huurovereenkomsten worden afspraken gemaakt over de vergoeding van rente door de verhuurder over de betaalde borg. Staat dit in de huurovereenkomst, dan is de verhuurder verplicht de (in de huurovereenkomst overeengekomen) rente te vergoeden. Is er niets overeengekomen, dan geldt de wettelijke rente.

Geen afspraken over de rente

Maar wat nu als er niets is afgesproken omtrent het vergoeden van rente over de betaalde borgsom? Uit een recente uitspraak van 18 maart 2014 van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen volgt dat er géén rente verschuldigd is over de betaalde borgsom als partijen daarover géén afspraken hebben gemaakt. Zo oordeelde de rechter:

“3.1 Bij de beoordeling van dit geschil heeft het volgende als uitgangspunt te gelden. Door afstorting van de waarborgsom zijdens [A] en [B] is Vastgoed daarvan houder geworden. Ingevolge het bepaalde in artikel 3:120 BW juncto 3:124 BW behoren de opeisbaar geworden burgerlijke vruchten aan de bezitter te goeder trouw c.q. de houder toe. Rente moet worden aangemerkt als een burgerlijke vrucht als hiervoor bedoeld.

3.2 Vorenstaande uitgangspunt kan uitzondering lijden als partijen daarvan afwijkende contractuele afspraken maken. In casu is daarvan evenwel geen sprake. In het huurcontract is over de renteopbrengst op de waarborgsom ten gunste van [A] en [B] niets ter zake dienende opgenomen. Hetzelfde geldt voor de algemene voorwaarden. Het wettelijke uitgangspunt zal derhalve leidend dienen te zijn.”

Nota bene: na het eindigen van de huurovereenkomst moet de verhuurder wel wettelijke rente betalen over de borg wegens het niet tijdig terugbetalen.

Wat kunt u zelf doen?

Als er een geschil is over de terugbetaling van de borg en de verhuurder betaalt de borg niet terug is het raadzaam uw verhuurder een brief te sturen en te sommeren om binnen 14 dagen alsnog de borg terug te betalen. Vraag wat de redenen zijn om de borg niet terug te betalen. Blijft betaling uit, dan is het raadzaam een incassoprocedure op te starten. In veel gevallen wordt de borg dan alsnog direct terugbetaald. Blijft betaling uit, dan is soms noodzaak om tot dagvaarding over te gaan om de betaalde borgsom via de rechter terug te vorderen. Uw zaak wordt dan behandeld door uw eigen jurist.

Onderneem actie

Verhuurder betaalt borg niet terug, een geschil over schade of direct een incassoprocedure starten, neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+