Invorderingsbedrijf

Meestgestelde vragen

Doet u zaken met een bedrijf dan is het versturen van een herinnering niet verplicht. Sinds 16 maart 2013 zijn betalingstermijnen wettelijk vastgelegd. Na het verstrijken van de betalingstermijn kunt u de vordering ter incasso overdragen. Doet u zaken met een particulier dan is het versturen van een laatste sommatie (de zogenaamde 14 dagen brief) aangewezen. Deze brief moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Download hier een voorbeeld van een 14 dagen brief.

Invorderingsbedrijf staat bekend om haar uitgekiend minnelijk incassotraject. Dit is het traject waarbij uw vordering wordt geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter. Uw debiteur wordt intensief en via verschillende kanalen aangemaand. Dit leidt in de meeste gevallen snel tot betaling of een betalingsregeling.

Sinds 1 juli 2012 is de nieuwe incassowetgeving van kracht. Ook wel genaamd “Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten”. Deze wetgeving schept duidelijkheid over de hoogte en de verschuldigdheid van incassokosten bij consumententransacties. Hier leest u meer over de nieuwe incassowetgeving

Het is mogelijk om het faillissement van uw debiteur aan te vragen. De faillissementsaanvraag is een uitstekend middel om betaling af te dwingen. Meer over het faillissement aanvragen het leest u hier.

Indien uw debiteur failliet is kunt u niet langer uw vordering ten gelde maken door bijvoorbeeld beslaglegging. In geval van faillissement wordt een curator aangesteld. Dit is een advocaat die hiervoor door de rechtbank wordt aangewezen. De curator ziet er op toe dat de bezitting van de failliete onderneming worden verkocht. De opbrengsten worden verdeelt over de schuldeisers. Preferente schuldeisers hebben voorrang op niet preferente.

Bij conservatoir beslag wordt er beslag gelegd op bijvoorbeeld een bankrekening of betalingen van derden aan uw debiteur. Concreet betekent dat de tegoeden, die op dat moment op de rekening staan of die betaald moeten worden aan uw debiteur, worden bevroren, in afwachting van de uitspraak van de rechter. Op deze wijze voorkomt u dat een debiteur in de loop van de procedure gelden of tegoeden kan onttrekken uit de onderneming. U stelt dus uw vordering veilig. Aan het leggen van conservatoir beslag zijn voorwaarden verbonden.

Een vonnis is het document dat de rechtbank opstelt naar aanleiding van de uitspraak van de rechter met betrekking tot een geschil. De uitspraak van de rechter, en dus ook de inhoud van het vonnis, is bindend. Dit wil zeggen dat partijen verplicht zijn aan de uitspraak van de rechter gehoor te geven. In geval van incasso is dit veelal betaling van de toegewezen vordering en kosten. Betaalt de debiteur vervolgens niet vrijwillig, dan bestaat de mogelijkheid om de deurwaarder beslag te laten leggen.

Een dagvaarding is het document dat wordt opgesteld en dat door de deurwaarder aan de deur wordt uitgereikt met als doel een gerechtelijk incassotraject te starten. In de dagvaarding wordt de vordering van de eisende partij omschreven. Ook wordt de rechter verzocht deze vordering toe te wijzen in het vonnis, zodat beslag kan worden gelegd.

U kunt bij het Invorderingsbedrijf voor elk onderdeel van het incassotraject terecht. Ook voor het gerechtelijk incassotraject.

In principe hoeft u niet aanwezig zijn bij de zitting op de rechtbank. Indien dit wel het geval is, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Indien uw debiteur niet vrijwillig tot betaling overgaat tijdens het minnelijk incassotraject, is het mogelijk het gerechtelijk incassotraject te starten. In eerste instantie stelt het Invorderingsbedrijf de dagvaarding op. In dit document wordt uw vordering onderbouwt en staat vermeld op welke datum de debiteur voor de rechter moet verschijnen. Vervolgens wordt de debiteur door de deurwaarder gedagvaard. Concreet gebeurt dit doordat de deurwaarder bij de debiteur aan de deur de dagvaarding overhandigd en de datum van de zitting bij de rechtbank mededeelt. De debiteur kan vervolgens nog betalen tot de dag van de zitting bij de rechtbank. Betaalt de debiteur niet dan wordt de debiteur veroordeeld en ontvangt u een vonnis van de rechtbank. Dit vonnis is 20 jaar geldig. Het vonnis (ook wel executoriale titel genaamd) geeft de deurwaarder het recht beslag te leggen op vermogensbestanddelen van de debiteur.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende rentetypes. De wettelijke handelsrente, wettelijke rente en contractuele rente. De wettelijke rente geldt voor alle transacties die geen handelstransacties zijn. Dit is de rente die een schuldeiser op grond van de wet kan vorderen op een schuldenaar die niet tijdig aan zijn/haar verplichtingen voldoet. De wettelijke handelsrente is van toepassing op alle handelstransacties. Per 1 januari 2011 is de wettelijke handelsrente vastgesteld op 8%. Elk half jaar wordt de wettelijke handelsrente op Europees niveau vastgesteld. Contractuele rente is de rente die contractueel door partijen is vastgelegd als de geldende rente.

Tijdens het minnelijke traject volgt u elke actie die wordt ondernomen in uw Online Cockpit. Ook ziet u hier de betalingen die binnenkomen terug en de correspondentie met uw debiteur. U plaatst gemakkelijk opmerkingen en communiceert snel en efficiënt met uw zaakbehandelaar. Indien nodig neemt uw zaakbehandelaar contact met u op.

Algemene voorwaarden zijn geen verplichting. Het is echter wel aan te raden om algemene voorwaarden te hanteren bij het zaken doen. Erg belangrijk is dat u de algemene voorwaarden op de juiste manier van toepassing verklaart.

De incassokosten die aan uw debiteur worden doorberekend zijn gebaseerd op de van toepassing zijnde incassowetgeving. Indien in uw algemene voorwaarden een bepaling omtrent incassokosten is opgenomen worden de incassokosten op basis van deze bepaling berekend.

U kunt een opdracht indienen via vordering overdragen. Nadat u zichzelf als nieuwe klant heeft geregistreerd, kunt u inloggen en uw vordering overdragen.

Incasso No Cure No Pay betekent dat wanneer uw debiteur niet betaalt tijdens de minnelijke incassofase, u ook geen honorarium voor de jurist of advocaat verschuldigd bent. In tegenstelling tot een advocatenkantoor waar u elk uur betaalt werkt het Invorderingsbedrijf op basis van No Cure No Pay.

De incassokosten worden berekent aan uw debiteur conform de daarvoor geldende incassowetgeving. Uw debiteur is de incassokosten dan ook wettelijk verschuldigd.

  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Neem telefonisch of per mail contact op

  Wester-beton bv
  Wester-Beton BV
  Erg prettige samenwerking gehad. Joost & Wesley hebben mij goed geholpen met mijn zaak en mij gedurende het gehele proces ondersteund. Goede communicatie. Goed resultaat, een aanrader!

  Waarom 40.000 klanten u voor gingen