Tarieven voorwaarden

Opdrachten wordt geaccepteerd door INC zakelijk (kvk: 73064165) hierna te noemen “het Invorderingsbedrijf” welke het merkt Invorderingsbedrijf voert onder afgegeven licentie door CM TM B.V. . Op de service overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing, te vinden op https://www.invorderingsbedrijf.nl/algemenevoorwaarden.

Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op losse opdrachten die via de website zijn ingediend en zolang deze niet afwijken van overige tariefafspraken en voorwaarden, welke schriftelijk door het Invorderingsbedrijf zijn bevestigd, waaronder vallen een serviceovereenkomst of een actie. Voorwaarden Op alle opdrachten zijn, naast deze voorwaarden, de algemene voorwaarden van het Invorderingsbedrijf van toepassing, te vinden op https://www.invorderingsbedrijf.nl/algemene-voorwaarden. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.

24/7 Online inzage
Via de Online Tool volgt u 24/7 de voortgang van uw dossiers, meldt u nieuwe vorderingen aan, plaatst u opmerkingen en kunt u betalingen doorgeven. Uitvoering opdracht Wij vorderen bij uw debiteur de ingediende hoofdsom verhoogd met rente, 15% incassokosten, administratiekosten en eventuele informatiekosten.

No Cure No Pay
Incasso No cure no pay incasso geldt enkel voor het minnelijke traject. Uw losse opdracht wordt in behandeling genomen op basis van No Cure No Pay. Incasseren wij niets dan bent u slechts een vergoeding van € 37,- verschuldigd voor de gemaakte kosten. Dus geen provisie of behandelingskosten. In geval van incasso wordt over elke betaling een percentage aan u doorberekend volgens volgende staffel met een minimum van € 37,-. Over de eerste 2.950 euro 15%, over het meerdere tot 5.900 10%, over het meerdere tot 14.570 8%, over het meerdere tot 59.000 5%, over het meerdere boven 59.000 3%. Al het meerdere wat geïncasseerd wordt boven de hoofdsom komt het Invorderingsbedrijf toe. Betaling door debiteur Als betaling worden aangemerkt, alle betalingen gedaan, rechtstreeks aan u dan wel aan het Invorderingsbedrijf, nadat het Invorderingsbedrijf is aangevangen met de incassowerkzaamheden dan wel de opdracht heeft bevestigd. Met betaling wordt gelijkgesteld: een compensatie van de vordering, een creditering of retournering van geleverde prestaties (naar objectieve maatstaven) of een door u op zich genomen tegenprestatie.

Uitzonderingen
Als u een incasso-opdracht intrekt, buiten het Invorderingsbedrijf om een betalingsregeling of schikking treft, het Invorderingsbedrijf zonder enig bericht laat of voorzien heeft van onjuiste informatie over de vordering, de betaling zelf regelt of incasseert, het Invorderingsbedrijf geen toestemming geeft om de rente en incassokosten op de debiteur te verhalen of verdere incassobehandeling in de weg staat, berekent het Invorderingsbedrijf u over de gehele ter incasso gestelde hoofdsom 15% provisie en alle overige gemaakte kosten.

Verplichtingen van de opdrachtgever
U dient het Invorderingsbedrijf op de hoogte te brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen u en de debiteur. Contacten met de debiteur moeten ten aanzien van de vordering zoveel mogelijk worden beperkt nadat de vordering uit handen is gegeven. Er zal door u hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met het Invorderingsbedrijf een afspraak met de debiteur worden gemaakt. Op verzoek verlangt het Invorderingsbedrijf een kopie van alle relevante documentatie waar de vordering betrekking op heeft.

Betwisting
In het geval een vordering betwist wordt, zal een inschatting worden gemaakt van de betwisting. Houdt deze geen stand, dan wordt het incassotraject voorgezet. Het Invorderingsbedrijf beslist wanneer een vordering inhoudelijk betwist is. Is dit wel het geval dan vervalt de werkwijze van No Cure No Pay en neemt het Invorderingsbedrijf contact met u op om mogelijke vervolgstappen te bespreken.

Gerechtelijke incasso
Indien uw debiteur weigert te betalen na een intensief minnelijk traject ontvangt u van ons kosteloos een uitgebreid voorstel met de mogelijkheden voor gerechtelijke incasso. Het Invorderingsbedrijf verzorgt het gehele juridische en deurwaarderstraject zodat uw invordering probleemloos voortgezet kan worden.

Schuldbewaking
Het Invorderingsbedrijf biedt u schuldbewaking, waarbij de verhaalspositie van uw debiteur na het afsluiten van het minnelijk traject bewaakt wordt waarbij indien mogelijk de vordering geheel of gedeeltelijk alsnog geïncasseerd wordt. In geval van betaling zal het ontvangen bedrag in gelijke mate worden verdeeld tussen u en het Invorderingsbedrijf. U geeft zelf aan of u hiervan gebruik wilt maken.