Invorderingsbedrijf

Aanbieding monitoring van 500 kredietlimieten

  Promotion image

  Realtime monitoring van kredietlimieten

  Nooit meer verrast door een faillissement

  Met monitoring van kredietlimieten ongelimiteerd bent in uw risicobeperking. U ontvangt automatisch waarschuwingen wanneer de kredietlimiet van uw klanten wordt overschreden. Veilig zakendoen was nog nooit zo overzichtelijk!

  De module is gemakkelijk te koppelen aan uw boekhoudsysteem wat zorgt voor één gemakkelijk ecosysteem. Uw gegevens zijn altijd goed beveiligd.

  Monitoring van Kredietlimieten

  • 500 monitoring credits
  • Realtime monitoren van kredietlimieten
  • Eigen limiet handmatig in te stellen (overrulen)
  • Melding van limietschrijding
  • Melding van mutaties in mailbox
  • Cloud-based
  • Binnen 24u te koppelen aan elk boekhoudpakket
  • Opschaalbaar vanaf 1 t/m oneindige bedrijfsmonitor(en)
  • Gebruikersvriendelijke interface
  • Te integreren in de Riskprotector
  /per
  prijzen zijn exclusief btw

  Monitoring van Kredietlimieten

  Ja, ik wil gebruik maken van de Riskmanager m.i.v.
  dd/mm/jjjj
  en kies.
  (Bedrijfs)naam*
  Contactpersoon (dhr. / mw.)*
  Voornaam contactpersoon*
  Achternaam contactpersoon*
  Postcode*
  Plaats*
  Adres*
  Telefoonnummer*
  E-mailadres*
  Country*
  Btw-nummer
  Bankrekeningnummer*
  KvK
  U gaat ermee akkoord dat u wordt opgenomen in de mailinglijst van Invorderingsbedrijf.Niet ingestemd. U wordt niet opgenomen in de mailinglijst van Invorderingsbedrijf.
  [step_by step_by-2 "Bevestigen"]

  Tarieven en voorwaarden Monitoring van Kredietlimieten

  Opdrachten worden geaccepteerd door INC zakelijk (kvk 72797711) welke het merk Invorderingsbedrijf voert onder afgegeven licentie CM TM B.V. Op de serviceovereenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing, te vinden op https://www.invorderingsbedrijf.nl/algemene-voorwaarden/

  Online Tool

  Via de Online Tool volgt u 24/7 de voortgang van uw dossiers, meldt u nieuwe vorderingen aan, plaatst u opmerkingen en kunt u betalingen doorgeven.

  Uitvoering opdracht

  Wij vorderen bij uw debiteur de ingediende hoofdsom, verhoogd met rente, 15% incasso- en administratiekosten en eventuele informatiekosten

  Voorwaarden van de vordering

  Vorderingen die onder de overeenkomst vallen moeten betrekking hebben op in Nederland gevestigde debiteuren.

  Kosteloze incasso

  Indien uw debiteur het volledige bedrag betaalt, resteert voor u de hoofdsom. Betaalt uw debiteur buitengerechtelijk niets, dan bent u ook geen kosten verschuldigd. Dus geen provisie of behandelingskosten.

  Gedeeltelijke incasso

  Indien uw debiteur slechts een deel betaalt, lukt het ons in de meeste gevallen ook nog het restant te incasseren. Lukt dat niet, dan wordt over het werkelijk geïncasseerde bedrag een percentage aan u doorberekend volgens volgende staffel met een minimum van 37 euro. Over de eerste 2.950 euro 15%, over het meerdere tot 5.900 euro 10%, over het meerdere tot 14.570 euro 8%, over het meerdere tot 59.000 euro 5%, over het meerdere boven 59.000 euro 3%. Het restant resteert voor u.

  Betaling door debiteur

  Als betaling worden aangemerkt, alle betalingen gedaan, rechtstreeks aan u dan wel aan Invorderingsbedrijf. Met betaling wordt gelijkgesteld: een compensatie van de vordering, een creditering of retournering van geleverde prestaties (naar objectieve maatstaven) of een door u op zich genomen tegenprestatie.

  Einde opdracht tot incasso

  Een incasso-opdracht eindigt bij volledige betaling door de debiteur.

  Uitzonderingen

  Als u een incasso-opdracht intrekt, buiten Invorderingsbedrijf om of een betalingsregeling of schikking treft, Invorderingsbedrijf zonder enig bericht laat of voorzien heeft van onjuiste informatie over de vordering, de betaling zelf regelt of incasseert, Invorderingsbedrijf geen toestemming geeft om de rente en incassokosten op de debiteur te verhalen of verdere incassobehandeling in de weg staat, berekent Invorderingsbedrijf u over de gehele ter incasso gestelde hoofdsom provisie volgens bovengenoemde staffel en alle overige gemaakte kosten.

  Verplichtingen van de opdrachtgever

  U dient Invorderingsbedrijf op de hoogte te brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen u en de debiteur. Contacten met debiteuren moeten ten aanzien van de vordering zoveel mogelijk worden beperkt nadat de vordering uit handen is gegeven. Er zal door u hoe dan ook, niet eerder dan na ruggespraak met Invorderingsbedrijf, een afspraak met de debiteur worden gemaakt. Op verzoek verlangt Invorderingsbedrijf een kopie van de facturen, aanmaningen, overeenkomsten, offertes, correspondentie en algemene voorwaarden waar de vordering betrekking op heeft.

  Betwisting

  In het geval een vordering betwist wordt, zal een inschatting worden gemaakt van de betwisting. Houdt deze geen stand, dan wordt het incassotraject voortgezet. Invorderingsbedrijf beslist wanneer een vordering inhoudelijk betwist is. Is dit het geval dan vervalt de werkwijze van No Cure No Pay en neemt Invorderingsbedrijf contact met u op om mogelijke vervolgstappen te bespreken.

  Duur overeenkomst

  De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van een jaar en wordt daarna automatisch jaarlijks verlengd met een jaar, tenzij schriftelijk drie maanden van tevoren aangetekend wordt opgezegd. U machtigt Invorderingsbedrijf het overeengekomen bedrag van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven.

  Premium

  Met de Premiumovereenkomst krijgt u bovendien onbeperkt eerstelijns advies over uw incassozaken, kunt u in geval van een onbetwiste vordering gebruik maken van een kantongerechtprocedure op basis van een vaste prijs, krijgt u 36 betaalversnellers (daarna: € 5,- per set) en beschikt u over voorbeeldherinnerings- en aanmaningsbrieven.

  Korting op overige producten

  De overeenkomst premium geeft u korting op overige producten, zoals concept- dagvaardingen, sommatie-exploten, concept faillissementsrekesten, verhaalsonderzoeken en de prijs voor juridische werkzaamheden.

  Schuldbewaking

  Premium biedt u schuldbewaking, waarbij de verhaalspositie van uw debiteur na het afsluiten van het minnelijk traject bewaakt wordt waarbij, indien mogelijk, de vordering geheel of gedeeltelijk alsnog geïncasseerd wordt. In geval van betaling zal het ontvangen bedrag in gelijke mate worden verdeeld tussen u en Invorderingsbedrijf.

  Tarieven en Voorwaarden

  De ondergetekenden:

  (hierna te noemen “Opdrachtgever”), en, de besloten vennootschap INC zakelijk, gevestigd en kantoorhoudende te (2514 AA) ‘s-Gravenhage aan de Koninginnegracht 14 C, ingeschreven in het Handelsregister (KVK 72797711) en hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam) (hierna te noemen “Opdrachtnemer”) Gezamenlijk hierna ook te noemen “Partijen”,

  In overweging nemende dat:

  • Opdrachtnemer aan Opdrachtgever de Dienst aanbiedt en in die hoedanigheid persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever opslaat;
  • Opdrachtnemer in het kader van haar dienstverlening (bijzondere) persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever verzamelt en deze met behulp van de applicatie verwerkt;
  • voor zover opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst, opdrachtgever krachtens artikel 4, onderdeel 7 en onderdeel 8, van de Verordening kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van persoonsgegevens en opdrachtnemer als verwerker;
  • Partijen in deze Verwerkersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 28, derde lid, van de Verordening, hun afspraken over de Verwerking van Persoonsgegevens door Wederpartij wensen vast te leggen, die van toepassing zijn op hun relatie in verband met de (verwerking van persoonsgegevens in het kader van) genoemde activiteiten in opdracht van en ten behoeve van Opdrachtgever.
  Artikel 1 Definities
  1. In deze Verwerkersovereenkomst hebben de volgende begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis ongeacht of deze in meervoud of enkelvoud worden gebruikt:
   1. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van opdrachtnemer, welke onlosmakelijk deel uitmaakt van de Overeenkomst;
   2. Overeenkomst: de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst ten aanzien van het gebruik van de Dienst van de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever;
   3. Verwerkersovereenkomst: de onderhavige overeenkomst inclusief bijbehorende bijlagen, welke deel uitmaakt van de Overeenkomst;
   4. Bijlage: aanhangsel bij de Verwerkersovereenkomst, dat onlosmakelijk deel uitmaakt van de Verwerkersovereenkomst;
   5. Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 4 aanhef en 1 AVG;
   6. Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de Overeenkomst met betrekking tot Persoonsgegevens, of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen. Het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 2 AVG.
   7. Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
  2. Voor zover begrippen welke met een hoofdletter worden geschreven hierboven niet worden gedefinieerd, is de betreffende definitie in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden opgenomen.
  3. De bepalingen uit de Overeenkomst zijn onverkort van toepassing op de Verwerkersovereenkomst. Voor zover er in de Algemene Voorwaarden bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen uit deze Verwerkerssovereenkomst.


  Handtekening:

  Hoe werkt de module Monitoring van Kredietlimieten?

  Neem telefonisch of per mail contact op

  Montage team enschede
  Montage Team Enschede
  Zeer professioneel, duidelijk, behulpzaam en vriendelijk! Prettige ervaring/samenwerking. Zeker een aanrader!