No Cure No Pay Voorwaarden

Incassovoorwaarden No Cure No Pay

Opdrachten wordt geaccepteerd door INC zakelijk (kvk: 73064165) hierna te noemen “het Invorderingsbedrijf” welke het merkt Invorderingsbedrijf voert onder afgegeven licentie door CM TM B.V. . Op de service overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing, te vinden op https://invorderingsbedrijf.mifist.in.ua/algemenevoorwaarden.

 

1. Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op losse opdrachten die via de website zijn ingediend en zolang deze niet afwijken van overige tariefafspraken en voorwaarden, welke schriftelijk door het Invorderingsbedrijf zijn bevestigd, waaronder vallen een serviceovereenkomst of een actie. Voorwaarden Op alle opdrachten zijn, naast deze voorwaarden, de algemene voorwaarden van het Invorderingsbedrijf van toepassing, te vinden op https://invorderingsbedrijf.mifist.in.ua/algemene-voorwaarden. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.


2. 24/7 Online inzage

Via de Online Tool volgt u 24/7 de voortgang van uw dossiers, meldt u nieuwe vorderingen aan, plaatst u opmerkingen en kunt u betalingen doorgeven. Uitvoering opdracht Wij vorderen bij uw debiteur de ingediende hoofdsom verhoogd met rente, 15% incassokosten, administratiekosten en eventuele informatiekosten.


3. No Cure No Pay

Het ‘No Cure No Pay’- principe is op al onze incasso opdrachten van toepassing. Indien wij uw vordering niet kunnen innen, moet u niet te betalen. Gedeeltelijk incasso Indien slechts een percentage van het gevorderde bedrag wordt teruggevorderd, dan brengen wij een percentage inrekening over de teruggevorderde bedrag. De minimum bedrag is € 37,-. Voor de eerste € 2.950,-, rekenen wij 15% , tot € 5.900 reken wij 10% tot € 14.570 reken wij 8%, tot € 59.000 reken wij 5% en boven € 59.000 reken wij 3%.

4. Uitzonderingen

Als u een incasso-opdracht intrekt, buiten het Invorderingsbedrijf om een betalingsregeling of schikking treft, het Invorderingsbedrijf zonder enig bericht laat of voorzien heeft van onjuiste informatie over de vordering, de betaling zelf regelt of incasseert, het Invorderingsbedrijf geen toestemming geeft om de rente en incassokosten op de debiteur te verhalen of verdere incassobehandeling in de weg staat, berekent het Invorderingsbedrijf u over de gehele ter incasso gestelde hoofdsom 15% provisie en alle overige gemaakte kosten.


5. Verplichtingen van de opdrachtgever

U dient het Invorderingsbedrijf op de hoogte te brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen u en de debiteur. Contacten met de debiteur moeten ten aanzien van de vordering zoveel mogelijk worden beperkt nadat de vordering uit handen is gegeven. Er zal door u hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met het Invorderingsbedrijf een afspraak met de debiteur worden gemaakt. Op verzoek verlangt het Invorderingsbedrijf een kopie van alle relevante documentatie waar de vordering betrekking op heeft. 

6. Betwisting

In het geval een vordering betwist wordt, zal een inschatting worden gemaakt van de betwisting. Houdt deze geen stand, dan wordt het incassotraject voorgezet. Het Invorderingsbedrijf beslist wanneer een vordering inhoudelijk betwist is. Is dit wel het geval dan vervalt de werkwijze van No Cure No Pay en neemt het Invorderingsbedrijf contact met u op om mogelijke vervolgstappen te bespreken.

7. Gerechtelijke incasso

Indien uw debiteur weigert te betalen na een intensief minnelijk traject ontvangt u van ons kosteloos een uitgebreid voorstel met de mogelijkheden voor gerechtelijke incasso. Het Invorderingsbedrijf verzorgt het gehele juridische en deurwaarderstraject zodat uw invordering probleemloos voortgezet kan worden.

8. Schuldbewaking

Het Invorderingsbedrijf biedt u schuldbewaking, waarbij de verhaalspositie van uw debiteur na het afsluiten van het minnelijk traject bewaakt wordt waarbij indien mogelijk de vordering geheel of gedeeltelijk alsnog geïncasseerd wordt. In geval van betaling zal het ontvangen bedrag in gelijke mate worden verdeeld tussen u en het Invorderingsbedrijf. U geeft zelf aan of u hiervan gebruik wilt maken.