Invorderingsbedrijf

Aanbieding Algemene Voorwaarden Check

  Promotion image

  Beperk onnodige risico’s door juridisch, waterdicht zaken doen

  Wist u dat uw algemene voorwaarden niet gelden als ze niet van toepassing verklaard zijn? Uw algemene voorwaarden kunnen nog zo sterk zijn, u heeft er in dat geval niets aan. De algemene voorwaarden worden vaak vergeten, maar zijn cruciaal voor uw bedrijf.

  Twijfelt u of uw algemene voorwaarden van toepassing verklaard zijn? Bescherm uzelf tegen zakelijke conflicten. Laat uw algemene voorwaarden checken door onze juristen.

  Het resultaat: Met waterdichte algemene voorwaarden bent u 100% beschermd.

  Algemene Voorwaarden check

  • Algemene voorwaarden worden gecheckt
  • Controle op betaalclausules
  • Advies over van toepassing verklaren
  • Gecontroleerd door juristen
  • Clausules hebben zich in de rechtbank al bewezen
  • Digitale aanlevering
  • Beschikbaar in meerdere talen
  • Beschikbaar voor meerdere landen en het daar geldende recht
  • Algemene voorwaarden worden gecheckt
  • Controle op betaalclausules
  • Advies over van toepassing verklaren
  • Gecontroleerd door juristen
  • Clausules hebben zich in de rechtbank al bewezen
  • Digitale aanlevering
  • Beschikbaar in meerdere talen
  • Beschikbaar voor meerdere landen en het daar geldende recht
  • Algemene voorwaarden worden gecheckt
  • Controle op betaalclausules
  • Advies over van toepassing verklaren
  • Gecontroleerd door juristen
  • Clausules hebben zich in de rechtbank al bewezen
  • Digitale aanlevering
  • Beschikbaar in meerdere talen
  • Beschikbaar voor meerdere landen en het daar geldende recht
  /per
  prijzen zijn exclusief btw

  Algemene Voorwaarden check

  Ja, ik wil gebruik maken van de Algemene Voorwaarden check m.i.v.
  dd/mm/jjjj
  en kies.
  Bedrijfsnaam*
  Contactpersoon (dhr. / mw.)*
  Voornaam contactpersoon*
  Achternaam contactpersoon*
  Postcode*
  Plaats*
  Adres*
  Telefoonnummer*
  E-mailadres*
  Country*
  Btw-nummer
  Bankrekeningnummer*
  KvK
  U gaat ermee akkoord dat u wordt opgenomen in de mailinglijst van Invorderingsbedrijf.Niet ingestemd. U wordt niet opgenomen in de mailinglijst van Invorderingsbedrijf.

  Tarieven en voorwaarden

  Opdrachten worden geaccepteerd door INC zakelijk (kvk 72797711) welke het merk Invorderingsbedrijf voert onder afgegeven licentie CM TM B.V. Op de serviceovereenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing, te vinden op www.invorderingsbedrijf.nl/algemene-voorwaarden

  Online Tool

  Via de Online Tool volgt u 24/7 de voortgang van uw dossiers, meldt u nieuwe vorderingen aan, plaatst u opmerkingen en kunt u betalingen doorgeven.

  Uitvoering opdracht

  Wij vorderen bij uw debiteur de ingediende hoofdsom, verhoogd met rente, 15% incasso- en administratiekosten en eventuele informatiekosten

  Voorwaarden van de vordering

  Vorderingen die onder de overeenkomst vallen moeten betrekking hebben op in Nederland gevestigde debiteuren.

  Kosteloze incasso

  Indien uw debiteur het volledige bedrag betaalt, resteert voor u de hoofdsom. Betaalt uw debiteur buitengerechtelijk niets, dan bent u ook geen kosten verschuldigd. Dus geen provisie of behandelingskosten.

  Gedeeltelijke incasso

  Indien uw debiteur slechts een deel betaalt, lukt het ons in de meeste gevallen ook nog het restant te incasseren. Lukt dat niet, dan wordt over het werkelijk geïncasseerde bedrag een percentage aan u doorberekend volgens volgende staffel met een minimum van 37 euro. Over de eerste 2.950 euro 15%, over het meerdere tot 5.900 euro 10%, over het meerdere tot 14.570 euro 8%, over het meerdere tot 59.000 euro 5%, over het meerdere boven 59.000 euro 3%. Het restant resteert voor u.

  Betaling door debiteur

  Als betaling worden aangemerkt, alle betalingen gedaan, rechtstreeks aan u dan wel aan Invorderingsbedrijf. Met betaling wordt gelijkgesteld: een compensatie van de vordering, een creditering of retournering van geleverde prestaties (naar objectieve maatstaven) of een door u op zich genomen tegenprestatie.

  Einde opdracht tot incasso

  Een incasso-opdracht eindigt bij volledige betaling door de debiteur.

  Uitzonderingen

  Als u een incasso-opdracht intrekt, buiten Invorderingsbedrijf om of een betalingsregeling of schikking treft, Invorderingsbedrijf zonder enig bericht laat of voorzien heeft van onjuiste informatie over de vordering, de betaling zelf regelt of incasseert, Invorderingsbedrijf geen toestemming geeft om de rente en incassokosten op de debiteur te verhalen of verdere incassobehandeling in de weg staat, berekent Invorderingsbedrijf u over de gehele ter incasso gestelde hoofdsom provisie volgens bovengenoemde staffel en alle overige gemaakte kosten.

  Verplichtingen van de opdrachtgever

  U dient Invorderingsbedrijf op de hoogte te brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen u en de debiteur. Contacten met debiteuren moeten ten aanzien van de vordering zoveel mogelijk worden beperkt nadat de vordering uit handen is gegeven. Er zal door u hoe dan ook, niet eerder dan na ruggespraak met Invorderingsbedrijf, een afspraak met de debiteur worden gemaakt. Op verzoek verlangt Invorderingsbedrijf een kopie van de facturen, aanmaningen, overeenkomsten, offertes, correspondentie en algemene voorwaarden waar de vordering betrekking op heeft.

  Betwisting

  In het geval een vordering betwist wordt, zal een inschatting worden gemaakt van de betwisting. Houdt deze geen stand, dan wordt het incassotraject voortgezet. Invorderingsbedrijf beslist wanneer een vordering inhoudelijk betwist is. Is dit het geval dan vervalt de werkwijze van No Cure No Pay en neemt Invorderingsbedrijf contact met u op om mogelijke vervolgstappen te bespreken.

  Duur overeenkomst

  De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van een jaar en wordt daarna automatisch jaarlijks verlengd met een jaar, tenzij schriftelijk drie maanden van tevoren aangetekend wordt opgezegd. U machtigt Invorderingsbedrijf het overeengekomen bedrag van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven.

  Premium

  Met de Premiumovereenkomst krijgt u bovendien onbeperkt eerstelijns advies over uw incassozaken, kunt u in geval van een onbetwiste vordering gebruik maken van een kantongerechtprocedure op basis van een vaste prijs, krijgt u 36 betaalversnellers (daarna: € 5,- per set) en beschikt u over voorbeeldherinnerings- en aanmaningsbrieven.

  Korting op overige producten

  De overeenkomst premium geeft u korting op overige producten, zoals concept- dagvaardingen, sommatie-exploten, concept faillissementsrekesten, verhaalsonderzoeken en de prijs voor juridische werkzaamheden.

  Schuldbewaking

  Premium biedt u schuldbewaking, waarbij de verhaalspositie van uw debiteur na het afsluiten van het minnelijk traject bewaakt wordt waarbij, indien mogelijk, de vordering geheel of gedeeltelijk alsnog geïncasseerd wordt. In geval van betaling zal het ontvangen bedrag in gelijke mate worden verdeeld tussen u en Invorderingsbedrijf.
  Handtekening:
  Wester-beton bv
  Wester-Beton BV
  Erg prettige samenwerking gehad. Joost & Wesley hebben mij goed geholpen met mijn zaak en mij gedurende het gehele proces ondersteund. Goede communicatie. Goed resultaat, een aanrader!