Invorderingsbedrijf

Kredietrapporten

  Promotion image

  Check de kredietwaardigheid van uw klant en beperk het risico op wanbetaling

  Krijg inzicht in het betalingsgedrag en de financiële situatie van uw (potentiële) klant. Onze kredietrapporten zijn real-time, waardoor u altijd op de hoogte bent met actuele betalingsgegevens. Zo maakt u de beste financiële beslissingen in iedere situatie.

  Kies uw producten

   Code Image
   Totaal
   0

   Kies uw producten

   Ja, ik wil gebruik maken van Kredietrapporten m.i.v.
   dd/mm/jjjj
   en kies.
   (Bedrijfs)naam*
   Contactpersoon (dhr. / mw.)*
   Voornaam contactpersoon*
   Achternaam contactpersoon*
   Postcode *
   Plaats *
   Adres *
   Telefoonnummer *
   E-mailadres*
   Country*
   Btw-nummer
   Bankrekeningummer *
   KvK
   U gaat ermee akkoord dat u wordt opgenomen in de mailinglijst van Invorderingsbedrijf.Niet ingestemd. U wordt niet opgenomen in de mailinglijst van Invorderingsbedrijf.

   Tarieven en Voorwaarden

   1.1. Dit is een overeenkomst tussen U en INC Zakelijk B.V. (hierna te noemen “INC Zakelijk”) inzake het gebruik van de Service van INC Zakelijk.

   1.2. U en INC Zakelijk zijn hierna afzonderlijk te noemen “Partij” en gezamenlijk “Partijen”. Verder hebben begrippen met een hoofdletter de betekenis die daaraan hieronder in artikel 2, lid 1 is toegekend, tenzij anders aangegeven.

   1.3. De algemene voorwaarden in deze Overeenkomst zijn van toepassing op elk aanbod en elke offerte van INC Zakelijk alsook op elke overeenkomst tussen U en INC Zakelijk, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk andersluidend zijn overeengekomen.

   1.4. Door ondertekening van de Overeenkomst of door raadpleging of gebruik van de Service gaat U akkoord met:

   1.4.1. de algemene voorwaarden, waarnaar wordt verwezen in en die gehecht zijn aan de overeenkomst en die tevens zijn te raadplegen op de website, waarbij de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van U of uw bedrijf uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

   1.4.2. alle gegevens op de orderbevestiging en factuur van INC Zakelijk.

   Begrippen

   2.1. In de overeenkomst (waaronder mede begrepen de orderbevestiging) zullen onderstaande begrippen de volgende betekenis hebben, tenzij uit de context anders blijkt:

   • “de Overeenkomst”: de Overeenkomst tussen INC Zakelijk en U, waaronder mede begrepen de orderbevestiging;
   • “Partners”: externe leveranciers van informatie, door INC Zakelijk ingeschakeld;
   • “Bedrijfsrapporten”: rapporten over bedrijven en/of bedrijfsdirecteuren;
   • “Zoeken naar landen INC Zakelijk”: de mogelijkheid de eigen gegevens van INC Zakelijk over belangrijke bedrijven te raadplegen en welke mogelijkheid klanten inzage in Bedrijfsrapporten en toegang tot de Monitoring biedt;
   • “Pakket”: toegang tot Bedrijfsrapporten, Directeursrapporten en de Monitoring; gemaximeerd tot het met u overeengekomen aantal rapporten per bundel.
   • “Informatie”: alle informatie, materialen, gegevens en/of gegevensbestanden die aan U ter beschikking worden gesteld via de INC Zakelijk-website) of andere netwerken die op de website zijn aangesloten en alle informatie, materialen, gegevens en/of gegevensbestanden die op andere wijze aan u ter beschikking worden gesteld door INC Zakelijk en/of Partners;
   • “Online internationals”: de mogelijkheid rapporten over bedrijven aan te vragen en te verkrijgen via een aantal verschillende landen;
   • “Internationale Monitoring”: de mogelijkheid veranderingen bij te houden met betrekking tot een bedrijf of bedrijfsdirecteur en daarvan op de hoogte te worden gehouden via e-mail of websites;
   • "Intellectuele Eigendomsrechten": auteursrechten (waaronder persoonlijkheidsrechten), broncodes, naburige rechten, databankrechten, trade secrets, knowhow, octrooirechten (patenten), tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, rechten inzake topografieën van halfgeleidersproducten, gebruiksmodellenrechten in de ruimste zin van het woord en alle andere Intellectuele Eigendomsrechten en daarmee samenhangende rechten.
   • “de Service”: de service die is beschreven in de orderbevestiging en verder alle diensten die door INC Zakelijk aan U worden geleverd op grond van of in verband met de Overeenkomst. De aan U geleverde Service kan bestaan uit een of meer van de volgende aspecten:
   • (i) INC Zakelijk-service (die via het internet informatie verschaft over derden, alsmede een beoordeling van hun kredietwaardigheid) en alle materialen en informatie die daardoor aan U ter beschikking worden gesteld;
   • “de Standaardprijs”: de standaardprijs voor de Service zoals vermeld op de orderbevestiging;
   • “de AVG”: de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
   • “U”: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, diens vertegenwoordiger(s), diens bevoegde agent(en) en diens rechtsopvolger(s), die de overeenkomst is aangegaan met INC Zakelijk.

   Duur van de overeenkomst

   3.1. De Overeenkomst is aangegaan en blijft van kracht voor de termijn die op de orderbevestiging is aangegeven.

   3.2. U gaat ermee akkoord dat INC Zakelijk het recht heeft tijdens de in artikel 3.1 vermelde termijn contact met U op te nemen aangaande nieuwe ontwikkelingen en producten.

   Uitvoering van de overeenkomst

   4.1. INC Zakelijk zal de Overeenkomst als een goed opdrachtnemer naar beste weten en kunnen uitvoeren.

   4.2. INC Zakelijk is gerechtigd U te verzoeken om vooruitbetaling van hetgeen uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd en is uitsluitend verplicht de Overeenkomst uit te voeren of te blijven uitvoeren na ontvangst van deze vooruitbetaling van U.

   4.3. Van tijd tot tijd kan INC Zakelijk wijzigingen aanbrengen in de gegevens of de Service waarop u recht heeft. INC Zakelijk zal alle redelijke stappen ondernemen om U zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen.

   Offertes, kosten en betaling

   5.1. Door INC Zakelijk verstrekte offertes zijn niet langer geldig dan 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Offertes zijn uitsluitend bindend voor INC Zakelijk, indien U deze binnen 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven, schriftelijk hebt aanvaard.

   5.2. In aanmerking nemend dat INC Zakelijk U de Service, materialen en informatie verschaft, bent U verplicht - zonder dat U het recht heeft zich op opschorting of verrekening te beroepen – het op de orderbevestiging en/of factuur vermelde bedrag te betalen op de daarin vermelde data. Tenzij anders is vermeld op de orderbevestiging en/of factuur, dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.

   5.3. Indien U het op de orderbevestiging en/of factuur vermelde bedrag en/of eventuele andere verschuldigde bedragen op grond van de Overeenkomst niet volledig betaalt op de daarin aangegeven data, bent u van rechtswege in verzuim en worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. Over de in die situatie openstaande bedragen is dan vertragingsrente gelijk aan het percentage van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. De vertragingsrente zal op dagbasis worden berekend vanaf de vervaldatum tot aan de datum waarop de volledige betaling daadwerkelijk ontvangen is, inclusief de opgebouwde rente.

   5.4. Indien U in gebreke bent uw verplichtingen tijdig na te komen, zullen alle redelijke kosten in verband met het treffen van buitengerechtelijke maatregelen op U worden verhaald. U bent dan in ieder geval incassokosten verschuldigd conform de Wet Incassokosten (WIK).

   5.5. De administratie van INC Zakelijk zal, met uitzondering van overduidelijke fouten/verschrijvingen, bepalend zijn voor de hoogte van hoofdsommen en andere bedragen die U van tijd tot tijd verschuldigd bent aan INC Zakelijk.

   5.6. U gaat ermee akkoord dat INC Zakelijk de standaardprijs en/of de op uw orderbevestiging vermelde prijs voor de Service van tijd tot tijd mag herzien. Eventuele prijsstijgingen worden pas van kracht bij de verlenging of bij aanvang van een nieuwe overeenkomst. INC Zakelijk stelt U één maand van tevoren op de hoogte van voorgenomen verhogingen van de standaardprijs en ten minste twee maanden voor verlenging van elke overeenkomsttermijn van twaalf maanden.

   5.7. Alle in deze Overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

   5.8. Indien U failliet verklaard wordt of surséance van betaling aanvraagt of wordt besloten tot ontbinding of liquidatie van uw bedrijf of indien U in gebreke blijft met betrekking tot één van uw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, dan wordt de hoofdsom van het bedrag dat U aan INC Zakelijk verschuldigd bent en (eventueel) daarover vervallen vertragingsrente, onmiddellijk opeisbaar.

   Eigendomsrechten van INC Zakelijk

   6.1. De Intellectuele Eigendomsrechten op de door INC Zakelijk in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde en geleverde producten en/of diensten blijven uitsluitend berusten bij INC Zakelijk en/of bij de derde van wie INC Zakelijk het gebruiksrecht heeft verkregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik door U van de door INC Zakelijk geleverde producten en/of diensten, verleent INC Zakelijk aan U schriftelijk een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en - behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst - niet sub-licentieerbaar recht tot gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten op die producten en/of diensten.

   6.2. Indien INC Zakelijk bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van Intellectuele Eigendom, kan een zodanige verbintenis en overdracht slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.

   6.3. Indien Partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van Intellectuele Eigendom ten aanzien van specifieke programmatuur, databestanden, apparatuur of andere zaken over zal gaan op U, ontstaat een afgesplitst recht van Intellectuele Eigendom. Het voorgaande betekent dat het recht of de mogelijkheid van INC Zakelijk niet wordt aangetast om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, documenten, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te blijven gebruiken en/of te exploiteren. Evenmin tast deze afsplitsing van een recht van Intellectuele Eigendom het recht van INC Zakelijk aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van U zijn of worden gedaan.

   6.4. INC Zakelijk is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te verwijderen. Indien INC Zakelijk op de door haar geleverde producten en/of diensten aanduidingen heeft aangebracht waaruit blijkt dat zij de Intellectuele Eigendomsrechten daarop bezit, mogen deze door U, zonder schriftelijke toestemming van INC Zakelijk, niet worden verwijderd dan wel gewijzigd.

   6.5. Ook indien de Overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het INC Zakelijk toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van haar databank(en), apparatuur, databestanden en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud en/of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten en/of werken. Het is U nimmer toegestaan dergelijke technische voorzieningen te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

   6.6. U garandeert INC Zakelijk met het aangaan van de Overeenkomst dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan INC Zakelijk van databestanden of andere gegevens. U vrijwaart INC Zakelijk tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

   6.7. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomst dan wel de voorafgaande offerte door INC Zakelijk tot stand gebrachte teksten, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van INC Zakelijk, ongeacht of deze aan U of aan derden ter hand zijn gesteld.

   6.8. Na beëindiging van de Overeenkomst hebben noch U noch INC Zakelijk jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte data.

   Gegevensbescherming

   7.1. Voor de toepassing van de Overeenkomst, hebben de begrippen "gegevensverantwoordelijke", "persoonsgegevens", en "verwerking" de definitie zoals uiteengezet in de AVG.

   7.2. Deze bepaling vormt het raamwerk voor het delen van persoonsgegevens tussen Partijen als onafhankelijke gegevensverantwoordelijken.

   7.3. U bent zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens die zijn verkregen door gebruik van de Diensten en de naleving van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder doch niet uitsluitend de AVG.

   7.4. U erkent met het aangaan van de Overeenkomst dat toegang tot persoonlijke gegevens door het gebruik van de Service, waaronder het opvragen van persoonsgegevens, alleen is toegestaan als U een wettelijke grondslag heeft om tot verwerking van de gegevens over te gaan.

   7.5. De Service mag door U alleen geraadpleegd en gebruikt worden voor het doel van kredietcontrole, prospectie, direct marketing, naleving van "know your customer checks", gegevensverificatie en -verbetering, het opsporen van debiteuren, naleving, gegevensverificatie en -verbetering, en andere wettige “due dilligence” doeleinden.

   7.6. U erkent dat het uw plicht is om het bestaan van uw wettige grondslag voor verwerking te registreren en aan te tonen.

   7.7. Wanneer U de Internationale Monitoring gebruikt, dan zal INC Zakelijk U per e-mail op de hoogte stellen wanneer zich een relevante wijziging in de gemonitorde gegevens voordoet. U zal de Internationale Monitoring dienst voor gemonitorde gegevens zelf stoppen c.q. laten stoppen wanneer U niet langer een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van die gegevens.

   7.8. Indien INC Zakelijk constateert dat U niet overeenkomstig het in artikel 7.5 bepaalde handelt, dan behoudt INC Zakelijk zich het recht voor om, overeenkomstig artikel 4.3, onderliggende voorwaarden en/of de Service aan te passen, bij te werken, te wijzigen dan wel andere maatregelen te treffen die zij geraden acht.

   Uw verplichtingen en Gedrag

   8.1. U zult de Service uitsluitend binnen Nederland gebruiken voor uw eigen bedrijfsdoeleinden en U zult alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van de Service, naleven en, onverminderd het bovenstaande, in alle opzichten de wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in acht nemen, waaronder doch niet uitsluitend de Algemene verordening gegevensbescherming.

   8.2. De overeenkomst is bedoeld voor het aantal overeengekomen gebruikers. Het gebruik van de Service met in achtneming van het bepaalde in de overeenkomst en de algemene voorwaarden is gelimiteerd tot het overeengekomen aantal gebruikers. Voor het gebruik van de service door meer dan het overeengekomen aantal gebruikers, door middel van gelijktijdig gebruik of een andere manier, leidt tot de verplichting om extra licenties af te nemen tegen de in de Overeenkomst opgenomen (financiële) condities.

   8.3. De Service die aan U ter beschikking wordt gesteld, wordt uitsluitend verleend voor uw eigen gebruik en U bent verplicht uw toegang tot of gebruik van de Service (of enig deel of onderdeel daarvan) of een deel van of al uw rechten of verplichtingen volgens deze Overeenkomst niet aan (een) derde(n) over te dragen, toe te kennen, te verkopen, onder te verhuren, op sublicentie verstrekken of op enigerlei andere wijze over te dragen of toe te kennen aan andere personen, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming van INC Zakelijk is verkregen.

   8.4. U zult niet:

   • (I) de door INC Zakelijk verstrekte Informatie op frauduleuze wijze (laten) gebruiken in verband met of met het oog op criminele activiteiten of andere onwettige doeleinden en evenmin op enigerlei wijze onbevoegd toegang tot de Informatie trachten te verkrijgen;
   • (II) een deel van de Informatie (laten) aanpassen;
   • (III) Informatie die in verband met de Service wordt verstrekt, (laten) vermenigvuldigen, op enigerlei wijze openbaar (laten) maken, (laten) verspreiden, (laten) verkopen of (laten) overdragen aan of voor derden toegankelijk (laten) maken of de Informatie op (laten) nemen in een product of dienst die c.q. welke ter beschikking wordt gesteld aan (een) derde(n).

   Wachtwoord en beveiliging 

   9.1. U bent verplicht tot geheimhouding van uw wachtwoord en accountgegevens en U draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die met gebruikmaking van uw wachtwoord of op uw account plaatsvinden. U zult INC Zakelijk onmiddellijk op de hoogte stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account en verplicht zich uw account na afloop van elke sessie af te sluiten.

   Verplichtingen, garanties en beperking van de aansprakelijkheid

   10.1. De aan U verstrekte Informatie is afkomstig uit openbare bronnen, waarop INC Zakelijk geen invloed heeft. Hoewel INC Zakelijk ernaar streeft altijd een kwalitatief hoogwaardige, volledig beschikbare service te verlenen, worden de Service en de diensten van Partners toch verschaft op “basis van beschikbaarheid” zonder enigerlei garantie, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend.

   10.2. INC Zakelijk verstrekt U geen garantie of waarborg met betrekking tot de inhoud van de Service. Hoewel INC Zakelijk ernaar streeft de juistheid en kwaliteit van de Service te waarborgen, kan de informatie onjuist of verouderd zijn. Ieder gebruik van de Service door U is dan ook op eigen risico.

   10.3. INC Zakelijk wijst elke aansprakelijkheid van de hand, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen elke aansprakelijkheid op grond van de Overeenkomst (waaronder mede begrepen nalatigheid) of anderszins, in verband met de Service en/of dienstverlening van de Partners, voor enigerlei indirecte, incidentele, derden-, bijzondere of gevolgschade en verlies van winst, inkomsten, besparingen of gegevens ten gevolge van het gebruik, vertraging bij het gebruik of onvermogen tot het gebruik van de Service.

   10.4. De volledige aansprakelijkheid van INC Zakelijk met betrekking tot alle vorderingen voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst of de inhoud daarvan in elke periode van 12 maanden (met terugwerkende kracht ingaand op de datum waarop de procedure in gang wordt gezet) zal niet hoger zijn dan het totale bedrag dat door U aan INC Zakelijk verschuldigd is met betrekking tot die periode van 12 maanden.

   10.5. Eventuele vorderingen moeten door U worden ingediend binnen één jaar na constatering van de schade; bij overschrijding van deze termijn vervallen uw rechten om INC Zakelijk aan te spreken.

   10.6. Onverminderd enigerlei andere bepaling in de Overeenkomst wordt de aansprakelijkheid van INC Zakelijk niet beperkt of uitgesloten voor schade ten gevolge van opzet of aan opzet grenzende nalatigheid van INC Zakelijk.

   Vrijwaring

   11.1. U zult INC Zakelijk, haar houdstermaatschappij, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, directeuren en medewerkers vrijwaren en beschermen tegen en schadeloos stellen voor eventuele verliezen, kosten, schade, vorderingen of aansprakelijkstellingen, waaronder mede begrepen redelijke juridische kosten, ingediend door een derde of ingediend of gericht tegen INC Zakelijk, haar houdstermaatschappij, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, directeuren of medewerkers in verband met uw gebruik van de Service in strijd met de Overeenkomst of enigerlei nalatigheid.

   11.2. U zult INC Zakelijk vrijwaren tegen alle kosten, vorderingen, verliezen of schade die INC Zakelijk al dan niet uit hoofde van daartoe strekkende gerechtelijke uitspraken of besluiten van de Autoriteit persoonsgegevens moet vergoeden ter zake van overtreding van de bepalingen van de AVG door U.

   11.3. U zult INC Zakelijk vrijwaren tegen vorderingen, verliezen of schade die INC Zakelijk al dan niet uit hoofde van daartoe strekkende gerechtelijke uitspraken moet vergoeden ten gevolge van schending door U van intellectuele eigendomsrechten van derden op materialen of gegevens die door INC Zakelijk aan U zijn verstrekt en die tijdens de duur van de overeenkomst worden gebruikt.

   Overmacht

   12.1. INC Zakelijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-uitvoering van een verplichting op grond van de Overeenkomst, indien dat wordt veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis of omstandigheid buiten de invloedssfeer van INC Zakelijk, waaronder mede begrepen uitval van het internet, uitval van communicatiesystemen, brand, overstroming, oorlog, natuurrampen of wijziging van de wetgeving, waaronder mede begrepen de AVG en aanverwante voorschriften, regels, jurisprudentie en heersende opvattingen en duidingen daarvan.

   12.2. INC Zakelijk kan zich beroepen op overmacht, indien de omstandigheden die het nakomen of het verdere nakomen van de verplichtingen verhinderen, zich voordoen, nadat INC Zakelijk zijn verplichtingen had moeten zijn nagekomen.

   Beëindiging

   13.1. INC Zakelijk mag de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn of voorafgaande schriftelijke opzegging beëindigen of U tijdelijk de toegang tot de Service ontzeggen, indien:

   • (I) U uw verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet nakomt;
   • (II) INC Zakelijk op de hoogte komt van omstandigheden die redelijkerwijs aanleiding geven tot de verdenking dat U een bepaling van de Overeenkomst schendt;
   • (III) INC Zakelijk op de hoogte komt van omstandigheden die redelijkerwijs aanleiding geven te vrezen dat U uw verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet zult nakomen.

   Gevolgen van beëindiging

   14.1. Na de beëindiging moet U redelijke maatregelen nemen om alle in het kader van de Service verstrekte informatie en materialen en alle delen van de website die naar een harde schijf of ander permanent opslagmiddel gekopieerd zijn, te verwijderen en is het U niet meer toegestaan dergelijke in het kader van de Service verstrekte informatie en materialen nog langer te gebruiken.

   14.2. Na beëindiging van de Overeenkomst blijven artikel 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 en 17 onverminderd van kracht.

   Geheimhouding

   15.1. De Partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of van derden hebben verkregen in het kader van de Overeenkomst, niet openbaar maken en geheim houden. Alle informatie wordt beschouwd als zijnde vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

   15.2. De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in verband met schending van artikel 15, lid 1, indien zij op grond van de wet of door een bevoegde rechtbank verplicht zijn vertrouwelijke informatie te verstrekken en er geen wettelijke grond is waarop ze dit kunnen weigeren.

   Riskmanager

   16.1. In het geval dat U de Service ontvangt via het interactieve risicobeheerhulpmiddel, "De Riskmanager", zult U INC Zakelijk van informatie voorzien met betrekking tot het debiteuren grootboek: de "Betalingsgegevens".

   16.2. U verleent INC Zakelijk door het aangaan van de Overeenkomst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare eeuwigdurende licentie om de betalingsgegevens onbeperkt op te nemen in producten en diensten die INC Zakelijk aan haar klanten ter beschikking zal stellen.

   Overige bepalingen

   17.1. Indien een bepaling van de Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, dan komt deze bepaling te vervallen, in welk geval de geldigheid van de overige bepalingen voortduurt.

   17.2. Indien INC Zakelijk verzuimt een recht op grond van (een bepaling uit hoofde van) de Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, mag dat niet worden opgevat als afstanddoening van een dergelijk recht. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen U en INC Zakelijk met betrekking tot de Service.

   17.3. Er bestaat een Nederlandse en een Engelse versie van deze Overeenkomst. Bij onenigheid of een geschil met betrekking tot de duiding of de uitleg van de Overeenkomst is de Nederlandse tekst bindend.

   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   18.1. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en dient te worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht.

   18.2.  Alle geschillen tussen de partijen voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst moeten, indien zij niet in der minne geschikt kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde in Nederland.   Handtekening:

   Hoe werkt de module Kredietrapport??

   Voorbeeld kredietrapport

   Kredietrapport 1 - invorderingsbedrijf

   Voorbeeld klantkaart

   Kredietrapport 1 - invorderingsbedrijf