Home PageNiet betaald door Coronavirus

Niet betaald door Coronavirus

Het is te voorkomen dat u helemaal niet meer betaald wordt (als u nu actie onderneemt)

Geconfronteerd met wanbetaling als gevolg van het coronavirus/ COVID-19? En weet u niet goed wat uw rechten zijn? Of die van uw debiteur? En wilt u toch graag betaald worden zonder al te veel druk uit te oefenen in deze nare tijd? Of wilt u juist zaken gaan doen met een nieuwe klant?

Op deze pagina geven wij praktische antwoorden op belangrijke incassovragen van bedrijven als gevolg van het coronavirus. Profiteer van gratis tips én weet wat uw rechten op betaling zijn. Doe daarnaast direct uw voordeel met onze Laatste Sommatie Service (tijdelijk GRATIS voor bedrijven).

Tip: Wij updaten deze pagina permanent.

Ja, ik wil gebruik maken van de gratis laatste sommatie service

Vul uw gegevens in en wij nemen contact op!  Bent u een particulier of een onderneming?
  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  1. Mijn factuur wordt niet betaald. Mag het coronavirus/ COVID-19 gebruikt worden als reden om niet te betalen?

  We moeten deze vraag herdefiniëren. Feitelijk wordt met deze vraag bedoeld, of het coronavirus/ COVID-19 een geldige reden is om niet (tijdig) te betalen. Het antwoord op deze vraag is niet met een simpel ja of nee te beantwoorden. Het hangt er onder andere vanaf welk recht van toepassing is en wat u heeft afgesproken over het juridische begrip “overmacht in uw overeenkomst.

  Een goede definitie van overmacht zou kunnen zijn:

  Een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid aanduidt om een verplichting na te komen (zoals het betalen van uw factuur), waardoor de persoon of organisatie in kwestie (de debiteur) van deze verplichting bevrijd wordt c.q. kan worden, ook wel “Force Majeure” geheten.

  2. Kan mijn debiteur dan een beroep doen op overmacht door het coronavirus/ COVID-19 om onder betaling uit te komen?

  Het onbetaald laten van uw factuur kan niet zomaar. Betaalafspraken moeten immers gewoon worden nagekomen. Zou een beroep op overmacht door uw debiteur kans van slagen hebben? Een korte analyse.

   Uw debiteur kan een beroep op overmacht baseren op:

  1. De wet
  2. De overeenkomst die u heeft gesloten (o.a. algemene voorwaarden)

  De wet zegt het volgende. Art. 6:75 BW definieert overmacht als:

  Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

  Met andere woorden, voor een geslaagd beroep van uw debiteur op overmacht op grond van de wet is nodig dat de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (het betalen)

  1. niet te wijten is aan de schuld van uw debiteur en
  2. ook niet voor zijn risico komt

  De vraag die nu rijst is of het coronavirus/ COVID-19 hier onder valt. Dit lichten we nader toe hieronder.

  3. Ik heb ook een schriftelijke overeenkomst. Hierin staat een bepaling over overmacht. Kan mijn debiteur deze bepaling in het contract gebruiken om niet te betalen met als reden het coronavirus/ COVID-19?

  Een veelgestelde vraag is of het contact een mogelijkheid biedt aan uw debiteur om niet meer te betalen. De kans is groot dat u niet weet of er een overmachtsbepaling in uw contract of voorwaarden staat en ook niet wat daar precies instaat.

  In de praktijk zien we vaak dat de gevolgen van overmachtsituaties flink zijn uitgebreid of juist flink zijn beperkt in het contract. Of een beroep van uw debiteur dus slaagt op basis van het contract hangt af van wat u concreet heeft afgesproken. In Nederland geldt de contractvrijheid. Afhankelijk van de overeengekomen handelscondities en het toepasselijke recht zal een beroep op overmacht door uw debiteur vanwege het coronavirus/ COVID-19 wellicht mogelijk zijn.

  Tip! uw debiteur kan wel een beroep doen op overmacht (op grond van de wet of op grond van de overeenkomst), maar dat moet ook stand houden. Onze incassojuristen en incassospecialisten helpen u graag verder op dit punt. Wij verdedigen uw vorderingsrechten en zetten alles op alles om alsnog betaald te krijgen, onder andere door het in uw voordeel uitleggen van de contractsvoorwaarden.

  Tip! Doorgaans kan géén beroep op overmacht worden gedaan als er nog wel betaald kan worden.

  4. Mijn debiteur zegt geen liquide middelen te hebben om nu te kunnen betalen door het coronavirus/ COVID-19? Hoe kan ik dan toch betaald worden? Zijn er alternatieve manieren van betaling?

  Ja, de vordering kan ook voldaan worden door:

  1. Betaling in natura
  2. Verrekening

  Wat u wellicht nog niet wist, is dat betaling ook anders kan dan in geld. Betaling kan ook – zoals dat heet – in natura. Betaling in natura is de oudste betaalmethode ter wereld: het voldoen van de schuld door betaling met goederen. Betaling in natura gaat vaak niet zonder problemen. Heeft uw debiteur goederen die u graag zou willen hebben? Hoe bepaalt u daarvan de waarde? En zijn de goederen wel verkoopbaar (courant) en heeft u de juiste verkoopkanalen? Geld is een ruilmiddel dat overal aanvaard wordt, maar die goederen, wie wil die hebben?

  Een andere manier om te betalen kan zijn door middel van verrekening. Stel u doet over en weer zaken. Dan kunt u uw betalingsverplichting aan uw debiteur wegstrepen tegen de betalingsverplichting van uw debiteur aan u. Er zitten wel wat voorwaarden aan verrekening.

  • Allereerst moeten partijen elkaars schuldenaar zijn (wederkerigheid). Deze voorwaarde is logisch: wanneer er geen vorderingen over en weer zijn, kan er uiteraard ook geen verrekening plaatsvinden.
  • Daarnaast moet de schuldenaar bevoegd zijn om de schuld te betalen. Minderjarigen, personen die failliet zijn of personen die onder curatele zijn gesteld zijn niet bevoegd om een schuld te betalen.
  • Ook moet de vordering op de debiteur opeisbaar zijn (bij verrekening in faillissement geldt deze voorwaarde niet).
  • Wanneer een vordering voor de rechter wordt gebracht en er door uw debiteur een beroep op verrekening wordt gedaan, moet de tegenvordering vaststaan of moet deze eenvoudig kunnen worden vastgesteld.

  Nota bene: Is het niet duidelijk of er een vordering is en/of hoe groot die vordering is, dan is verrekening in beginsel niet mogelijk. Dit komt bijvoorbeeld voor bij verrekening bij betwiste vorderingen. Denk daarbij aan aansprakelijkheid die wordt betwist, nadat er schade door het transport heeft plaatsgevonden.

  Tip! Er zijn maar weinig schuldeisers die betaling in natura accepteren en die over en weer elkaars schuldeiser zijn en iets te verrekenen hebben. Daarom zijn de meeste schuldeisers per definitie aangewezen op een solide incasso No Cure No Pay traject.

  5. Waaraan moet een geslaagd beroep van uw debiteur op overmacht vanwege het coronavirus/ COVID-19 voldoen?

  Het niet betalen van een factuur met als reden overmacht door het coronavirus/ COVID-19  kan slagen als uw debiteur weet aan te tonen dat:

  1. Betaling volledig onmogelijk is geworden (betaling in geld maar ook in natura of middels verrekening);
  2. Die onmogelijkheid buiten de invloedssfeer van uw debiteur ligt;
  3. De gevolgen van het niet betalen redelijkerwijs niet voorkomen konden worden
  4. De onmogelijkheid om te betalen onvoorzienbaar was op het moment van contractsluiting;
  5. Wet noch overeenkomst bepaalt dat de niet-nakoming, zoals betaling, voor zijn risico komt*.

  * te denken valt aan garantiebedingen, waarin expliciet is overeengekomen dat een debiteur te allen tijde wel instaat voor betaling (en het niet betalen dus ook voor zijn risico komt), dus ook ten tijde van een virus!

  Tip! Dat zijn nogal wat wettelijke strenge eisen waaraan een debiteur moet kunnen voldoen. Doorgaans slaagt een beroep op overmacht dan ook niet en kan de onbetaald gelaten vordering alsnog worden geïncasseerd.

  6. Mijn debiteur heeft een contract afgesloten in de periode dat het coronavirus/ COVID-19 al actueel was en betaalt als gevolg daarvan nu niet. Valt dat hem aan te rekenen?

  Ook een veelgestelde vraag. Bij de beantwoording moet gekeken worden naar de verwijtbaarheid. Een voorbeeld van een omstandigheid die volgens de verkeersopvattingen voor risico van de debiteur komt is een ten tijde van contractsluiting “voorzienbare omstandigheid”. Valt het uw debiteur aan te rekenen dat hij nu niet betaalt, is het zijn schuld? Even terug naar de definitie van overmacht: “Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.” Er is sprake van schuld als uw debiteur de niet-nakoming (de wanbetaling) had kunnen voorkomen, door niet met u te contracteren. In dit geval kan uw debiteur dan geen geslaagd beroep doen op overmacht en moet hij gewoon betalen.

  Tijdelijk gratis laatste sommatie service (Tip)

  Vreemde ogen dwingen. Wij verzoeken uw debiteur te betalen op ons incassopapier zonder extra kosten voor u én uw debiteur. Voor alle nieuwe zakelijke opdrachtgevers bieden wij vanwege de ellende die het coronavirus/ COVID-19 met zich meebrengt onze Laatste Sommatie Service tijdelijk GRATIS aan.

  Ja, ik wil gebruik maken van de laatste sommatie service

  Vul uw gegevens in en wij nemen contact op!   Bent u een particulier of een onderneming?
   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen

   7. Mijn debiteur betaalt niet. Kan ik mijn vordering op de bestuurder van de debiteur verhalen?

   Stel, uw debiteur heeft met u een contract gesloten en het was voorzienbaar dat hij niet (tijdig) kon betalen. In dit geval ontstaan er mogelijkheden om (ook) de bestuurder van uw debiteur aan te spreken, mocht betaling uitblijven. Het is niet zo dat een bestuurder per definitie aansprakelijk is voor het niet betalen van uw factuur. Onze incassojuristen onderzoeken voor u de mogelijkheden en kunnen u hierover adviseren.

   8. Dus ik heb geen kans als mijn debiteur niet betaalt door het coronavirus/ COVID-19?

   Jawel! Uit de praktijk blijkt dan ook – en dat is terug te zien in de rechtspraak – dat een geslaagd beroep op overmacht om niet (meer) te hoeven betalen maar zelden lukt. En dat is goed nieuws voor u als schuldeiser die geconfronteerd wordt met wanbetaling ten gevolge van het coronavirus/ COVID-19 .

   9. Ik heb het vermoeden dat mijn debiteur het coronavirus/ COVID-19 aangrijpt om niet te betalen, terwijl hij best kan betalen. Wat moet ik doen?

   Er zullen altijd partijen zijn die van de gelegenheid gebruik maken om onder betaling uit te komen. Het is belangrijk dat u uw debiteur vraagt zijn standpunt “ik kan niet betalen” te onderbouwen. Waarom kan hij niet betalen? Wat is er veranderd? Betaalt hij andere schuldeisers wel en waarom u niet? Hoeveel openstaande schulden heeft uw debiteur momenteel? Kan hij een betalingsregeling voorstellen?

   Tip! Ons advies is om schriftelijke vragen te stellen, zodat u later tijdens een incassoprocedure op de gegeven antwoorden kunt terugvallen.

   10. Kan ik incasso starten als ik niet betaald krijg door een debiteur die een beroep doet op overmacht vanwege het coronavirus/ COVID-19?

   Ja, het starten van een incasso No Cure No Pay traject kan gewoon gestart worden als uw debiteur uw opeisbare vordering – om wat voor reden dan ook – niet voldoet. Uit de praktijk blijkt ook dat een debiteur doorgaans geen beroep doet op overmacht. Doet hij dat wel, dan zal uiteindelijk een rechter oordelen of zijn verweer stand houdt. Onze incassojuristen adviseren u piekfijn adviseren over uw kansen.

   11. Wat gebeurt er als mijn debiteur tijdens de buitengerechtelijke incassofase niet betaalt?

   Tijdens een buitengerechtelijke incassoprocedure zal uw debiteur reageren naar ons toe. Afhankelijk van de reactie kunnen gerechtelijke stappen nodig zijn om alsnog spoedig betaald te krijgen. In elke incassozaak bespreken wij met u de mogelijkheden voor het nemen van gerechtelijke stappen. Te denken valt aan dagvaarding of het faillissement aanvragen of het doen leggen van conservatoir beslag.

   Tip! Het is niet zo dat de gerechtelijke invorderingsmiddelen voor civielrechtelijke vorderingen voor schuldeisers is geschorst. Wel liet de Rechtspraak weten dat de rechtbanken tijdelijk bepaalde zaken uitstellen. De verwachting is echter dat dit voor korte duur zal zijn. In elk geval worden gerechtelijke maatregelen zo min mogelijk gehinderd hierdoor.

   12. Ik zou graag een passende betalingsregeling afspreken met mijn debiteur. Is dat wel verstandig in deze tijd?

   Uit coulance zou u wellicht, in plaats van het nemen van rechtsmaatregelen, een betalingsregeling willen afspreken. Dit behoort tot de mogelijkheden tijdens een incassoprocedure en zal afhangen van hoe uw debiteur reageert op betaalverzoeken van ons en wat uw wensen zijn. Veel debiteuren reageren overigens gewoon nooit. U moet echter goed beseffen dat andere schuldeisers van uw debiteur mogelijk geen regeling treffen en wel rechtsmiddelen inzetten om betaling zo snel mogelijk af te dwingen, zoals het faillissement aanvragen van uw debiteur. Zonder het bedingen van extra zekerheden, zoals en pand- of hypotheekrecht of een borgstelling van een derde, zoals een bestuurder, is een betalingsregeling doorgaans niet de meest ideale optie om snel betaald te krijgen. Alle tijd dat er niet betaald is, staat uw vordering op het spel. Omdat op dit moment niet zeker is hoe lang het virus en de nasleep ervan gaat duren, dient uw eerste zorg te zijn, het op orde houden van uw eigen cashflow.

   Tip! Elke incassozaak is maatwerk. Onze incassojuristen adviseren wat in uw geval de beste optie is.

   Tijdelijk gratis laatste sommatie service (Tip)

   Vreemde ogen dwingen. Wij verzoeken uw debiteur te betalen op ons incassopapier zonder extra kosten voor u én uw debiteur. Voor alle nieuwe zakelijke opdrachtgevers bieden wij vanwege de ellende die het coronavirus/ COVID-19 met zich meebrengt onze Laatste Sommatie Service tijdelijk GRATIS aan.

   Ja, ik wil gebruik maken van de laatste sommatie service

   Vul uw gegevens in en wij nemen contact op!    Bent u een particulier of een onderneming?
    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Incassobureau inschakelen

    13. Hoe word ik tegemoet gekomen als ondernemer in Nederland voor mijn omzetdaling ten tijden van het virus?

    De Nederlandse overheid heeft een pakket steunmaatregelen geïntroduceerd, onder andere het  instellen van een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW) en extra ondersteuning zelfstandig voor ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten) en een versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst).

    Tip! Maar let op, de overheid stelt ondernemers niet schadeloos. Dit betekent dat de overheid geen dekking verleent voor onbetaald gelaten facturen. Deze dient u zelf te (laten) incasseren. Wij bieden deze mogelijkheid aan op basis van incasso No Cure No Pay.

    10. Kan ik incasso starten als ik niet betaald krijg door een debiteur die een beroep doet op overmacht vanwege het coronavirus/ COVID-19?

    Ja, het starten van een incasso No Cure No Pay traject kan gewoon gestart worden als uw debiteur uw opeisbare vordering – om wat voor reden dan ook – niet voldoet. Uit de praktijk blijkt ook dat een debiteur doorgaans geen beroep doet op overmacht. Doet hij dat wel, dan zal uiteindelijk een rechter oordelen of zijn verweer stand houdt. Onze incassojuristen adviseren u piekfijn adviseren over uw kansen.

    14. Hoe behoud ik mijn klantrelatie en krijg ik alsnog betaald?

    Op uw verzoek kunnen we een incassozaak starten met een Laatste Sommatie Service. Uw debiteur krijgt dan de tijd om vrijwillig, zonder incassokosten, uw vordering te voldoen. U geeft hem daarmee de kans – uit coulance – om te betalen, een en ander komt de klantrelatie uiteraard ten goede. Tegen een debiteur die na die periode nog steeds niet heeft betaald, kunt u met een gerust hart onze incasso No Cure No Pay dienst starten. Wij manen uw debiteur op een nette en professionele manier aan om uw vorderingen alsnog zo spoedig als mogelijk voldaan te krijgen.

    Tip! Veel debiteuren worden uiteindelijk ook bij onszelf opdrachtgever, zeker als zij zelf eveneens geconfronteerd worden met wanbetaling. Zo behoudt u niet alleen de goede relatie met uw klant, maar krijgt u ook een sneeuwbaleffect in de keten van betaling! Uiteraard werken wij niet tegelijkertijd voor zowel u als uw schuldeiser.

    15. Zelf krijg ik het niet voor elkaar om tijdig te leveren. Behoud ik mijn vorderingsrecht?

    Allereerst is de vraag of u te laat bent met leveren. Dat wordt bepaald door de gemaakte afspraken. Heeft een u fatale termijn afgesproken, zoals een exacte leverdatum? En levert u niet op tijd? Dan treedt verzuim (van rechtswege) aan uw zijde in. Omdat u in verzuim bent, kan uw koper zijn verplichtingen opschorten.

    Tip! Het beste is om in een periode van het coronavirus/ COVID-19 geen fatale termijnen af te spreken maar streefdata. Vaak is dit al te laat, want het contract met daarin fatale leverdata was al gesloten voordat het virus serieus uitbrak. Het beste wat u doet is in overleg met uw koper en nieuwe datum – die u wel kunt halen – afspreken, zodat uw verzuim daardoor wordt opgeheven. Uw vorderingsrechten kunt u normaliter pas uitoefenen nadat u geleverd hebt. Op het moment dat u een fatale termijn hebt afgesproken en u hebt niet tijdig geleverd, kan de koper ook de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en verliest u deels of geheel uw vorderingsrecht.

    16. Kan ik de levering opschorten of uitstellen vanwege het coronavirus / COVID-19 doordat mijn leveranciers later zijn met levering? En hebben mijn klanten dan recht op een tegemoetkoming of schadevergoeding?

    In beginsel bent u gehouden aan het tijdig nakomen van gemaakte afspraken. U kunt een beroep op overmacht proberen, op het moment dat is voldaan aan de voorwaarden die in hiervoor zijn behandeld. Of dat slaagt hangt dus af van diverse omstandigheden. Ook hier geldt weer dat het van belang is wat u in de overeenkomst hebt afgesproken, bijvoorbeeld in de voorwaarden, over overmacht (“Force Majeure”). Het beste is om met uw afnemer nieuwe afspraken te maken. Het kan dan ook zijn dat u afspreekt dat u nog geen exacte datum kunt garanderen, maar bijvoorbeeld wel zodra u goederen ontvangt van uw leverancier (een zogenaamde “voorwaardelijke leveringsverplichting”). Onze incassojuristen kunnen u hierbij helpen.

    17. Door het coronavirus/ COVID-19 kan ik de overeengekomen zaak niet meer leveren. Kan ik wel een vervangende zaak leveren. Moet mijn zakelijke koper hiermee instemmen?

    In principe kan een koper van u verlangen dat u levert “conform overeenkomst”. Dat betekent dat u in beginsel gehouden bent te leveren wat u verkocht heeft. Met andere woorden, u moet een verkochte zaak leveren die de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wat de koper mocht verwachten is afhankelijk van de aard van de zaak en de mededelingen die u als verkoper over de zaak heeft gedaan en wat er is afgesproken. Hoe onnauwkeuriger of hoe algemener het overeengekomen product is omschreven, hoe gemakkelijker u een vervangend product kunt leveren.

    Tip! Het verdient aanbeveling met uw koper af te stemmen dat u een vervangend product levert en bij voorkeur schriftelijk, zodat uw debiteur later niet alsnog de overeenkomst deels of geheel kan ontbinden en schadevergoeding van u kan eisen. Nadat er geleverd is, kunt u uw vorderingsrechten uitoefenen.

    18. Kan ik door het coronavirus/ COVID-19 eenzijdig de overeenkomst wijzigen?

    In beginsel geldt dat overeengekomen verplichtingen moeten worden nagekomen. Gebeurt dat niet, dan kan de ander de overeenkomst deels of geheel ontbinden. Er moet wel eerst sprake zijn van verzuim of de nakoming moet blijvend of tijdelijk onmogelijk zijn. Bovendien ontstaat er een schadevergoedingsplicht voor de partij die niet nakomt (als het niet nakomen aan hem kan worden toegerekend). Door het coronavirus/ COVID-19 bent u als ondernemer onvoorzien en snel in ander vaarwater terechtgekomen. De wet biedt een bijzondere mogelijkheid om de gevolgen van een overeenkomst te wijzigen of die overeenkomst te ontbinden, wanneer er sprake is van onvoorziene én zwaarwegende omstandigheden. De omstandigheden moeten zo zijn, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van u verlangt kan worden dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.

    Uit de rechtspraak volgt helaas voor u als ondernemer dat hier niet snel sprake van is. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in een uitspraak van 30-05-2017 bijvoorbeeld al eens in hoger beroep beslist dat een economische crisis niet voldoende aanleiding geeft om te spreken van onvoorziene omstandigheden. Zo oordeelde zij:

    Het hof stelt daarbij voorop dat het een feit van algemene bekendheid is dat de economie – en in het bijzonder de huizenmarkt – conjunctuurgevoelig is. Periodes van economische groei en daarmee stijgende huizenprijzen worden met enige regelmaat afgewisseld met periodes van recessie waarin de huizenprijzen dalen en ook de verkoop van huizen stagneert.

    Het is dus de vraag – en de tijd zal het leren – of het coronavirus/ COVID-19 naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanleiding zijn om een overeenkomst te wijzigen. Dat zal per geval beoordeeld moeten worden. Als gelet wordt op het pakket stimuleringsmaatregelen van de overheid zal een beroep op wijziging of ontbinding van een overeenkomst wegens onvoorziene omstandigheden moeilijk worden. Ook de duur en de impact van het coronavirus/ COVID-19 zullen meespelen bij een beslissing. Onze incassospecialisten wisselen ook graag met u van gedachten op dit punt.

    Tip! Het eenzijdig wijzigen van een overeenkomst is dus zeer risicovol. Onze incassojuristen adviseren u graag over andere mogelijkheden.

    Tijdelijk gratis laatste sommatie service (Tip)

    Vreemde ogen dwingen. Wij verzoeken uw debiteur te betalen op ons incassopapier zonder extra kosten voor u én uw debiteur. Voor alle nieuwe zakelijke opdrachtgevers bieden wij vanwege de ellende die het coronavirus/ COVID-19 met zich meebrengt onze Laatste Sommatie Service tijdelijk GRATIS aan.

    Ja, ik wil gebruik maken van de laatste sommatie service

    Vul uw gegevens in en wij nemen contact op!     Bent u een particulier of een onderneming?
     Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

     Incassobureau inschakelen

     19. Moet ik schadevergoeding betalen als ik uit overmacht door het coronavirus/ COVID-19 zelf niet kan nakomen?

     Wat er nodig is voor een beroep op overmacht hebben we hiervoor behandeld. In beginsel geldt dat iedere partij die een overeenkomst niet nakomt (in verzuim raakt) schadeplichtig is. Die schade hoeft niet vergoed te worden, als de tekortkoming (wanprestatie, zoals het niet tijdig kunnen leveren of het niet tijdig kunnen betalen) te wijten is aan overmacht. Anders is het als u een garantie heeft verstrekt altijd af te zullen afnemen of te zullen betalen, zelfs in tijden van overmacht.

     20. Ik heb grondstoffen ingekocht, maar mijn leverancier beroept zich op overmacht door het coronavirus/ COVID-19 en geeft aan niet te kunnen leveren. Kan ik onder de overeenkomst met die leverancier uit?

     U kunt de overeenkomst te allen tijde buitengerechtelijk ontbinden. Dat is de algemene regel.

     Art. 6:265 lid 1 BW bepaalt namelijk:

     “Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.”

     In de rechtspraak is de rode draad dat iedere tekortkoming aan de wederpartij de bevoegdheid tot ontbinding geeft. Het hoeft dus niet te gaan om een toerekenbare tekortkoming.

     Tip! Ook al is er sprake van overmacht kunt u een overeenkomst deels of geheel ontbinden. Maar let op! Wel kan het zo zijn dat ontbinding niet gerechtvaardigd is vanwege de bijzondere aard of geringe betekenis van de tekortkoming. Of een tekortkoming als gevolg van het coronavirus/ COVID-19 is aan te merken als een tekortkoming met een bijzondere aard is nu nog niet te zeggen. Dat zal de toekomst uitwijzen als er uitspraken van rechters komen. De redelijkheid en billijkheid spelen hierbij een belangrijke rol.

     Ontbinding betekent dat u van uw verplichtingen bent verlost (zoals betaling) voor zover de andere partij die overeenkomst nog niet is nagekomen. Onze incassojuristen helpen u graag verder als u een overeenkomst wilt beëindigen.

     21. Ik heb grondstoffen ingekocht, maar onze leverancier beroept zich op overmacht door het coronavirus/ COVID-19 en geeft aan niet te kunnen leveren. Kan ik onze eigen betalingsverplichting opschorten?

     Ja, als de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan mag u de nakoming van uw verplichtingen die daartegenover staan, opschorten.

     Tip! Maar let op, als het gaat om een gedeeltelijke tekortkoming, dan is opschorting alleen mogelijk voor zover die tekortkoming dat rechtvaardigt. Met het opschorten van uw betalingsverplichting dwingt u uw debiteur ertoe alsnog zo spoedig mogelijk na te komen, zoals te leveren. Onze incassojuristen helpen u graag verder in situaties waarin u uw betalingsverplichting wilt opschorten en de overeenkomst nog niet wilt beëindigen.

     22. Ik kan zelf niet leveren maar heb een overmachtsbepaling in mijn algemene voorwaarden staan. Biedt deze bepaling mij wel voldoende bescherming?

     De verplichtingen van partijen over en weer en de uitzonderingen daarop zijn vaak overeengekomen in overeenkomsten, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. Wellicht kunt u zelf de overeenkomst ontbinden omdat u niet kunt nakomen als er sprake is van overmacht. Een andere mogelijkheid is dat u een overeenkomst met directe ingang – dus zonder een redelijke termijn in acht te nemen – kunt opzeggen als gevolg van overmacht, op basis van een clausule in de toepasselijke voorwaarden.

     Denk bijvoorbeeld aan distributieovereenkomsten of andere duurovereenkomsten. Zo kan bijvoorbeeld een langdurige samenwerking voor de inkoop van producten mogelijk contractueel met directe ingang worden opgezegd. Een veelgebruikt onderdeel in een ‘Force Majeure’ (overmacht)bepaling is een termijn voor de duur van de overmacht. Hoe concreter deze bepaling, hoe bruikbaarder in uw situatie.

     Tip! Uw algemene voorwaarden moeten dan wel van toepassing zijn, doordat ze juist ter hand zijn gesteld. Meer hierover leest u in het artikel “Help! Zijn mijn algemene voorwaarden wel van toepassing?  Onze incassojuristen adviseren u over de toepasselijkheid van uw voorwaarden en over de overmachtsclausule in het contract.

     23. Ik wil snel incasseren en het faillissement aanvragen van mijn debiteur. Hoe gaat dat nu tijdens het coronavirus/ COVID-19?

     Het aanvragen van het faillissement van een debiteur als pressiemiddel is een effectief incassomiddel bij B2B-vorderingen die niet betwist zijn. Doordat bedrijven elkaar blijven betalen ontstaat er zo min mogelijk economische schade. De Rechtspraak heeft het behandelen van verzoekschriften tot faillietverklaring als belangrijk gezien, zodat deze procedures gewoon doorgaan.  De werkwijze van de Rechtspraak is dankzij het virus aangepast. De Rechtspraak is overgegaan op het schriftelijk failliet verklaren van uw debiteur.

     DISCLAIMER
     Invorderingsbedrijf stelt gegevens op deze website alleen beschikbaar om informatie te verstrekken. Gegevens op deze website mogen niet als juridisch advies worden beschouwd. Hoewel Invorderingsbedrijf de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opstelt, garandeert zij nooit dat deze vrij is van onjuistheden of onvolledigheden. Invorderingsbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik (in welke vorm dan ook), onvolledigheid of onjuistheid van de gegevens op deze website. Het verstrekken van gegevens op of via deze website vormt op geen enkele manier een relatie tussen Invorderingsbedrijf en de ontvanger en/of lezer van de gegevens. Ontvangers en lezers dienen deskundig advies in te winnen alvorens zij op basis van de op of via deze website verstrekte gegevens handelen. In deze bijdrage zijn algemene antwoorden gegeven. Deze regels gelden zolang partijen in hun overeenkomst geen afwijkende of aanvullende afspraken hebben gemaakt. Bovendien gelden voor bepaalde contracten weer andere, wettelijk dwingende regelingen. Op grond van het contract moet in dit concrete geval bepaald worden voor wiens rekening de gevolgen van het coronavirus/ COVID-19 komen.

     Tijdelijk gratis laatste sommatie service (Tip)

     Vreemde ogen dwingen. Wij verzoeken uw debiteur te betalen op ons incassopapier zonder extra kosten voor u én uw debiteur. Voor alle nieuwe zakelijke opdrachtgevers bieden wij onze Laatste Sommatie Service tijdelijk GRATIS aan.

     Neem contact op met een van onze incassospecialisten via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

     Ja, ik wil gebruik maken van de laatste sommatie service

     Vul uw gegevens in en wij nemen contact op!      Bent u een particulier of een onderneming?
      Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

      Incassobureau inschakelen
      No Cure No Pay Incasso

      Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

      • Géén succes = géén kosten
      • 100% uitkering van de hoofdsom
      • 95% slagingspercentage

      Alstublieft,

      Uw download

      Voorbeeld ingebrekestelling

      Voorbeeld ingebrekestelling

      Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

      Download direct

       Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

       Neem telefonisch of per mail contact op