Invorderingsbedrijf

Aanbieding DSO Rapportage

  Promotion image

  24/7 online inzage in de betalingsmoraal van uw debiteur

  Vind u het lastig om gestructureerd betalingen van uw debiteuren te controleren? Met DSO Rapportages heeft u altijd en overal inzicht in het betalingsgedrag van uw debiteuren. Van het gemiddeld aantal dagen waarin uw debiteur betaald, tot informatie over openstaande vorderingen, ontvangen bedragen per dag en een overzicht van de snelste en langzaamste betalers.

  Het resultaat van inzage in de betalingsmoraal van uw debiteur, is inzicht in de kredietwaardigheid van bedrijven en geeft aanleiding om duidelijke betaalafspraken te maken.

  DSO Rapportages

  • Cloudbased
  • Opschaalbaar
  • Semi-automatische debiteurenworkflows
  • Meerdere workflows tegelijkertijd
  • Zelf onbeperkt debiteurenstatussen aanmaken
  • Aanmaken van risicoprofielen o.b.v. zelf gekozen criteria punten
  • Workflows in verschillende talen beschikbaar (Engels, Nederlands)
  • Beveiligde server
  • Responsive design
  • Mogelijk om beleid direct te vertalen naar bedrijfsprocessen
  • Mogelijk om het effect van het bedrijfsproces te meten
  • Gebruikersvriendelijk design
  • Proactieve risicomonitor
  • Mogelijkheid tot het maken van email templates
  • Volledige digitalisatie van het credit management proces
  • Uit te breiden met meerdere Risk Protector onderdelen
  • Éen dash voor al uw cash
  • Dedicated consultant als persoonlijke specialist
  • Cloudbased
  • Opschaalbaar
  • Semi-automatische debiteurenworkflows
  • Meerdere workflows tegelijkertijd
  • Zelf onbeperkt debiteurenstatussen aanmaken
  • Aanmaken van risicoprofielen o.b.v. zelf gekozen criteria punten
  • Workflows in verschillende talen beschikbaar (Engels, Nederlands)
  • Beveiligde server
  • Responsive design
  • Mogelijk om beleid direct te vertalen naar bedrijfsprocessen
  • Mogelijk om het effect van het bedrijfsproces te meten
  • Gebruikersvriendelijk design
  • Proactieve risicomonitor
  • Mogelijkheid tot het maken van email templates
  • Volledige digitalisatie van het credit management proces
  • Uit te breiden met meerdere Risk Protector onderdelen
  • Éen dash voor al uw cash
  • Dedicated consultant als persoonlijke specialist

  prijzen zijn exclusief btw

  /per

  DSO Rapportages

  Ja, ik wil gebruik maken van de DSO Rapportages m.i.v.
  dd/mm/jjjj

  en kies.

  (Bedrijfs)naam*

  Postcode *

  Plaats *

  Adres *

  Contactpersoon (dhr. / mw.)*

  Telefoonnummer *

  E-mailadres*

  Country*

  Btw-nummer

  Bankrekeningummer *

  KvK

  U gaat ermee akkoord dat u wordt opgenomen in de mailinglijst van Invorderingsbedrijf.Niet ingestemd. U wordt niet opgenomen in de mailinglijst van Invorderingsbedrijf.

  Tarieven en voorwaarden DSO Rapportage

  Opdrachten worden geaccepteerd door INC zakelijk (kvk 72797711) welke het merk Invorderingsbedrijf voert onder afgegeven licentie CM TM B.V. Op de serviceovereenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing, te vinden op https://www.Invorderingsbedrijfingsbedrijf.nl/algemene-voorwaarden/

  Online Tool

  Via de Online Tool volgt u 24/7 de voortgang van uw dossiers, meldt u nieuwe vorderingen aan, plaatst u opmerkingen en kunt u betalingen doorgeven.

  Uitvoering opdracht

  Wij vorderen bij uw debiteur de ingediende hoofdsom, verhoogd met rente, 15% incasso- en administratiekosten en eventuele informatiekosten

  Voorwaarden van de vordering

  Vorderingen die onder de overeenkomst vallen moeten betrekking hebben op in Nederland gevestigde debiteuren.

  Kosteloze incasso

  Indien uw debiteur het volledige bedrag betaalt, resteert voor u de hoofdsom. Betaalt uw debiteur buitengerechtelijk niets, dan bent u ook geen kosten verschuldigd. Dus geen provisie of behandelingskosten.

  Gedeeltelijke incasso

  Indien uw debiteur slechts een deel betaalt, lukt het ons in de meeste gevallen ook nog het restant te incasseren. Lukt dat niet, dan wordt over het werkelijk geïncasseerde bedrag een percentage aan u doorberekend volgens volgende staffel met een minimum van 37 euro. Over de eerste 2.950 euro 15%, over het meerdere tot 5.900 euro 10%, over het meerdere tot 14.570 euro 8%, over het meerdere tot 59.000 euro 5%, over het meerdere boven 59.000 euro 3%. Het restant resteert voor u.

  Betaling door debiteur

  Als betaling worden aangemerkt, alle betalingen gedaan, rechtstreeks aan u dan wel aan Invorderingsbedrijf. Met betaling wordt gelijkgesteld: een compensatie van de vordering, een creditering of retournering van geleverde prestaties (naar objectieve maatstaven) of een door u op zich genomen tegenprestatie.

  Einde opdracht tot incasso

  Een incasso-opdracht eindigt bij volledige betaling door de debiteur.

  Uitzonderingen

  Als u een incasso-opdracht intrekt, buiten Invorderingsbedrijf om of een betalingsregeling of schikking treft, Invorderingsbedrijf zonder enig bericht laat of voorzien heeft van onjuiste informatie over de vordering, de betaling zelf regelt of incasseert, Invorderingsbedrijf geen toestemming geeft om de rente en incassokosten op de debiteur te verhalen of verdere incassobehandeling in de weg staat, berekent Invorderingsbedrijf u over de gehele ter incasso gestelde hoofdsom provisie volgens bovengenoemde staffel en alle overige gemaakte kosten.

  Verplichtingen van de opdrachtgever

  U dient Invorderingsbedrijf op de hoogte te brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen u en de debiteur. Contacten met debiteuren moeten ten aanzien van de vordering zoveel mogelijk worden beperkt nadat de vordering uit handen is gegeven. Er zal door u hoe dan ook, niet eerder dan na ruggespraak met Invorderingsbedrijf, een afspraak met de debiteur worden gemaakt. Op verzoek verlangt Invorderingsbedrijf een kopie van de facturen, aanmaningen, overeenkomsten, offertes, correspondentie en algemene voorwaarden waar de vordering betrekking op heeft.

  Betwisting

  In het geval een vordering betwist wordt, zal een inschatting worden gemaakt van de betwisting. Houdt deze geen stand, dan wordt het incassotraject voortgezet. Invorderingsbedrijf beslist wanneer een vordering inhoudelijk betwist is. Is dit het geval dan vervalt de werkwijze van No Cure No Pay en neemt Invorderingsbedrijf contact met u op om mogelijke vervolgstappen te bespreken.

  Duur overeenkomst

  De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van een jaar en wordt daarna automatisch jaarlijks verlengd met een jaar, tenzij schriftelijk drie maanden van tevoren aangetekend wordt opgezegd. U machtigt Invorderingsbedrijf het overeengekomen bedrag van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven.

  Premium

  Met de Premiumovereenkomst krijgt u bovendien onbeperkt eerstelijns advies over uw incassozaken, kunt u in geval van een onbetwiste vordering gebruik maken van een kantongerechtprocedure op basis van een vaste prijs, krijgt u 36 betaalversnellers (daarna: € 5,- per set) en beschikt u over voorbeeldherinnerings- en aanmaningsbrieven.

  Korting op overige producten

  De overeenkomst premium geeft u korting op overige producten, zoals concept- dagvaardingen, sommatie-exploten, concept faillissementsrekesten, verhaalsonderzoeken en de prijs voor juridische werkzaamheden.

  Schuldbewaking

  Premium biedt u schuldbewaking, waarbij de verhaalspositie van uw debiteur na het afsluiten van het minnelijk traject bewaakt wordt waarbij, indien mogelijk, de vordering geheel of gedeeltelijk alsnog geïncasseerd wordt. In geval van betaling zal het ontvangen bedrag in gelijke mate worden verdeeld tussen u en Invorderingsbedrijf.


  Handtekening:

  Hoe werkt de module DSO Rapportage?

  Neem telefonisch of per mail contact op

  Stijn verheulst
  Stijn Verheulst
  Zakelijk
  Ik heb even getwijfeld of ik de module wilde afsluiten, maar na het zien van de demo ging ik overstag. Door de DSO Rapportages heb ik meer inzicht in het betalingsgedrag van mijn (potentiële) klanten. Het helpt mij een overwogen keuze te maken om wel of geen zaken te doen met een klant.
  Lees meer