Elke ondernemer krijgt tegenwoordig van een debiteur wel een zogenaamd ‘verzoek betalingsregeling’ voor de openstaande en onbetaalde facturen. Stel, u bent niet de beroerdste en stemt met een betalingsregeling in. Het zomaar akkoord gaan met een betalingsregeling kan echter grote gevolgen hebben.

Wat houdt juridisch een betalingsregeling in?

Juridisch gezien betekent een betalingsregeling een overeenkomst tussen de schuldeiser en de schuldenaar waarbij afspraken worden gemaakt over de hoogte van de schuld en hoe en wanneer deze wordt terugbetaald. Ook is geregeld wat er gebeurt als de betalingsregeling niet wordt nagekomen. Vaak wordt gewerkt met termijnbetalingen en vervaldata. Een betalingsregeling wordt in de regel vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Wat moet er in een betalingsregeling staan?

Een betalingsregeling is vormvrij. Dit betekent dat een betalingsregeling niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk tot stand kan komen. De wet stelt geen verdere eisen. Het gaat erom dat er overeenstemming is bereikt over de hoogte van de schuld en het terugbetalingschema.

Tips met betrekking tot treffen betalingsregeling met een debiteur

– Tref alleen een betalingsregeling als u gelooft in de kredietwaardigheid van uw debiteur. Niet zelden worden betalingsregelingen door de debiteur voorgesteld om juist tijd te rekken. Hoe langer u op uw geld moet wachten, hoe kleiner de kans dat het nog ooit binnenkomt.
– Zorg ervoor dat een betalingsregeling schriftelijk vast komt te liggen, zodat u er later op terug kunt komen en er geen discussie bestaat over wat precies is afgesproken.
– Zorg ervoor dat de regeling eindigt als deze niet wordt nagekomen. Dit zorgt ervoor dat u uw debiteur niet eerst schriftelijk in gebreke hoeft te stellen waarbij u sommeert tot nakoming (binnen een zogenaamde redelijke termijn). Neemt u daarom de volgende clausule op in de regeling:

“Indien de overeengekomen bedragen niet tijdig dan wel niet volledig uiterlijk op de vervaldata (betaaldata) zijn betaald, vervalt de regeling automatisch en is het restant direct opeisbaar.”

Doordat uw debiteur niet uiterlijk per vervaldatum het vastgestelde bedrag betaald heeft, en dus een achterstand heeft opgebouwd, raakt hij ‘van rechtswege’ in verzuim (dus zonder dat u hem nog in gebreke hoeft te stellen).

– Maak bij uitblijven van betaling aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke (of contractuele) rente. De wettelijke rente is door de overheid vastgesteld en bedraagt momenteel 7,75% voor handelstransacties en 3% voor transacties met consumenten.

Het gevaar van een betalingsregeling treffen

Het treffen van een betalingsregeling is niet zonder risico’s. Immers, u ziet feitelijk vooralsnog af van het geld waar u recht op heeft en blijft hier dus risico over lopen. Vraagt u zich daarom af waarom iemand überhaupt een betalingsregeling met u wil treffen. Is er een daadwerkelijk kastekort? Zo ja, waardoor komt dit dan? Heeft een ander al beslag gelegd? Ligt het faillissement van uw debiteur op de loer? Wordt uw debiteur zelf niet betaald?

Uit de praktijk blijkt dat een betalingsregeling maar zelden effect heeft. Over het algemeen wordt er ook na het betalingsregeling treffen alsnog niet volledig betaald en is het vaak een uitstel van executie. Veel debiteuren willen bijvoorbeeld ook een regeling om aan andere schuldeiseres te laten zien ‘dat de overige schulden geregeld zijn’, om zo bijvoorbeeld een rechtszaak te voorkomen.

Ons advies

Tref met uw debiteur alleen een betalingsregeling als u het risico op wanbetaling kunt dragen. Leg een betalingsregeling schriftelijk vast en noteer gemaakte afspraken nauwkeurig. Wordt de betalingsregeling niet nagekomen, dan schakelt u direct het Invorderingsbedrijf in, voordat het te laat is.

U bent niet wettelijk verplicht een betalingsregeling te treffen met uw debiteur.

Download hier de voorbeeldbrief betalingsregeling.

Wilt u meer informatie over een betalingsregeling treffen, komt uw debiteur de regeling niet na en wilt u uw zaak direct ter incasso overdragen? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden op nummer 070 – 762 0330 of E-mail Het Invorderingsbedrijf.

Download een voorbeeld van een regelingsovereenkomst


ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+

Wij gaan door waar andere stoppen!

500 Gewonnen zaken
80 Nieuwe klanten in 2018
25 Gewonnen Awards
€ 9.503.613 Geincasseerde omzet

Recente artikelen

helloquence-OQMZwNd3ThU-unsplash
pexels-photo-573565
photo-1486125305436-b7144b0734f0
photo-1516156008625-3a9d6067fab5
photo-1519377345644-937ef9754740
Let op! Nepdeurwaarders actief met ons KvK-nummer (1)
pexels-photo-518543
pexels-photo-1089549
pexels-photo-313691
0158ac55-7c7d-454c-b96e-0d80339eac4c
censorship-limitations-freedom-of-expression-restricted-39584
photo-1524681709887-fcdb00bcee97
photo-1501542829340-01f4b681215d
photo-1524861646941-b897e7f18230
aanbouw
document-agreement-documents-sign-48148 (1)