Mijn klant is een B.V. i.o. Wat is dat?
pexels-photo-356079
Door:
in Dagvaarden
op 29 mei 2013
mr. drs. Joost Konings

U krijgt een nieuwe klant. Wellicht trekt u een uittreksel KvK uit het Handelsregister en u stuit op een zogenaamde Besloten Vennootschap In Oprichting (de B.V. in oprichting ofwel afgekort de B.V. i.o.). Maar wat houdt dit in?

Oprichting vennootschap

Een B.V. wordt officieel opgericht als de notariële akte daartoe wordt verleden. Met het oog op de op te richten B.V. wordt in de praktijk toch al vaak namens – deze nog niet bestaande – B.V. naar buiten getreden.

Stel, u doet zaken met deze B.V. in oprichting en uw factuur blijft onbetaald. Op wie kunt of moet u zich verhalen?

In het recht gaat het om zogenaamde rechtshandelingen. Een rechtshandeling is een handeling die iemand doet met de bedoeling een bepaald rechtsgevolg tot stand te brengen. Bijvoorbeeld: het tekenen van een huurovereenkomst (rechtsgevolg: woning ter beschikking stellen vs. huur betalen) of arbeidsovereenkomst (rechtsgevolg: werken vs. salaris betalen) en kopen en verkopen (betalen vs. leveren van een bepaald goed).

De B.V. in oprichting is (nog) geen vennootschap

Het uitgangspunt in de wet is dat uit een rechtshandeling (bijvoorbeeld iets kopen), welke rechtshandeling wordt verricht namens een op te richten B.V., slechts rechten (en verplichtingen) voor de op te richten B.V. ontstaan wanneer de B.V. de rechtshandelingen – aldus na officiële oprichting – ook uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt (ofwel erkent).

Met stilzwijgende bekrachtiging wordt bedoeld dat afgeleid kan worden dat de B.V. akkoord gaat met de voor oprichting verrichtte rechtshandelingen. Zo oordeelde het Hof ’s-Gravenhage al op 7 november 1975 (NJ 1976, 347) dat het accepteren van een namens de B.V.i.o gesplaatste bestelling drukwerk door de zojuist opgerichte B.V. afgeleid mag worden dat de bestelling wordt bekrachtigd (en dus de opgerichte B.V. ook aansprakelijk is voor de rest van de factuur), zeker als de B.V. ook nog een deel van de factuur betaalt.

Het uitgangspunt lijkt simpel. Neemt de opgerichte B.V. niet vrijwillig verantwoordelijkheid voor de rechtshandelingen die zijn verricht in de periode voor de oprichting, dan is zij daaraan na oprichting later ook niet direct gebonden.

Tijdens een incassotraject zal blijken of de inmiddels opgerichte B.V. uw onbetaalde facturen wil voldoen. Is dit niet het geval, dan bepaalt de wet dat degene die een rechtshandeling verrichtte namens de op te richten vennootschap (de B.V. in oprichting) hoofdelijk verbonden is totdat de opgerichte B.V. de rechtshandeling heeft bekrachtigd. Vaak wordt een B.V. in oprichting (B.V.i.o.) echter nooit een echte B.V. en blijven ‘de oprichters’ aansprakelijk.

En wat nu als de B.V. zijn verplichtingen ook niet nakomt?

De wet bepaalt dat als de B.V. haar verplichtingen uit de bekrachtigde rechtshandeling vervolgens niet nakomt, degenen die namens de op te richten vennootschap handelden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die de derde daardoor lijdt (de factuur die onbetaald blijft), indien zij wisten of redelijkerwijs konden weten dat de B.V. haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

Wanneer bovendien de vennootschap binnen een jaar na de oprichting in staat van faillissement wordt verklaard, neemt de wet aan dat de oprichters behoorden te weten dat de B.V. haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. De oprichters zijn dan alsnog aansprakelijk.

Ons advies

Het handelen met een B.V. in oprichting is niet per se extra risicovol. Over het algemeen, en zeker met de zogenaamde Flex-B.V., is het vermogen van een besloten vennootschap net na oprichting niet hoog. Er is immers vaak nog niets verdiend. Is de oprichter een natuurlijk persoon, dan is deze hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld (hetgeen wil zeggen dat een schuldeiser zich kan verhalen op het totale vermogen van de debiteur).

Wilt u meer informatie over de B.V.i.o. of over rechtsvormen? Informeer vrijblijvend op nummer 070 – 762 0330 of E-mail Het Invorderingsbedrijf.

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief met ruim 12.500 lezers en word regelmatig getrakteerd op interessante artikelen. Daarnaast ontvangt u op regelmatige basis kortingscodes voor onze producten!

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+