Inloggen op de klantenomgeving

De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.

Wachtwoord vergeten Inloggen
Door:
in
op 24 mei 2018
ir. Laurens Lemmens
Verwerkers overeenkomst

VERWERKERSOVEREENKOMST

De ondergetekenden:
1. Bedrijfsnaam ……………………………………………………………

kantoorhoudende en gevestigd te …………………………………….

Straatnaam + huisnummer …………………………………………..

Postcode …………………………………………

Vertegenwoordigd door ………………………………..
(tekeningsbevoegde)

(hierna te noemen “Opdrachtgever”), en,

2. de besloten vennootschap Invorderingsbedrijf B.V. en/of C.M. Zakelijk B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2514 AA) ‘s-Gravenhage aan de Koninginnegracht 14 C, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 56170394 en hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam) (hierna te noemen “Opdrachtnemer”)

Gezamenlijk hierna ook te noemen “Partijen”,

In overweging nemende dat:

● Opdrachtnemer aan Opdrachtgever de Dienst aanbiedt en in die hoedanigheid persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever opslaat;
● Opdrachtnemer in het kader van haar dienstverlening (bijzondere) persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever verzamelt en deze met behulp van de applicatie verwerkt;
● voor zover opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst, opdrachtgever krachtens artikel 4, onderdeel 7 en onderdeel 8, van de Verordening kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van persoonsgegevens en opdrachtnemer als verwerker;
● Partijen in deze Verwerkersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 28, derde lid, van de Verordening, hun afspraken over de Verwerking van Persoonsgegevens door Wederpartij wensen vast te leggen, die van toepassing zijn op hun relatie in verband met de (verwerking van persoonsgegevens in het kader van) genoemde activiteiten in opdracht van en ten behoeve van Opdrachtgever.

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Verwerkersovereenkomst hebben de volgende begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis ongeacht of deze in meervoud of
enkelvoud worden gebruikt:

a. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van opdrachtnemer, welke onlosmakelijk deel uitmaakt van de Overeenkomst;
b. Overeenkomst: de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst ten aanzien van het gebruik van de Dienst van de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever;
c. Verwerkersovereenkomst: de onderhavige overeenkomst inclusief bijbehorende bijlagen, welke deel uitmaakt van de Overeenkomst;
d. Bijlage: aanhangsel bij de Verwerkersovereenkomst, dat onlosmakelijk deel uitmaakt van de Verwerkersovereenkomst;
e. Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een
natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 4 aanhef en 1 AVG;
f. Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de Overeenkomst met betrekking tot Persoonsgegevens, of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen. Het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 2 AVG.
g. Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

1.2 Voor zover begrippen welke met een hoofdletter worden geschreven hierboven niet
worden gedefinieerd, is de betreffende definitie in de Overeenkomst en/of Algemene
Voorwaarden opgenomen.

1.3 De bepalingen uit de Overeenkomst zijn onverkort van toepassing op de
Verwerkersovereenkomst. Voor zover er in de Algemene Voorwaarden bepalingen omtrent
de verwerking van persoonsgegevens zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen uit deze
Verwerkerssovereenkomst.

Artikel 2 Voorwerp van deze Verwerkersovereenkomst

2.1 Deze Verwerkersovereenkomst regelt de Verwerking van Persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst.
2.2 Opdrachtnemer verbindt zich in het kader van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht
van opdrachtgever persoonsgegevens te Verwerken. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben onderhavige Verwerkersovereenkomst gesloten met betrekking tot uitvoering van de
Overeenkomst. Een overzicht van het soort Persoonsgegevens, de categorieën van
betrokkenen en doelen waarvoor de Verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt,
is opgenomen in Bijlage 1

2.3 Opdrachtgever garandeert dat de opdracht tot Verwerking van die persoonsgegevens in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke op enigerlei wijze voortvloeien uit het niet naleven van deze garantie.

2.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst, alsmede van Persoonsgegevens die door verdere verwerking van gegevens zijn ontstaan.

2.5 Opdrachtnemer verbindt zich uitsluitend persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de in
deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst genoemde activiteiten. Opdrachtnemer
mag de persoonsgegevens wel in geanonimiseerde vorm gebruiken voor statistische
doeleinden. Opdrachtnemer garandeert dat zij, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
van Opdrachtgever, op geen enkele wijze gebruik zal maken van de persoonsgegevens die onder deze Verwerkersovereenkomst en/of Overeenkomst worden verwerkt, tenzij een op de Opdrachtnemer van toepassing zijnde wettelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever, voorafgaand aan de Verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt

Artikel 3 Technische en organisatorische maatregelen

3.1. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer (laten)
leggen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige Verwerking en zo een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te
waarborgen. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de
kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de
risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich
meebrengen. Opdrachtnemer zal in ieder geval maatregelen nemen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig en
opzettelijk verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige
andere vorm van onrechtmatige verwerking.

3.2. De door Opdrachtnemer genomen technische en organisatorische maatregelen staan beschreven
in bijlage 2. Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van de betreffende maatregelen en door ondertekening van deze Verwerkersovereenkomst gaat Opdrachtgever akkoord met de door Opdrachtnemer genomen maatregelen.

3.3 Indien en voor zover Opdrachtgever daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal Opdrachtnemer aanvullende maatregelen treffen met het oog op de beveiliging van de Persoonsgegevens.
3.4 Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie, tenzij hij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Opdrachtgever en behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen en met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen, waarbij Opdrachtnemer Opdrachtgever vooraf zal informeren of de betreffende doorgifte of na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.

3.5 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand
verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om passende technische en
organisatorische maatregelen te treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau
te waarborgen.

Artikel 4 Vertrouwelijkheid – Geheimhouding door Personeel van Opdrachtnemer

4.1 Opdrachtnemer zal al haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de
Overeenkomst, een geheimhoudingsverklaring – al dan niet opgenomen in de
arbeidsovereenkomst met die medewerkers – laten tekenen waarin in ieder geval is
opgenomen dat deze medewerkers geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van de
Persoonsgegevens. Opdrachtnemer neemt zodanige maatregelen, zoals beveiliging van gegevensdragers, teneinde te garanderen dat deze geheimhoudingsplicht wordt nagekomen.

Artikel 5 Inschakeling derden (sub verwerker)

5.1. Het is Opdrachtnemer toegestaan om in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de
Overeenkomst gebruik te maken van derden en/of onderaannemers (“Sub verwerkers”),
zoals opgenomen in de Bijlage. Indien Opdrachtnemer andere Sub verwerker wenst in te schakelen, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever inlichten over de beoogde veranderingen en de Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om tegen deze veranderingen bezwaar te maken.

5.2. Opdrachtnemer verplicht iedere Sub verwerker contractueel minimaal dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming op te leggen zoals bepaald in deze Verwerkersovereenkomst, waaronder met name de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Artikel 14 van de Algemene Voorwaarden inzake de beperking van aansprakelijkheid, zijn van
overeenkomstige toepassing.

6.2 Onverminderd artikel 6.1 van deze Verwerkersovereenkomst, is opdrachtnemer slechts
aansprakelijk voor de schade die door Verwerking is veroorzaakt wanneer bij deze verwerking niet is voldaan aan specifiek tot opdrachtnemer gerichte verplichtingen van de AVG, buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van opdrachtgever is gehandeld of wanneer opdrachtnemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst.

Artikel 7 Inbreuk in verband met persoonsgegevens

7.1 Indien opdrachtnemer kennis krijgt van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals
gedefinieerd in de AVG en/of enig ander incident ten aanzien van de beveiliging van Persoonsgegevens, zal zij i) Opdrachtgever daarvan binnen 1 week op de hoogte stellen, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen en ii) alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen of te beperken. Opdrachtgever erkent dat Opdrachtnemer in dat kader derden kan inschakelen zonder Opdrachtgever daarover voorafgaand in te lichten.

7.2 Opdrachtnemer zal, voor zover redelijk, haar medewerking verlenen aan Opdrachtgever en Opdrachtgever ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van het geconstateerde incident. Opdrachtnemer zal voor zover redelijk Opdrachtgever ondersteunen bij de op Opdrachtgever rustende meldplicht ten aanzien van de inbreuk in verband met persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene, zoals bedoeld in artikelen 33, lid 3, en 34, lid 1, AVG. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot het melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene.

7.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de (correcte en/of tijdige uitvoering van de) op
opdrachtgever rustende meldplicht zoals bedoeld in artikelen 33 en 34 AVG.

7.4 De Opdrachtnemer documenteert alle inbreuken in verband met Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 7.1 van deze Verwerkersovereenkomst, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met Persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Deze documentatie verstrekt de Opdrachtnemer uitsluitend aan de Opdrachtgever in geval van een verzoek van de toezichthoudende autoriteit aan de Opdrachtgever, als bedoeld in artikel 33 lid 5 AVG.

Artikel 8 Bijstand aan opdrachtgever

8.1. Opdrachtnemer zal opdrachtgever, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand
verlenen bij het vervullen van diens plicht onder de AVG om verzoeken om uitoefening van
de rechten van een betrokkene te beantwoorden, in het bijzonder het recht op inzage (art.
15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG),
overdraagbaarheid (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 en 22 AVG). Opdrachtnemer
zal een klacht of een verzoek van een betrokkene met betrekking tot de Verwerking van
Persoonsgegevens binnen 1 maand doorsturen naar de opdrachtgever, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek. Opdrachtnemer is gerechtigd de eventuele kosten die gemoeid zijn met de medewerking, in rekening te brengen bij opdrachtgever.

8.2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (art. 35 en 36 AVG) uit te voeren. Opdrachtnemer is gerechtigd de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn, in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

8.3. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever alle informatie ter beschikking stellen die
nodig is om aan te tonen dat Opdrachtnemer voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG.
Voorts zal Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever audits, waaronder inspecties, door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever gemachtigde controleur mogelijk maken en eraan bijdragen. Opdrachtnemer is gerechtigd de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn, in rekening te brengen bij Opdrachtgever, tenzij uit een dergelijke controle blijkt dat sprake is van aantoonbaar ernstige verwijtbare nalatigheid aan de zijde van Opdrachtnemer met betrekking tot het doorvoeren van de in bijlage 2 van de Verwerkersovereenkomst overeengekomen beveiligingsmaatregelen.

Artikel 9 Beëindiging

9.1 De Verwerkersovereenkomst eindigt op het moment dat de Overeenkomst eindigt, tenzij
na beëindiging van de Overeenkomst, om wat voor reden dan ook, Opdrachtnemer nog steeds
Persoonsgegevens Verwerkt of onder zich heeft, in welk geval de Verwerkersovereenkomst van toepassing is zolang Opdrachtnemer Persoonsgegevens Verwerkt. Onverminderd de specifieke bepalingen uit de Overeenkomst, zal de Opdrachtnemer op eerste verzoek van de Opdrachtgever alle Persoonsgegevens wissen of deze aan hem terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij Opdrachtnemer wettelijk verplicht is de Persoonsgegevens op te slaan. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging sturen zodra de Persoonsgegevens op verzoek van Opdrachtgever zijn vernietigd.

Artikel 10 Wijzigingen en bewaartermijnen

10.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd deze Verwerkersovereenkomst te wijzigen en/of aan
te vullen indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan (toekomstige) wet- en regelgeving.
Wijzigingen van ondergeschikt belang, zoals kennelijke verschrijvingen, evidente omissies
en overige wijzigingen van vergelijkbare aard, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd
zonder dat Opdrachtgever om een akkoord zal worden gevraagd en zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is de Overeenkomst / Verwerkersovereenkomst te beëindigen. De meest actuele Verwerkersovereenkomst zal op de website van Opdrachtnemer, zowel op de website als na het inlogscherm, te vinden zijn.

10.2 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens voor Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal de Persoonsgegevens niet langer Verwerken dan overeenkomstig deze bewaartermijnen.

10.4 De verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om
beëindiging te overleven, blijven ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst van
kracht.

Handtekening door tekeningsbevoegde,

naam……………………………………………

…………………………………………………………
Bijlage 1

Diensten van Opdrachtnemer:

Opdrachtnemer stelt aan Opdrachtgever online diensten beschikbaar, bestaande uit het online portaal van opdrachtnemer. De diensten die door Opdrachtnemer worden geleverd zijn beschreven in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

De verwerking vindt plaats voor de volgende doelen:

Om de online totaaloplossing te bieden, bestaande uit:
• Relatiebeheer
• Sales
• Overige commerciële doeleinden
• Financiële administratie
• Projectadministratie
• Agenda
• Taken
• Correspondentie
• Urenregistratie
• Dossierbeheer
• Facturatie
• Boekhouding
• Gerechtelijke procedures
• Invorderingsactiviteiten

De verwerking vindt ook plaats om de software systemen te implementeren en onderhouden.

De verwerking heeft betrekking op de volgende categorieën van betrokkenen:

• Contactgegevens per gebruiker (naam, e-mailadres, wachtwoord, rol, adresgegevens, telefoonnummer):
• Gegevens die Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer voor de verwerkingsdoeleinden (“Klantgegevens”);

Opdrachtnemer zal de volgende soort Persoonsgegevens verwerken:

– Gegevens betreffende Opdrachtgever
– Door opdrachtgever verstrekte gegevens ten behoeve van de invorderingsactiviteiten

Bijlage 2 Specificatie van beveiliging

Om de beveiligingsstandaarden op hoog niveau in stand te houden maakt de opdrachtnemer gebruik van de volgende zaken. Opdrachtnemer zal opdrachtgever informeren indien de hierna beschreven beveiligingsmaatregen worden gewijzigd:

Fysieke beveiligingsmaatregelen

• Alle persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van de leveranciers van de opdrachtnemer, welke zijn gecertificeerd.
• Slechts geselecteerde medewerkers van Opdrachtnemer beschikken over toegangscodes.
• Door werknemers ondertekende geheimhoudingsverklaringen.

Technische beveiligingsmaatregelen

• De toegang tot de databases is beperkt tot een specifieke IP-reeks en kan enkel benaderd
• worden door medewerkers van de opdrachtnemer.
• De server van de Opdrachtnemer met de persoonsgegevens kan niet van buitenaf worden benaderd. Uitgezonderd de eerder genoemde medewerkers.
• Alle informatie die wordt beheerd door de Opdrachtnemer is beveiligd met een beveiligde modem
• Alle webservices van de Opdrachtnemer zijn beveiligd met SSL certificaten.
• De Back Office webservices zijn beveiligd met het EV SSL-certificaat (dit biedt het hoogste niveau van beveiliging voor authenticatie).

Bijlage Leveranciers en Sub Opdrachtnemers

– Softwareleveranciers
– Gerechtsdeurwaarders
– Advocaten

Lees Verder
Door:
in
op 22 mei 2018
ir. Laurens Lemmens
Waarom veel organisaties failliet gaan in de maanden: mei, juni en juli
afspraakisafspraak1

“Vorder uw openstaande betalingen op tijd in”

 De zomer breekt weer aan. In bedrijvenland steekt dan de faillissemententrend weer de kop op. Veel debiteuren komen dan weer in de financiële problemen. Deze problemen lopen zo hoog op dat de debiteur vaak geen andere optie heeft dan een faillissement.  Veelal kunnen de crediteuren rond deze maanden de Btw-bedragen innen bij hun debiteuren. Het is dan voor de crediteuren wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Voor veel debiteuren is de tijd rondom de zomer namelijk de periode waarin de nekslag toegediend wordt. Ze kunnen de kosten niet meer ophoesten en laten zichzelf failliet verklaren. Ook komt het wel eens voor dat crediteuren faillissement laten aanvragen voor hun debiteur, zodat ze zo nog enige kosten tegemoet zien komen.

Wees uzelf bewust van de Btw-teruggave!

Bijkomend probleem is het moment dat de crediteuren hun btw-teruggave in kunnen dienen. Deze bedragen zullen altijd moeten worden uitbetaald, waardoor de debiteur in nog zwaarder weer komen dan dat ze op dat moment al zitten. Een faillissement is dan onoverkomelijk voor hen. (Als de rechtsvorm van uw onderneming een rechtspersoon is, is de rechtspersoon aansprakelijk voor btw-schulden.)

Faillisementscheck voor organisaties

Als u van plan bent om zaken te doen met een bedrijf, is het belangrijk dat het bedrijf kredietwaardig is. Wanneer een bedrijf niet over het nodige vermogen beschikt, is de kans op wanbetaling groot. Controleer daarom altijd van tevoren of het bedrijf niet eventueel al failliet is, of failliet dreigt te gaan. Als een bedrijf bijvoorbeeld surseance van betaling heeft aangevraagd, is er een mogelijkheid dat dit bedrijf failliet dreigt te gaan.

Faillissement controleren via de KvK

De snelste manier om erachter te komen of het bedrijf kredietwaardig is, is via het handelsregister, dat je op www.kvk.nl kunt vinden. U kunt hier zoeken op onder andere de bedrijfsnaam en het KvK-nummer van het bedrijf. Ook kunt u adresgegevens toevoegen in de zoekbalk. Wanneer een bedrijf failliet is wordt dit met rode letters aangegeven.

 

Invorderingsbedrijf BV biedt de uitkomst voor een faillisement.

De specialisten van Invorderingsbedrijf BV weten precies de debiteuren op de juiste manier te raken zodat ze alsnog voldoen aan de betalingen. Door onze vakkundige manier van vorderen en debiteurenbenadering zorgen wij er altijd voor dat onze klanten hun vorderingen netjes krijgen. 

Bent u benieuwd naar hoe wij u kunnen helpen bij het bestrijden van niet betalende debiteuren? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Tevens kunt u direct onze specialisten inschakelen om uw vorderingen op een debiteur te regelen. Wij zijn te bereiken via 070 – 762 03 30. Wij staan voor kwaliteit en laten het recht zegevieren.

 

Invorderingsbedrijf BV – Wij gaan door waar anderen stoppen!

Lees Verder
Door:
in
op 15 mei 2018
ir. Laurens Lemmens
Wat de privacywetgeving voor u inhoudt bij Invorderingsbedrijf B.V.

”De privacywetgeving is versterkt door toepassing Europese richtlijnen”

Sinds 25 mei 2018 is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet meer van kracht. Het Invorderingsbedrijf heeft hierop geanticipeerd door interne werkwijzes, voorschriften en protocollen bij te werken. Vanaf die datum is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

U vraagt zich wellicht af of er daadwerkelijk veranderingen worden aangebracht. In principe blijven wij doorgaan met het veilige beleid van persoonsgegevens voor onze klanten. Toch zijn er een aantal veranderingen waar wij u graag van op de hoogte brengen.

Urgentie van de AVG wet

Anno 2018 zien we steeds meer veranderingen plaatsvinden op het web. Er wordt hier door allen steeds meer waarde aan gehecht en daarom lijkt het onderwerp “privacy” steeds actueler te worden. We leven in een tijdperk vol met verschillende betalingsmogelijkheden waar uw klant misbruikt van zou kunnen maken. Hedendaags leven wij op het internet waar talloze sporen worden achtergelaten. Sporen met persoonlijke gegevens, zoals wie u bent, wat u doet, waar u woont en wie uw vrienden zijn. Al deze informatie wordt opgeslagen op servers waarvan we soms niet weten waar ze staan en wat er mee gebeurt. In de Incassobranche is het van belang dat wij als organisatie hier maatschappelijk verantwoord mee omgaan.

Veranderingen voor u 

Het overheidsbesluit versterkt de positie van onze klanten waarvan de gegevens worden gewaardborgd. In het AVG staan nieuw privacy rechten en het bestaande recht gaat sterker gelden. De verwerking en nadruk van persoonsgegevens krijgt de volledige prioriteit. Hierbij zijn wij verantwoordelijk gesteld om aan te kunnen tonen dat wij ons aan de wet houden.

Het Invorderingsbedrijf mag uw persoonsgegevens verwerken, nadat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden. Wij moeten bewijzen dat onze klant geldige toestemming aan ons heeft gegeven. Naast de versterking van het privacyrecht, krijgen onze klanten aanvullende rechten. Hieronder ziet u de aanullende rechten die voorkomen in het AVG.
Het Invorderingsbedrijf streeft deze wetten ten alle tijden na.

 1. Recht op vergetelheid

Mensen hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen.

     2.  Recht op dataportabiliteit

Ook hebben mensen straks (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit.

 

Veranderingen bij Invorderingsbedrijf B.V.

Het Invorderingsbedrijf dient veel verantwoordelijkheden op zich te nemen. Dit betekent dat wij meer verplichtingen hebben bij het verwerken van persoonsgegevens. De nadruk wordt volledig op verantwoordelijkheid gelegd om aan te tonen dat wij ons aan de Europese privacywetgeving houden. Als organisatie willen wij bekwaamheid aanbieden. Sinds 25 mei 2018 verandert er onder meer het volgende voor het Invorderingsbedrijf:

 1. U hoeft verwerkingen van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 2. U kunt Data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren (privacyrisico’s van gegevensverwerking vroegtijdig in kaart te brengen)
 3. U kunt een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen.

Scherpe controle door privacytoezichthouders moet zorgen voor toezicht op organisaties met grensoverschrijdende gegevensverwerkingen. De hoofdregel is dat de toezichthouder van de EU-lidstaat waar de hoofdvestiging van een organisatie is gevestigd, de leidende toezichthouder is.

De leidende toezichthouder stemt zijn optreden af met privacytoezichthouders in de andere EU-landen waar de gegevensverwerking impact heeft. De leidende toezichthouder coördineert de activiteiten, betrekt de andere toezichthouders bij de zaak en legt conceptbeslissingen aan hen voor.

Wat u kunt doen voor een optimaal AVG beleid

Om zo nauwkeurig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens, gebruikt u deze alleen voor het doel waar ze voor zijn afgegeven. Het bestuur van het Invorderingsbedrijf zal aansprakelijk worden gesteld wanneer dit niet gebeurd. Wij verzoeken onze klanten om gebruik te maken van de meldplicht ongeacht de schending van de privacywet. Zodra de verwerkingsvertwoordelijke achterhaalt dat er een inbreuk met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, dient de toezichthoudende autoriteit onmiddelijk binnen 72 uur aan te tonen dat inbreuk risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen met zich brengt.

Indien deze regels niet worden nagevolgd, is de kans groot dat u een boete riskeert. De boete kan oplopen tot maximaal 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldomzet. Om hoge boetes te voorkomen is het van belang dat er vroegtijdig bedrijfsvoering met AVG in overeensteming wordt gebracht. Het Invorderingsbedrijf heeft stappen genomen om op 25 mei 2018 volledig klaar te zijn voor de AVG. Hiernaast willen wij u graag uitleggen hoe u in 10 stappen uw organisatie voorbereid op het AVG-beleid. Klik hier voor het stappenplan.

 

Wilt u meer te weten komen over uw documenten bij ons en de privacy hierover? 

Neem dan contact op met onze klantenservice en zij kunnen u hier meer over vertellen. 

Contact krijgt u door te bellen naar onderstaand telefoonnummer: 
070 762 0330

 

 

 

 

Lees Verder
Door:
in
op 15 mei 2018
ir. Laurens Lemmens
Binnen 10 stappen bent u op de hoogte van het nieuwe AVG-beleid!

25 mei van 2018 is de dag dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de AVG, zijn doorgang officieel vindt. Dit houdt in dat vanaf die dag in heel Europa en alle overige landen binnen de Europese Unie dezelfde regels gelden wat betreft de privacywetgeving. De oude Wbp wet (Wet Bescherming Persoonsgegevens) komt dan te vervallen en maakt plaats voor de nieuwe AVG.

Welke veranderingen zijn er allemaal ten opzichte van de oude Wbp-wet. Dit is vooral de versterkte privacy die personen vanaf dan zullen hebben. Mensen waarvan hun gegevens worden verwerkt hebben meer macht omtrent hun privacy rechten. De rechten waarover ze al beschikken worden uitgebreid. Voor organisaties houdt het in dat ze strenger moeten zijn en de verplichtingen worden aangescherpt. Er wordt meer waarde gehecht aan de verantwoordelijkheden die een organisatie heeft waarin ze laten zien dat zij volgens de wet werken.

Maar wat betekent dit voor uw bedrijf? 

Voor u als organisatie is het belangrijk dat u en uw organisatie nu al voorbereid op de komende veranderingen, zodat wanneer de AVG zijn doorgang vindt u niet voor verrassingen komt te staan of de werkdruk zich immens verhogen zal.

 

“Binnen 10 stappen bent u op de hoogte van het nieuwe AVG-beleid! “

Om u niet op te zadelen met alle druk willen wij u helpen met het uitleggen van de 10 belangrijkste punten. Deze 10 stappen brengen u direct op de hoogte zodat u op 25 mei gelijk aan de slag kunt!

STAP 1: BEWUSTWORDING

Allereerst is het belangrijk dat iedereen op de werkvloer bekend is met de nieuwe privacyregels. Het is dus belangrijk dat u deze werknemers op de hoogte stelt zodat zij  meteen weten hoe te handelen omtrent de nieuwe AVG. Daarnaast weten zij dan meteen wat voor invloeden het kan hebben op de huidige werkzaamheden, zo kunnen ze ook direct inzien waar verandering nodig is. Tip: Begin op tijd met deze stap, het is veel werk voor uw medewerkers om zich aan te passen.

Wanneer u zelf denkt dat dit een lastig punt is staan onze specialisten klaar voor u om u te helpen bij deze veranderingen

STAP 2: RECHTEN VAN BETROKKENEN

De rechten van de personen van wie u als organisatie de gegevens gebruikt en/of verwerkt worden aangescherpt. Ze worden uitgebreid en verbeterd door de AVG. Het is dan belangrijk dat u op de hoogte bent van de allernieuwste rechten, zodat deze goed kunnen worden toegepast.

Dit zijn bestaande rechten als het recht op inzage, correctie en verwijdering, maar ook de nieuwste rechten die betrekking hebben op dataverwerking in de systemen. De betrokken personen moeten de gegevens makkelijker kunnen verkrijgen en dat zij deze kunnen doorsturen naar andere organisaties die de informatie nodig heeft, wanneer de betrokkenen dit wil.

Wanneer betrokkenen problemen hebben met hoe deze gegevens worden gebruikt of in het ergste geval misbruikt, behouden zij altijd het recht om dit te kunnen aankaarten.

STAP 3: OVERZICHT VERWERKINGEN

Zorg ervoor dat u een overzicht hebt met welke gegevens u verwerkt of deelt. Het is daarom van belang dat u documenten aanmaakt waarin u als bewijslast aangeeft welke gegevens u verwerkt in uw systemen en welke doeleinden de gegevens hebben. Daarnaast moet u ook kunnen aantonen hoe u aan de gegevens bent gekomen en wie er nog meer gebruik van kunnen maken.

Dit brengt bij toepassing van de AVG een bepaalde verantwoording met u mee, waaraan u verplicht bent te voldoen. U moet namelijk middels de documentatie kunnen aantonen dat u werkt volgens de AVG. Documentatie is dan ook een onderdeel van de nieuwe AVG.

Deze documentatie kan ook van pas komen wanneer betrokkenen gebruik maken van hun privacy rechten. Wanneer zij hun gegevens vragen, aanpassen of verwijderen bij u, dient u dit door te geven aan de  organisatie waarmee u deze gegevens hebt gedeeld.

STAP 4: DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT

Vanaf 25 mei 2018 bent u volgens de AVG waarschijnlijk verplicht om een DPIA (Data Protection Impact Assessment) te maken. Dat is een hulpmiddel om de risico’s van de privacy omtrent de gegevensverwerking in kaart te brengen. Op basis van deze resultaten kunt u aanpassingen doen om deze risico’s te verkleinen of zelfs te vermijden.

Deze DPIA zal u waarschijnlijk moeten uitvoeren wanneer uw manier van gegevensverwerking een dermate risico met zich meebrengt dat dit niet meer binnen de privacy rechten valt van de AVG. Deze risicocheck zorgt dus voor een vooraf nieuw in te zetten koers!

Heeft u een hoog risico en weet u niet wat u moet doen om deze risico’s te verkleinen? Vraag advies aan onze specialisten voordat u begint met de werkzaamheden omtrent de gegevensverwerking. Zo bent u nooit in strijd met de AVG en heeft u vooraf uw risico’s weten te beperken.

STAP 5: PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT

Laat uw organisatie nu al wennen aan de AVG en alle verplichtingen die dit met zich meebrengt. Denk hierbij aan de privacy by design en privacy by default. Hoe kan je deze beginselen organisatie eigen maken!

Privacy by design betekent dat u bij het leveren en maken van producten en/of diensten ervoor zorgdraagt dat de persoonsgegevens die u gebruikt zeer nauwkeurig behandelt. Deze dienen beschermd te worden en tevens is het belangrijk dat je niet meer gegevens gebruikt dan nodig. Alleen de hoognodige informatie dient u te gebruiken en te verwijderen na gebruik.

Het privacy by default betekent dat u maatregelen moet nemen op technisch en organisatorisch vlak. Dit moet ervoor zorgen dat u alléén de gegevens verwerkt die u nodig hebt bij het bereiken van uw einddoel. Dit is mogelijk met bijvoorbeeld:

 • Een App die de locatie van de gebruikers niet registreert, wanneer er hier geen vraag naar is;
 • Het keuzevak ‘Ja, ik wil graag aanbiedingen ontvangen’ open te laten en de gebruiker de vrije keuze te geven;
 • De gebruiker niet meer informatie laten opsturen dan nodig is, bij afwijzing van de gebruiker wanneer deze niet meer informatie wilt middels bv. Een nieuwsbrief.

 

STAP 6: FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING

Wanneer de AVG zijn intrede doet kunt u als organisatie verplicht zijn om een medewerker aan te nemen die de rol van functionaris Gegevensbescherming aanneemt, wanneer er nog geen medewerker binnen de organisatie is, die deze taak op zich kan nemen. Breng van tevoren uw medewerkers in kaart en bekijk of iemand hiervoor in aanmerking komt. Zo niet, wacht dan niet veel langer en schakel een FG in.

STAP 7: MELDPLICHT DATALEKKEN

Het lekken van data is natuurlijk not done. Wanneer u merkt dat iets of iemand data lekt heeft u altijd een meldplicht gehad. Dit is onder de AVG niet anders. De AVG stelt strenge eisen aan het zelf documenteren van datalekken binnen uw organisatie. Middels deze documentatie heeft u genoeg bewijslast mochten de autoriteiten uw organisatie willen controleren. Dit is een eis die zich nog verder verdiept dan de huidige protocolplicht die is vastgesteld in het Wbp, waarbij alleen gemelde datalekken worden bekeken.

In oktober 2017 hebben Europese privacy toezichthouders richtlijnen gepubliceerd die betrekking hebben op de meldplicht omtrent datalekken. Deze richtlijnen zullen onder de AVG niet veel anders zijn. Momenteel worden deze nog getest en staan ze nog niet daadwerkelijk vast. Wanneer deze vaststaan zullen wij u en uw organisatie direct inlichten over de meldplicht datalekken AVG.

STAP 8: VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

Doet u de gegevensverwerking niet zelf en heeft u al deze werkzaamheden uit handen gegeven aan een verwerker. Zoek dan uit of de overeengekomen afspraken nog steeds voldoende ondersteunend zijn volgens de AVG-richtlijnen. Wanneer deze niet voldoen heeft u voor de ingang van de AVG nog voldoende tijd om samen tot de juiste noodzakelijke wijzigingen te komen. Want een verwerkersovereenkomst die juist is, is een van de belangrijkste instapeisen van de nieuwe wet.

STAP 9: LEIDENDE TOEZICHTHOUDER

Heeft u een grote organisatie en heeft u dus meerdere vestigingen binnen de EU of werken uw gegevensverwerkers binnen deze lidstaten en hebben ze een grote impact. Dan biedt de AVG voor de toekomst dat u nog maar met één privacy toezichthouder hoeft te werken. Deze toezichthouder zal de leidende persoon zal zijn. Is dit voor uw organisatie, bepaal dan nu nog welke privacy toezichthouder op uw organisatie betrekking heeft.

STAP 10: TOESTEMMING

Om gegevens te kunnen verwerken van klanten en personen is het natuurlijk het allerbelangrijkste dat u hier daadwerkelijk toestemming voor krijgt van alle betrokken. De AVG zal hier zeer streng op toezien en stelt dus ook strenge eisen. Bekijk nu nog op welke manier u de toestemming vraagt en krijgt van uw betrokken. Documenteer ook de manier waarop u deze toestemming van de betrokkenen registreert. Wanneer deze documentatie niet meer voldoet heeft u nu nog de kans om deze aan te passen. Een nieuwe eis is het feit dat u nu daadwerkelijk moet kunnen aantonen dat u de toestemming heeft gekregen van de betrokken om hun gegevens te mogen verwerken. Tevens moet u hiermee ook kunnen aantonen dat de betrokken op alle momenten zich ook kunnen bedenken en de toestemming kunnen intrekken.

 

Wat het Invorderingsbedrijf voor u kan betekenen: 
Het enige creditmanagement kantoor dat er voor zorgt dat je vordering voor 100% voldoet aan wet en regelgeving. Ook op het gebied van de privacy wetgeving hebben wij ons tot op de bodem verdiept. Zo weten onze juristen hier alles vanaf en kunnen u in uw vordering goed begeleiden.   Neem zo snel mogelijk contact op met een van onze specialisten voor uw specifieke zaak. Dit kunt u doen op het volgende telefoonnummer: 070 762 0330

 

Lees Verder
Door:
in Incasso, Verbintenissenrecht
op 26 maart 2018
ir. Laurens Lemmens
Energiemaatschappij eist € 3.546 aan opzegvergoedingen. Mag dat?
contract

 “Overstappen van energiemaatschappij zonder opzegvergoeding”

Invorderingsbedrijf B.V. helpt erg uitlopende bedrijven met incassoprocedures. Zo kwam er een ondernemer naar ons toe die verschillende panden had. Voor deze panden waren meerdere energiecontracten afgesloten. Een aantal van deze contracten waren tussentijd beëindigd waardoor de ondernemer opzegvergoedingen moest betalen.

(meer…)

Lees Verder
Door:
in
op 28 februari 2018
ir. Laurens Lemmens
Faillissement tegengaan? voorkom wanbetalers in de transport!
transport

Wanbetalingen, ze komen overal voor en hebben ook altijd een reden waarom ze zich voordoen. Toch moet jij als ondernemer hier maling aan hebben en dit zoveel mogelijk tegen gaan. Jij en je organisatie moeten niet de dupe worden van de niet betalende afnemers.

Maar wanneer en waarom zijn er zoveel wanbetalingen binnen de transportsector? We beginnen met de allerbelangrijkste van de 5…

 1. Veel organisaties zijn financieel instabiel en zitten dicht tegen een faillissement aan. Redenen hiervoor zijn dat debiteuren eigenlijk te weinig financiële middelen hebben om hun handel voort te zetten. Maar omdat ze zich niet willen laten kennen, gaan ze gewoon door met ondernemen binnen de transport.
 2. Vaak zijn debiteuren erg argwanend over de geleverde diensten, ze vinden dat dit niet helemaal goed is verlopen en willen daardoor niet of veel minder betalen. Ze weigeren dus uit principes de betaling.
 3. Het is sinds 2015 ook een trend om als debiteur niet te willen betalen voor de geleverde diensten. Veelal hebben debiteuren dan een kwade bedoeling met het gebruiken van uw diensten. Ze willen misbruik maken van de verleende diensten, door er wel gebruik van te maken, maar het niet te betalen.
 4. Helaas proberen debiteuren ook vaak dingen uit op financieel gebied, om zo de leverancier uit te proberen. Ze proberen betalingen uit te stellen om zo lang mogelijk de tijd te krijgen. Soms komt het nog wel eens voor dat ze zichzelf op de achtergrond houden in de hoop dat je de betaling zal vergeten.

And last but not least…

 1. Er doen zich schades voor tijdens het verlenen van de dienst en de debiteur geeft te kennen dat hij niet het volledige bedrag wil betalen. Ze zijn dan standvastig en er blijft een bedrag open staan, die u niet zal ontvangen. Dit is voor u een zeer kwalijke zaak en dit openstaande bedrag wilt u alsnog krijgen.

Het is daarom belangrijk dat je op de hoogte bent van de redenen van wanbetalingen zodat je hier op kan inspelen.

Wil je meer advies of wil je meteen de hulp inschakelen van echte professionals op het gebied van de transport?

De juristen en incassospecialisten van het Invorderingsbedrijf hebben een schat aan ervaring en kennis over de transportsector. Bel nu naar ons hoofdkantoor op het volgende nummer:  070 762 0330, dan kunnen we samen kijken hoe we u in de goede richting kunnen sturen. 

Lees Verder
Door:
in KDV-rechten
op 27 februari 2018
ir. Laurens Lemmens
De 6 meest voorkomende redenen voor wanbetalingen in de kinderdagverblijven
child

Helaas komt het erg vaak voor dat de ouder niet op tijd betaalt aan het KDV. Het is daarom van belang dat wij ervoor zorgen dat de facturen niet eeuwig blijven liggen, maar direct uitbetaald worden. Wij van het invorderingsbedrijf hebben onderzoek gedaan naar het “waarom” achter het uitblijven van betalingen. Onze resultaten hebben wij hier voor u op een rij gezet.

6 Meest voorkomende redenen wanbetaling KDV:Kinderopvangtoeslag

 1. Verantwoordelijkheid en risico’s liggen bij ouders en dit zorgt voor een risicoverhoging.
  De huidige vormgeving van het toeslagenstelsel legt veel verantwoordelijkheid en risico’s bij burgers. Ouders zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en het doorvoeren van wijzigingen en lopen financiële risico’s als zij dit niet goed doen.
 2. KDV is Fout- en fraudegevoeligheid.
  Het huidige systeem voor kinderopvangtoeslag is om een aantal redenen gevoelig voor fouten en fraude:

   1. Het biedt gelegenheid aan de ouders om per ongeluk of  expres fouten te maken bij het invoeren van gegevens, zonder dat de kinderopvanginstelling hiervan op de hoogte is. De ouder kan hiermee ten onrechte te hoge voorschotten aanvragen.
   2. De kinderopvangtoeslag is een voorschot, waarbij voor een groot deel achteraf gecontroleerd wordt. Het risico bestaat dat onrechtmatig ontvangen toeslag na afloop van het jaar en soms pas jaren later geconstateerd en teruggevorderd wordt. (Vaak wanneer het geld al is uitgegeven door de ouders).
   3. De kinderopvangtoeslag wordt rechtstreeks op de rekening van de ouder gestort, die daardoor de mogelijkheid heeft en in de verleiding kan komen om de kinderopvangtoeslag aan andere zaken dan aan kinderopvang uit te geven.
   4. Kwaadwillende ouders en instellingen kunnen samenspannen. Als ouder en instelling een contract afsluiten voor meer uren dan er daadwerkelijk aan opvang wordt afgenomen, krijgt de ouder meer kinderopvangtoeslag op zijn rekening gestort en de instelling meer betaald. 
 3. De ouders/voogden zijn het niet eens met de factuur.
  Het komt soms voor dat ze het gewoon niet eens zijn. Bijvoorbeeld in het geval van schade. Indien er speelgoed kapot gaat, weet u wie er dan aansprakelijk is? 
 4. De ouders/voogden zit in een lastige financiële situatie.
  De ouders/voogden zijn niet in staat om op de besproken deadline de factuur te betalen aan de KDV.
 5. De ouders/voogden zijn laks en zien wel wanneer ze betalen.
  In deze maatschappij heeft iedereen het druk met van alles en nog wat. We zien ook vaak dat bij ondernemingen  er niet genoeg aandacht aan het op tijd betalen van een factuur wordt besteed. De debiteur kan de ernst van een factuur soms niet goed genoeg inschatten. Evenals de negatieve gevolgen voor u op korte termijn.
 6. De ouders/voogden hopen dat u `vergeet ́ dat de factuur nog open staat.
  Een factuur is niet persoonlijk. Je komt niet fysiek/mentaal in aanraking met de persoon aan de andere kant. We zien dat mensen online bijvoorbeeld ook veel sneller iets stelen. Zoals online films. Omdat men de film niet in zijn handen heeft en een winkel uitloopt voelt het niet als stelen. Ditzelfde gebeurt bij een factuur. Men hoopt dat u de zaken niet op orde heeft, zodat zij hier profijt uit kunnen halen. Het invorderingsbedrijf neemt deze verantwoordelijk op zich, zodat uw facturen worden gecontroleerd op datum. En bij tekortkoming, alsnog worden teruggestort op uw rekening.


Vervolgstappen.
Als u met een incasso bureau in zee gaat is het belangrijk om deze

informatie te weten en erachter te komen waarom uw debiteur niet betaald. Wat zijn
de vervolgstappen hierna? Als incassobureau is het belangrijk om uw zaak gericht te bekijken met onze verschillende afdelingen. Zo kijken wij of het noodzakelijk is om door onze juristen te worden verwerkt, advocaat of dat het moet worden doorgestuurd naar onze deurwaarders. We zien in dat dit voor de klant veel keuzes zijn die er gemaakt moeten worden. Wij willen dit pijnpunt voor u uit handen nemen. Daarom hebben wij gekozen voor de totaaloplossing. Dit houdt in dat wij u al deze verschillende partijen onder een dak van het Invorderingsbedrijf B.V. willen bieden.

 

Voordelen die het Invorderingbedrijf voor u meebrengt:

 • U wilt onderlinge communicatie tussen verschillende kantoren voorkomen, het liefst ziet u de storting zo snel mogelijk op hun eigen rekening (‘’zonder teveel gedoe’’)
 • Geen extra kosten die in rekening genomen worden door deze verschillende kantoren. Het liefst een uitbetaling en hierin overzichtelijk aan welke zaken er zijn gewerkt, tegenover welke uren en welke personen.
 • U kunt de verantwoordelijkheid bij een bedrijf neerleggen. We leven in een snelle tijd, we hebb
  en het al druk genoeg, in een wanbetaler heeft niemand zin. In dit pijnpunt kunnen wij voordeel trekken door het van A>Z voor u te regelen.

Voorkom de risico’s van wanbetaling en verzeker uzelf van een optimaal debiteurenbeheer.

Lees Verder
Door:
in landbouwrecht
op 27 februari 2018
ir. Laurens Lemmens
Financiële schade fipronil-schandaal hoger dan gedacht. Bekijk hier de stappen die u moet nemen om uw incasso op orde te krijgen.
kip

Pluimveehouders hebben er allemaal onder geleden: het fipronil-schandaal. Dit schandaal heeft zo’n 65 tot 75 miljoen euro gekost. Nu blijkt dat na onderzoek van het LTO, Land- en tuinbouworganisatie, veel pluimveehouders onnodig veel verlies hebben geleden door nalatigheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zij hebben na meerdere signalen van de vondst van het gif pluimveehouders niet gewaarschuwd. Volgens het LTO heeft het zo pluimveehouders onnodig veel financiële schade bezorgd.

 

Het LTO kwam door nader onderzoek achter het feit dat de NVWA al langer op de hoogte was van het gebruik van producten met fipronil, door organisatie ChickenFriend. Zij hadden dus onder andere u als pluimveehouder kunnen behoeden voor de geleden schade. Nu hebben regeringspartijen ChristenUnie, CDA en de VVD opheldering gevraagd over deze kwestie en zijn van mening dat gedupeerden recht hebben op een compensatie voor de geleden schade.

Nu zien wij meerdere artikelen voorbij komen waarin de Rijksoverheid aangeeft dat de pluimveehouderijen de schuldigen zijn van het fipronil-schandaal. De Europese Commissie denkt hier overigens heel anders over en denkt dat u als pluimveehouder gecompenseerd moet worden.

Wij begrijpen dat dit zeer ingewikkeld is voor u en veel werk naast uw dagelijkse werkzaamheden. Wij van Invorderingsbedrijf BV weten precies hoe wij u kunnen bijstaan bij dit soort zaken. Onze specialisten zijn zeer vakkundig wat betreft landbouw.

 

Mocht u naar aanleiding van deze blog meer informatie willen verkrijgen?

 

De juristen en incassospecialisten van het Invorderingsbedrijf hebben een schat aan ervaring en kennis over de Agrarische sector. Bel nu naar ons hoofdkantoor op het volgende nummer:  070 762 0330, dan kunnen we samen kijken hoe we u in de goede richting kunnen sturen. 

Lees Verder
Door:
in landbouwrecht
op 27 februari 2018
ir. Laurens Lemmens
Landbouw – Zo bent u voorbereid op het risico van grond huurders
landbouw

Bezig met de organisatorische opvolging en daardoor extra grond kopen? Let op wat je ermee doet! Steeds meer agrariërs zijn bezig met de opvolging binnen hun organisatie. Landbouwbedrijven gaan steeds vaker over van vader op zoon/dochter. Deze opvolging moet altijd in een gespreid bedje thuiskomen zodat alles meteen in gebruik kan worden genomen door de opvolging. Hiervoor kopen ze extra grond, maar kunnen ze er zolang de opvolging nog niet klaar staat niet veel mee. Vaak zijn ze genoodzaakt om de grond tijdelijk te verhuren. Alleen niet iedere huurder heeft er goede bedoelingen mee.

Agrariërs kopen veelal extra grond op om alvast een bv op te starten, voor de opvolging. In de tijd dat de opvolging nog niet klaar is om de leiding te nemen blijft de bv leeg. Er zijn genoeg mensen die graag gebruik maken van uw grond, zoals leegstaande stallen of andere opslagplaatsen. Vaak zitten hier mensen tussen die niet helemaal te vertrouwen zijn. Zij misbruiken de door u verhuurde grond om via uw lege bv om slim geld te verdienen met een wietteelt of overige criminele praktijken. Doordat zij veel kosten maken waarvoor u uiteindelijk opdraait, maar geen weet van heeft, komen hier vorderingen op te staan.

Omdat u uzelf niet bezighoudt met een leegstaande, verhuurde bv heeft u geen weet vanwaar deze vorderingen komen. De huurders zijn vaak bezig met criminele praktijken en willen hiermee alleen maar geld verdienen. Deze mensen zijn vaak ook nalatig in het betalen van de huur en zo bouwt zich een grote schuld op die op uw naam komt.

Wat u moet weten als verhuurder is het feit dat als deze criminele praktijken aan het licht komen u verantwoordelijk wordt gesteld voor de gemaakte kosten die door de huurder zijn gemaakt. Daarnaast stelt de overheid u aansprakelijk  voor bijvoorbeeld stroomkosten en kosten die moeten worden terugbetaald.

Bescherm uzelf ten alle tijde tegen dit soort bemiddelaars en ga vooraf goed na of u weet waarin u ‘investeert’. Daarnaast is het zeer verstandig om te weten met wie in zee gaat. Laat daarom altijd een goed huurcontract opstellen waarin duidelijk kenbaar is gemaakt wie de huurder is. Zo bakent u zo goed mogelijk de risico’s af.

Wij van Invorderingsbedrijf BV weten precies hoe wij u kunnen helpen. Mocht u naar aanleiding van deze blog meer informatie nodig hebben?

De juristen en incassospecialisten van het Invorderingsbedrijf hebben een schat aan ervaring en kennis over de Agrarische sector. Bel nu naar ons hoofdkantoor op het volgende nummer:  070 762 0330, dan kunnen we samen kijken hoe we u in de goede richting kunnen sturen. 

Lees Verder
Door:
in KDV-rechten
op 27 februari 2018
ir. Laurens Lemmens
Ondanks betalingsregeling met incassobureau, mag ondernemer kinderopvang opzeggen
kinddd

Als incassobureau krijgen wij veel aanvragen voor vorderingen van kinderdagverblijven. In de kinderopvang branche zijn er meerdere scenario’s waardoor er een geschil ontstaat tussen de betaling van ouder en de kinderopvang.

Een veelvoorkomende situatie is dat de ouder bij het kinderdagverblijf een overeenkomst afsluit voor opvang, maar de facturen van enkele maanden niet betaalt. Op een betalingsherinnering en een tweede aanmaning wordt niet gereageerd. De vervolgstap die hierop zou moeten volgen is het inschakelen van een incassobureau. 

Wanneer heeft u recht op de opvang te beëindigen als KDV?

Het Invorderingsbedrijf B.V. zorgt er in eerste instantie voor dat de consument een betalingsregeling voor de openstaande facturen in zijn/haar brievenbus treft. Hierna zal nog een tweede aanmaning worden verstuurd.

Het is erg belangrijk dat u de ouder goed schriftelijk blijft confronteren met de betalingen die openstaan, dit kan later dienen als bewijsmateriaal wat wij kunnen verwerken voor u met de rechtbank (mocht dit noodzakelijk blijken te zijn). Beschrijf zo concreet mogelijk wat er verwacht wordt van de consument, zodat het niet verkeerd kan worden geïnterpreteerd. Onze juristen bieden u specifieke en kritieke informatie die voor u nodig zijn om dit geschil op te lossen.

Belangrijk is om te weten dat in het reglement van de ondernemer (KDV) staat dat de ondernemer de opvang met onmiddellijke ingang kan beëindigen, als de ouder niet tijdig en volledig betaalt. Deze opzegging is alleen mogelijk, wanneer er al meerdere keren problemen zijn geweest met de betaling!

De consument zal vanzelfsprekend niet tevreden zijn over deze beslissing van opzegging van de opvang en zal u vragen deze beslissing terug te draaien (en tot een oplossing te komen). Schrik hier niet van en blijf bij uw standpunt, dat eerst het volledige bedrag moet worden overgemaakt. Hierna kunt u de overweging maken om een nieuwe aanmelding te accepteren.

Pijnpunten en advies voor KDV

We zien vaak dat de ondernemer de consument meer tijd geeft dan overeengekomen om aan haar betalingsverplichting te voldoen. Bijvoorbeeld zien we dat er vaak ruim een maand verstrijkt tussen de eerste en de tweede aanmaning, terwijl hiervoor de betalingsduur korter was.

Als KDV heeft u een maatschappelijke functie en begrijpt u dat ouders de kinderopvang als noodzaak zien. Daar wordt ook door externe rekening mee gehouden en kan in uw nadeel werken. Dit kan natuurlijk danwel niet betekenen dat er niet voor een opvang kan worden betaald.

Het treffen van een betalingsregeling met een incassobureau staat los van de beëindiging van de overeenkomst.
De betalingsregeling is slechts bedoeld om de openstaande declaraties alsnog betaald te krijgen. Wij zullen verder verder geen toezeggingen doen over de continuering of het opnieuw starten van de opvang, dat is een zaak van uzelf (KDV) Daarover zijn natuurlijk van tevoren strikte afspraken gemaakt tussen u als ondernemer en het Invorderingsbedrijf.

Wilt u meer weten over wat het Invorderingsbedrijf B.V. voor u kan betekenen met concrete informatie? Neem dan nu contact op met een van onze juristen over uw openstaande vordering!

Lees Verder