Home PageAchterstallige VvE-bijdragen succesvol incasseren

Achterstallige VvE-bijdragen succesvol incasseren

“Achterstallige VvE-bijdragen incasseren wordt een koud kunstje”

Als bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft u het druk. Druk met het plannen van onderhoud, het organiseren van vergaderingen en bovendien het informeren van de leden. Maar wat nu als leden niet of telkens te laat hun VvE-bijdragen betalen? In dit artikel leest u hoe u VvE-bijdragen kunt incasseren en download u ons gratis voorbeeld incassobesluit.

Als er te weinig geld wordt ontvangen kan het complex niet goed worden onderhouden en kunnen schulden van het gebouw niet meer worden betaald. De gezamenlijke eigenaren zijn verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen van de VvE. Leden zijn het aan elkaar verplicht adequaat om te gaan met betalingsachterstanden.

Met VvE Incasso incasseren wij voor vele VvE’s en VvE-beheerders de VvE-bijdrage. Ons incassoproces is een welkome aanvulling op het financieel beheer van de VvE. Omdat incasso onze core business is incasseren wij niet alleen snel, maar ook transparant en met respect voor elke appartementsrechteigenaar. Zo bouwen we een duurzame relatie op met de appartementseigenaren en de VvE of haar beheerder.

Achterstand in de VvE-bijdragen

De periodieke VvE-bijdrage wordt op grond van de statuten vastgesteld. Doorgaans moet er per maand betaald worden. Alle mede-eigenaren van het appartementsrecht zijn verplicht lid van de VvE en moeten ook verplicht hun bijdrage betalen. Helaas gebeurt dat in de praktijk niet altijd netjes. Redenen kunnen zijn omdat de appartementseigenaar aangeeft geen geld te hebben, het niet eens is met de hoogte van de bijdrage of simpelweg niet reageert.

Zeker als achterstanden per eigenaar oplopen, is het zaak snel actie te ondernemen. In geval van bijvoorbeeld onverwacht onderhoud dient de VvE per direct geld beschikbaar te hebben.

Meestal bevatten de statuten en het huishoudelijk reglement bepalingen over de opeisbaarheid van de VvE-bijdrage. Soms is ook een boeteclausule opgenomen. Een appartementseigenaar kan dat niet ontkomen aan de te betalen VvE-bijdrage.

Hoe kan ik de niet betaalde VvE-bijdragen alsnog incasseren?

Om te beginnen met het incasseren achterstallige VvE-bijdragen start u gemakkelijk een incassoprocedure op. In veel gevallen wordt het tekort dan alsnog betaald en is het saldo voor het desbetreffende appartementsrecht aangezuiverd. Wij vorderen voor u niet alleen de achterstallige VvE-bijdrage, op verzoek incasseren wij ook boetes en overige kosten zoals opgenomen in de statuten of het huishoudelijk reglement.

In ruim 90% van de gevallen betaalt een eigenaar alsnog de gehele achterstand binnen enkele weken. Blijft betaling uit, dan is het noodzaak om tot dagvaarding over te gaan. Uw zaak wordt dan behandeld door een van onze eigen juristen die gespecialiseerd zijn in appartementsrechten. We behalen een vonnis, waarmee beslag gelegd kan worden, mocht betaling alsnog uitblijven. De verjaringstermijn van een vonnis is wel 20 jaar. Dit betekent dat het vonnis al die tijd uitvoerbaar is. De deurwaarder legt beslag op het appartementsrecht van de eigenaar.

Het beslag wordt door ons namens de VvE pas opgeheven, nadat de achterstand volledig is ingelost. Het appartementsrecht kan niet meer in eigendom overgedragen worden, zonder dat het beslag is opgeheven.

We hebben veel ervaring met het incasseren van achterstallige VvE-bijdragen. Een incassotraject is meestal intensief en kort waarbij we alles in het werk stellen om op een professionele manier de volledige achterstand in te laten lopen. We proberen dat altijd eerst zonder tussenkomst van de rechter.

Let op VvE! Laat deze kans niet liggen. Haast is geboden.

De wet bepaalt dat de in het lopende of het voorafgaande kalenderjaar opeisbaar geworden VvE-bijdragen (die door een appartementseigenaar zijn verschuldigd aan de VvE) zijn bevoorrecht op de opbrengst van het appartementsrecht bij verkoop.

Met andere woorden, in geval van verkoop van het appartementsrecht van de eigenaar waarop beslag gelegd is, zorgt dit voorrecht ervoor dat de VvE zich met voorrang op andere schuldeisers kan verhalen op de opbrengst van het appartementsrecht. Alleen een hypotheekrecht heeft voorrang op de VvE.

Wat vaak vergeten wordt, is dat deze voorrang alleen geldt voor het lopende en voorafgaande kalenderjaar. Het is dus noodzaak om zo snel mogelijk te starten met incasseren indien betalingen van VvE-bijdragen stoppen, om maximaal rendement te behalen.

Er kan alleen met een vonnis beslag worden gelegd op het appartementsrecht. Met het vonnis kan ook op andere vermogensbestanddelen beslag worden gelegd, zoals een salaris of uitkering, een banksaldo en/of inboedel of roerende (zoals voertuigen) en overige onroerende zaken.

Eén vonnis geeft maximaal profijt. Wist u dat?

Een belangrijk voordeel is dat met een vonnis (dat 20 jaar geldig blijft) beslag kan worden gelegd op het appartementsrecht (zie hiervoor). Misschien nog wel een groter pluspunt is dat we aan de rechter vragen, de appartementseigenaar te veroordelen tot betaling voor elke nieuwe maandelijkse VvE-bijdrage, zodra deze opeisbaar is (dus als de maand is aangebroken). Dit zorgt ervoor dat de VvE niet telkens opnieuw naar de rechter hoeft te stappen, maar dat één vonnis volstaat. De VvE kiest daarmee voor rechtszekerheid.

Tip! Informeer bij onze juristen appartementsrechten over de juridische mogelijkheden.

De VvE kan het appartementsrecht van de wanbetaler laten veilen

Niet zelden zal een VvE het appartementsrecht, waarop zij beslag heeft gelegd, uiteindelijk verkopen als de appartementseigenaar nog niet betaalt. Ook al licht er een recht van hypotheek op het appartementsrecht, waarbij het financiële belang van de bank veel hoger is dan het geldelijke belang van de VvE, dan nog kan de VvE met succes het appartementsrecht laten veilen. Ondanks oordeelde de rechter dat de VVE gewoon kan verkopen, ook al is haar financiële belang gericht bij dat van de bank. Dat een gedwongen verkoop mogelijk een verlies oplevert voor de bank, maakte in dit geval niet uit:

Geen misbruik van executiebevoegdheid van een VvE jegens de hypotheekhouder, ondanks dat zij een betrekkelijk kleine vordering heeft. Het verzet van de hypotheekhouder tegen de executie slaagt niet.” (Gerechtshof Amsterdam, 16-04-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ7383).

Over de mogelijkheden informeren wij u te zijner tijd uitgebreid.

Is de appartementseigenaar het niet eens met betalen?

Op grond van de statuten en de besluiten is een eigenaar verplicht de VvE-bijdrage te betalen. Wenst de eigenaar dit niet te doen, dan staat dit veelal een incassoprocedure niet in de weg. Tijdens de incassoprocedure weerleggen we zo nodig de argumenten van de appartementseigenaar om niet te betalen. Ook onderzoeken we een regeling, als de debiteur krap bij kas zit.

U kunt rekenen op een vlotte en doortastende aanpak.

Achterstallige VvE-bijdragen? Heeft u al een incassobesluit genomen?

Een VvE moet een incassobesluit nemen, om vorderingen uit handen te kunnen geven. Dit besluit moet rechtsgeldig genomen zijn. Veel VvE’s nemen dit besluit jaarlijks opnieuw, als vast punt op de (jaarlijkse) agenda. Let op! Zonder een rechtsgeldig incassobesluit is het nemen van incassomaatregelen (door een derde) niet rechtsgeldig.

Let erop dat op de vergadering de notulen goedgekeurd moeten worden, er uitnodigingen moeten zijn verstuurd, de agenda vooraf kenbaar is gemaakt en dat u het aantal aanwezigen en aantal uitgebrachte stemmen telt. Vergeet ook niet de presentielijst.

Download een gratis voorbeeld incassobesluit

Wij hebben voor u een gratis te gebruiken incassobesluit geüpload. U kunt het hier downloaden.

Download voorbeeld incassobesluit

Vul uw gegevens in en download gratis het incassobesluit  Bent u een particulier of een onderneming?  Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Incassobureau inschakelen

  Invorderingsbedrijf VvE Incasso – voor wie werken we?

  We hebben een ruime ervaring bij het incasseren van niet betaalde VvE-bijdragen en geschillen tussen de VvE en haar eigenaren. Ook incasseren we boetes en andere bijdragen. Daarbij werken we voor veel kleine(re) VvE’s en ook voor VvE-beheerders, door heel Nederland.

  Veel beheerders hebben ons aanbevolen.

  Waar kunnen we u nog meer mee van dienst zijn?

  Niet zelden heeft de VvE een geschil met een appartementseigenaar. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Denk daarbij aan disputen over de geldigheid van besluiten, het gevoerde beleid, de rekening en verantwoording en andere VvE-gerelateerde zaken.

  Voordelen incassoprocedure

  Het starten van een incassoprocedure heeft vele voordelen. Onder andere:

  1. Opeisbaarheid: door het starten van de incassoprocedure eist u de gehele achterstand op
  2. Aanvulling saldo: het saldo op het appartementsrecht wordt aangevuld maar ook de verenigingskas
  3. Snelle opvolging: ons incassotraject is kort en intensief. Blijft betaling toch uit? Dan starten we in overleg met u een gerechtelijke procedure om betaling af te dwingen. Een vonnis blijft 20 jaar geldig. Daarbij kan ook gevorderd worden dat beslag gelegd kan worden voor elke nieuwe bijdrage die verschuldigd en niet betaald wordt (zonder dat telkens een nieuwe procedure nodig is).

  Een incassoprocedure zorgt er bovendien voor dat de betalingsmoraal van alle leden in het complex wordt bijgesteld.

  Elke VvE heeft haar eigen Online Cockpit

  Transparantie. We vinden het belangrijk dat de VvE op elk gewenst moment de status van een dossier kan bekijken. Elke VvE krijgt daarom een exclusief gebruiksrecht voor haar eigen online portaal, de Online Cockpit. Niet alleen worden ontvangen bedragen weergegeven, ook is de correspondentie inzichtelijk met en van de appartementseigenaar. Mocht het nodig zijn dat we naar de rechter stappen om betaling af te dwingen, dan treft u online ook alle relevante bescheiden.

  Onderneem actie in geval van achterstallige VvE-bijdragen

  De achterstallige VvE-bijdrage incasseren? Ook boetes en andere bedragen vorderen op grond van de statuten? Een geschil over een VvE-kwestie? Start direct een incassoprocedure of neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070-7620330 of stuur ons een e-mail.

  VvE-bijdrage incasseren?

  Vul uw gegevens in en wij nemen direct actie   Bent u een particulier of een onderneming?   Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

   Incassobureau inschakelen
   No Cure No Pay Incasso

   Heeft uw klant die factuur nog steeds niet betaald? Blijf niet eeuwig wachten en schakel over op No Cure No Pay incasso!

   • Géén succes = géén kosten
   • 100% uitkering van de hoofdsom
   • 95% slagingspercentage

   Alstublieft,

   Uw download

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Voorbeeld ingebrekestelling

   Direct aan de slag met het versturen van uw ingebrekestelling? Gebruik dan onze handig voorbeeldbrieven.

   Download direct

    Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Neem telefonisch of per mail contact op